Byggnad [sv]

En byggnad är en funktionellt självständig byggnadskropp, företrädesvis under tak och i en eller flera våningar. Den kan vara försedd med på- och tillbyggnader (Ordlista. Bebyggelseregistret. Riksantikvarieämbetet, 2012.).

Egenskaper (under utveckling)

Fakta

Namnformer

 • Namn. Byggnadens rekommenderade namnform. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.
 • Annat namn. Ett annat namn på byggnaden. Namnen kan specificeras och tidssättas:
  - Specificerat. Här kan du specificera namnets roll eller användning. Språkanpassat.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med datering av namnet.
  - Källa. Specifika källor för namnet.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på byggnaden. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på byggnaden som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om byggnaden. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.
 • Teknisk beskrivning. En sammanfattande teknisk beskrivande text om byggnaden. Språkanpassad.

Konstruktionsmaterial

 • Material. Material som konstruktionen är byggd eller sammansatt av. Väljs från en lista.

Typ

 • Typ. Typ av byggnad i form av en referens till en term i KulturNav. Byggnadens typ söks fram och väljs från en lista.

Tidsrymd

 • Tid. Tidsintervall för byggnadens bruk.
  - Tidigaste tidpunkt. Tidigaste tidpunkt för byggnaden. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Senaste tidpunkt. Senaste tidpunkt för byggnaden. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).

Historik

 • Historik. En beskrivning av byggnadens historik. Kan skrivas i beskrivande form eller som kronologisk lista. Flerspråkig.

Lägesbestämning - geodata

Just nu kan en byggnad lägesbestämmas med en referens till en eller flera platser samt en punkt-koordinat. Punktens position visas i en karta (Google Maps) under fliken Karta om punktens koordinater är i ett definierat koordinatsystem.

Lokalisering

Flera lokaliseringar kan skapas, t ex referenser till platser som beskriver till olika nivåer av administrativ indelning:

 • Plats. En referens till en plats där byggnaden är belägen. Platsen definieras som en platspost i KulturNav. Du anger plats genom att söka fram posten och välja den önskade platsen från listan.
 • Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter. Språkanpassad.
 • Plats (text). Plats där byggnaden är belägen i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (ovan). Språkanpassad.

Tidigare lokalisering

 • Tidigaste tidpunkt. Tidigaste tidpunkt för byggnadens belägenhet på platsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
 • Senaste tidpunkt. Senaste tidpunkt för byggnadens belägenhet på platsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
 • Plats. En referens till en plats där byggnaden har varit belägen. Platsen definieras som en platspost i KulturNav. Du anger plats genom att söka fram posten och välja den önskade platsen från listan.
 • Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter. Språkanpassad.
 • Plats (text). Plats där byggnaden har varit belägen i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (ovan). Språkanpassad.

Geodata

 • Identitet. En (extern) identifierare av geoobjektet.
 • Koordinatsystem. En referens till det koordinatsystem som koordinaterna anges i. Koordinatsystemet utgörs av en term som definieras i datasetet Koordinatsystem och väljs från en lista.
 • Latitude. Punktens X-koordinat.
 • Longitude. Punktens Y-koordinat.
 • Altitude, elevation. Punktens höjd över havet i form av en Z-koordinat.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

 • Aktivitet. Här kan aktivitet i anslutning till byggnaden beskrivas som en typ (text).
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram posten och välja den önskade platsen från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Plats (text). Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (ovan).
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Kulturhistorisk märkning. En händelse som beskriver en kulturhistorisk märkning av byggnaden.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Märkning. vilken form av kulturhistorisk märkning som genomfördes i form av en text. Språkanpassat.
  - Källa. Specifika källor för händelsen. Språkanpassat.
 • Ägdes av. En byggnad kan ägas av en eller flera andra aktörer i form av referenser till aktörsposter i KulturNav. Aktörer söks fram och väljs från en lista. Ägare kan också anges med en textsträng om det saknas en aktörspost.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Händelser. En generell möjlighet att beskriva händelser som uppförd, invigd, förändrad, nedlagd, riven etc på byggnaden.
 • Är del av. En byggnad kan utgöra en del av en bebyggelseanläggning eller struktur. Objektet söks fram och väljs från en lista.
 • Del av. En byggnad kan ingå som en del i en struktur och bebyggelseanläggning. Relationen är i form av en referens till en post i KulturNav. Posten söks fram och väljs från en lista. [Planerad för version 1.4 att ersätta Del av bebyggelseanläggning, ovan]
 • Aktörer. Aktörer som kan kopplas till byggnaden. Man kan lagra en eller flera aktörer. [Planerad för version 1.4]
  - Roll. Den roll som aktören hade i sin relation till byggnaden. Kan exempelvis vara "Arkitekt". Rollerna är definierade som termer i KulturNav och söks fram och väljs från en lista.
  - Aktör. Den aktör som agerade i rollen i relationen till byggnaden - ett person eller ett organisationsnamn. Aktörerna söks fram och väljs från en lista.
 • Kulturhistorisk märkning. En kulturhistorisk märkning av byggnaden.
 • Samma som (intern). Byggnaden är en dubblett med en annan byggnad i KulturnNav.

Relationer mot internetresurser

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma byggnad i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av byggnaden, t ex en Wikipedia-artikel om personen.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att identifiera byggnaden. T. ex. en översiktsbild eller andra igenkänningstecken. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.
 • Är samlingsterm. Anger om egenskapen är ikryssad att posten är en samlingsterm. Läs mer om samlingstermer ovan.
 • Version. Ett versionsnummer för poster. KulturNav har inte ännu en aktiv versionshantering (det finns emellertid en redigeringshistorik).

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten. (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse. (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll. (skos:changeNote)

Källdata

 • Käll-URI. En URI till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts att den löser upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.
 • Käll-url. En URL till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts inte lösa upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.[sv]