Design [sv]

Kategorin design innehåller namngiven formgivning och dekor, modeller, designkoncept eller konceptuella förlagor till objekt. I kategorin kan också produktkoncept, modellversioner och varumärken hanteras. Det kan exempelvis röra sig om form- och dekordesign i samband med porslinstillverkning eller produktkategorier som hela porslinsserviser. Andra exempel är frimärkskoncept, bilmodeller etc. Fartygsmodeller och -design hanteras i en egen kategori: Fartygsdesign och olika former av modellbeteckningar och design för olika fordon hanteras i kategorin Fordonsdesign.

Kategorin design fokuserar på beskrivning av konceptuella arbeten och fångar in designen som namngivna företeelse och designprocessen bakom alla instanser av objekt som finns, t ex alla porslinsserviser med deras delar och frimärken som är tillverkade efter designförlagor eller bilar av en viss modell.

Det är inte helt självklart hur kategorin Design ska mappas upp mot referensmodeller som CIDOC CRM eller FRBR. CIDOC CRM E28 Conceptual Work och E29 Design or Procedure är kandidater. FRBR F2 Expression är kanske det som ligger närmast. Hör gärna av er om ni har åsikter eller förslag.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Designobjektets namn. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn för designobjektet. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk och ange flera alternativa namn.

Beskrivningar

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om objektet. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.
 • Teknisk beskrivning. En beskrivning av objektets tekniska egenskaper. Språkanpassad.

Mått

 • Mått. Objektets mått kan registreras. Måttet består av fyra egenskaper:
  - Typ av mått. Vilket mått som avses, t ex Längd. Typerna hanteras som termer i KulturNav och hämtas från olika dataset från en systemmapp. Typen väljs från en lista.
  - Värde. Mätvärdet, själva måttet.
  - Enhet. Enhet för mätvärdet. Enheterna hanteras som termer i KulturNav och hämtas från olika dataset från en systemmapp. Enheten väljs från en lista.
  - Specifikation. En specificering av måttet, t. ex. "total längd".

Typer

 • Typ. Huvudtyp av objekt i form av en term i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Endast ett värde kan väljas.
 • Undertyp. Undertyper av objekt i form av termer i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Flera typvärden kan sparas.

Historik

 • Historik. En historik över objektet och dess tillkomst. Språkanpassad.

Relationer

Relationer

 • Består av. Ett objekt kan består av flera delar i en helhet-del-relation. Delarna är andra designobjekt i KulturNav. Objekten söks fram och väljs från en lista. Ett objekt kan ha flera delar.
 • Ingår i. Ett objekt kan ingå i ett annat objekt i en helhet-del-relation. Helheten är ett annat designobjekt i KulturNav. Objektet söks fram och väljs från en lista. Ett objekt kan bara ingå i en helhet.
 • Har komponent. Ett objekt kan bestå av komponenter i form av andra designobjekt. Det kan t ex vara olika design-element från olika designers som bygger upp en produkt. En servis-modell består t ex av formelement och dekorelement från olika designers. Komponenterna söks fram och väljs från en lista. Ett objekt vara uppbyggt av flera komponenter.
 • Är komponent i. Ett objekt kan vara en designkomponent till andra designobjekt. Det kan t ex vara olika design-element från olika designers som bygger upp en produkt. En porslinsformgivning kan användas i flera serviser. Huvudobjektet söks fram och väljs från en lista. Ett objekt vara komponent i flera designobjekt.
 • Överordnad typ. Ett designobjekt kan utgöra en överordnad typ till ett annat designobjekt. Bilmodellen Volvo 140 är exempelvis en överordnad typ/serie till Volvo 145.
 • Underordnad typ. Ett designobjekt kan utgöra en underordnad/specialiserad typ till ett annat designobjekt. Bilmodellen Volvo 145 är exempelvis en underordnad typ/serie till Volvo 140.

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper på posten. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

 • Design. Händelsen när desingobjektet skapades - designprocessen med dess kopplingar till aktör, tid och plats:
  - Roll. Vilken roll aktören hade i processen i form av en referens till en term i KulturNav som väljs från en lista.
  - Aktör. Den person eller organisation som utförde designen. Aktören söks fram och väljs från en lista. En designhändelse har en aktör.
  -- Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  -- Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  -- Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  -- Beskrivning. En beskrivning av händelsen. Språkanpassad.
  -- Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text.
  -- Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  -- Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  -- Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Produktion. Händelse som beskriver när designobjektet producerades som objekt, t ex en tillverkningsperiod för en servis eller en tidsperiod när en viss dekor användas i tillverkning.
  - Aktör. Den aktör som stod för produktionen en person eller ett organisation. Aktören söks fram och väljs från en lista. Endast en aktör kan väljas per händelse.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Samma som (intern). Samlingen är en dubblett med en annan samling i KulturnNav.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma objekt i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av objektet, t ex en Wikipedia-artikel.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att beskriva och identifiera objektet. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]