Fartygsdesign [sv]

Kategorin fartygsdesign innehåller objekt med koppling till båtar och fartyg. Det är t ex modellbeteckningar, fartygsklasser och regelbåtar. Kategorin kännetecknas att designens tillblivelse har en känd upphovshistorik, till skillnad från fartygsbenämningar och typer som är att betrakta som termer.

Kategorin innehåller konceptuell design som finns kvar som ritningar, skisser etc. Objekten, dvs olika instanser av som är tillverkade efter eller enligt designen, hanteras som fartyg. Fartygsdesign är en sorts Fordonsdesign. Generell design som inte berör fordon, fartyg och båtar hanteras i KulturNav som design.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Objektets namn. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn för objektet. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk och ange flera alternativa namn.
 • Annat namn. Ett annat namn på designen. Namnen kan specificeras och tidssättas:
  - Specificerat. Här kan du specificera det namnet, t ex "Prototyp".
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med datering av namnet.
  - Källa. Specifika källor för namnet.

Beskrivningar

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om objektet. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.
 • Teknisk beskrivning. En beskrivning av objektets tekniska egenskaper. Språkanpassad.

Typer

 • Fartygstyp. Fartygstyp i form av en term i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Endast ett värde kan väljas.
 • Annan fartygstyp. Annan fartygstyp av objekt i form av termer i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Flera typvärden kan sparas.

Mått

 • Mått. Objektets mått kan registreras. Måttet består av fyra egenskaper:
  - Typ av mått. Vilket mått som avses, t ex Längd. Typerna hanteras som termer i KulturNav och hämtas från olika dataset från en systemmapp. Typen väljs från en lista.
  - Värde. Mätvärdet, själva måttet.
  - Enhet. Enhet för mätvärdet. Enheterna hanteras som termer i KulturNav och hämtas från olika dataset från en systemmapp. Enheten väljs från en lista.
  - Specifikation. En specificering av måttet, t. ex. "total längd".

Historik

 • Historik. En historik över objektet och dess tillkomst. Språkanpassad.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper på posten. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta om händelsen.

 • Beställt. Händelsen när objektet beställdes.
 • Konstruktör. Händelsen när objektet konstruerades.
  - Konstruktör. Den person eller organisation som utförde designen. Aktören söks fram och väljs från en lista. Händelsen kan ha flera konstruktörer.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Beskrivning. En beskrivning av händelsen. Språkanpassad.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text.
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Tillverkning. Händelse som beskriver när designobjektet tillverkades som objekt, dess tillverkningsperiod när instanser av fartygsdesignen producerades.
  - Tillverkare. Den aktör som stod för produktionen i form av en person eller ett organisation. Tillverkaren söks fram och väljs från en lista. Endast en tillverkare kan väljas per händelse.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Beslut. Händelse när en klass eller regel för en fartygsdesign beslutades.
 • Modifiering. Händelse när ett objekt modifierades.

Relationer och mappningar (relationer mot internetresurser)

 • Samma som (intern). Samlingen är en dubblett med en annan samling i KulturnNav.

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma objekt i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av objektet, t ex en Wikipedia-artikel.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att beskriva och identifiera objektet. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring objektet.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]