Fartyg [sv]

Ett fartyg är en farkost som kan färdas över vattnen och föra med sig last. Fartyg inordnas i huvudkategorin namngivna objekt i KulturNav.

Läs mer om resurser för fartygsbeskrivning och maritimt kulturarv.

Om fartygsnamn

Samma fartyg kan förekomma under olika namn vid olika tidpunkter. När ett fartyg byter ägare, ändras ofta namnet. KulturNav hanterar ett fartyg som ett namngivet objekt och objektet förblir konceptuellt detsamma trots namnbyten.
Det finns två modeller att hantera olika namn på samma fartyg:

 1. Egenskapen Annat namn. En enkel modell som innebär att fartygsposten kan innehålla ett eller flera andra namn (tidigare eller senare) i egenskapen Annat namn (se nedan). Här kan t ex specificeras under vilken tid namnet var aktuellt.

 2. Annat fartygsnamn - fartygsnamn som underposter. En mer avancerad modell som innebär att varje fartygsnamn blir en egen post i KulturNav. För att tillåta referenser till enskilda namnformer löses detta med att samma fartyg kan finnas som flera poster men där ett fartygsnamn utgör huvudpost och andra namnformer underposter till huvudnamnet. Varje namnform har sin egen identitet men information från huvud- och underpost kan slås ihop vid redovisning.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Fartygets namn. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap. Läs mer om olika namn på samma fartyg ovan.
 • Annat fartygsnamn. En referens till en egen fartygspost (en "underpost") som beskriver fartyget under ett annat namn (den mer avancerade modellen att hantera olika namn på samma fartyg). Ett fartyg kan ha många underliggande namnposter.
 • Annat namn för. En referens till ett fartygs huvudnamnpost som beskriver fartyget under sitt huvudnamn (den mer avancerade modellen att hantera olika namn på samma fartyg).
 • Annat namn. Ett annat namn på fartyget som kan specificeras och tidssättas (den enklare modellen att hantera olika namn på samma fartyg):
  - Specificerat. Här kan du specificera namnet.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad eller år-månad-dag). Läs om osäkerhet i tidsangivelser.
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad eller år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med datering av namnet.
  - Källa. Specifika källor för namnet.

Beskrivningar

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om fartyget. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.
 • Teknisk beskrivning. En teknisk beskrivning av fartygets egenskaper. Språkanpassat.
 • Flaggstat. Anger land som fartyget är registrerat i.
 • Material. Anger konstruktionsmaterial för fartyget.

Mått

 • Mått. Fartygets mått kan registreras. Måttet består av fyra egenskaper:
  - Typ av mått. Vilket mått som avses, t ex Längd. Typerna hanteras som termer i KulturNav och hämtas från olika dataset från en systemmapp. Typen väljs från en lista.
  - Värde. Mätvärdet, själva måttet
  - Enhet. Enhet för mätvärdet. Enheterna hanteras som termer i KulturNav och hämtas från olika dataset från en systemmapp. Enheten väljs från en lista.
  - Specifikation. En specificering av måttet, t. ex. "total längd".

Hemmahamn

 • Hemmahamn.Fartygens bashamn eller registrerade hemmahamn som ofta anges på fartyget. Hemmahamn anges i form av en referens till en platspost i KulturNav eller en text. Flera hemmahamnar kan registreras (?).
  - Platsreferens. En referens till en platspost. Du anger plats genom att söka fram och välja från listan.
  - Specificerat. En specificering av hemmahamnsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera mer detaljerade uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Plats. Hemmahamn i form av en text. Det rekommenderas att ange plats som en referens till en platspost (ovan).
  - Tidigaste datum. Första möjliga tidpunkt. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad eller år-månad-dag). Läs om osäkerhet i tidsangivelser. Ytterligare beskrivande egenskaper kring etableringen:
  - Senaste datum. Sista möjliga tidpunkt. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad eller år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med tidpunkterna.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.

Identifiering

 • Registreringsnummer. Fartygets registreringsnummer. Ett fartyg kan ha flera registernummer.
  - Register. Register som delat ut registreringsnumret. Registret definieras som en term i KulturNav i datasetet Fartygsregister. Registret söks fram och väljs från en lista.
  - Nummer. Registernummer. Fartygets registernummer i aktuellt register.
 • Signalbokstäver. Fartygets signalbokstäver.

Typ - fartygstyp

 • Fartygstyp . Typ av fartyg i form av en term i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Endast ett värde kan väljas.
 • Annan fartygstyp. Fartygets andra typning i form av termer i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Flera val är möjliga.

Färdväg

 • Färdväg. Här finns det möjlighet att beskriva var fartyget färdades - om det var i linje-trafik eller gick en viss rutt. Ett fartyg kan ha flera färdvägar.
  - Färdvägstyp. Vilken sorts färdväg som beskrivs. Typen hanteras form av en term i KulturNav som söks fram och väljs från en lista.
  - Färdväg. En beskrivning av färdvägen. Språkanpassad.
  - Färdvägsreferenser. Här kan du referera till platser längs färdvägen i form av en referens till en plats i KulturNav (med möjlighet till specifikation i form av en text) eller en platstext.

Historik

 • Historik. En beskrivning av fartygets historik. Kan skrivas i beskrivande form eller som kronologisk lista. Flerspråkig egenskap.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper på posten. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

Verksamhet

 • Verksamhet. Här kan verksamhet eller aktivitet kring ett fartyg sammanfattas som en typ (text). Verksamhet kan exempelvis vara att fartyget skeppade timmer.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.

Starthändelser - fartyget "föds"

 • Beställt. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget beställdes.
 • Konstruerat. Beskriver händelsen när fartyget konstruerades.
  - Konstruktör. Personer som konstruerade fartyget.
  - Specifikation. Text som beskriver vem som konstruerat vad på fartyget. Språkanpassad.
 • Byggt. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget byggdes.
 • Sjösatt. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget sjösattes.
 • Färdigställt. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget färdigställdes.
 • Levererat. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget levererades.

Ombyggt

 • Ombyggt. Beskriver händelsen och tidpunkten en modifiering/ombyggnad av fartyget.

Sluthändelser - fartyget "dör"

 • Togs ur tjänst. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget togs ur tjänst.
 • Utrangerat. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget utrangerades.
 • Förlist/förstört. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget förliste eller förstördes.
 • Skrotat. Beskriver händelsen och tidpunkten när fartyget skrotades.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Var närvarande vid. Fartyg kan vara en deltagare vid händelser. Närvaron anges som en referens till en händelsepost i KulturNav som söks fram i databasen och väljs från en lista.
 • Relaterad till. En generell relation mellan fartyget och en annan aktör. Egenskapen har samma egenskaper som andra händelser. Relationen mellan aktörerna kan specificeras med en text:
  -Specifikation. En text som beskriver hur aktörerna var relaterade. Språkanpassad.
 • Ägdes av/drevs av. Ett fartyg kan ägas/drivas av en eller flera andra aktörer i form av referenser till aktörsposter i KulturNav. Aktörens roll väljs från en lista. Aktörer söks sedan fram och väljs från en lista. Ägare/redare kan också anges med en textsträng om det saknas en aktörspost.
 • Kulturhistorisk märkning. En händelse som beskriver en kulturhistorisk märkning av fartyget.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Märkning. vilken form av kulturhistorisk märkning som genomfördes i form av en text. Språkanpassat.
  - Källa. Specifika källor för händelsen. Språkanpassat.
 • Aktörer. Aktörer som kan kopplas till fartyget. Man kan lagra en eller flera aktörer.
  - Roll. Den roll som aktören hade i sin relation till fartyget. Kan exempelvis vara "Styrman". Rollerna är definierade som termer i KulturNav och söks fram och väljs från en lista.
  - Aktör. Den aktör som agerade i rollen i relationen till fartyget - ett person eller ett organisationsnamn. Aktörerna söks fram och väljs från en lista.
 • Samma som (intern). Fartyget är en dubblett med ett annat fartyg i KulturnNav.
 • Sannolikt samma som anger en möjlighet till eller indikation på att två olika fartygsposter beskriver samma fartyg. Detta för att underlätta identifiering och hantering av dubbletter.

Relationer mot internetresurser

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma organisation i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av objektet, t ex en Wikipedia-artikel om fartyget.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att identifiera fartyget. T. ex. fotografier på fartyget eller andra igenkänningstecken. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]