Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.12

1.12.6 (2023-12-11)

Förbättrat

 • Tillägg av nya egenskaper:
  • Namngivet objekt: Kulturhistorisk märkning kan nu beskrivas med en referens till en term, Märkning, referens (tidigare endast en text)
  • Grupp: En person kan nu ingå i en grupp i en viss roll genom egenskapen Har medlem
  • Verk: Ett verk kan nu ges en ett läge på kartan i egenskapen Koordinat

Ändrat

 • Vi har gjort det tydligare kring namn/benämningar på andra språk i sidhuvudet på en post
 • Ändrad etikett för egenskapen hasMember (Medlemmar) till Består av
 • Schemaändringar: Följande egenskaper flyttas upp till den abstrakta klassen Association och blir då tillgänglig även på grupper: organization.history(Historik), organization.placeReference(Platsreferens), organization.location(Koordinater), organization.isPartOf(Ingår i), organization.hasPart(Består av), organization.isPartOfAtTime(Ingick i vid tid), organization.hasPartAtTime(Bestod av vid tid), organization.predecessor(Föregicks av), organization.successor(Efterföljdes av) och agent.relatedTo(Relaterad aktör).

Rättat

 • Reflexiva uppdateringar fungerar nu som de ska när en användare tas bort från en användargrupp. (#2209)
 • Funktionen som kontrollerar URI:er och URL:er fungerar nu bättre tack vare uppdatering av komponenter
 • Problem med att förslag i vissa fall visades dubbelt eller felaktiga förslag lades till parallellt har rättats till (#2220)

1.12.5 (2023-09-18)

Förbättrat

 • Tidsintervall som beskriver start och slut för t ex händelser kan nu kompletteras med referenser till perioder från egenskaperna: Period från och Period till.
 • Interna referenser till andra KulturNav-poster visas nu som länkar på fler ställen när en post visas. Det gäller t ex länkar till plats-poster. Vi har också gått all-in på design och sett till att ni tydligt kan skilja mellan interna och externa länkar när ni ska klicka på länkarna.

Rättat

 • Vi har löst ett problem med sök i och läsning av data från Store norske leksikon (SNL) i bland annat förbättringspanelen. (#2204)

API

 • Ett problem med export av RDF-data har fixats till. (#2200)

1.12.4 (2023-08-24)

Förbättrat

 • Referenser inom en post (t ex underordnade termer) sorteras nu i en kontrollerbar ordning, med information från egenskapen ordningsnummer, om den finns lagrad, annars så sorteras på namn, stigande.
 • Visningar av förslag under fliken Förslag på min sida har förbättrats så att den ny visar aktuella, godkända och avslagna förslag.
 • Uppdaterade mätningar för webbplats-statistik.
 • Uppdaterade administrativa verktyg för att övervaka aviseringar.

Ändrat

 • En post visar nu käll-URI:n (superconcept.sourceUri) som postens URI i sidhuvudet även om posten inte är en platshållare. Detta förutsätter att posten har en satt käll-URI, vilket i sin tur betyder att den är en entitet som direkt hämtats från en annan domän.

Rättat

 • Export. Exportera dataset CSV hanterar nu export av egenskaper som kan ha flera värden (som t ex Livsroll) korrekt och lägger in avgränsare ("|") mellan samtliga egenskapsvärden. (#2181)
 • Konstruktioner (som byggnader och strukturer) filtreras nu rätt för tidsfilter (på egenskapen Tid). (#2187)
 • Förslag. Förslag som innehåller flera referenser - borttag av en referens och tillägg av en annan, hanteras nu korrekt så att användaren ser att båda förslagen godkänns på en knapptryckning. (#2182)
 • Förslag till ändring av koordinater på en post visas nu rätt efter det att förslaget godkänns (#2179)
 • Förslag loggas nu korrekt när de godkänns. (#2183)
 • Förslag. Användare har nu rätt (igen) att redigera och radera sina egna förslag. (#2180)
 • Uppdaterade regler för aviseringar. Enbart redaktionen ska nu aviseras för förslag i posterna och aviseringar ska nu enbart gälla poster som användaren har behörighet att se. (#2160; 2178)

1.12.3 (2023-05-15)

Förbättrat

 • Nya egenskaper på konstruktioner (byggnadsanläggningar, byggnader och strukturer):
  • Konstruktionselement (construction.constructionElement) som gör det möjligt att ange ett eller flera konstruktionselement (t ex material, väggar, tak, planritning etc) och sedan elementets värde (i form av en term)
  • Konstruktionstid (construction.time) som gör det möjligt att beskriva konstruktionens datering med ett tidsintervall och en kommenterade text.
 • Uppdaterad teknologi för intern webbplatsstatistik

Ändrat

 • Egenskaper som ersatts och deaktiverats i schemat (se ovan för ersättande egenskaper):
  • building.time, buildingFacility.time och structure.time har ersatts av construction.time
  • construction.material har ersatts av construction.constructionElement, där typ är Material och värde är materialets termreferens

Rättat

 • Kontroller av URL/URI:er blir nu korrekt analyserade även på förslag. (#2167)
 • I vissa lägen så visas förslag till ändringar och tillägg som egna poster i ett dataset. Det har vi fixat till. (#2173)

API

 • api/core. I vissa lägen har egenskaper dubblerats i returnerade data, det har nu åtgärdats. (#2170)

1.12.2 (2023-03-20)

Förbättrat

 • Kontroll av semantiska länkar har utökats med fler godkända RDF-typer för aktuell informationskategori.
 • Förbättrad hantering av svar mot index-robots. Endast uppdaterade poster - som ändrats "sedan sist" (last-modified) - ska nu indexeras av snälla botar.

Rättat

 • Visa post. I vissa lägen hade vi problem att visa olika innehålls-språk korrekt. Detta har nu fixats till. (#2155)
 • Visa post. Visa länkade objekt hade problem med visning av objekt från vissa organisationer. Korrigerat. (#2157)
 • Aviseringar via e-post. Ett problem har rättats med att vissa användare som lagt förslag till nya poster har varslats via e-post. (#2160)
 • Visa organisation. Listan över personer som har verk/objekt vid en organisationen visas nu korrekt. (#2136)

API

 • api/core. Egenskapen externalEntry returneras nu korrekt. (#2156)

1.12.1 (2023-02-06)

Rättat

 • Sök. Flaggan i sökboxen visas nu korrekt i sökalternativ när nynorska är valt webbplatsspråk. (#2144)
 • Förslagspanelen. Egenskapen Samlingsterm är nu tillgänglig i panelen (för termer). (#2153)

API

 • api. Språkelementet aktuellt språk genereras nu även på egenskapen displayValue. Elementet ger t ex en förhandsvisning av entity.name för en refererad entitet (ENTITY_REFERENCE) har nu samma språkhantering som t ex entity.name och caption. (#2060)
 • api/core: Egenskaper som dynamiskt aggregerar information levereras nu korrekt genom api/core. Notera att det kan ta betydande tid att samla ihop och returnera dessa data. Dynamisk hämtning av relaterad information indikeras genom texten lookup for related entities i egenskapsdokumentationen, t ex på en person. Vi rekommenderar att hämta färre objekt per "page" (gärna 20 poster) för smidigare hantering av dynamiska hämtningar. Om parametern displayValues utelämnas (som gör en extra lookup för namnen) så kan antalet ökas något. (#2123)
 • api/core. Bilder som laddats upp, länkats in till KulturNav eller hämtats till entiteten via DigitaltMuseum är nu tillgängliga via api/core via egenskapen superconcept.imageEntities. (#2145, 2149, 2150)
 • api/core. Egenskapen entity.list returneras nu på samma sätt vid anrop genom /{uuid} och /id:{uuid}.(#2113)
 • api/core. Den syntetiska egenskapen related har nu utökats under elementet synonyms så att samtliga relevanta namn- och benämningsformer finns med och att dessa levereras med korrekt aktuellt språk (*). (#2151)
 • api/core. Egenskapen externalEntry returneras nu komplett med innehåll. (#2113)

Version 1.11

1.11.4 (2022-11-24, 12-07, 2023-01-12)

Förbättrat

 • Förbättrad indexering av sökindex. Egenskaperna annat namn (aktörer och namngivna objekt), variant/form (termer) och vetenskapligt namn (taxa) är nu indexerade för namn/benämningssök (compoundName, nativeCompoundName och concept.taxon.scientificName)
 • Nya eller förbättrade egenskaper:
  - Verk. Egenskapen produktion (work.production) kan ni vid behov beskrivas av flera händelser.
  - Verk. Ny egenskap, skapat (work.created) som beskriver tidpunkten när ett verk skapades
  - Namngivet objekt. Egenskapen lokalisering (localizedObject.locatedAt) kan nu innehålla referenser till flera platser
  - Konstruktion. Ny egenskap, material (construction.material), som innehåller rerensenser till t ex byggnadsmaterial i form av termer i KulturNav
  - Ny egenskap, Relaterad till (superconcept.relatedTo), som gör det möjligt att generellt relatera poster mellan olika informationskategorier. Denna relation kan skapa grundläggande associationer mellan poster som hör ihop eller kan ses tillsammans på något sätt. (1.11.4a)
  - Tydligare visuell avgränsare (en centrerad punkt) mellan olika egenskaper under en huvudegenskap när de presenteras på postens faktasida. (1.11.4a)

Ändrat

 • Egenskapen Relaterad till på en aktör har ändrat namn till Relaterad aktör (1.11.4a)

Rättat

 • Förslag till nya poster skapade av användare med rollen Granskare har haft problem med sina rättighetsinställningar - redaktionen har inte kommit åt posterna. Detta har nu fixats till. (#2134)
 • Söksträngar som innehåller en ampersand (&) hanteras nu korrekt vid sök (#2137) (1.11.4a)
 • Alternativet Exportera dataset (JSON) i funktionsmenyn är nu tillgängligt för samtliga inloggade användare (#2142) (1.11.4a)
 • Ett problem med att prioritera och dölja bilder på vissa poster (ett behörighetsproblem) har fixats till. (#2148) (1.11.4a)

API

 • api/autocomplete har nu rätt CORS-header. (#2138)

1.11.3 (2022-10-03, 11-09)

Rättat

 • Ett problem med att läsa data från Getty AAT (som ändrat modell för sina API-returer) har fixats till (#2021).
 • Användare med rollen Granskare har haft problem att skapa förslag till och i nya poster i sina dataset. Behörighetsproblemet har rättats till så att granskare nu kan redigera sin nya post ända till posten får status Under granskning. (#2122)
 • Ett problem med mottagare i samband med dialogmeddelanden har lösts. (#2117)
 • Lägg till fält genom metaoperationer från mappar fungerar nu som förväntat. Om en mapp ges en innehållstyp, t ex Person, blir Person-egenskaper tillgängliga att lägga till genom formuläret Lägg till fält i metaoperationen. (#2127)

1.11.2 (2022-05-18, 06-28, 09-01)

Förbättrat

 • Utökade fält och egenskaper:
  - Annat namn (på aktörer, platser och namngivna objekt) kan nu både ges en typ (i form av en referens till en term) och en specifikation (en text). Båda egenskaperna visas på presentationsraden för namnet.
  - Platser har nu fältet historik
  - Egenskapen Ingick i vid tid ger möjlighet att lagra en alternativ Identifierare som gällde vid tidpunkten
  - Koordinater kan nu ha egenskaperna precision (som ange hur många decimaler i koordinaten som "gäller") och källa (hur koordinaten fångats/skapats)

Rättat

 • Meddelanden/dialog till datasetförvaltare kan nu skickas från förslagspanelen igen. (#2090)
 • Egenskapen "Ingick i vid tid" (isPartOfAtTime) rensar nu bort relationen från en relaterad post när referensen tas bort i samband med redigering (#2079)
 • Ytterligare ca 150 000 poster med tidigare multipla licensreferenser (Ny och Publicerad) har fixats till. (#2071)
 • Listan som väljer aktörsroller för en utställning hämtar nu rätt roller. (#2107)
 • Fixat ett felmeddelande kopplat till läsning av externa länkar som inte svarar/har ändrat format. (#2120)

API

 • Ny API-metod: api/autocomplete som underlättar uppslag efter poster i samband med val av en post.
  /api/autocomplete?entityType=Concept&propertyType=compoundName&query=Bygn*
 • api/core. Egenskapen entity.list kan nu läggas till bland properties och returneras (#2088)
 • api/core. Ett problem med egenskapsidentifierare ("property uuid") har rättats till. Tidigare har egenskaperna tilldelats nya identifierare i stället för att presentera den som lagrats. (#2103)
 • api/core. Inline-egenskaper visas nu korrekt i returnerade data oavsett status på egenskapen inline. (#2098)
 • api/core. Vi har optimerat api/core så att det nu går mycket snabbare att hämta komplexa entiteter (#2109) - från 1.11.2a
 • api/autocomplete. Vi har förbättrat så att urval omfattar ett filter för entiteter i specificerat dataset eller mapp. Sök hanteras också bättre och söker nu tokeniserat. Träffar returneras i två listor: fullMatch (fullständig retur) och startMatch (där returnerade entiteters namn börjar på samma bokstav som söksträngen). - från 1.11.2a

1.11.1 (2022-01-24, 2022-02-21)

Förbättrat

 • Semantisk anteckning kan nu använda alla termer generellt som rubrik och egenskapen går även att uppdatera via metaoperationer
 • Förbättringspanelen. Matchning mot Store norske leksikon är nu tillgänglig även när nynorska är valt webbplatsspråk

Rättat

 • Samma som-länkar till Libris som hämtas från VIAF får nu korrekt formade URI:er. Ca 145 poster med tidigare felformade Samma-som-länkar har rättats (#2068)
 • Licenser hanteras nu rätt vid import av licensreferenser från fil. Ca 900 poster med tidigare multipla licenselement har fixats till. (#2071)
 • Ca 650 poster som hade ett felaktigt språk (Alla språk) lagrat i posten har rättats
 • Ett problem med länkar mellan samlingar och samlingsförvaltare (collection.owner) har rättats till. (#2084)

API

 • Språktagg för alla språk. API-hanteringen skriver inte längre över en explicit angiven och lagrad syntetiskt tillagd Alla språk ( * ). (#2070)
 • api/core returnerar nu korrekt json även om det finns strukturella problem i poster (t ex att entity.name saknas). (#2069)
 • RDF-mappningen har kompletterats och blivit mer universell.
 • Du kan nu hämta en GeoJSON-representation med egenskaper på angivet språk (accept-language eller lang={lang} i URL)

Version 1.10

1.10.5 (2021-12-14)

Förbättrat

 • Vi har förbättrat hanteringen av poster som ersätter en arkiverad post (som refereras i egenskapen Ersätts av). Den ersättande posten får nu information om vilka poster den ersätter i fältet Ersätter.
 • Ny generell egenskap: Semantisk anteckning, där både rubrik och värde utgörs av referenser till poster i KulturNav.
 • Aviseringar för Att göra-poster visar nu de 10 första posterna som ska åtgärdas.

Rättat

 • Ägare av en samling visas nu på rätt ställe i redigeringsformuläret. (#2061)
 • Sök, filtrera på kategori, Samling söker nu i rätt informationskategori. (#2063)
 • Vi har korrigerat behörighetsinställningar på ca 350 bilder som hämtas från DigitaltMuseum så att de nu även kan ses av oinloggande användare. (#2056)

1.10.4 (2021-11-10)

Förbättrat

 • Formuläret för att godkänna att poster läggs i en mapp är nu lättare att överblicka och knappen för att bekräfta är nu tillgänglig utan att du behöver skrolla så förtvivlat om du lägger många poster i mappen.

Rättat

 • Visa post. Fliken historik, statusändringar. Tidpunkter för statusändringar av en post redovisas nu korrekt. (#2052)
 • Ett problem med e-postaviseringar som skickades utan synbar anledning som uppträtt sedan senaste versionen är löst (och borde fungera korrekt igen från omkring 2021-10-18). (#2055)
 • Visa dataset. Fliken innehåll. Kartvisning. Knappen för att uppdatera kartunderlaget (koordinater) är nu tillgänglig på rätt sätt. (#2053)

API

 • Problemet med att använda en entitets UUID som söksträng i api/core för vissa klasser är åtgärdat .(#2051)
 • Språk-elementet Alla språk (*) redovisar inte längre en språktagg (som t ex [EN]) på TEXT-värden - elementet value - som ersätts från ett annat språk än det som specificerats i en API-retur. (#2057)

1.10.3 (2021-09-14)

Förbättrat

 • Relaterade poster på faktafliken visas nu om posterna är arkiverade eller ej godkända.
 • Data som importeras eller förbättras från Getty AAT läser nu data på svenska, norska, bokmål och nynorska
 • Du får nu en tydlig indikation i vilket dataset du skapar en ny post (eller skapar ett förslag till ny post i)
 • Egenskapen Se även (intern) är inte längre en tvåvägs-relation. Relationen skapas därmed enbart på aktuell post.
 • Etiketter som visar en länkad term i Svenska ämnesord (sao) läggs nu till vid synkning av extern information.

Rättat

 • Data som importeras får nu koppling till användaren som utförde operationen i stället för till _system (#2041)
 • Ett antal egenskaper som uttrycker att de har delar (hasPart) eller är del av en entitet (isPartOf) är nu indexerade korrekt (#2046)

Infrastruktur

 • Uppdaterad version av sökmotorn Apache Solr (version 8 )
 • Det schema som bygger upp strukturen i KulturNav är uppdaterat på flera ställen och städat på gammalt skräp (applicationFlags: OBSOLETE)

API

 • Förenklad språkhantering i returnerade API-data. Ett element för alla språk i form av en asterisk ("*") läggs alltid till i ett value i ett element av typen TEXT - "value": {"*": "Byggnad", "no": "Bygning", "nn": "Bygning", "sv": "Byggnad"}. Värdet hämtas från det språk som uppfattas primärt för egenskapen genom: 1) ?lang=xx, 2) header Accept-Language: xx eller 3) default-språk enligt konfigurationen
 • API-egenskaperna compoundName och nativeCompoundName använder nu en indexering i form av tokeniserad text utan stemming utan stopword-filtrering
 • Nytt API - /api/core/ som tagits fram för att minimera storleken på returnerade data, optimera svarstider och öka flexibiliteten i användning av maskindata. En förfrågan mot /api/core/ returnerar en minimal mängd med data som sedan kan utökas vid behov, egenskap för egenskap.  Läs mer om api/core.
  /api/core/{uuid|property:value,...}[/{offset}[/{number of records}]][?properties={property,...}[&displayValue={true|false}]][&labels={true|false}][&lang={no|nn|sv|en|fi|et}]

1.10.2 (2021-05-17)

Förbättrat

 • Filtrering. Arkiverad dialog utesluts nu från filtrering på poster som har dialog. Filtret avser därmed enbart aktuell dialog.

Ändrat

 • Exportera dataset/post. Vi har ändrat länkarna till nedladdningbara filer så att de fungerar bättre när sök- och indexeringsmotorer ser på länkarna.
 • Fartyg. Knappen Skapa underpost är nu flyttad så att valet finns tillgänglig under + Fartyg (Nytt fartyg) när knappen fälls ner.

Rättat

 • Fartyg. Knappen Skapa underpost. Knappen avbryt fungerar nu i redigeringsformuläret som öppnas när undersposten skapas.

1.10.1 (2021-02-08)

Nytt

Vi har gjort flera förbättringar i funktioner kring dialog:

 • Du skapar nu dialog i en egen dialogbox genom att klicka på knappen Nytt dialogmeddelande.
 • Meddelanden har fått ett nytt utseende, bättre strukturering och tydligare information om avsändare och mottagare.
 • Mottagarlistan är förbättrad och enklare att använda. Endast administratörer för aktuell post eller dataset är förvalda som mottagare och de andra i redaktionen kan läggas till genom att du kryssar i dem. Andra användare läggs till som tidigare.
 • Du kan nu svara på ett meddelande och alla på sändlistan följer med som mottagare på svaret.
 • Svar på meddelanden visas nu med indrag som i en tråd.
 • Arkiverade meddelanden döljs nu mer effektivt. De visar enbart rubrikraden. Du visar hela meddelandet genom att klicka på ikonen till höger.
 • Du kan nu arkivera en hel tråd på en gång. Endast det första meddelandets rubrikrad visas i en arkiverad tråd.
 • Du kan nu använda Markdown-formatering i meddelandetexten. Läs mer om Markdown.
 • Dialogmeddelanden som skickats till dig listas nu i vyn dialog i Uppgiftspanelen.

Förbättrat

 • Tidsangivelser (t ex födelsedatum) som hämtas som förslag från Wikidata i förslagspanelen väljer nu den rekommenderade tidsangivelsen i stället för den första tillgängliga.
 • Ny egenskap. Egenskapen verksamhet  (agent.activity) på en person har utökats med möjlighet att ange verksamhet som en referens till en term, t ex en roll- eller yrkes-post, egenskapen Typ av verksamhet (agent.activity.reference).
 • Feedback-meddelanden på informationssidor hanteras bättre.

Ändrat

 • Egenskapen Standardvärde för status på ett dataset används inte längre vid import av poster genom formuläret Ny post.
 • Det går inte längre att importera en ny post under funktionsvalet Lägg till i samband med redigering av en post.
 • Poster i kategorin Period genererar nu en caption utan parentes om tidsspann saknas på perioden.
 • Egenskapen aktivitet (agent.activity), egenskapen Typ av aktivitet (agent.activity.activity) har ändrat namn till Typ av verksamhet (text)
 • Exportformatet exportRdfxml skickar nu tillbaka data paginerat i stället för att försöka sända allt i en ström. Läs mer om förändringen i export.

Rättat

 • Vi har fixat ett problem med api-svaren som innebar onödigt stora svars-returer (dubblerad information i vissa syntetiska egenskaper). Uppdaterad 2021-01-21 (#1974)
 • Vi har löst ett fel i samband med inloggning där en inloggning i vissa fall misslyckas på grund av en felaktigt genererad verifieringskod. Uppdaterad 2021-01-21 (#1976)
 • Vi har fixat ett problem med bläddringslisten i formuläret Ny post så att det nu går att komma åt knappen för att spara i alla lägen. (#1965)
 • Tooltip på språkvalet Nynorska är korrigerad. (#1968)
 • Matchningar på perioder väljer nu rätt entitetstyp vid sök och val. (#1964)
 • Adress från koordinat hämtade som förslag från Google visas nu även på namngivna objekt i Förslagspanelen. (#1973)
 • Vi har förhindrat att du av misstag kan dubbelklicka på knappen Ny post. (#1980)
 • Vi har ändrat hur dialogboxar visas när förslag sparas och godkänns etc. Uppdaterad 2021-02-22(a) (#1983)

API

 • Export av RDF/XML har haft problem med timeout i samband med stora exporter. Vi har löst detta genom att lägga till pageing i export-syntaxen, Läs mer om förändringen i export. Uppdaterad 2021-03-02(b)
 • RDF-data kan nu exporteras i JSON-LD-format (Uppdaterad 2021-03-02b):


 ../exportJsonLD/search/{searchstring}/<offset>/<max> 

Version 1.9

1.9.12 (2020-12-16)

Nytt

 • Inloggning. KulturNav har bytt inloggningssystem. Autentisering sker nu genom eKultur (login.ekultur.org). Alla gamla behörigheter, lösenord, kontouppgifter och e-postadresser hanteras som tidigare.

Förbättrat

 • Nya egenskaper på termer:
  - Form/Variant. Här kan du lägga in grammatiska former eller olika varianter av en term, t ex singular- och plural-former.
  - Följs av - nästa i serie (t ex militära gradbeteckningar), jfr https://www.wikidata.org/wiki/Property 156
  - Föregående i serie, jfr https://www.wikidata.org/wiki/Property 155
  - Övergripande intern matchning
  - Förfinad intern matchning
  - Relaterad intern matchning
 • Nya egenskaper på perioder:
  - Exakt intern matchning
  - Nära intern matchning
  - Övergripande intern matchning
  - Förfinad intern matchning
  - Relaterad intern matchning
 • LOD/RDF. Generell övergripande mappning mot SKOS för samtliga informationskategorier.
 • Ett dataset kan nu tillhöra flera projekt.

Ändrat

 • Formuläret för att skapa en Ny mapp har inte längre något standardvärde för extern systemlista (vanligtvis en Primus-lista) och värdet för en systemlista är nu obligatoriskt.
 • Egenskapen superconcept.disambiguation har ändrat fältnamn på bokmål från Utvetydighet till Betydningsindikator.
 • Menyalternativet Administrera konto på Min sida är borttaget. Ett användarkonto i eKultur kan just nu endast ha en e-postadress och inget mer att administrera.

Rättat

 • API. Språk-kontrollen i API-anrop från Accept-Language: nb och ?lang=nb hanteras nu korrekt. (#1954)

1.9.11 (2020-10-23 + 11-25)

Nytt

 • Ny post. Vi har slagit samman funktionen för att skapa ny post och importera post under en och samma knapp. Du väljer själv om du vill importera en post eller skapa en ny själv i samma gränssnitt.

Förbättrat

 • Förbättrad visning av typ-fält i lista dataset och sökresultat. Nu visas samtliga typer och om raden expanderas visas ytterligare typindelning för organisationer och fartyg.
 • Förbättringspanelen. En förslag till motlänk till aktuell post från Wikidata.org visas nu endast om aktuell post är publicerad.
 • Förbättringspanelen. Ett förslag som läggs till från förbättringspanelen får nu källa/kommentar och länk med sig från panelen så att ni nu enklare kan bedöma förslaget.
 • Knappen för att skapa Ny post är nu genomgående tillgänglig både från dataset och post så att du enkelt kan skapa en ny post oavsett kontext.
 • Ny egenskap för verk:
  - Är del av / Har del. Ett verk kan vara uppbyggt av delar.
  - Del av samling. Ett verk kan nu även kopplad mot en samling.
 • Poster med status = Inte godkänd tydliggörs nu i datasetadministrationen genom att status blir en del av postens titel (caption).

Ändrat

 • Knappen Spara och stäng har tagits bort i samband med att en ny post skapas.
 • Knappen Importera post har tagits bort och ersatts av en utökad Ny post (se ovan)

Rättat

 • Ett problem med teckenuppsättningar (första bokstaven) i översiktsvyn på ett dataset har korrigerats. (#1906)
 • Ett problem har fixats till med indexering av systemmappar som används till listval vid redigering. (#1907)
 • Dialogmeddelanden sorteras nu rätt i tidsordning. (#1911)
 • Ett antal problem med importera post ha fixats till. (#1915)
 • Vi har implementerat en lösning på att en sida i vissa lägen och med vissa webbläsare laddas om som helhet när externa data (t ex text från Wikipedia) ändras asynkront. Användaren måste nu ladda om sidan manuellt efter att detta varslats av en grön informationsruta. (#1930)
 • Ett problem att serialisera RDF/XML för Personer har åtgärdats (2020-11-25) #1946

1.9.10 (2020-08-31, 09-07)

Nytt

 • Förbättringspanelen. Vi har implementerat en ny funktion som hämtar en platsadress från koordinatpunkt via Google Maps. Förslag på adresser visas i förbättringspanelen och där du kan välja att lägga till en adress till posten.
  - Funktionen använder alla tre fälten i en platsreferens och försöker matcha mot en Plats i KulturNav i form av ett fylke, län etc (dev översta administrativa namn-nivån i ett land).
  - Övrig platsinformation lagras som en två strängar i fälten Platsspecifikation och Platssträng.
  - Funktionen är endast tillgänglig för poster som har koordinat och saknar en platsreferens sedan tidigare. Om du vill får ett nytt förslag av funktionen på en ny adress, måste med andra ord den gamla platsreferensen raderas helt.

Förbättrat

 • Nya och utökade egenskaper för organisationer. Fältet organisationstyp har delats upp på tre separata egenskaper:
  - Juridisk form - hur organisationen drivs t ex som aktiebolag eller stiftelse. Endast en form är tillåten.
  - Typ - en generell kategorisering av organisationen. Flera typer kan användas.
  - Inriktning/fokus - organisationens verksamhetsinriktning. Flera värden är tillåtna.
  - En organisation kan nu ha ingått i en annan organisation vid en viss tidpunkt - egenskapen Ingick i vid tid
  - En aktör kan nu relateras till ett namngivet objekt - egenskapen Relaterad till
 • Kategori-visning. Visa kategorier för dataset och sökresultat och Kategorier i trädvyn är utökad för organisationer till att omfatta alla tre typfält - typ, inriktning och juridisk form - och för fartyg både typ och annan typ.

Ändrat

 • Egenskapen Händelseplats på en händelse har flyttats till avdelningen Geodata.

Rättat

 • Exportera dataset (i olika format) behåller nu syntetiskt genererad information som t ex transformerade koordinater utan att data behöver omindexeras. (#1890)
 • Ett problem med att synkronisera vissa urval av poster med sin externa information och statistik har åtgärdats (#1894)
 • Ett problem med felaktig avisering av förslag till förbättringar har fixats till (#1896)
 • Filtrering av sök efter ämnen i dialogboxen för förslag till ändringar fungerar nu som den ska (#1898)

1.9.9 (2020-06-18)

Nytt

 • Nynorskt webbplatsgränssnitt. Utvecklingen och översättningen har initierats av Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Ny informationskategori: Verk

Förbättrat

 • Utökad visning av expanderad information (dvs när en rad i listan fälls ned) vid listning i dataset och sökresultat. Nu visas nynorska och bokmål parallellt och vi visar även dialektala benämningar.
 • I samband med ett sökresultat eller listning av ett dataset så visas nu antalet sidor totalt i samband med att du kan navigera till sista sidan: > | {n}
 • Knappen Förbättra är nu tillgänglig för alla inloggade användare på dataset vars status inte är Vilande
 • Förbättrad översättning av den estniska spåkversionen.
 • Kartunderlag för dataset och mappar kan nu alltid läsas om av de som har skrivbehörighet till datasetet/mappen. Knappen är aktiv oavsett om datasetet uppdaterats eller inte.
 • Nya egenskaper:
  - En person kan nu vara medlem i en organisation - Medlemskap
  - En konstruktion kan nu ha ett Annat namn
  - Konstruktioner som byggnader och strukturer kan nu ha mått
  - En användare i KulturNav kan nu ange att man använder tjänsten i sin yrkesutövning
 • Utökade metaoperationer, bl a för licensiering
 • Uppdatering av RDF-mappning när det gäller RDA Registry

Ändrat

 • Vi har ändrat knappen Nytt dialogmeddelande till Sänd dialogmeddelande när du skapar och ska skicka iväg ett nytt meddelande
 • Din användarsida - Min sida - är nu bara synlig för inloggade användare

Rättat

 • Vi har rättat ett problem med rättigheter där en användare kan ändra status och godkänna sina egna förslag. (#1811)
 • Funktionen Förbättra är nu inte tillgänglig på dataset som har status Vilande. (#1850)
 • Dialektal benämning kommer nu med i en export av dataset som CSV. (#1852)
 • Ett problem med tomma fält från lookup-fält vid export av CSV åtgärdats. (#1788)
 • Ett problem med visning av vilka som får ett dialogmeddelande har åtgärdats. Nu visas både administratörer och redaktörer. (#1851)
 • Åtgärdat ett problem med indexering av grundposten när dialog läggs till på posten. (#1854)
 • Det är nu inte längre möjligt att av misstag trycke flera gånger på knappen för att sända ett dialogmeddelande. (#1853)
 • Vi har rättat ett problem när kartan inte alltid visades korrekt när du klickade på koordinatikonen på en post i en dataset eller sökresultat. (#1870)

API

 • Stöd för Cross-Origin Resource Sharing (CORS) på maskinläsbara resurser.
 • Ändrad JSON-struktur för att referera till ett inline-element i en entitet. En full sökväg för en referens till en entitet och event finns i elementet: extendedReferenceValue där det andra värdet efter snedstrecket pekar på ett inline-element i en entitet. Värdet value innehåller då enbart entitetsreferensen.

Struktur:

extendedReferenceValue: {uuid}/{uuid} 
 • Returnera GeoJSON från en enskild post (som har geodata) genom att lägga på .geojson i URL

Syntax:

 /{uuid}.geojson 

1.9.8 (2020-03-10, 03-23, 04-02, 04-16)

Nytt

 • Ny vy att överblicka ett dataset: Kartvy som visas för dataset med Organisationer, Namngivna objekt och Händelser som kan placeras på kartan. Om det är färre än 2000 punkter visas en punktkarta, annars visas punkterna som grupper/kluster i kartan. Om datasetet har ändrats sedan sist kan du uppdatera kartan genom att klicka på knappen. Notera att kartan just nu bara visar poster som är publicerade.
 • Ny filtrering av dataset och sökresultat. Du kan nu filtrera fram poster som både är med och är utan vissa filteregenskaper. Filterknapparna har därigenom gjorts lite smidigare.
 • Ny funktion i förbättringspanelen. Hämta koordinat från Wikidata. Om din post är länkad till Wikidata med en samma som-länk letar förbättringspanelen efter en koordinat i Wikidata. Du kan sedan lägga till koordinaten som förslag till posten.

Förbättrat

 • Nytt filter på sökresultat: Har koordinat som visar poster som har en koordinat
 • Koordinater som anges i andra koordinatsystem än WGS 84 projiceras nu dynamiskt till sfäriska koordinater för att visas på kartan. Just nu stöds SWEREF 99 (Sverige) och WGS 84 UTM 32, ETRS 89 (Norge) .
 • Nya exportmöjlighet för dataset: Exportera dataset (geoJson) och Exportera dataset (CSV med koordinater). Exportalternativen är tillgängliga i dataset av typen Organisationer, Namngivna objekt och Händelser som kan placeras på kartan.
 • Alla poster av typen Händelse kan nu placeras på kartan genom att ange en koordinat.
 • Du kan nu se en föreslagen koordinat på kartan genom att klicka på ikonen framför koordinaten. Det gäller både på fliken Förslag och förbättringspanelen.
 • Fält som hämtar fältvärden från val-listor vid redigering får nu samma listval i samband med förslagsdialogboxen.
 • Sökförslag visas nu i sökboxen när du söker på vissa termer. Sökförslaget visar poster som är relaterade till termen.
 • Klassen Taxon visar nu vetenskapligt namn inom parentes i sin titel/caption.
 • Fältet Fri anteckning visar nu både rubrik och text direkt vid redigering.
 • Du kan nu kontrollera och hämta mer information från Wikidata för fler informationskategorier om posterna är kopplade med en samma som-relation till Wikidata.org.
 • Förbättrad hantering av rättigheter på dataset. Nu är arbetssättet mer standardiserat i förhållande till annan redigering.
 • Fältet Källa/kommentar på ett förslag har nu utökad visning av text bättre anpassad för löpande text.
 • Intresseanmälningar kan nu även göras från Förslagspanelen på ett dataset.

Ändrat

 • Ändrad mappning så att ett antal domäner nu importerar och matchar länkar till egenskapen Samma som (URL).

Rättat

 • Datum visas nu rätt när engelska är valt som webbplatsspråk. (#1705)
 • Sorteringar i trädvyer blir nu rätt i förhållande till valt språk. (#1799)
 • Sökfunktionen har nu möjlighet att hitta sökträffar med en term som tidigare funnits bland ignorerade "stoppord", som t ex "Man". Detta görs genom sökförslag (se förbättringar ovan). (#1753)
 • Kontroll av URI:er och URL:er fungerar nu som de ska igen även om en post har flera länkar.
 • Det har tagit väldigt lång tid att söka och välja i vissa sammanhang, t ex fartygstyp. Vi har optimerat sättet att söka fram poster att välja (#1831)
 • En förslag till koordinat kan nu redigeras på rätt sätt. (#1829)

API

 • Nya syntetiska egenskaper: entity.longitude och entity.latitude som visar en entitets lokalisering i WGS 84 skapade från andra, mer klasspecifika, egenskaper.
 • Ny API-metod.

Metoden returnerar data i GeoJSON-format från ett dataset:

/api/geoJSON/< dataset-uuid > 

eller

/< dataset-uuid >.geojson 

1.9.7 (2019-11-08 + 11-15 + 12-04)

Nytt

 • Utökad och förbättrad mappning mot olika etablerade format och standarder som schema.org, Europeana EDM, CIDOC CRM, MADS, SKOS, Wikidata mfl. Du får nytta av mappningen när KulturNavsdata används som LOD.
 • Du kan som administrerar ett dataset kan nu välja att publicera det som DCAT-AP (Data Catalogue Vocabulary - Application Profile for data portals in Europe). Valet görs på datasetets sida, knappen Publicera (under status-ikonen).
 • Förenklad och förbättrat användargränssnitt för sök. Vi har nu bara en sökknapp och hur du väljer att söka är ett val i listan under sökrutan. Du kan välja att:
  - Sök. Fritextsök i alla fält
  - Sök i namn/benämning. Sök i namnfälten (namn, alternativt namn, annat namn etc) - dvs den tidigare knappen Sök endast namn
 • Vi har gjort det möjligt att söka språkspecifikt. Det betyder att du kan begränsa sök till att sökordet ska finnas på valt webbplatsspråk. Har du svenska som webbplatsspråk ska därmed sökordet finnas på svenska för att posten ska hittas. Språkspecifikt sök väljs i listan under sökrutan:
  - Sök - {språk}. Språkspecifikt fritextsök i alla fält. Språket är aktuellt webbplatsspråk som du valt i sidhuvudet.
  - Sök i namn/benämning - {språk}. Språkspecifikt sök i namnfälten (namn, alternativt namn, annat namn etc). Språket är aktuellt webbplatsspråk.
 • Vi har introducerat en ny sökmöjlighet där du kan göra en mer exakt sökning utan trunkering genom att sätta sökordet inom citationstecken. Exempel: Sökordet "mode" träffar enbart poster med exakt ordet "mode" i posten. Sök utan citationstecken på mode träffar ord som börjar på mode - modern, moder etc. Sedan tidigare används citationstecken vid frassökning med flera sökord.
 • Antalet sökträffar redovisas i anslutning till de olika sökalternativen redan när du skriver in sökfrasen

Förbättrat

 • Referenser till URI:er i KulturNav (t ex samma som) omvandlas nu automagiskt till interna referenser (t ex intern samma som) när värdet sparas i samband med redigering.
 • Nytt fält: Samma som (URL). Fältet gör det möjligt att länka till externa poster enligt schema.org:sameAs som länkar till webbsidor (URL) som är samma "real world object" som aktuellt objekt oavsett vilket format resursen har.
 • Uppgiftspanelen öppnas nu automagiskt när du klickar på Min-sida-knappen i menypanelen.
 • Bättre beteende och felmeddelande är externa tjänster inte kan nås t. ex. vid import av poster eller hämtning av information.
 • Du kan nu även lämna förslag till källor/referenser i Förbättringspanelen.
 • Alternativ identitet visas nu med identifikationssystem som fältnamn och id som fältvärde i visningsläge på en post.
 • Du som administrerar dataset kan nu föreslå datasetet för publicering i DigitaltMuseum (Dataset | Publicera | Föreslå till DigitaltMuseum)

Förändrat

 • Vi har tagit bort knappen Sök endast namn och ersatt den med ett val i listan vid sökrutan - Sök namn/benämning.

Rättat

 • Redigering. Ett tillagt tomt språkfält hanteras nu rätt. (#1407)
 • Redigering. Egenskapen Historik kommer nu upp under rätt redigeringspanel. (#1498)
 • Korrigeringar i gränssnittet, bl a visning av förslag på en post
 • Ikoner som signalerar förslag och dialog visas åter på poster i Uppgiftspanelen. (#1782)
 • Vi har rättat ett problem med att hämtade texter (från t ex Wikipedia) visades två gånger på en post. (#1779)

API/LOD

 • Stöd för DCAT-AP (Data Catalogue Vocabulary - Application Profile for data portals in Europe) för de dataset som respektive datasetförvaltare väljer att publicera under i profilen. Hela KulturNav ses som en DCAT-katalog som i sin tur består av kataloger - en katalog per klass (t ex en katalog för /dcat/person och en annan för /dcat/concept). I respektive katalog publiceras de dataset som märks för publicering av respektive datasetförvaltare. Endpoint: https://kulturnav.org/dcat-ap?format=application%2Fld%2Bjson
 • Ett dataset kan nu enklare hämtas som helhet med sina poster via standardiserade metoder.
 • Förbättrad mappning av samlingstermer. De ses som skos:collection.
 • Ny parameter vid API-sök: idonly som reducerar svaret till en id-lista - exempel:

 

/api/search/entityType:Agent,compoundName:Wilse?idonly 

Version 1.9.6 (2019-08-14+19+29)

Nytt

 • Ny förslagspanel. Vi har förbättrat och förenklat möjligheten att lämna förslag om ändringar och förbättringar av en post. En ny knapp i högra hörnet på skärmen öppnar en panel till höger på skärmen där du kan välja fält att lämna förslag till. Du kan även skicka ett meddelande direkt till datasetets redaktion i panelen. Befintliga fält kan som tidigare ta emot förslag genom genom att klicka på penn-ikonen framför fältnamnet.
 • Ett nytt sätt att redigera din post. Om du har rättigheter att ändra i en post så kan du använda förslagspanelen för att redigera enskilda fält och även lägga till nya fält. I förslagsformuläret kan du välja att spara ändringen direkt. Du kan även aktivera funktionen genom att välja Redigera fält i funktionsmenyn.
 • Lämna generell feedback för tjänsten genom att klicka på feedback-knappen på allmänna informationssidor och i hjälpen. Meddelandet skickas till systemadministratören.
 • Nytt fält: Intern notering som bara är synlig och redigerbar för personer med skrivbehörighet på ditt dataset. I fältet kan du ha arbetsmaterial och anteckningar kring en post som du inte vill ska synas även om posten är publicerad.
 • Ny sortering av dataset och sökresultat - Senaste aktivitet - som sorterar på när posten fick förslag, dialog etc. och som framförallt används för att sortera listorna rätt i uppgiftspanelen.

Förbättrat

 • Förbättrad sortering av listorna i Uppgiftspanelen. Uppgifterna sorteras nu efter den tidpunkt som förslaget/dialogen skapades.
 • Förbättrad generell indexering som i sin tur ska göra det lättare att söka fram refererade poster vid redigering. Vi har även förbättrat träffsäkerheten vid sök.
 • Tydligare signaler om det finns aktuella saker att hantera genom att de tre huvudknapparna är gröna om det finns data att hantera i respektive lista.
 • Tydligare ikon för visning att ett fält kan expanderas för att visa mer info/detaljer (både vid visning och redigering).
 • Visa alla 99 Tydligare indikation på att det finns flera värden än de som visas i en lista.
 • Språkförbättring. Uppdateringar av gränssnitts- och ledtexter och hjälptexter på bokmål.
 • Utökad hämtning av artiklar från Store norska leksikon. Nu hämtas även artiklar från sidolexikon som Store medisinske leksikon.
 • Förbättrad hantering av paneler och verktygsrad på små skärmar, t ex mobilskärmar.
 • Koordinatsystem visas i förekommande fall nu i samband med listning av koordinater.
 • Förbättrad visning av Fria anteckningar. Rubriken i anteckningen presenteras nu som fältnamn och texten som värde.
 • Knappen för att lämna förslag och feedback som öppnar feedback-panelen, visas nu även för användare som inte är inloggade.
 • Förbättringar i strukturen för att hantera en-till-många-relationer mellan poster.
 • Nya mappar får nu rätt status när de skapas.
 • Arkiverade poster får nu en tydligare signal om sin status genom att Arkiverad syns i postens namn/benämning.

Ändrat

 • Knappen är flyttad till nedre högra hörnet på skärmen. Knappen öppnar en panel som ersätter den tidigare listan med fält. Se ovan.

Rättat

 • Uppgiftspanelen. Rättat ett problem i listan med godkända poster där redaktörer såg poster de inte kan publicera. ( #1667)
 • Rättning av ett problem med käll-URI:er för GeoNames (#1668)
 • Fixat ett problem med användarhantering (server-cache) efter ändrad roll, t ex till admin. (#1677)
 • Rättat ett problem med visning av kart-ikon i anslutning till ett koordinat-par. (#1690)
 • Rättat ett problem att redigera en tidpunkt vid ett jämnt århundrade med norskt datumformat. (#1692)
 • Fixat ett problem vid export av filer där exporterad datamängd zippas två gånger. (#1456)
 • Rättat ett problem med radbrytningar i exporterade filer i formatet Exportera dataset (text). (#1456)
 • Rättat ett problem där användare kan välja att visa sina poster i dataset. (#1696)
 • Rättat ett behörighetsproblem med datasetet som innehåller länder. (#1698)
 • Rättat ett problem där ett förslag till ändring eller tillägg inte kunde redigeras korrekt. (#1705)

API

 • Elementet entityTypeName visas nu även i resultat från /api/search/
 • Ny indexering och ändrad hantering av stemming vid sök har förädrat API-syntax vid sök. Se
 • Rättat ett problem med API-sök när Accept-Language använder en komplex språkkod i headern, t ex en-US. (#1702)

Version 1.9.5 (2019-05-22+28)

Nytt

 •  Avisering per e-post kring nya poster, förslag till nya poster och poster med ändringsförslag kommer nu att skickas ut dagligen eller en gång per vecka. Inställningen görs i din användarprofil på Min sida (Funktionsmeny | Redigera).
 • E-postaviseringar sker från en egen nyutvecklad tjänst som vi hoppas är mer stabil än den tidigare funktionen för aviseringar. E-posten som skickas ut till dig innehåller en länk till en ny lista med poster som visas i en ny panel på Min sida:
 •  Ny Uppgiftspanel som fälls ut till höger på Min sida som gör att du kan överblicka poster som är aktuella för dig att ta tag i. Poster listas som har ett uppföljningsbehov som aviserats via e-post, godkända poster som avvaktar eventuell publicering och poster med dialog. Panelen öppnas via en ny knapp i verktygsraden på Min sida. Du kan ändra status på posterna och bokmärka dem redan i listan. Det finns färgsignaler på Min sida-knappen i menyn och på Uppgifts-knappen på Min sida som uppmärksammar dig på att det finns nya och nygamla uppgifter att utföra. Läs mer om uppgiftspanelen.

Förbättrat

 • Organisationsposter kan nu hämta förbättringsförslag från VIAF.org och vi har utökat kontrollen mot Wikidata.org
 •  Dialogmeddelanden kan nu arkiveras. Det betyder att du inte behöver radera dialogmeddelanden som är inaktuella eller besvarade. Arkiverad dialog visas bara för administratörer och arkiverad dialog signaleras inte i listor och sökresultat. Arkiverad dialog visas inte i listan i uppgiftspanelen. Du arkiverar ett dialogmeddelande genom att trycka på knappen Arkivera i anslutning till meddelandet. Funktionen att radera ett meddelande finns emellertid kvar om du verkligen vill ta bort meddelandet.
 • Vi har korrigerat hur menyn visas för att göra strukturen tydligare.
 • Ett nytt alternativ har lagts till i menyn: Innehållskategorier i urval som visar menyalternativ för direktval av olika kategorier/typer (som t ex livsrollen fotograf) som kanske är intressanta att överblicka.
 • Förbättrad validering av länkar till DigitaltMuseum
 • Förbättrad visning av tillbakalänkar från aktörer till namngivna objekt, t ex från en Person som har en roll på ett Fartyg.

Ändrat

 • Min sida, fliken Att göra, har plockats bort och ersatts av Uppgiftspanelen (se ovan)
 • Urvalet av vilka poster som genererar en avisering med e-post är ändrat. Generella ändringar är inte längre grund för en avisering. Läs mer ovan om den nya aviseringen.
 • Länkar till DigitaltMuseum.org har ändrats från http till https

Rättat

 • Ett problem med redigering av förslag har åtgärdats. (#1636)
 • Det går åter att klicka på kartikonen i samband med visning av koordinatdata för att komma till kartfliken. (#1637)
 • Ett problem med export av data har åtgärdats där poster fick en felaktig teknisk status som gjorde att de ignorerades vid en import. (#1648)
 • En ny mapp som skapas får nu rätt status: Under produktion. (#1663)
 • Export av dataset till Excel (CSV) har uppdaterats så att alla fält kommer med. (#1157)
 • Ett problem med förslag har fixats till i samband med att förslag till radering av information godkänns. (#1665)
 • Vi har rättat ett problem kring synkning av hämtad information och LODometerdata. (#1666)

API

 • Vi har lagt till en ny egenskap i en API-svar på en post: entityTypeName som redovisar aktuell entitetstyp på de olika webbplatsspråken.

Version 1.9.4 (2019-04-08)

Nytt

 • Du kan nu göra matchningar mot Store norske leksikon i panelen Förbättra. En artikel som väljs sparas som ett förslag till Se även-länk på posten. Matchningar är tillgängliga när du har valt norska (bokmål) som webbplatsspråk och du kan länka alla sorters poster till Store norske.
 • Du kan också göra samma som-länkar mot Wikidata i panelen Förbättra. En länk till en Wikidata-entitet sparas som en Samma som-länk på posten. Möjligheten att söka och länka är aktiverad för kategorin Namngivna objekt, t ex för Fartyg och Byggnader och Tid, t ex Händelser och Perioder.
 • Formuläret för att skapa en ny post har byggts om så att du nu lättare kan överblicka de data som redan finns i KulturNav när du ska skapa en ny post. Detta för att du lättare ska undvika att skapa dubblettposter.

Förbättrat

 • Vi har ändrat sidfoten/den nedre sidmenyn så att den inte längre är fast i nedre sidkant (och i vissa lägen kunde dölja innehåll på små skärmar).
 • Vi har lagt till knappar för att hantera bokmärken respektive rensa visningslistan längst till höger på samma rad som du filtrerar listorna.
 • Vi hämtar nu ut kopplingar till konstnärsauktoriteten Getty ULAN till poster som är importeras från VIAF.org. Vi föreslår även länken i panelen Förbättra om den finns när din post är matchad mot VIAF.org.
 • Vi kontrollerar nu om wiki-länkar från Lokalhistoriewiki används i Samma som-relationer och föreslår en ändring till Se även. Vi kollar även att länkar till termer i Getty AAT är till konceptet och inte sidan som beskriver konceptet och föreslår rättningar.
 • Matchning mot Svenska ämnesord (SAO) begränsas nu till användare som valt svenska som webbplatsspråk.
 • Vi visar nu mer information om externa data som importeras eller matchas som länk.
 • Vi sorterar nu händelser inom en post, t ex aktiviteter, yrken etc, i tidsordning inom egenskapen.
 • Vi visar nu med grön färg och rörelse för uppdaterings-ikonen att en synkronisering av hämtad information pågår.

Ändrat

 • Vi har ändrat i hur vi automatiskt genererar Titel (Caption) och fullständig titel (Full caption) på en post. Om posten har en specifik särskiljande text (egenskapen disambiguering), tas denna med i titeln efter ett kolon (:) enligt modellen Namn (Suffix) : Disambiguering.
 • Fullständig titel genereras nu enbart för de språk som finns definierade i postens titel (Caption).

Rättat

 • Vi korrigerat så att en användare inte längre kan föreslå en ny post i ett vilande dataset. (#1618)
 • Vi har rättat ett problem med borttagning av relationer, t ex Relaterad till, vid redigering av en post. (#1626)
 • Du kan nu klicka på indikatorn för antal bilder på postens huvudbild för att öppna fliken Bilder på en post. (#1627)
 • Redigering av en post. Vi har rättat ett problem med att fälla ut knappen Mer på en egenskap med flera fält. (#1631)

Kända problem

 • Avisering via e-post kring förslag om förbättringar som sker en gång per dygn fungerar tyvärr inte som den ska. Felsökning fortsätter och vi tar nu ett större grepp om problemet.

Version 1.9.3 (2019-03-25)

Nytt

 • Ny menypanel: Bokmärken som visar dina bokmärkta poster och dataset i en enkel lista sorterad på första bokstaven i namnet/benämningen.
 • Förslag i panelen Förbättra har blivit lättare att överblicka genom att enskilda förslag till egenskaperna döljs och kan expanderas och panelen har fått en förbättrad grundstruktur med nya ikoner:
  Förbättringar
  Matchningar
  Kontroller
  Tips

Förbättrat

 • Navigation framåt och bakåt i datasetet från en post har förbättrats och omfattar nu även poster som visas från datasetets översiktsvy.
 • Vi har förenklat användargränssnitt på flera ställen. Vi har samlat knappar för att skapa ny post och lämnar förslag på ny post, importera mm i knappraden uppe till höger (vi är därmed lite som Rådd-djuret). Det betyder att du enkelt kan skapa en ny post utan att gå tillbaka till datasetets sida.
 • Vi har gjort det tydligare att du kan söka i hjälpsystemet genom att ha flyttat upp sökboxen till verktygsraden i övre delen av skärmen.
 • Vi ser till att automatiskt synkronisera uppdatering av hämtad information på de ställen där det fungerar smidigt.
 • Vi visar nu mer information om en post som du vill importera så att du verkligen vet att det är rätt post som importeras.
 • Du kan nu både öppna och stänga panelen Förbättra genom att klicka på knappen.
 • En vald matchning mot en extern auktoritet/vokabulär i panelen Förbättra markeras nu tydligare med fet stil efter du valt den.

Rättat

 • Möjligheten att dela ut behörighet att administrera och redigera projekt fungerar åter som förväntat. (#1592)
 • Detaljvyn för att Visa bild har korrigerats så att bilden visas rätt igen. (#1614)
 • Ett problem med läsning av hämtad information i samband med Se även-länkar har rättats till. (#1616)
 • Ett behörighetsproblem i samband med visning av förslag i API-transaktioner har rättats till. (#1619)
 • Ett problem med sök och välj relaterade värden i anslutning till redigering och förslag har rättats till. (#1622)

Version 1.9.2 (2019-03-07, 11)

Nytt

 • Ny vy att överblicka ett dataset: Visa bilder. I vyn visas den första bilden i posten (eller en ikon om posten saknar bild) i ett galleri-läge. Du kan filtrera fram så att du enbart visar poster som har bild i vyn. Så här fint kan det se ut!
 • Importera termer från Getty Research Institute Arts & Architecture Thesaurus (AAT). Du söker på engelska för att lista termer som du kan välja att importera till datasetet. Du kan även lägga till termer från Getty AAT som en relation.
 • Ny funktion i Förbättra: Matchningar. Få hjälp med att matcha din post genom att länka mot etablerade externa auktoriteter och vokabulärer. I funktionen försöker du göra en exakt matchning av aktuell term mot Svenska ämnesord (LIBRIS) och Getty AAT. När det gäller en person eller organisation är målet samma som-relationer mot VIAF.org och platser matchas mot GeoNames.org. Funktionen är tillgänglig om inte posten redan har en matchning. Du söker och väljer själv vilken matchning som du vill lägga till som förslag på posten. Du uppmärksammas på att du kan skapa matchning för din post genom ett "M" på ikonen till Förbättra. Läs mer om förbättringsfunktioner

Förbättrat

 • Vi visar nu hur många bilder som finns på kopplade till en post (utöver den som visas) med en +9 grön ikon i anslutning till bilden. Informationen visas även under bilden i vyn Visa bilder i under innehållsfliken på ett dataset.
 • Vi har gjort gränssnittet renare genom att ta bort texter på knappar och bara visa ikoner. Texten finns kvar när du rör muspekaren över knappen.
 • Vi har gjort det synliggjort kopplingen mellan post och dataset tydligare. Kopplingen till dataset visas nu även direkt under postens titel i sidhuvudet.
 • Namn som importeras från VIAF får nu mer korrekt namnform enligt KulturNavs namn-stil (efternamn, förnamn). Vi hämtar därmed namnet på färre språk än tidigare. Originalnamnet som läsas från VIAF.org vid själva importen behålls i fältet Annat namn.

Förändrat

 • Menyalternativet/knappen Sök och importera heter nu bara Importera.

Rättat

 • Aviseringar av förslag med en e-post en gång per dygn ska nu åter fungera normalt. (#1586)
 • Vi har försökt korta ned den tid det tar att öppna funktionsmenyn och redigeringsformuläret . (#1602)
 • Länkar till källsidan i panelen Förbättra fungerar igen. (#1611, 2019-03-11)
 • Förslag som etableras i ett dataset via skriv-API, får nu en korrekt behandling i samband med att transaktionen godkänns. (#1609, 2019-03-11)

Version 1.9.1.409, 410, 412 (2019-01-22, 02-04, 02-11)

Förbättrat

 • Poster som skapas genom funktionen Sök och importera får nu aktuell användare som användaruppgift vem som skapade posten.
 • Vi har gjort en mindre korrigering av ordningsföljden för visning av fält på termer.
 • Vi ser nu till att Förbättra-panelen får fokus när den öppnas från en position längre ner på en sida.
 • Sök och importera från Svenska ämnesord (SAO) är nu även aktiverad på fältet Ämne.

Rättat

 • Vi har rättat ett problem med förslagsposter och även åtgärdat felaktiga behörigheter på ca 80 poster och förhoppningsvis fått igång så att e-postaviseringar som påminner om ändringsförslag fungerar igen. (#1585,1587)
 • Vi har snabbat upp sök efter vissa värden i samband med redigering och även ändrat från Sök till listval i något fall (Person.Yrke). (#1590)
 • Åtgärdat ett problem att godkänna förslag som genererats via importfiler och som orsakade att både gammalt och nytt godkänt värde visades. (#1591)
 • Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att det var svårt att se menyn och använda menyväxlingsknappar Internet Explorer 11 (#1582)
 • Fixat ett antal problem med status på poster importerade från externa system, bl a att förslag på platshållare hanteras rätt. (#1578, 1581)
 • Fixat så att du nu kan ändra status i från listning av poster även om posten kommer långt ner på skärmen. (#1575)
 • Rättat ett fel som uppstod när felaktiga tidsdata läses in från VIAF. (#1574)

Version 1.9.1 (2019-01-18)

Nytt år och ny version av KulturNav! Vi fortsätter arbetet med att integrera KulturNav mot etablerade auktoriteter, förbättra datakvalitet och förenkla användargränssnittet.

Nytt

 • Vi har ändrat hur du växlar menyer i menypanelen. Du växlar nu med knappar som finns överst i panelen.
 • Ny menypanel: Visningshistorik. Ny panel listar alla sidor och sök som du gör under ditt arbetspass i tidsordning så att du lätt kan gå tillbaka i ditt arbete. Innehållet i listan kan filtreras och tömmas. Panelen är enbart tillgänglig för inloggade användare.
 • Ny koppling till LIBRIS! Du kan nu hämta ämnesord från Svenska ämnesord (SAO) i LIBRIS som förvaltas av Kungl. Biblioteket genom funktionen Sök och importera. Kopplingen innebär att du kan söka och importera termer från SAO som platshållare eller använda SAO-ämnesord som grund för nya egna termer. Kopplingen mot SAO är initierad och finansierad av Statens maritima museer.
 • Länkade begrepp i klartext. Termer från Svenska ämnesord (SAO) och The Art & Architecture Thesaurus (AAT) visar nu en länkad term i klartext under själva länken (URL/URI). Etiketten för länkad term uppdateras (eller hämtas om den inte finns) genom funktionen Uppdatera hämtad information på posten.

Förbättrat

 • Funktionen Förbättra letar nu efter alternativa språk till benämning och alternativ benämning samt om du har en exakt matchning mot ett koncept i Getty AAT i din post. De förbättningar som hittas kan du lägga till som förslag på posten.
 • Du kan nu använda Sök och importera för att läsa in nya platshållarposter till dataset med platshållare, t ex en person från VIAF.org i vårt VIAF-datasetet.
 • Funktionen Sök och importera till dataset listar nu även poster från KulturNav i söksvaret. Detta för att göra det enklare att undvika dubblettposter när en ny post ska importeras.
 • Vi har förbättrat felmeddelandet när KulturNavs synkfunktion inte svarar som den ska. Den visas i form av en röd ikon i anslutning till statusvisningen på en post:  
 • Nytt fält för termer: Ersätter (concept.replacedBy) som gör det möjligt att ange att en term ersätts av en annan term när termen inte längre bör användas.
 • Små korrigeringar av hur redigeringsformulär hanteras i förhållande till den flytande verktygsraden.

Ändrat

 • Vi har temporärt tagit bort möjligheten att ladda upp ett hjälpdokument, t ex en PDF, till ett dataset. Möjligheten att skriva in text direkt i KulturNav samt att länka till en hjälpsida på nätet, kvarstår emellertid.

Version 1.8

Version 1.8.9.405 (2018-12-17)

Förbättrat

 • Förbättrade rubriker mm i funktionspanelen Förbättra.

Rättat

 • Vi har fixat till ett problem som innebar att du inte kunde godkänna de förslag som du själv skapat med funktionen Förbättra. (#1551)
 • Vi har också sett till att marginalen på hjälp- och informationssidor bibehålls i samband med att menyn fälls ihop. (#1550)

Version 1.8.9 (2018-12-04)

Nytt

 • Funktionen Förbättra. Funktionen använder de semantiska länkar som du gjort från din post till wikidata.org och viaf.org och hjälper dig att kontrollera de data du har och föreslår förbättringar om data skiljer sig. Du väljer sedan själv om du vill lägga till dessa som förslag till din post. Funktionen visas i en panel till höger på sidan och aktiveras med en knapp till vänster om funktionsmenyn. Om knappen visar en röd prick finns förslag och tips till förbättringar av din post. Läs mer om Förbättra
 • Menyhantering. Menyn kan döljas och visas. Panelen döljs automatiskt vid redigering och när funktionen Förbättra körs.
 • Verktygsrad. Knappar och funktioner är nu samlade på en verktygsrad i sidans överkant. Verktygsraden är synlig hela tiden så att du inte behöver bläddra uppåt eller nedåt på sidan för att komma åt knapparna.
 •     Förbättrad navigation. Du kan nu bläddra inom ett sökresultat/dataset med en framåt- och bakåtknapp på en post sida. Du kommer tillbaka till sökresultatet eller datasetet genom att klicka på list-knappen mellan navigationsknapparna.

Förbättrat

 • Förbättrat val av status för poster och dataset där det är lättare att överblicka de olika statusalternativen när du ska ändra status. Du kan också ändra dig om en post godkänts och ta tillbaka den för granskning.
 • Förbättrad hantering av sökrobotar för sidor som ännu inte är publicerade.
 • Relationen mellan post och dataset/mapp räknas inte längre in blad det som visas under fliken Länkade data.
 • Ett förslag har nu separata fält för källsinformation i form av källa/kommentar och url. Fyll gärna i båda i samband med att du lägger ett förslag.
 • Tydligare visning av övergripande relationer för termer och platser. Relationerna visas nu som en trädstruktur.
 • Tydligare visning av automatiskt kontrollerade semantiska länkar:
  Korrekt LOD-länk
  LOD-länk där objektet/resursen bakom den relaterade sidan kan vara av fel objekttyp. Kanske värt att kika närmare på om du länkat rätt?
  Länken går till en HTML-sida.
 • Nya ikoner i samband med trädvisning av hierarkisk information i ett dataset
  Ikon för en term. De andra informationskategorierna har samma ikon med visas med respektive kategori-färg.
 • Nya ikoner för menyer
  Funktionsmenyn
  Navigationsmenyn - vänstermenyn
  Trädmenyn
 • Nya ikoner för visning av tidpunkter för uppdatering och hämtning av externa data
  Hämtad information uppdaterad
  Innehåll senast uppdaterat i ett dataset och senast ändrad på en post.

Ändrat

 • Visning av relationer i samband med "Har verk/objekt på" har fått enhetliga fältnamn.
 • Alternativet Wikipedia-länk under Föreslå ändring eller tillägg har ändrats till "Wiki/lexikon-länk"

Version 1.8.8.397 (2018-11-06)

Nytt

 • Schemalagd uppdatering av data för LODometern och hämtning av extern information från Wikipedia, Store norske leksikon och Lokalhistoriewiki är nu igång. Informationen uppdateras natten till lördag varje vecka.

Rättat

 • Vi har nu fixat så att kategorisidorna åter kan visas. (#1519)

Version 1.8.8 (2018-10-19)

Nytt

 • Vi visar nu information och texter från externa sidor/resurser som du länkat till som t ex Wikidata/Wikipedia, Lokalhistoriewiki och Store Norske Leksikon. Informationen visas beroende på licensiering och andra överenskommelser och kan vara delmängder av artiklar eller hela artiklar. Informationen uppdateras fortlöpande och du kan själv uppdatera texter på "dina" poster genom menyalternativet Funktionsmeny | Uppdatera hämtad information. Läs mer om extern hämtad information.

  Texterna hämtas i omgångar under den närmaste tiden.

Förbättrat

 • Förtydligad licenstext på visningssidan att licensen avser information om aktören inte dennes verk.

Rättat

 • Hierarkisk visning av dataset. Vi har rättat ett problem där en post både visas i roten på trädet samtidigt som på sin plats i hierarkin. Problemet uppstod när posten var kopplad till en överordnad term/helhet som inte förvaltas i aktuellt dataset. (#1503)

API

 • Vi har förenklat för maskiner och utvecklare att komma åt maskindata. Lägg på ändelsen:
  .json för att få posten i KulturNavs interna API-format
  .json-ld för att få posten som JSON-LD
  .rdf för att få posten som RDF/XML

Version 1.8.7.394 (2018-10-04)

Förbättrat

 • Förbättringar av indexering av poster efter uppdatering av LODometer-data och annan extern information.

Rättat

 • Vi har rättat ett problem med filtrering av förslag i dataset, listor och dataset (#1501) och Att göra fliken (#1485).

API

 • Förbättring av prestanda för vissa API-svar genom att elementet dataset.size tagits bort från mappar (List). (#1502)

Version 1.8.7.392 (2018-09-28)

Förbättrat

 • LODometern uppdateras nu direkt i skärmbilden utan att sidan behöver laddas om efter det att data synkroniserats automatiskt eller via menyalternativet Uppdatera externa data.
 • Knappen Logga in är nu även tillgänglig i anslutning till trädvyn.

Rättat

 • Vi har gjort korrigeringar av hur indikationer på användning från DigitaltMuseum (LODometern) beräknas. (#1449)
 • Listan med val av språk för att lägga till ett nytt språk på ett fält har i vissa lägen visat fel värden. Detta är nu korrigerat. (#1495)
 • Fältet Innehåll uppdaterat finns inte längre tillgängligt i redigeringsformuläret för ett dataset. (#1490)

API

 • Vi har korrigerat felaktigheter i API-svaret för externa data och lagt till LODometer data i elementet additionalData. (#1496)

Version 1.8.7 (2018-09-21)

Nytt

 • "LODometern" som visar indikationer hur KulturNavsposter och dataset används i samlingsförvaltning har förbättrats och åter aktiverats. LODometern använder information från DigitaltMuseum för att indikerar användning av KulturNavsdata i samlingsförvaltningssystemet Primus.
 • Du får nu även se när poster och dataset uppdaterade sin statistik och sina bildkopplingar i anslutning till LODometern.
 • Utökad visning av bilder som avbildar KulturNavsposter. Den tidigare gränsen med maximalt 100 bilder som visas är borttagen och samtliga kopplade bilder kan visas. Funktionen använder DigitaltMuseum för att hämta fotografier som avbildar poster (en KulturNavspost används som Avbildat namn i Primus).
 • Uppdatera externa kopplingar (LODometer-indikationer, bildkopplingar mm) för en post med menyalternativet Uppdatera externa data. Du som har behörighet att ändra data kan själv uppdatera statistik och bildkopplingar genom att klicka på alternativet i Funktionsmenyn.

Förbättrat

 • Visa-sidan har fått tydligare navigation genom att postens typ/kategori framgår av sökvägen för navigation - "brödsmulorna", exempelvis: Namngivet objekt / Fartyg : Bark. Informationen är nu i form av länkar till respektive hjälpsida och term.

Rättat

 • Tillagda poster genom Sök och importera post till dataset får nu rätt status i förhållande till datasetets inställningar. (#1478)
 • Tidpunkt för Innehåll uppdaterat på ett dataset ska nu redovisas rätt. (#1494)

Version 1.8.6.384 (2018-08-27)

Nytt

 • Importformatet har utökats med möjligheten att läsa in tomma fält. Nördlänk

Rättat

 • Vi har rättat ett problem med export och import av tomma fält. (#1473)
 • Mappar har nu rätt tid för senast ändrad igen. (#1477)
 • Ett problem med ändring av behörighet på ett dataset har åtgärdats. (#1480)

Version 1.8.6 (2018-08-17)

Nytt

 • Lägg till ny post. Du kan nu skapa nya relaterade poster som t ex en ny överordnad och ny underordnad term direkt i samband med en ny termpost. Möjligheten är tillgänglig på ett urval egenskaper i ett antal informationskategorier där vi kan förutsätta att den nya posten ska lagras i samma dataset som aktuell post. Läs mer här:
 • Sök och importera post (i ditt dataset). Du kan nu hämta grunden för en ny post från andra auktoriteter till ditt dataset. Detta gäller ett urval av informationskategorier: Just nu söds VIAF.org för personer och organisationer och GeoNames.org för platser. Funktionen gör att du från datasetets sida söker fram en post i auktoriteten och hämtar den till aktuellt dataset som en kopia. Viss information hämtas från källposten och läses in till den nya posten och det skapas en samma som-relation tillbaka från den nya posten till källposten.
 • Kontroll av externa URL:er och URI:er. Postens externa länkar kontrolleras när sidan öppnas av en användare med behörighet att skriva i datasetet. Länkarna kontrolleras och resultatet visas i form av ikoner framför länken:
  -    Länken kontrolleras.
  -    Länken är OK efter kontroll.
  -    LOD-länken kan behöva att kontrolleras. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.
  -    Det är ett möjligt problem med en LOD-länk att kontrollera närmare. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.
  -    Det är problem med en URL/URI vid kontroll. Mer information visas när du håller muspekaren över ikonen.

Förbättrat

 • Vi har samlat alla funktioner för att lägga till relaterade poster vid redigering under en gemensam knapp: Lägg till, där du kan söka fram och importera externa auktoriteter och skapa nya refererade poster direkt i redigeringsformuläret.
 • Dialog. I samband med dialog kring en post, visas nu både namn och behörighetsroll för de som aviseras i samband med dialogmeddelandet.
 • Webbplatsgränssnitt. Komplettering av estniskt webplatsgränssnitt och meny.
 • Tydligare markering av Dataset i sidhuvudet genom att vi visar länken med en ikon.

Ändrat

 • Informationskategorin Collection har ändrat namn till NamedCollection.
 • Vi har ändrat så en posts tillhörighet till mapp(ar) lagras i mappen i stället för i posten. Fältet entity.list är därmed borttaget från posten och fältet list.member är tillagt på mappen. Förändringen påverkar inte API-anrop eller API-struktur.
 • Under fliken Historik har rubriken Arkiverad ersatts av rubriken Ersatt.

Rättat

 • Metaoperationer kan nu initieras från poster markerade i en trädkontroll. (#1431)
 • Funktionen Lägg till plats fungerar nu även i samband med metaoperationen Lägg till fält. (#1442)
 • Ett tillagt språk i ett förslag kan nu sparas även som enda ändringsförslag. (#1443)
 • Popup-dialogboxar som kräver åtgärd från användaren stängs inte längre när användaren klickar vid sidan om popupen. (#1444)
 • Vi har rättat så att fliken bilder visas korrekt även med olika former av uppladdade bilder. (#1450)
 • En post kan inte längre relatera till sig själv. Detta problem har åtgärdats tidigare men dykt upp igen. (#1455)
 • Vi har korrigerat behörighetshantering vid metaoperationer. (#1457)
 • Ett problem med vissa design-element i redigeringsformuläret har åtgärdats. (#1459)

Version 1.8.5.368 (2018-05-29)

Nytt

 • Förbättringar av versionshantering, loggning mm kopplat till problem med versionshantering.

Ändringar

 • Synkning av bilder och statistik mot DigitaltMuseum för hela dataset är avstängd för tillfället. Vi arbetar på en bättre och mer stabil lösning.

Version 1.8.5 (2018-05-22)

Nytt

 • Ny metaoperation. Lägg till fält. Funktionen Lägg till fält lägger till information till markerade poster i en lista eller träd samt poster i en mapp. För textfält och fält som bara kan ha ett värde skrivs befintlig information i posterna över. För fält som kan lagra flera värden läggs värden till. Vilken information som kan läggas till genom metaoperationen är beroende av vilken informationskategori som du arbetar med. Om du arbetar med mappar så se till att mappen har rätt kategori i fältet Innehåll. Då vet metaoperationer vilken kategori av poster som ska bearbetas i mappen. Läs mer om metaoperationer
 • Redigering av en post, ny funktion: Lägg till språk. Du kan nu lägga till ytterligare språk när du fällt ut språkpanelen på ett värde. Du söker fram det språk du vill lägga till och efter du valt, läggs ett språkfält till ovanför som du sedan kan fylla i. Läs mer om språkstöd.
 • Konsolidering av LOD-indikatorn (LODometern). LODometern hanteras nu mer konsekvent och räknar nu mer rätt. Vi har även förbättrat hur informationen sparas.
 • Förbättrad inläsning av GeoNames-platser. Platsnamnet läses nu ner på flera språk.
 • Anpassning till GDPR:
  - Nytt menyval i sidfoten: Personuppgifter med text om personuppgiftshantering och cookies.
  - Utökat stöd för personuppgiftsinformation på dataset. Utökad plats för kontaktinformation och ett nytt fält Personuppgifter som kan innehålla en specifik länk till förvaltande organisations personuppgiftssida.
  - Administrativt stöd för att bedöma om en inloggad användare (ett användarkonto) kan raderas eller inte baserat på om användaren tidigare utfört redigeringar i databasen.

Ändrat

 • Relationer i Ingår i redovisas ni med Namn (Typ) i stället för med Caption. Detta skapar en renare och tydligare visning av hierarkin.
 • På kategorin Fartyg är fältet Verksamhet ändrat till Aktivitet/verksamhet.
 • Entitetstyperna Licens och Platstyp har tagits bort. De är nu implementerade som Termer (Concepts). Poster i dataseten för licenser och platstyper har därmed ändrat typ till Term.

Rättat

 • KulturNavs-makron kan ni visas i webbplatsmeddelanden. (#1395)
 • Ett problem med behörighet för redaktörer har korrigerats. Redaktörerna kan åter ändra status på poster upp till nivå Godkänd. (#1429)

API och administration

 • Primär bild kommer nu som första-bild i API-returen av en post.
 • Batchoperationer loggas nu, vilket möjliggör enklare felsökning.

Version 1.8.4 (2018-04-12)

Nytt

 • Vi har förbättrat dialogfunktionen så att du nu ser till vem som meddelandet skickas automatiskt (redaktionsmedlemmarna för datasetet).
 • När du lägger till en mapp, visas de senast uppdaterade mapparna överst i en avdelning ovanför listan med mapparna i bokstavsordning.
 • Vi har förbättrat hanteringen av relationer mellan poster vid redigering så att relationer tas bort och läggs till på samma sätt i alla redigeringslägen.
 • Vi tar nu med länkar till ISNI när vi hämtar poster från VIAF.

Ändrat

 • Vising av dataset i översiktsvyer har gjorts tydligare med nya rubriker och bättre sortering.
 • Listning av projekt i sökresultat mm har korrigerats så att projektets dataset visas när raden expanderas.
 • Knappen Ny ... eller Föreslå ... visas nu i samtliga vyer på datasetet.

Rättat

 • Ett problem har åtgärdats med att flera platshållarposter skapas i samband med en funktionen lägg-till (person, organisation eller plats) (#1404)
 • Ett problem har lösts med behörighet för att under vissa situationer ändra status på förslagsposter. (#1407)
 • I vissa lägen har det varit svårt att välja vyer på mindre skärmar i samband med att ett dataset visas hierarkiskt. Detta är nu åtgärdat. (#1408)
 • Vi har rättat ett problem med behörighet som berörde tolv dataset. Om behörigheter försvunnit för vissa användare, kontakta aktuell datasetförvaltare eller kulturnav@kulturit.no. (#1413).
 • Ett problem åtgärdades som gällde visning av vissa poster som innehåller bildkopplingar mot DigitaltMuseum. (#1415)
 • Visning av posters tillhörighet till dataset hade fallit bort och är nu korrigerat. (#1412)
 • Zoom i bilder fungerar nu som förväntat. (#1414)

Version 1.8.3 (2018-03-13)

Nytt

 • Vi har tagit bort startsidan. Må den falla i glömska fort.
 • Vi har utvecklat en ny meny som förhoppningsvis gör att du enklare hittar in till de data du behöver. Du kan växla mellan meny och trädnavigation (som fortfarande finns kvar) genom att klicka på knappen längst ner i menyn.
 • Vi har ändrat hur en KulturNav visas på smala skärmar (t ex mobiltelefoner). Menyn/trädnavigation visas nu under själva huvudinformationen (t ex ett dataset eller en post), vilket förhoppningsvis gör det enklare att använda KulturNav i mobilen.
 • Vi har skapat två nya sätt att visa sökresultat och listor (dataset/mappar) - Visa kategorier och Visa översikt. Du kan nu välja:
  Listvisning i en tabell som är både sorterings- och filtreringsbar. Denna känner ni igen sedan tidigare.
  Här visas de kategorier/typer som finns i sökresultatet/listan. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
  Här visas en översikt över posterna i sökresultatet/listan.
  Detta visningsalternativ är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur. Visningsalternativet presenterar innehållet i datasetet som en trädstruktur.
 • Du kan välja vilken vy som ska visas som standard på ditt dataset. Fältet heter Standardpresentation och ligger i fakta-panelen när du redigerar i ditt dataset.
 • Visa språk Vi har gjort funktionen Visa språk tydligare i form av en knapp som nu ligger i faktafliken. Funktionen visar en posts faktainnehåll på de olika språk som registrerats.
 • Informationskategorisida. Varje informationskategori, som t ex personer eller termer, kan nu presentera sina dataset på en sida.
 • Vi har introducerat möjligheten till att ett dataset kan ha en hjälpsida med instruktioner specifika just för detta dataset. Det kan t ex röra sig omvilka krav på innehållet som ställs, vilka fält som måste fyllas i och hur ni vill att källhänvisningar ska hanteras. Du väljer om du vill skriva texten direkt i KulturNav eller om du vill länka till en sida på nätet eller ladda upp ett dokument (PDF) som innehåller informationen. Du når detta i redigeringsformuläret på datasetet, panelen Hjälp.
 • Redigeringsformuläret innehåller många nivåer och har varit svårt att överblicka. Vi har nu lagt till ledtexter invid knapparna (som komplement till den text som visas när du för muspekaren över knappen) som förhoppningsvis gör det enklare att klicka rätt.

Rättat

 • Ett webbplatsmeddelande på din sida ger inte längre ett felmeddelande om du försöker visa det utan att vara inloggad. (#1368)
 • Rättat ett problem med visning av statushistorik. (#1373)
 • Rättat ett problem där bokmärkning av poster i en mapp gav ett felmeddelande. (#1306)
 • Funktionen Lägg till kunde under vissa omständigheter generera dubbla värden/poster. Detta har nu rättats till. (#1370)

Ändrat

 • Vi har ändrat fältnamnet på bredare term till överordnad term.
 • Vi har ändrat fältnamnet på smalare term till underordnad term.
 • Vi har ändrat fältnamnet på bredare period till överordnad period.
 • Vi har ändrat fältnamnet på smalare period till underordnad period.
 • Ett förslag i ett fält som kan ges flera värden begränsas nu till endast ett förslag åt gången. Detta implementerat som en fix för problem #1350.

Version 1.8.2 (2018-02-05)

Nytt

 • Lägg till färdiga auktoritetsposter för personer och organisationer hämtade från Virtual International Authority File (VIAF) och platser från hela planeten hämtade från GeoNames i samband med registrering/redigering av en post. Du använder funktionen om det saknas en relevant post i KulturNav och fungerar så att du väljer knappen Lägg till och sedan i den underliggande dialogboxen söker fram en person, organisation eller plats och väljer den som du önskar relatera till och trycker Ok. Sökresultatet visar data både från KulturNav (markerade med fet, blå stil) och den externa tjänsten så att du undviker att lägga till dubbletter som redan finns i KulturNav. De poster som du använder i relationer lagras som ej redigeringsbara platshållare i KulturNav. Genom funktionen lägg till har du tillgång till att söka bland och länka till ca 13 miljoner personauktoriteter och nära 11,5 miljoner platsnamn. Läs mer om funktionen här.
 • Sök plats i samband med en platsreferens i redigeringsformuläret. Sökmetoden har förbättrats så att det nu borde vara avsevärt lättare att söka och hitta en plats att använda i en referens.
 • Redigering. Vi använder nu bakgrundsfärg i formuläret för att göra det lättare att förstå hur fälten håller samman vid redigering av expanderade fält och händelser.

Rättat

 • Ikonen som visar att de finns förslag på en post har inte alltid tagits bort rätt. Detta är nu åtgärdat. (#1285)
 • Ett problem med att kunna dölja bilder och sätta primär bild har åtgärdats. (#1349)
 • Ett problem med förslagshanteringen har åtgärdats. I vissa lägen uppfattades inte förslaget rörande radering av ett värde i användargränssnittet. (#1357)

Ändrat

 • Möjligheten att skapa nya poster i samband med redigering (t ex för platser och organisationer) har ersatts av funktionen Lägg till, se ovan.
 • Fälten Barn till och Förälder till har flyttats till den utökade egenskapsuppsättningen (som du når genom att lägga till fält).

Version 1.8.1 (2018-01-12)

KulturNav version 1.8 har fokus på två saker: bättre användargränssnitt i samband med de första besöken på webbplatsen och förbättringar av maskingränssnitten. Nya funktioner kommer att släppas i flera omgångar under 2018 Q1. I den första versionen av 1.8 finns detta med:

Nytt

 • Fliken Bilder visar nu bilder som avbildar eller beskriver en post som antingen hämtas från Primus/DigitaltMuseum eller laddats upp eller länkats in. I sidhuvudet visas endast postens primära huvudbild. Om du har behörighet att ändra i posten, kan du under fliken Bilder kryssa för Primär för att ange bilden som huvudbild eller kryssa för Dölj för att dölja bilden (för andra än dem med skrivrättigheter till posten). Klicka på en bild för att se den i detaljvy - växla mellan bilder med pilknapparna ovanför bilden. Klicka på bilden i detaljvyn för att zooma in i bilden.
 • Redigera post, panelen Bilder är nu enbart till för att ladda upp eller länka in bilder till posten.
 • Webbplatsmeddelanden kan nu informera om nyheter eller avisera om uppdateringar, driftstörningar eller annat viktigt på webbplatsen.
 • Huvudsök hittar nu även dataset och projekt.
 • Vi har gjort det enklare att exportera och ladda ner ett dataset med direktlänkar för nedladdning som LOD, JSON och textfil (CSV) direkt i sidhuvudet.
 • Mindre korrigeringar i postens sidhuvud.

Rättat

 • Ett problem med visning av uppladdade bilder har åtgärdats. (#1275)
 • Rättat ett problem där längden på en inloggad användares namn påverkade sidhuvudets höjd. (#1299)
 • Ett problem har fixats till där ett godkännande av ett förslag inte visades korrekt. (#1290)

Ändrat

 • Nytt fält i kategorin Fordonsdesign: funktion
 • Fältet ämne (entity.topic) lagras nu som en enkel referens i stället för ett inline-element
 • Fältet dataset.tag har ersatts av ämne (entity.topic)
 • Fälten föregicks av (place.precededBy) och efterföljdes av (place.followedBy) kan nu kan nu hantera flera värden.

API

 • Fältrubriker/labels skickas nu med som en del av API-svaret.
 • Schemat är nu kompletterat med fältrubriker/labels och utökat med innehåll även för event/inline-fält.
 • Skriv-API. En första version av ett API för att skriva data till KulturNav finns nu i beta. Anmäl intresse att testa genom att skicka en e-post till kulturnav@kulturit.org

Version 1.7

Version 1.7.12 (2017-11-01)

Nytt

 • Poster visar nu fält för både bokmål och nynorsk (om båda språken finns) när Norska bokmål är valt som webbplatsspråk.
 • Utökat stöd för att hantera designobjekt i form av fordonsdesign.

Version 1.7.11 (2017-10-19)

Rättat

 • Fortsatta optimeringar av prestanda som reducerar serverbelastning i samband med listning av sökresultat, mm. (#1254)
 • Rättat ett behörighetsproblem vid sökning efter poster i ett referensfält. (#1260)
 • Rättat ett problem med indexering av namnfält. (#1259, 1263)
 • Ett problem i samband med hämtning av data från mediaservern åtgärdat. (#1265)
 • Data sorteras och presenteras nu rätt på Min sida, fliken Aktiviteter (#1264)

Version 1.7.10 (2017-10-12)

Rättat

 • Rättat ett problem med visning av tidigare uppladdade bilder. (#1255)
 • Introducerat de första åtgärderna för att komma till rätta med överbelastningsproblem från indexeringsrobotar. (#1254)

Version 1.7.9 (2017-10-06)

Nytt

 • Fartyg, fältet Färdväg/rutt har nu två nya fält: namn (vägen kan ges ett formellt namn) och beskrivning (möjlighet att beskriva färdvägen med en text)
 • Fartyg, fältet Aktör har nu fått möjlighet till att registrera ett tidsintervall.

Rättat

 • En URL i ett ändringsförslag kan nu redigeras utan problem. (#1241)
 • Ett problem med API-metoden /api/list/ har fixats till så att nu data levereras på rätt sätt. (#1251)
 • Rättat ett problem med sök för att välja referenser i ett fält. (#1252)

Version 1.7.8 (2017-09-26)

Nytt

 • Förbättringar av av sök efter refererade poster i ett fält. Nu visas poster som börjar på sökt sträng först i svarslistan över valbara värden.

Rättat

 • Vi har korrigerat statistiken för länkad data så att länkar mellan KulturNavsobjekt som hämtas från DigitaltmMuseum inte räknas i statistiken. (#1198)
 • Åtgärdat ett behörighetsproblem i samband med visning av förslagsindikation. (#1237)
 • Ett problem med språkhantering i samband med titel på dataset mm har rättats. (#1238)

Version 1.7.7 (2017-09-18)

Nytt

 • Förbättrad funktion för att Bokmärka sidor. Det är nu lättare att bokmärka en sida (och att ta bort sidan från bokmärkeslistan) direkt vid sidans titel genom att klicka på ikonen . En fylld ikon visar att sidan redan är bokmärkt. Du kan också bokmärka/avmärka en post redan i ett sökresultat, dataset och mapp genom att expandera raden och klicka på bokmärket invid postens status.
 • Ny flik: Länkade data på dataset som visar en översikt över vilka museer som använder datasetet i Primus/DigitaltMuseum.
 • Nytt fält: Fartyg, fältet Trafik/färdväg har nu utökats med att kunna hantera tid i form av ett intervall.
 • Ny anvisningstext i fältet Namn på en person upplyser om att namnet ska skrivas "Efternamn, Förnamn".
 • Nytt fält på en användare: Samma som. Fältet gör det möjligt att hålla reda på att flera olika användarkonton tillhör samma individ. Fältet administreras av KulturIT.

Ändringar

 • Vi visar inte längre standardlicens i sidhuvudet på datasetets sida. Detta för att undvika missförstånd eftersom i KulturNav är varje post enskilt licensierad.

Rättningar

 • Nu visas en blå markör framför de fält som har ändringsförslag igen. (#1189)
 • Fält som bara innehåller ett möjligt fältvärde kan nu rensas/raderas (#1197)
 • Ändringsförslag i form av referenser till KulturNavs-data, som redan finns i fältet genererar inte längre dubbletter. (#1206)
 • Förbättring av hantering av ändringsförslag. Ett problem har lösts med att förslag ligger kvar i bla Att göra-listan efter att de godkänts. (#1209)
 • Godkända förslag visas inte rätt under fliken Statistik. (#1219)
 • Åtgärdat ett problem med att ändra antalet poster som ska visas i ett sökresultat. (#1224)
 • Min sida: att göra-listan visar nu posternas koppling till sitt dataset. (#1225)
 • Ett problem med sortering av mappar, t ex vid valet Lägg till mapp, har åtgärdats. (#1229)

Version 1.7.6 (2017-09-04)

Vi har i version 1.7.6 arbetat med att göra förbättringar kopplat till mobila gränssnitt och statistik över länkad data från DigitaltMuseum. Vi har som vanligt även gjort rättningar och lättat upp användargränssnittet med ikoner.

Nytt

 • Ny visning av listor/sökresultat med förbättrad responsivitet för tabeller i dataset, mappar och sökresultat som gör KulturNav lättare att använda på mobila klienter. Innehållet i tabellerna är något omflyttat och färgen som indikerar informationskategori har gjorts om till en ikon och ändrat position mm. Ikonerna används även vid visning av enskilda poster:
 • Visuell uppgradering. Vi har gjort en mindre visuell uppgradering av gränssnitten med ikoner och lite smått och gott som ska tydliggöra sidornas struktur. Se Nya ikoner nedan.
 • Vi testar en LOD-indikator (beta) på både dataset och poster. Den visar hur mycket ett dataset eller en post länkas till. Just nu så mäter vi hur mycket Primus använder en post respektive posterna i ett dataset. Observera att vi mäter detta på objekt som är publicerade i DigitaltMuseum. Användningen i Primus för opublicerade objekt omfattas inte.
 • Länkade data. Länkar från Primus/DigitaltMuseum läses nu för samtliga informationskategorier.
 • Förbättrade val-listor. Listorna som du söker fram och väljer värden i vid redigering av relationer och referenser visar nu 10 poster från aktuellt dataset före andra träffar som samlas under rubriken Samtliga träffar.
 • Tidpunkten när en post senast sparades visas nu tydligare i sidhuvudet.
 • Nya fält:
  - Ämne. Poster i alla informationskategorier kan nu ges en eller flera "ämneskopplingar" som både tillför fakta/länkad data och ökad sökbarhet. Det är en sorts generell tagg som gör att din post kan använda andra poster i hela KulturNav som ämneskopplingar.
  - Disambigueringstext. Fältet ger möjlighet att på ett flexibelt sätt skapa egen "särskiljbarhet" mellan poster som har samma namn/term och där de automatiskt skapade strängarna inte gör jobbet. Läs mer om disambiguering.
  - Beskrivningar till händelser. Nu finns ett beskrivningsfält i alla händelser på aktörer och namngivna objekt (det fanns förut bara i vissa av händelserna). Fältet ger i första hand en möjlighet att kunna lagra och hantera ostrukturerad information kring händelsen, som sedan kan struktureras upp när det finns tid/resurser.
 • KulturNav har nu estniska som gränssnittsspråk.

Ändringar

 • Händelsen Skrotat på fartyg har ett nytt namn: Upphugget/skrotat.

Rättningar

 • Förbättrat sök när du ska söka och välja ett värde i ett fält som refererar till en post i KulturNav. Den fullständiga söktexten inklusive datasetets namn är nu sökbar. (#1124)
 • Min sida, fliken Att göra filtrerar och sorterar nu mer korrekt och datumdata visas korrekt. (#1126)
 • Statistik på dataset hanterar nu poster i mappar korrekt. (#1178)
 • Förslag i samband med osäkerhet på tid hanteras nu bättre. (#1173)
 • Ett problem med att visa användare har åtgärdats. (#1194)
 • Standardvärde för status (som sätts på datasetet) hanteras nu rätt behörighetsmässigt på posterna som importeras. (#1167)
 • URL-fält i förslag validerar nu rätt. (#1154)
 • Textfält som innehåller data som tolkats som formatering/uppmärkning (HTML eller Markdown) har i vissa situationer visats på ett felaktigt sätt. Detta är nu åtgärdat. (#1204) Läs mer om formatering och uppmärkning i löpande text.
 • Rättat ett problem med e-postaviseringar om ändringsförslag som förbättrar underlaget för aviseringen. (#1215)

Ny dokumentation

Nya ikoner

 • Grundinformation, informationskategorier:
  Personer och organisationer
  Namngivna objekt (fartyg eller järnvägslinjer mm)
  Termer
  Platser
  Händelser och perioder
  Dataset
  Mapp
  Användare
  Användargrupp

 • Poster, ikoner på flikar:
  Fakta
  Länkad data
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)
    Förslag

 • Dataset/mapp, ikoner på flikar:
  Innehåll
  Fakta
  Administrativt
  Statistik
  Historik
  Rättigheter
  /   Dialog (saknar dialog / har dialog)

 • Min sida, ikoner på flikar:
  Fakta
  Att göra
  Aktivitet
  Förslag
  Bokmärken
  Dataset
  Mappar
  Administrativt
  Historik

Version 1.7.4 (2017-06-01)

Version 1.7 innebär en teknisk konsolidering av KulturNav där vi i utvecklingen främst fokuserat på att göra förslagshantering och dialog stabilare och dessutom förbättrat hanteringen av inlänkade bilder från DigitaltMuseum. Vi skiljer därmed tydligare på primärdata i posten och förslag/dialog och extern tilläggsinformation.

Observera att tidpunkten för när ett förslag lämnats har tyvärr ändrats i samband med uppdateringen till 1.7.

Nytt

 • Förslag kan nu redigeras innan de godkänns. Förslaget kan redigeras av administratörer, redaktörer och av användaren själv. Du redigerar ett förslag genom att klicka på knappen Redigera på i förslagspanelen.
 • Det är nu enklare för användare att lämna förslag till ändringar och kommentarer i form av kommentarer under fliken Dialog på en post. Under knappen Föreslå tillägg/ändring finns nu ett nytt alternativ överst i listan: Meddelande/kommentar. När alternativet väljs öppnas fliken dialog på posten och användaren kan skriva ett dialoginlägg med en kommentar och/eller ändringsförslag.
 • En bekräftelsefråga ställs nu när du raderar ett dialoginlägg.
 • Det blir nu lättare och mer överskådligt att överblicka information om en post och hur den används i ett sökresultat/dataset/lista. Du ser om en post har bild(er) samt om en post har länkad data från DigitaltMuseum. Förslag och dialog har fått nya ikoner. Om du håller muspekaren över ikonen så får du information om antalet.
 • Nya ikoner som visas i sökresultat/dataset/listor mm:
  Förslag   Dialog   Länkar från DigitaltMuseum   Bilder
 • Två nya filtreringsmöjligheter införs på dataset/listor och sökresultat:
 • Visa poster med bild. Filtrerar fram poster som har bild
 • Visa poster med länkade data. Filtrerar fram poster som har länkar till sig i DigitaltMuseum

API

 • /api/summary/ tar nu med entitetens status och entitetens tillhörighet till dataset.
 • Bildlänkar som hämtas från DigitaltMuseum har i API-returen separerats från bilder som laddats upp eller länkats in till posten. Bilder som hämtas från DigitaltMuseums API returneras nu under elementet superconcept.additionalData.

Rättningar

 • Sortering på tid - Senast sparad respektive Senaste förslag, har rättats under fliken Aktivitet, Förslag och Att göra. (#1171)
 • Bilder hämtade från DigitaltMuseum visas nu när en post redigeras. (#1179)
 • Rättat ett problem att göra sök med å, ä och ö i samband med registrering i Internet Explorer. (#1180)
 • Inledande blanksteg tas nu bort i samband med lagring av strängvärden vid Nytt objekt eller Redigering. (#1182)
 • Rättat ett problem med att ange osäkerhet i samband med tidsangivelse i samband med förslag. (#1173)

Version 1.6

Version 1.6.12 (2017-04-20)

Rättningar

 • Rättning av problem med funktion som under vissa omständigheter genererar automatiska "motlänkar" i samband med referenser (#1162).

Version 1.6.11 (2017-03-31)

Nytt

 • Ny API-metod: api/summary/ som ger dig en lättviktig översikt över nyckeldata om en post, ett dataset eller ett sökresultat. Läs mer under API

Version 1.6.9 (2017-03-17)

Nytt

 • Ny egenskap på ett dataset: Primärt språk. Detta anger huvudspråk för flertalet ingående poster i datasetet.
 • Finska och estländska är nya innehållsspråk när du använder engelska som webbplatsspråk.

Rättningar

 • Mindre rättning av hantering av platsrelationer (#1143).
 • Ändrad visningsföljd för text på en händelsesida (#1140).

API

 • dataset.primaryLanguage finns nu på poster i dataset som innehåller egenskapen
 • entity.begin och entity.end finns nu med på flera klasser, t ex Design.

Version 1.6.7 (2017-02-15 + 21)

Rättningar

 • Ett problem med tillagda fält i samband med redigering rättat. (#1135)
 • Förslag kan nu läggas på poster som innehåller extremt mycket information. (#1137)

Version 1.6.6 (2017-02-08)

Rättningar

 • Rättat ett antal fel kopplade till förslagsfunktionen som ibland innebar att förslag inte kunde godkännas/avslås/raderas och att godkända förslag lagrades på ett felaktigt sätt. (#1029, 1108, 1125)
 • Åtgärdat ett problem med visning av förslag kring ägande av fartyg (#1128)
 • Rättat ett problem med automatiskt genererade förslag till länkar för vissa relationer (#1110, 1129)
 • Åtgärdat problem i samband med dialoginlägg som visades dubbelt under dialogfliken. (#1102)
 • Åtgärdat ett problem där enbart de 10 första bilderna på ett avbildat namn hämtas från DigitaltMuseum (#1106)

Version 1.6.5 (2017-01-31)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem med dubblering av förslagsposter och tillhörande problem med godkänna, avslå eller radera förslag. (# 1108, 1110)

Version 1.6.4 (2017-01-22)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem med versionshantering av poster som innehåller bildkopplingar till DigitaltMuseum. (#1105)
 • Åtgärdat ett problem med sökmotorindexering av versioner av poster (#641)

Nya API-metoder

 • api/revisions/{uuid}. Visar en lista med postens revisionshistorik med den senaste posten först i listan.

 • Hämta en revision via api:

  ../{uuid}/{timestamp}?format=application/json

Version 1.6.3 (2017-01-19)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem med versionshantering som innebär att inte alltid senaste version visades om posten innehöll bildlänkar. (#1105)

Version 1.6.2 (2017-01-12)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem där poster med förslag under vissa omständigheter inte kunde visas.(#1100)

Version 1.6.1 (2017-01-11)

Utvecklingen av versionen är delfinansierad av Statens maritima museer och Nordiska museet.

Nytt

 • Bildhanteringen har förbättrats:
  - En bild kan nu prioriteras som huvudbild så att den visas först om det finns flera bilder lagrade.
  - Bilder kan döljas så att de inte visas alls. Detta kan vara bra att kunna göra om t ex bilder från DigitaltMuseum (där posten används i relationen avbildat namn) inte alltid passar en auktoritetspost.
  - Bilder som hämtas från DigitaltMuseum lagras nu så att de är tillgängliga via API.
  - Dolda bilder levereras inte genom API.
  - Den prioriterade huvudbilden läggs även först i listan över bilder som är kopplade till posten i API-svaret.
 • Utökad registrering av fartyg:
  - Redare kan nu hanteras på ett bättre sätt. Vi använder egenskapen Ägdes av som utökas till att även hantera redare och som därmed ändras till Ägdes/drevs av. En roll som anger om det är ägare eller redare har skapats.
  - Egenskapen Aktivitet är nu tillgänglig igen på ett fartyg.
  - Ny egenskap: Flaggstat som anger land som fartyget är registrerat i.
  - Ny egenskap: Material som anger konstruktionsmaterial för fartyget.
  - Ny egenskap: Sannolikt samma som anger en möjlighet till eller indikation på att två olika fartygsposter beskriver samma fartyg. Detta för att underlätta identifiering och hantering av dubbletter.
  - Ny egenskap i händelsen Byggt: Byggnummer som anger fartygets byggnummer.
  - Ny egenskap i händelsen Byggt: Varv (text) där varv kan anges som en text.
 • Förbättring av import och export.
  - Importen är nu helt anpassad för att stödja inläsning av fält på flera nivåer.
  - Importen har förberetts för möjligheter att läsa in data via zip-filer.
  - Import kan nu lägga till eller ersätta data i fält som kan ha flera värden.
  - Export (text) sparar nu ut importfiler strukturerade enligt det nya formatet som etablerades i denna version.
  Visa mer information om en post utan att öppna den. Informationen visas när du klickar på expansionspilen i kolumnen längs till höger i tabellen. Denna möjlighet är endast tillgänglig på större displayer.
 • Genväg för att redigera en post. Du kan nu öppna en post för redigering direkt från ett sökresultat/lista genom att klicka på Redigera i samma kolumn som statusmarkeringen. Valet visas när du klickar på expansionspilen i kolumnen längs till höger i tabellen. Detta medför att du kan reducera antalet klick för att redigera och snabbar upp arbetet avsevärt. Om du sparar redigeringen genom knappen Spara stäng, kommer du tillbaka till rätt ställe i sökresultatet.
 • Sökresultat kan nu sorteras både stigande och fallande. Du kan nu även sortera på när en post skapades.

Mindre förbättringar

 • Bättre och mer korrekt visning av mått, t ex på fartyg.
 • En organisation kan kopplas till ett platsnamn genom relationen Säte/hemvist.
 • Samtliga länkar från KulturNav till DigitaltMuseum har bytts ut från digitaltmuseum.no till digitaltmuseum.org nu när den nya sammanslagna versionen av tjänsten lanserats. På digitaltmuseum.org visas både svenska och norska relaterade objekt.
 • Byggnader och andra konstruktioner har nu en särskiljningsetikett (caption) som byggs upp av: namn (typ).
 • Förbättrad mappning mot Geonames vid läsning av platshållare.

Rättningar

 • Rättat problem med export av dataset till CSV-text där vissa egenskaper inte kom med i exporten. (#855, #1080)
 • Ändrad visning av aktivitetsloggen på Min sida. Avslagna förslag redovisas inte längre i loggen. (#1023)
 • Login-länken visas inte längre från startsidan när servern är i ej-inloggningsläge. (#1056)
 • Rättat ett problem där fartyg relaterade till händelser (relationen Var närvarande vid) inte uppdaterades korrekt. (#1068)
 • Små korrigeringar av placeringen av vissa visuella element i sidorna. (#1071)
 • Rättat problem med API-anrop utan prefix i egenskapsnamnet. (#1074)
 • Rättat ett problem med visning av valda filtervärden. (#1075)
 • Rättat ett problem där det i viss lägen uppstod dubblettreferenser när ett förslag till referens mellan två poster godkändes. (#1078)
 • Rättat ett problem med att välja enstaka utvalda hierarkiska ämnesord som saknar sin bredare term i listor. (#1083)
 • Rättat ett problem där delning av KulturnNavssidor i vissa lägen genererar en inkompatibilitetsvarning för webbläsarversion (t ex delning till Facebook). (#1089)
 • Rättat ett problem med filtrering på första bokstaven i namn/benämning. (#1090)
 • Åtgärdat ett problem med responsiv visning av sökresultat/dataset på mobila klienter. (#1097)
 • Åtgärdat ett problem med indexering av tidstält. (#1099)

Nya attribut i API

 • entity.begin. Anger tid när objektet skapades/föddes, t ex när en person föddes eller ett fartyg sjösattes.
 • entity.end. Anger tid när objektet slutade att finnas till/dog, t ex när en person dör eller ett fartyg skrotas.
 • entityTypeHierarchy. Anger i vilken klasstruktur aktuellt objekt finns i form av en lista av klasser från den mest övergripande till den mest detaljerade.

Nya dataset

Version 1.5

Version 1.5.3 (2016-11-18)

Rättade problem

 • Rättat ett problem med att ladda upp flera bilder. (#1076)
 • Rättat ett problem med särskiljande information (caption) på fartyg som hade okänd tid i starthändelsen, t ex byggd. (#1070)

Version 1.5.2 (2016-10-21)

Förbättringar

 • Schemaändring för tid. Flera relationer av fälten Föregås av (precededBy) och Följs av (succeededBy) kan nu lagras på en händelse eller period (#1060)
 • Länkade data visas nu för Namngivna objekt. (#1062)

Fixade fel

 • Ett problem har lösts med med namnsökning (Sök enbart i namn) som påverkade möjligheten att hitta alternativa namn, annat namn etc. (#1063)
 • Ett problem vid byte av webbplatsspråk i samband med en aktiv sökfras har lösts.
 • Ytterligare åtgärder har gjorts för att förhindra problem i samband med att en ny post skapas/redigeras och förbättrad loggning. (#1054)
 • Rättat ett problem med en felaktig länk under fliken Historik. (#1065)

Version 1.5.1 (2016-10-17)

Fixade fel

 • Hierarkisk visning av dataset visade även opublicerade poster. Detta är nu åtgärdat. (#1059)
 • Förbättrad funktion vid sök i samband med val av poster i ett fält. Det går nu lättare att söka efter hela fraser. (#1049)
 • Korrigering för felaktig visning av årtal före 1583. (#1058)
 • Ett problem med hantering av länkade bilder löstes. (#1061)
 • Ett problem med visning av historik kring en post har lösts. (#1057)

Version 1.5.0 (2016-10-10)

Nytt

 • Förbättring av sökfunktionen:
  - Sök med eller. Du söker genom att använda OR i söksträngen, t ex: Tore OR Oscar. Poster som innehåller orden/namnen Tore eller Oscar visas i sökresultatet.
  - Sök efter hela sökfraser genom att sätta citationstecken runt söksträngen. Du söker efter en sammanhållen sökfras genom att sätta sökfrasen inom citationstecken (") , t ex: "titeln hertig av". Poster som exakt innehåller texten "titeln hertig av", visas i sökresultatet.
 • Redigering. Knappen Fäll ut fler fält har flyttats. Registreringsgränssnitten har gjort tydligare genom att knappen för att fälla ut fler fält att registrera information i har flyttats från vänster sida till höger sida av formuläret. Dessutom har knappen blivit tydligare genom etiketten Mer när du kan fälla ut fler fält och Mindre när du fäller ihop den och den är nu blå.
 • Bättre redigeringshistorik. En förändring av modellen för datalagring innebär att redigeringshistoriken för en post nu är bättre och mer komplett. Ändringar i de händelser och direkt relationer som påverkar posten finns nu med i historiken.

Mindre ändringar och förbättringar

 • Webbplatsspråket Norska (bokmål) har nu även tyska och franska som egenskapsspråk.
 • En användare visas nu med eventuell organisationstillhörighet inom parentes. (#838)
 • Förbättring av sökfältets funktion så att det lättare att söka efter fraser som innehåller så kallade "stoppord" som t ex "i". (#1049)
 • Livroller som förekommer flera gånger för en person visas nu bara en gång i sidhuvudet. (#1042)
 • Organisationer kan nu ha verk/objekt hos en annan organisation. (#1041)
 • Bilder kopplade till fartyg och bilder kopplade till organisationer hämtas nu från DigitaltMuseum (igen - de har fallit bort i en tidigare uppdatering) och visas på postens sida. (#1047)
 • Ändring av obligatoriska fält kopplade till dialektala benämningar på termer. (#1045)
 • Strukturer (som t ex järnvägssträckningar) listas nu med typ av struktur och kan filtreras på typ. (#1053)
 • Händelser kan nu beskrivas med en längre text som ni hittar under en ny flik i redigeringen - Historik. (#800)
 • Uppladdade bilder lagras nu mer effektivt och vi har förändrat knappen för uppladdning.
 • Ett problem med cachning av identiteter i samband med att en ny post skapas har lösts. I samband med detta har även systemloggning förbättrats. (#1054)

API-utveckling

Version 1.5 innebär omfattande ändringar av KulturNavs utvecklingsgränssnitt, API. Ändringarna innebär stora förbättringar med ökad enkelhet att nå information och snabbare svarstider och påverkar både API-metoder och data som returneras. Ändringarna finns utförligt beskrivna här och där kommenteras även bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av API:t. Nedan är en kort översikt:

 • Förenklad syntax för fältnamn i sökparametrar. Värdesuffixet är borttaget.
 • Förenklad språkhantering i sök. Språk anges i en egen parameter eller i header för http GET
 • Kompaktare JSON-struktur ger färre API-anrop. Information kring event lagras nu inline direkt i huvudentiteten
 • Utökad söksyntax:
  - Eller-sök i en egenskap med | (OR), exempelvis: entityType:[Agent|NamedObject]
  - Sammanhållna sökfraser genom citationstecken: text:"titeln hertig av"
 • Ändrad funktion för sök med entity.list (mappar). Du söker i mappens totala "expanderade" innehåll, dvs både i enskilda poster och de poster som finns i de dataset som ligger i mappen.
 • Ny metod: /api/version som returnerar default versionsnummer av API.

KulturNav 1.4

Version 1.4.8 (2016-08-16)

Småfixar:

 • Aviseringar per e-post ska nu avisera ändringar i poster de senaste 24 timmarna på ett mer korrekt sätt. (#1026)

Version 1.4.7 (2016-06-15)

Nytt

 • Förbättrad möjlighet att administrera och bevaka saker att ta tag i dataset. Nu listas även poster med status Ny (dvs poster som har skapats av användare med behörighet i datasetet) under Att göra-fliken på Min sida och du får även en e-postavisering för dessa poster. Nu bevakas därmed poster med status ny, förslag och poster med ändringsförslag. (#1020)
 • Förbättrade funktioner för att kontrollera användares faktiska behörighet tillgänglig för systemadministratörer.

Småfixar

 • Ett problem har korrigerats där egna förslag till nya poster tas med under Att göra-fliken på Min sida och även varit med e-postavisering. (#1014)
 • Ett problem med filtrering under fliken Länkade data för Samlingar är nu fixat. (#1021)

Version 1.4.6 (2016-06-03)

Nytt

 • En post kan nu visas i flera dataset. Det betyder att en person som t ex förvaltas i ett Fotografregister också kan visas, listas och sökas i andra dataset med t ex konstnärer eller upptäcktsresande. En post i KulturNav, t ex en viss person, ska därför alltid bara ska finnas en gång i KulturNav (om vi kan få till detta) men den kan användas i flera sammanhang. Som tidigare gäller att posten alltid förvaltas i bara ett dataset och det är detta som styr behörigheten för vem som får redigera posten. Förvaltaren av posten styr även i vilka ytterligare dataset posten kan visas och kommer det ett förslag att en post ska visas i flera dataset, måste då förvaltaren godkänna detta.
  När posten visas i ett annat dataset så visas en ikon och det finns också en länk till det dataset som förvaltar posten.
 • En posts tillhörighet till ett dataset visas nu när posten listas i en mapp: med en länk till dataset.
 • Samlingar har nya relationer. En samling kan bestå av andra samlingar och innehålla namngivna objekt.
 • Aktörer som agerar i en roll på ett objekt visas nu både på objektet och aktören.

Småfixar

 • Åtgärdat ett problem med blädderlisten i en popup i samband med redigering. (#1006)
 • Fixat ett problem att termer som har relationer dyker upp flera gånger i listval. (#1004, 1007)
 • Ett problem med urval av poster till sök-och-välj av poster har åtgärdats. (#1003) *
 • Ett nytt problem har åtgärdats med visning av årtal mellan 300 och 1582 (då den Gregorianska kalendern infördes). (#937)
 • Egenskapen Ersätts av har för redigering flyttats till panelen Relationer (från panelen Administration).
 • Genereringen av caption- och fullCaption-text för organisationer har förbättrats.

Version 1.4.5 (2016-05-12)

Nytt

 • Importera förslag. Det är nu möjligt att importera förslag för en systemadministratör. Detta öppnar upp för olika tillämpningar där data i KulturNav kan matchas mot andra resurser (t ex för att leta efter samma som- eller exakt match-länkar) eller för matchningar inom KulturNav, och där resultatet av matchningen kan infogas som förslag som datasetets redaktion tar ställning till. Läs mer om import.
 • Poster som inte är publicerade kan nu raderas av en datasets-administratör (under Funktionsmeny | Radera). Raderad post får status Raderad. Poster som har status Raderad visas nu enbart för systemadministratörer.
 • En konstruktion kan nu ingå i en annan konstruktion vid ett visst specificerat tidsintervall. Exempelvis en järnvägslinje som ingår i en annan järnvägslinje mellan två årtal. Egenskapen heter "Ingick i vid tid/Bestod av vid tid".

Småfixar

 • Åtgärdat ett fel som medförde att ett förslag inte kunde sparas om det finns ett tomt element . (#998)
 • Ett problem med att skapa dialoginlägg har åtgärdats. (#994)
 • Ett problem med generering av titel för en post med förslag har åtgärdats. (#880)
 • Vi har löst ett fel i samband med att typ förutsätts för att skapa titel för vissa kategorier. (#928)
 • Förslag till referenser mellan poster i KulturNav genererar nu ett reflexivt förslag på refererad post (om användaren inte har behörighet att ändra posten) eller lägger en motreferens (om användaren har behörighet att ändra). (#993)
 • Det går nu att visa detaljer för flera förslag i samma egenskap (t ex Livsroll). (#997)

Version 1.4.4 (2016-04-28)

Nytt

 • Hantera bokmärken är ett nytt menyalternativ under funktionsmenyn på Min sida. Genom att välja alternativet kan du nu redigera dina bokmärken på samma sätt som en mapp och t ex ta bort bokmärkta poster.

Småfixar

 • Ett problem med e-postaviseringar har rättats till. Sedan version 1.4.1 har inte e-post aviseringar om förslag, intresseanmälningar och dialog inte fungerat korrekt. Detta är nu åtgärdat. (#994)
 • Ett problem vid listning av användare i administrationsgränssnittet har åtgärdats. (#991)

Version 1.4.3 (2016-04-19)

Småfixar:

 • Kategorifiltrering genom trädnavigation fungerar igen. (följdproblem till #985)
 • Rättat problem med generering av titel på poster där det krävdes att posten hade en typ. (#928)
 • Förbättringar av visningen av sidhuvudet på en post. (#976)
 • Ändring i schemat (för arkeologidata). (#984)

Version 1.4.2 (2016-04-18)

Vi testar nu att att går små versionsuppdateringar - funktionsuppdateringar - med enstaka nya funktioner och buggfixar som släpps lite oftare.

Nytt

 • Det är nu enklare att skapa mappar som ska läsas in av samlingsförvaltningssystemet Primus. När du lägger ett dataset eller markerade poster till en mapp genom menyalternativet Lägg till mapp, så finns två nya menyalternativ som göra att du inte behöver redigera mappen mer för att den ska fungera:
  - Ny abonnemangsmapp. Skapar en abonnemangsmapp som är kopplad till en lista med metadata (extern systemlista) i ditt museums databas (ansvarig förvaltare) som sedan kan läsas av ditt förvaltningssystem (Primus).
  - Ny delad mapp. Skapar en delad mapp som är kopplad till en lista med metadata (extern systemlista) som sedan kan läsas ner till ditt förvaltningssystem (Primus).
 • Vi introducerar nu begreppet pågående tid för ett tidsintervall som har en tidpunkt för start men där du explicit vill ange att tidsspannet fortfarande pågår, t ex i samband med pågående perioder (som "holocene" eller "nyare tid" som pågår eller administrativa referenser, t ex kommunkoppling, som är aktuell från 1971 och fortfarande gäller. Pågående tid anges med ett "O" (för ongoing) eller "!" i tidsfältet. För ändliga tidsspann som vi vet kommer att upphöra (som t ex en persons liv), lämnas sluttiden tom.
 • Förändring av visning av ordningen för information i sidhuvudet på en post och dataset.

Fixar

 • Rättning av språkvisning i sidhuvudet. (#976)
 • Ändrad ordning i visning av egenskaper för byggnad. (#981)
 • Plats: egenskapen Har del vid tid visas nu rätt. (987)
 • LOD-data, tidpunkter: konstaterat okänd tid ändras från time="?" till time="unknown". (#852)
 • Problem med hög processorbelastning på grund av tomma sök/trasiga relationer är nu åtgärdat. (#985)

Version 1.4.1 (2016-03-23)

Arbetet med version 1.4 har främst fokuserats på ett antal förbättringar av befintliga funktioner och användargränssnitt. Metaoperationer på dataset och mappar - möjlighet att ändra i flera poster samtidigt - är en nyhet. Ett viktigt tema för vårt arbete är förbättring och förenkling av förslagshanteringen:

Förbättringar av funktioner för förslag till ändringar och tillägg

 • Menyalternativet Föreslå ändringar har flyttat från funktionsmenyn ner till övre högre hörnet i faktasidan - nära själva informationen. Här listas nu alla egenskaper där du kan föreslå ändringar och tillägg. Du väljer en egenskap och får då upp en popup-dialog där du anger dina förslag. Egenskaper som har värden visas med fet text. Pennan invid fältetiketten under faktafliken finns fortfarande kvar för att snabbt kunna redigera egenskaper som är ifyllda.
 • Möjligheten att kunna föreslå ändringar och tillägg visas nu tydligt även för ej inloggade användare så att fler förstår att det är enkelt att hjälpa till med information. De kan nu klicka på ändringsknappen, registrera sig eller logga in för att ändra eller lägga till information i posten. Efter inloggning kommer användaren tillbaka till rätt sida.
 • Radera förslag. En användare kan nu ta bort sina egna förslag, t ex om det blivit fel i förslaget.
 • Ny rad för förslag. När användaren lämnar ett förslag i en egenskap som kan ha flera värden, skapas automatiskt en ny rad att ange förslaget i.
 • Rättat:
  - När alla förslag är godkända (eller avslagna/raderade) under fliken Ändringsförslag tas du tillbaka till faktafliken. (#901)
  - Hanteringen av förslag på olika språk har fixats till. Förslag på värden på olika språkvarianter visas nu korrekt. Notera att alla förslag på språkvarianter godkänns eller avslås på en gång. (#866)
  - Datum för senaste förslag visas nu korrekt under fliken Min sida | Att göra. (#921)
  - Förslag listas nu korrekt under fliken Min sida | Förslag. (#956)
  - Färgmarkeringar för förslag och dialog visas nu inte alls för ej inloggade användare. (#890)

Nytt - metaoperationer - redigera flera poster på en gång

 • Metaoperationer. Du kan nu göra massredigering av poster genom funktionen metaoperationer som du hittar i funktionsmenyn på ett Dataset eller en Mapp. I ett dataset arbetar du bara med markerade poster och när det gäller mappar gäller metaoperationen en eller flera markerade poster i mappen eller hela mappen. Utan markering påverkas m a o samtliga poster i mappen av vald metaoperation. Använd funktionen med eftertanke. Just nu så testar vi ändring av två egenskaper:
  - Ersätt status. Sätt status på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad status från listan.
  - Ersätt licens. Sätt licens på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad licens från listan.

Andra förbättringar

 • Förbättrad hantering av en-till-många relationer (parent-child relationer). Relationerna hanteras nu på ett mer effektivt sätt. Det gäller i fall när t ex en organisation har verk/objekt av många personer. Nu lagras enbart relationen på de personer (child) som relaterar till organisationen (parent), inte som tidigare på båda posterna. När organisationen (parent) visas(eller processar ut data via API/LOD, så hämtas de relaterade posterna (child) med ett dynamiskt uppslag. Dessa relationer visas även på ett nytt sätt på organisationsposten där du ser hur många poster som är relaterade och några exempel visas. Samtliga relationer överblickas och hanteras under fliken Länkad data. Du ser vilka egenskaper som ändrats nedan (1).
 • Inloggningen kommer ihåg sidan där du loggade in.
 • Händelser kan tas bort enklare. Händelser som bara har en egenskap/värde kan nu tas bort vid redigering.
 • Funktionen Lägg till mapp visar nu mappens namn så att det går att verifiera att du lägger poster till rätt mapp.
 • Namn eller benämning visas nu på samtliga registrerade språk i postens sidhuvud. Detta gör att ni t ex enklare förstår att en term finns översatt på flera språk.

Nya egenskaper

 • Nya egenskaper på termer:
  - Term. Nära matchning (intern). Ger dig möjlighet att matcha två termer i KulturNav. Kan användas flera gånger.
  - Term. Har delar. Gör det möjligt att hantera begrepp som beskriver delbegrepp. Exempel: Cykel har delarna Cykelhjul och Cykelstyre.
  - Term. Är del av. Gör det möjligt att hantera begrepp som beskriver delbegrepp. Exempel: Cykelhjul är en del av Cykel.
 • Omfattande strukturella utökningar av egenskaper kring byggnader, byggnadsanläggningar och strukturer samlade under den nya kategorin konstruktion:
  - Konstruktion.Är del av. Byggnader, Bebyggelseanläggningar och Strukturer kan vara delar av strukturer. En Bebyggelseanläggning består av Byggnader och Strukturer. En byggnad kan ingå i en konstruktion
  - Konstruktion.Teknisk beskrivning. En teknisk beskrivning av konstruktionen.
  - Konstruktion.Kulturhistorisk märkning. Eventuella kulturhistiskia märkningar som t ex K-märkning, av strukturen.
  - Konstruktion.Lokalisering. Konstruktionens koppling till en plats.
  - Konstruktion.Aktörer. Personer eller organisationen kopplade till strukturen.
  - Konstruktion.Händelser. En generell möjlighet att beskriva händelser som uppförd, invigd, förändrad, nedlagd, riven etc på konstruktionen.
 • Ägare av organisationer och namngivna objekt kan nu även anges med en textsträng.

Plattformsförbättringar

 • Ny epost-server.
 • Möjligheter för systemadministratörer att sätta servern i ett underhållsläge där användare inte kan redigera poster eller logga in.

Rättade fel

 • Rättat problem med felaktiga sökresultat i samband med kontroll av dubblettposter vid skapande av ny post. (#931)
 • Problem med validering av URL:er har rättats till. (#896)
 • Osäkra årtal hanteras nu rätt vid publicering av länkade data.(#937)
 • Rättat ett problem med leveranser av tidsuppgifter via länkade data där årtal mellan 300 och 1582 (då den Gregorianska kalendern infördes) visades felaktigt. (#937)
 • Knappen Anmäl intresse är nu inte längre aktiv på dataset som inte förvaltas i KulturNav. (#897)
 • Problem med behörighet på nyskapade dataset som placerats i ett annat dataset fixat. (#959)

1) Relationer/händelser som ändrats till att från version 1.4 hanteras med en dynamisk lookup:

 • agent.constructed/navalVessel.constructed.constructedBy
 • agent.ownedBy/agent.ownership.owned
 • agent.owns/agent.ownership.owner
 • agent.scrapped/navalVessel.scrapped.scrappedBy
 • navalVessel.homePort/navalVessel.homePort.navalVessel
 • navalVessel.wasPresentAt/navalVessel.presence.navalVessel
 • organization.actor/organization.actor.organization
 • organization.built/navalVessel.built.shipyard
 • organization.employee/person.occupation.employer
 • organization.hasworksby/person.hasworksat.organization
 • organization.laidDown/navalVessel.laidDown.shipyard
 • organization.launched/navalVessel.launched.shipyard
 • organization.member/person.membership.organization
 • organization.rebuilt/navalVessel.rebuilt.shipyard
 • organization.student/person.education.organization
 • person.actorIn/organization.actor.person
 • person.memberOfgroup/group.hasMember
 • place.hasPart/place.isPartOf
 • time.event.hasParticipant/agent.participation.event
 • time.event.wasPresent/navalVessel.presence.event

KulturNav 1.3

Version 1.3.22.6

2016-02-05

 • Rättade problem med behörighet för nya poster (skapade efter 2015-01-15) som innebar att redaktionen för datasetet inte alltid hade rätt att läsa posten. Behörigheten är korrigerad på berörda poster (20 poster). (#919, 918. 917).
 • Poster som skapats som förslag får nu rätt status (Förslag). (#914)

Version 1.3.22.5

2016-02-03

 • Rättning av problem med förslagsfunktionen. (#883, 898, 899)
 • Rättning av problem med redigering av utökad information kring t ex livsroll, födelse- och död (personpost). (#913)
 • Rättning av problem med visning av vissa poster (problem med sortering av egenskaper).

Version 1.3.22.4

2016-01-15

KulturNav version 1.3 innebär en breddning och utökning av datamodellen, förenklade och förbättrade användargränssnitt samt en hel del finputs här och där och några rättningar av fel och problem.

Nytt

 • KulturNav har nu fått en utökad datamodell och hanterar nu ännu fler olika informationskategorier. Kategorin design är utvecklad i samverkan med Jærmuseet och kategorin fartygsdesign är utvecklad i samverkan med Statens maritima museer. Nytt i denna version är kategorierna:
  - Design - som innehåller namngiven formgivning, dekorer, varumärken, modeller, produktdefinitioner och andra konceptuella objekt. Läs mer om design.
  - Fartygsdesign - som kan innehålla fartygsmodeller, klasser, regelbåtar och andra båt- och fartygstyper med historik och upphovs-situation. Läs mer om fartygsdesign. Den nya kategorin medför några ändringar och omflyttningar i befintliga dataset. Se nedan under Dataset - ändringar om omflyttningar för mer information.
  - Samlingar - som kan innehålla definitioner av namngivna samlingar (av objekt). Läs mer om samlingar.
  - Strukturer - konstruktioner som broar, järnvägar, vägar, tunnlar etc. Läs mer om strukturer.

 • Ny post. Formuläret för att skapa ny post har omarbetats och förenklats. Du får nu också möjlighet att direkt kontrollera om posten redan finns i KulturNav sedan tidigare. När du skapar en post behöver du bara fylla i ett fåtal viktiga fält. I samband med att du skriver in information genomförs sök i databasen för att hjälpa dig att kontrollera om posten redan finns. Poster som liknar den som du håller på att skapa, visas i ett sökresultat i nedre delen av formuläret. Om posten inte redan finns kan du välja att trycka på en av knapparna:
  - Spara & visa för att skapa och visa din nya post
  - Spara & stäng för att skapa posten och återgår till datasetet för att du ska kunna skapa en ny post
  - Spara & fortsätt för att skapa posten och fortsätta att redigera den för att fylla på mer information.

 • Redigera post. Formuläret har förbättrats så att flikar med olika formulär har ersatts av paneler. Detta gör att det är lättare att överblicka information i flera paneler samtidigt och vi hoppas att formuläret upplevs som enklare att använda. Knappen för att lägga till fler egenskaper har flyttas från vänster hörn i fliken till höger hörn i panelens huvud. Du har en överblick över vilka paneler som finns tillgängliga överst i formuläret. Genom att klicka på en sådan länk, hoppar du till panelen och den öppnas för redigering. Paneler som öppnat stannar öppna för att du ska kunna överblicka information under redigeringen

 • Ny generell egenskap: ersätts av. Ger möjlighet att omdirigera en arkiverad post till en annan (publicerad) post. Det ger en sorts "samma som"-referens med en fysisk omdirigering till den post som gäller i stället. Det är en praktisk metod att hantera dubblett-poster i KulturNav, där du kan ersätta "din" dubblettpost med en post som är bättre och mer etablerad. Funktionen är aktiv när en post anropas i KulturNav, via API eller LOD och posten har status Arkiverad . Egenskapen heter Ersätts av och finns under utökad egenskapsuppsättning (+-knappen) på panelen Administrativt när du redigerar posten. Genom att arkivera en post och ange en ersättningspost så kan du "ta bort" t ex en dubblettpost.

 • Färgmarkörer. Markörer finns nu i listor och sökresultat på poster som har dialog (gul färgmarkör), har förslag (blå markör) och för arkeologiska data (på data.arkeologi.org) så har undersökningar med kontext en markör (lila markör). Klicka på markören för att gå till dialogsidan, förslagsfliken eller kontextfliken. När det gäller förslag så visas nu på faktasidan vilka fält som har förslag.

 • Förbättringar av dialogfunktionen:
  Filtrera fram poster med dialog. Poster som innehåller dialog kan nu filtreras fram i ett sökresultat eller lista. Klicka på knappen Poster med förslag i filterpanelen för att filtrera förslagen.
  En administratör av ett dataset kan nu radera dialoginlägg i datasetet. Administratören tar bort ett inlägg genom att klicka på radera-knappen.
  Dataset har nu en egen dialogflik, vilket möjliggör en generell dialog för datasetet.

 • Ny API-metod. ../api/facetedSearch/< search criteria >/< offset >/< max >

Förbättringar

 • Ny startsida. Ni som trodde att taggmoln hade dött ut med i och med bloggen avsomnande för ett bra tag sedan, får nu uppleva lite nostalgi.
 • Ny ikon på kategori i trädet som gör att du enklare kan skilja kategorier och dataset åt.
 • Dataset: Fliken rättigheter. Intresseanmälningar är nu flyttade till toppen av fliken så att de blir lättare att upptäcka.
 • Nya eller modifierade egenskaper:
  - Fartyg: Byggt. Ett fartyg ska kunna vara byggt på flera varv, dvs flervärda organisationskopplingar.
  - Fartyg: Fartygsdesign. Ett fartyg ska kunna referera till en eller flera fartygsdesign-poster.
  - Utställningar: Utställningstyp kan nu ha flera värden.
  - Plats: Geodata kan nu ha flera koordinatvärden (i olika koordinatsystem)
  - Byggnad: Ny egenskap Tidigare lokalisering
  - Term. Besläktad term heter nu Relaterad term och har flyttat till standardformuläret. Ingen ändring i fältstrukturren där det fortfarande heter concept.related.
  - Term. Nytt fält: Se även - som kan ses som en mjukare, mer hänvisade än relaterande referens till en annan term.
  - Term. Exakt matchning (intern) kan har flyttats upp i den utökade egenskapsuppsättningen.

Rättade problem

 • Rättat problem med namnsökning när posten har ett alternativt namn. (#865)
 • Rättat ett problem där ett förslag till radering av ett värde ser ut att ta bort värdet från visningssidan. (#823)
 • Ett problem med visning av språkfält på refererade termer har lösts. (#850)
 • Problem med trädnavigation har lösts: Kategorier utan träffar visas inte. (#837)
 • Problem med sök i hjälpsystemet/informationssidor har åtgärdats. (#842)
 • Rättat ett problem där godkänn- och avslå-knapparna på ett förslag inte visades ens för det som hade behörighet. (#869)
 • Ett problem med generering av rubriktext (Caption) för en organisationspost har rättats till. (#880)
 • Ett problem med visning av tid för versioner under fliken historik, har åtgärdats (#880)
 • Problem med skripthantering vid RDF-import har åtgärdats. (#886)
 • Ett problem med att dialogmarkörer visades på poster i listningar även för ej inloggade användare är nu rättat. (#890)
 • Ett skript-problem i förslagsformuläret som innebär att egenskaperna inte visades rätt har nu rättats. (#891)

Dataset - ändringar om omflyttningar

KulturNav 1.2

Version 1.2.21.3

2015-11-03

 • Korrigering av rubriktexter på poster inom kategorin kontext, organisation, period (#840, 841, 845)
 • Typ av grupp visas nu vid listning av grupper (#844)

Version 1.2.21.2

2015-11-03

 • Korrigering på projektsidan (#836)
 • Utökning av möjligheten att rätta information i komplexa egenskaper med hjälp av skript.

Version 1.2.21.1

2015-10-17

Version 1.2 av KulturNav innehåller en hel del nya funktioner och flera förändringar och förbättringar i användargränssnittet mm som kan vara bra att känna till och hålla reda på:

Integration med DigitaltMuseum
 • Ny flik Länkad data. Här visas information om de objekt (föremål, fotografer etc) som använder termer eller auktoriteter från KulturNav. Den länkade informationen visas uppdelad per museum/organisation. Under fliken Länkad data visas även de relationer som finns till aktuell post inom KulturNav. Det är samma information som tidigare presenterades under fliken Relaterat. De olika informationsmängderna väljs med knappval.
 • Nya bilder. Varje post i kan illustreras med en eller flera fotografier. I version 1.2 så hämtas fotografier på ett nytt sätt, vid sidan om bilder som är inlänkade från andra webbplatser eller uppladdade till posten: Fotografier där aktuell post används som avbildat namn i DigitaltMuseum visas nu på posten i KulturNav. Det betyder att om en fotograf tagit ett självporträtt och museet använt auktoritetsposten i sin katalogisering av motivet och sedan publicerat bilden på DigitaltMuseum, så visas bilden i KulturNav. Coolt va! Observera att enbart öppet licensierade fotografier från DigitaltMuseum visas i KulturNav.
 • Ny statistik. Under fliken statistik får du nu reda på hur många museer som använder aktuell post i sin katalogisering och hur många objekt som är kopplade till posten. Informationen hämtas ur DigitatMuseum (.no och .se)
 • Identitet och länk. Postens identitet i DigitaltMuseum läggs automatiskt in som en alternativ identitet vid redigering av posten. Det läggs även en se även-länk till postens sida i DigitaltMuseum.
Andra nyheter
 • KulturNav finns nu med finska som gränssnittsspråk. Ett stort tack riktas till Jessica Parland-von Essen som gjort översättningen. Vi välkomnar andra frivilliga att t ex hjälpa till att översätta grundtermer i systemet.
 • Tidsfilter av sökresultat, dataset och listor. Tidsfiltret dyker upp bland de övriga filtervalen om informationen i listan ha egenskaper som är kopplade till tidpunkter eller tidsintervall. Just nu kan aktörer (personer, organisationer), namngivna objekt (fartyg, byggnader) och tidintervall (händelser, perioder) filtreras avseende starttid (när objektet skapas/föds) respektive sluttid (när objektet upphör/för). Valet görs i form av intervall. Du kan därmed t ex filtrera fram fotografer som är födda mellan 1880 och 1900 och dog mellan 1950 och 1960.
 • Förenkling av beteende för knappar för att söka, spara etc. Nu visas alla tillgängliga knappar tydligt direkt. tidigare var en knapp tillgänglig och andra kunde välja i en lista.
 • Förenkling av registrering/redigeringsformulären. Vi har reducerat antalet flikar i formuläret så att relationer, mappningar och händelser nu visas samlat under en flik: Relationer.
 • Projektsidan har nu en sökmöjlighet som gör att du kan göra sök som avgränsas av projektets innehåll i form av dataset eller mappar. Du kan därmed längre hålla kvar användarna som landar på din projektsida så att de enbart kommer åt "dina projektdata". Projektfiltret är låst i sökresultaten på projektsidan så filtrering och vidare sök inom projektet kan göras utan att grundfiltret tas bort.
 • Kategorier som väljs i navigationsträdet är nu permanenta filter på söksidan för respektive kategori. Väljer du kategorin Aktör | Person | Fotograf under Kategorier i navigationsträdet, så kan filtrering och vidare sök inom kategorin göras utan att grundfiltret "Fotograf" tas bort.
 • Förslag till ändringar under fliken Ändringsförslag expanderas nu så att samtliga Godkänn- eller Avslå-knappar är synliga på en gång.
 • Knappen Anmäl intresse har nu utökats så att du kan skicka ett meddelande till dataset-administratören i samband med att du visar intresset.
 • Förbättringar av den tekniska grundplattformen och möjligheter att styra cachning.
Rättningar och mindre åtgärder
 • Äktenskapsrelationer mellan personer fungerar nu på rätt sätt i KulturNav (åtminstone i gränssnittet). (#649)
 • Defaultstatus och - licens sätts nu rätt på data som importeras. (#709)
 • Behörighet att redigera projektsidor kan du delas ut till användare. (#675)
 • Fältet Anteckning på termer har nu placerats i den utökade egenskapsuppsättningen och syns därmed inte i standardformuläret. (#788)
 • Noteringar som skickas ut per e-post och innehållet i Att göra på Min sida är nu i synk och använder samma sökfras. (#682)
 • Problem att lägga upp flera uppladdade bilder har åtgärdats. (#812)
 • Problem med att förslag som rör händelser har åtgärdats. (#794)
 • Problem som innebar att samma ändringsförslag lades till upprepade gånger i vissa situationer har åtgärdats. (#795)
 • Deltagare (aktörer) i händelser visas nu rätt. (#797)
 • Fältet typ av utställning hämtar nu rätt värden. (#796)
 • Etiketten Visa länkad data: i sidhuvudet på en post har tagits bort. Nu visas enbart länkarna. (#810)
 • Det går nu att filtrera på dataset under fliken Länkad data, valet Relaterad. (#815)

KulturNav 1.1

Version 1.1.20.5

2015-10-09

 • Uppdaterat schema för Perioder. De kan nu relateras till andra perioder med SKOS-relationer som t ex exakt matchning.

2015-09-21

Mindre korrigeringar:

 • Förbättring. Organisationer kan nu presenteras i en trädstruktur i ett hierarkiskt dataset.
 • Rättning. Bättre presentation och redigering av äktenskap på personposter (#649)
 • Förbättring. Vid sök i ett relaterande eller refererande fält (sökfält) kan man nu söka efter information med "/" och ":" i söksträngen. Tecknen ignoreras av sökmotorn. (#752)
 • Rättning. Användare med admininstratörs-behörighet i ett dataset har nu tillgång till Godkänn/Avslå förslag även på egenskaper i inline-element (#783)

Version 1.1.20.4

2015-08-27

En mindre uppdatering av KulturNav som främst innehåller felrättningar och några smärre förbättringar.

 • Förtydligande text kring licenser och datasetförvaltare vid visningen av en post så att det tydligare framgår att licensen avser information och fakta i KulturNav och inte t ex personens verk.
 • Organisationer kan nu ha aktörer i olika roller, t ex en företagsledare eller en företagsgrundare.
 • Dataset | Export till RDF/XML är nu tillgänglig för alla inloggade användare och möjliggör att datasetet sparas som en RDF/XML-fil (länkad data-fil).

Rättningar och mindre åtgärder:

 • Export av datasetets post tar nu inte med datasetets innehåll. (#708)
 • Rättning av mindre schemafel för t ex fartyg, fältet Annat namn och fältetiketter (Fältet "Registreringsnummer" har ändrats till "Identifiering"). (#700, 704)
 • Det går nu att söka i listan över Annan fartygstyp och välja ett värde (#712)
 • Konstruktörer visas nu rätt i samband med konstruktörshändelser för fartyg. (#705)
 • Mappar kan nu hanteras rätt när de inte är dynamiska mappar och har en definition av en söksträng. (#711)
 • Rättning av RDF-mappningsproblem för födelse- och dödsort. (#722)
 • Rättning av länkar i e-postaviseringar. (#693)
 • Användare kan inte längre anmäla intresse i att medverka i dataset som innehåller dataset. (#650)
 • Ett problem har rättats som innebar att två aviseringsmeddelanden skickades per e-post. Nu skickas bara ett meddelande. (#713)
 • Ett problem att godkänna ändringsförslag har rättats till. (#719)
 • Rättat problem med visning av historik. (#730)
 • Ordningsföljden för visning av händelser och mappningar är korrigerad. (#723)

Version 1.1.19.3

2015-06-10

 • Rättade schemafel för fartyg och mappar.

2015-05-08

En helt ny version av KulturNav som innehåller nya funktioner och felrättningar.

Nytt:
 • Ny huvudkategori - Namngivna objekt. Kategorin samlar auktoritetsposter för olika slags "gemensamma" objekt som refereras och länkas till i kulturarvsdata. Det kan röra sig om fartyg, byggnader, kulturminnen mm. Huvudkategorin har fått en egen gren i navigationsträdet till vänster och en egen färg.

 • Nya och ändrade informationskategorier i version 1.1:
  Namngivna objekt är en helt ny huvudkategori som innehåller de nya kategorierna Byggnad, Bebyggelseanläggning. Fartyg har flyttats över till denna huvudkategori (från Aktör)
  Platsobjekt. Kategorin platsobjekt tas bort från datamodellen och ersätts av specifika kategorier under Namngivna objekt som kallas lokaliserade objekt.
  Strukturella tillägg: Datamodellen i version 1.1 har även utökats med möjligheten att hantera data kopplade till arkeologiska undersökningar. En ny händelse: Undersökning och två kategorier för namngivna objekt i form av Arkeologiska Kontext och Kulturminne är nya kategorier. Dessa tillägg kommer att hanteras av en annan teknisk miljö.

 • Projektsidor. Det finns nu möjlighet att skapa en mer publik "landningssida" för ett eller flera dataset. Landningssidorna kallas Projekt och ett projekt kan omfatta ett eller flera dataset. Sidan kan innehålla en introducerande text om dataseten och det arbete som görs med dem. Projekt kan nås genom navigationsträdet, grenen Projekt.

 • Förbättringar av trädnavigationen. Navigationsträdet omfattar nu nya möjligheter. Navigera per:
  Projekt. Navigera bland innehållsprojekt och deras dataset.
  Kategorier. Navigera efter kategorier. Varje informationskategori har ett fält som styr kategoriseringen. För en person är det t ex fältet Livsroll.
  Dataset. Här redovisas de dataset som innehåller informationen - posterna - i KulturNav..
  Datasetförvaltande organisation. Se vilka organisationer som förvaltar vilka dataset.

 • Förbättringar av ändringsförslag:
  Aktivitetsbevakning via e-post. Administratörer och redaktörer får en e-post per dygn när det finns saker att ta ställning till i deras dataset.
  Förslagsdialog direkt i KulturNav. Under fliken Dialog på en post kan du som är inloggad diskutera ändringsförslag, källor mm kring en post och även pinga användare - som får en notis per e-post. Datasetets administratörer får automatiskt notiser vid dialog.
  Ändringsförslag visas nu separerade från fakta under en egen flik: Ändringsförslag.
  Att göra fliken tar nu upp aktiviteter för både administratörer och redaktörer.
  Direktlänkar till ändringsförslag för Wikipedia, Wikidata och Samma som-länkar eller Exakt matchning, internt och externt.

 • Spara sök i dynamiska mappar. Du kan spara en sökfras i en Mapp. När mappen öppnas så körs sökfrasen och resultatet läggs i mappen. Dynamiska mappar kan kompletteras med ett eget urval av poster som tidigare.

Mindre korrigeringar:
 • Okänd tidpunkt. När du ska registrera en konstaterad okänd tidpunkt, anges detta genom att skriva in ? (frågetecken) eller bokstaven u i tidsfältet. Okänd tid redovisas med ett frågetecken (1921 - ?).

 • Fartyg. Fälten Fartygstyp och Annan fartygstyp väljs nu genom ett sök efter en typ (i stället för ett listval).

 • Datumkommentar för en tidpunkt redovisas nu på rad 2 under datum/år.

 • Länkar till opublicerade poster visas inte för användare som saknar behörighet till informationen.

 • Fält har flyttat från grunduppsättningen till den utökade fältlistan (som nås med +-knappen i redigering) så att grundformuläret har blivit lite renare.

 • Ny särskiljningssträng för Organisationer.

 • Organisationer kan nu ges flera typer.

 • Poster med status Arkiverad kommer inte upp i sök efter relationer eller referenser.

 • Poster kan nu inte referera till sig själva.

 • Användaren kan nu administrera sitt konto - t ex ändra lösenord - genom att klicka på länken Administrera konto i funktionsmenyn på Min sida .

 • Geodata. Geodata kan nu hanteras i olika koordinatsystem (geometry.srs) och andra geometrier än punkter stöds (i form av GML-objekt; geometry.gmlGeometry). Detta är en beta-feature under utveckling.

 • Nya fält i version 1.1:
  Grupp. Grupptyp.
  Organisation. Lokalisering. Du kan nu ange en plats för en organisation i form av en koordinat.
  Plats. Annat namn

Rättningar av fel:
 • Språkfält är nu tillgängliga även på det andra tillagda fältet vid nytt objekt, redigering och förslag (#611).
 • Kulturhistorisk märkning kan nu anges med både tid och märkning (#663).
 • Listor och sökresultat kommer nu ihåg sortering och filter efter statusuppdatering (#538).
 • Problem att godkänna förslag på komplexa fält har rättats till (#642).
 • API: Språkkoder redovisas inte längre i fullCaption-strängen (#488).
 • Admin: Export av mapp tar nu inte med mappens innehåll (#572).
 • Bläddringslister visas nu på rätt sätt i förslagsdialogen (#640).
 • Dataset som har status Vilande kan nu hantera nya poster från behöriga användare (#648).
 • Flera relaterade organisationer kan nu sparas i samband med ändringsförslag (#646).
 • Relaterad till-relationer visas nu rätt i samband mellan kopplingar Person-Organisation (#646).
 • Problem med radbrytningar vid export av CSV-data rättat (#678)

KulturNav 1.0

Version 1.0.18.7

2015-03-03

 • Korrigering i relationsvisning för Organisationer - tillhör/består av.

2015-02-18

 • Rättat fel med ändringsförslag på en befintlig post. Felet uppträdde bland annat när förslaget innebar en reflexiv referens mellan två poster. Förslaget hanteras nu rätt på båda posterna.
 • Tydligare visning av kommentarer kring osäkerhet i tidsangivelser på t ex. händelser. Kommentaren visas nu på en egen rad.
 • Förbättrad behörighetshantering på dataset och poster.
 • Förbättrad hantering av behörighet i samband med API-anrop.

Version 1.0.18.6

2015-01-28

 • Förbättring av hantering och visning av behörighetsgrupper
 • Rättat ett fel som medförde att listor med mappar inte visades korrekt

Version 1.0.18.5

2015-01-27

 • Rättning av problem kring stora och små bokstäver i e-postadresser vid inloggning (och ett helt ny version av inloggningstjänsten)
 • Rättning av fel vid publicering av länkad data (RDF/XML) på vissa poster
 • Redigering hanteras nu rätt i samband med vissa typer av komplexa fält, t ex Titel, Född och Död i en person-post
 • Användarförslag hanteras nu rätt i samband med vissa typer av komplexa fält, t ex Person.Titel
 • Relaterad poster, t ex en organisation, visas nu rätt i samband med Relaterad till-referens från en person-post eller Har verk/objekt på en organisation
 • Tid kan nu registreras korrekt på platsobjekt
 • Bättre visning av tidsintervall för händelser på aktörer
 • Förbättrad visning av information i sidhuvudet på poster
 • Förbättring av sökfunktionen bakom flikarna Förslag och Att göra i Min sida
 • Förbättring av sökresultat när man använder söksträngar som innehåller kommatecken "," eller andra skiljetecken.
 • Uppdaterad rättighetshantering på vissa händelsedata knutna till person-poster. Problemet medförde att API-anrop inte fick ett svar från berörda händelser

Version 1.0.18.4

2015-01-16

 • En stor mängd små och stora rättningar - bland annat problem med radbrytningar och behörigheter, har genomförts till denna version som lanseras som KulturNav 1.0

Logg för API-ändringar

Ändringslogg API

Tidigare loggar

Ändringslogg från utvecklingsfasen

Dataset

Nya dataset[sv]