Termer [sv]

Termposter eller "termer" är i KulturNav strukturer att beskriva övergripande benämningar av idéer, mentala föreställningar och ting. Idag pratas det ofta om som koncept, speciellt i IT-relaterade kulturarvssammanhang. I andra sammanhang talas det om begrepp. En post i KulturNav beskriver ett begreppskoncept som uttrycks i form av olika termer. En term är primär, huvud-termen, och det kan även finnas sekundära, alternativa termer (synonymer) som beskriver begreppskonceptet.

De ord som vi använder för att beskriva koncepten/begreppen kallas benämningar. Posten beskriver ett enskilt koncept/begrepp och de ord som vi använder är benämningar, alternativa benämningar etc.

En term i KulturNav är i grunden samma begrepp som ett Concept i Simple Knowledge Organization System (SKOS). Det är från SKOS som grunduppsättningen av termpostens egenskaper har hämtats. Som registreringsanvisning kan därför resurser som beskriver SKOS användas, t ex SKOS Primer.

Termposter samlas och ges sammanhang i olika former av samlingar eller listor: i vokabulärer, klassifikationsscheman, ontologier, tesauri, ämnesords-, sakords- eller typlistor.

Samlingstermer

En speciell sorts termpost är Samlingstermer även benämnda hjälptermer. Posten används då inte som en aktiv term för katalogisering utan den fungerar enbart som en grupperande post som samlar andra termer av pedagogiska eller strukturella orsaker - ofta för att hålla ihop termer i en hierarkisk trädvisning. Samlingstermerna redovisas med egen ikon. Samlings-/hjälptermer i KulturNav motsvarar begreppet Guide term i Getty AAT och begreppet knutetermer i BIBSYS (Humord handboken).

Egenskaper

Begrepp

Benämningar, begreppets termer

 • Benämning. Termpostens primära rekommenderade benämning, "huvudtermen". Språkanpassad. (skos:prefLabel)
 • Alternativ benämning. En alternativ benämning, synonym. Språkanpassad. (skos:altLabel)
 • Ej använd benämning. En primär eller alternativ benämning som använts tidigare men som nu inte rekommenderas för aktuell användning. Språkanpassad. (skos:hiddenLabel)
 • Disambiguation. En text som säkerställer att termposten blir lätt att skilja från andra termer med samma benämning men olika betydelse. (KV i BIBSYS/Humord)
 • Dialektal/lokal benämning. En lokal (t ex slang) eller dialektal benämning på termen. Du kan ange en dialektal/lokal benämningen och specificera den:
  - Benämning. Ange dialektal/lokal benämning. T ex "Blaska"
  - Beskrivning. Ange en beskrivning specifikation av benämningen, t ex "Stockholmsslang"
  - Typ. Ange typ av dialektal/lokal benämning. Typerna definieras som termer i KulturNav och hanteras i ett dataset. Typen väljs från en lista.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort och publik beskrivande definition av termens betydelse. Denna kommer att ses i termens sidhuvud. Språkanpassad.

Terminologisk beskrivning

 • Definition. En formell och komplett definition av termens betydelse. Språkanpassad. (skos:definition) (DF i BIBSYS/Humord)
 • Anteckning. En generell dokumenterande notering kring termen. Språkanpassad. (skos:note)
 • Notering. En generell dokumenterande notering kring termen. Språkanpassad. (skos:note) (NO i BIBSYS/Humord)
 • Omfattning. Information om hur det är tänkt att termens betydelse och användning avgränsas. Språkanpassad. (skos:scope)
 • Exempel. Exempel på var och hur termen används. Språkanpassad. (skos:example)

Typ - kategori

 • Kategori. En kategorisering av hur termposten primärt bör/kan användas. Termen kan t ex vara ett ämnesord, en måttenhet eller klassifikation. Kategorierna finns i datasetet termkategorier. Flera kategorier är möjliga.

Anteckning

 • Fri anteckning. Möjlighet att lägga till en egen rubrik (fält) med ett eget värde. Språkanpassad.
 • Semantisk anteckning. Möjlighet att lägga till en egen rubrik (i form av en termpost) med ett eget värde (i form av en termpost). På så sätt kan du lagra i stort sett vilken information som helst på posten.

Relationer

Termrelationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

Hierarkiska relationer

 • Överordnad term. En relation till en övergripande, mer generell, term. Exempel: Båt har en mer övergripande betydelse än Roddbåt och är därför överordnad. Termen söks fram och väljs från en lista. En term kan ha flera överordnade termer. (skos:broader). (OT i BIBSYS/Humord)
 • Underordnad term. En relation till en mer preciserad term. Exempel: Roddbåt är en specificerad än Båt och därmed underordnad. Termen söks fram och väljs från en lista. En term kan ha flera underordnade termer. (skos:narrower) (UT i BIBSYS/Humord)
 • Har del. Partitiv relation som anger att en term består av del-begrepp. Termen söks fram och väljs från en lista. En term kan ha flera underordnade termer.
 • Är en del av. Partitiv relation som anger att en term ingår som en del av ett annat begrepp.
 • Ingår i samlingsterm. Anger att posten tillhör en samlingsterm. Denna relation är inte i funktion i aktuell version av KulturNav. En term hänvisar till en samlingsterm genom en Bredare term-relation. Posten söks fram och väljs från en lista.
 • Samlingsmedlemmar. Anger att posten (som förutsätts vara en samlingsterm) samlar andra poster. Denna relation är inte i funktion i aktuell version av KulturNav. En samlingsterm hänvisar till en ingående termer genom en Smalare term-relation. Posten söks fram och väljs från en lista

Associativa relationer

 • Besläktad term/Relaterad term. Relation som anger en association/relation till en annan term utan direkt hierarkisk koppling till aktuell term. Exempel: Termen Värme kan relateras till termerna Köld och Temperatur. Relaterad term söks fram och väljs från en lista. En term kan ha många relaterade termer. (skos:related) (SO i BIBSYS/Humord)
 • Föregicks funktionellt av. En relation till en term som i sin kulturhistoriska användning/funktion tidigare haft samma funktionella betydelse. Exempel: Termen Kylskåp beskriver ett ting som föregicks funktionellt av termen som beskriver tinget Isskåp. Posten söks fram och väljs från en lista.
 • Efterföljdes funktionellt av. En relation till en term som i sin kulturhistoriska användning/funktion senare haft samma funktionella betydelse. Exempel: Termen Isskåp beskriver ett ting som efterföljdes funktionellt av termen som beskriver tinget Kylskåp. Posten söks fram och väljs från en lista.
 • Se även. En relation till en annan post som kan ge mer information eller som är värd att notera kring aktuell term. (GE i BIBSYS/Humord)

Ekvivalensrelationer

 • Exakt matchning (intern). En relation till en annan term i KulturNav som har exakt samma betydelse som aktuell term. Termen söks fram och väljs från en lista. (skos:exactMatch) (BF i BIBSYS)
 • Nära matchning (intern). En relation till en term i KulturNav som har nära matchning i betydelse som aktuell term. Termen söks fram och väljs från en lista. ( (skos:closeMatch))
 • Samma som (intern). Egenskapen Samma som används normalt inte för termer. Använd i stället egenskapen Exakt matchning.
 • Ersätter. Anger att aktuell term ersätter relaterad term i användning/betydelse.
 • Ersätts av. Anger att aktuell term ersätts av relaterad term i användning/betydelse.

Mappningar

Mappningar är externa relationer till termer (eller andra resurser) som är publicerade på internet (i andra scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). URI till relaterad term anges som fältvärde i mappningarna.

Hierarkiska relationer

 • Övergripande matchning. Anger att aktuell term är matchad mot en övergripande term i ett annat (externt) schema. (skos:broadMatch) (OT i BIBSYS/Humord)
 • Förfinad matchning. Anger att aktuell term är matchad mot en mer preciserad term i ett annat (externt) schema (skos:narrowMatch) (UT i BIBSYS/Humord)

Ekvivalensrelationer

 • Exakt matchning. Anger att aktuellt begrepp är matchat mot ett annat begrepp där det är säkerställt att begreppen är utbytbara inom de flesta tillämpningar (skos:exactMatch) (BF i BIBSYS/Humord)
 • Nära matchning. Anger att aktuellt begrepp är tillräckligt nära matchad i betydelse mot ett annat begrepp för att kunna användas som ersättning inom vissa tillämpningar. (skos:closeMatch)
 • Samma som. Bör inte användas för att relatera termer.
 • Matchande RDF-typ (URI). Här kan termen ges en RDF-typ genom en relation till en URI.

Associativa relationer

 • Relaterad matchning. Anger att aktuellt begrepp är relaterat/associerat med ett annat begrepp (skos:relatedMatch)
 • Se även. En relation till en annan resurs som kan ge mer information om aktuell term, t ex en Wikipedia-artikel. (GE i BIBSYS/Humord)

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras för posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

Bilder som beskriver och illustrerar termen. Läs mer om bilder.

Licensiering

Licens eller rättighetsmärkning för termen Läs mer om licensiering.

Administrativt

Administrativa egenskaper för termen.

 • Dataset. Termens placering i ett dataset. Datasetet har för kategorin termer, förutom för att administrera behörighet etc., en avgränsande funktion. Termer i samma dataset kan ses som en avgränsad mängd som hör ihop i samma "system" eller "ämnesdomän".
 • Kod. En unik kod för termen inom aktuellt dataset. Koden kan t ex vara en Outline-kod som 547. Koden visas inom parentes i sidhuvudet för en term för att öka särskiljning från andra termer.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.
 • Är samlingsterm. Anger om egenskapen är ikryssad att posten är en samlingsterm. Läs mer om samlingstermer ovan.
 • Version. Ett versionsnummer för poster. KulturNav har inte ännu en aktiv versionshantering (det finns emellertid en redigeringshistorik).

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten. (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse. (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll. (skos:changeNote)

Källdata

 • Käll-URI. En URI till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts att den löser upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.
 • Käll-url. En URL till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts inte lösa upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.[sv]