Datasett [no]

Et datasett er en liste som inneholder poster som hører sammen - enten emne/bruksmessig eller forvaltningsmessig.

Et nytt datasett opprettes av innloggede brukere ved å velge "Nytt datasett" i navigasjonstreet, eller nytt datasett under fliken Datasett på min side. Du må ha blitt tildelt en redaktør eller administratorrolle i et annet datasett for å ma mulighet til å lage nye datasett.

Vil du opprette et eget datasett med en gang? Send en e-post til kulturnav@kulturit.no og forklar hva slags datasett du behøver.

Et datasett har:

 • En informasjonskategori som datasettet kan inneholde. Alle poster i et datasett har samme informasjonskategori. Les mer om informasjonskategorier. Et datasett kan også inneholde andre datasett.
 • En innholdsstruktur. Du kan angi hvordan datasettet er tenkt strukturert. Datasettet vises i utgangspunktet som en liste. Hvis datasettet har en hierarkisk struktur, kan datasettets innhold derimot vises både som et tre og en liste. Datasettets struktur beskrives av termer i datasettet Innholdsstruktur
 • Et primært språk. Et nettsidespråk kan velges fra en liste, og angir hva som er hovedspråket for flertallet av postene i datasettet.
 • En status. Status indikerer datasettets produksjonstilstand. Les mer om status.
 • En statistikk. Statistikken gir oversikt over datasettets innhold.
 • En lisens. Datasettets standardlisens gjelder poster som opprettes i datasettet. Legg merke til at postene også har en adskilt lisens som kan avvike fra standardlisensen, og at en post uten lisens ikke arver standardlisensen. Les mer om lisenser.
 • En rettighetsbehandling der du som administrerer datasettet kan bestemme hvem som skal ha tillatelse og rettigheter til å publisere, godkjenne poster og redigere i datasettet. Les mer om tillatelser och rettigheter. Rettighetene bestemmer også hvem som ser poster som ikke er publiserte i datasettet. Les mer om status på postene.
 • En potensiell hjelpeside som feks. kan inneholde hjelp, instruksjoner og retningslinjer for et spesifikt datasett, og hvordan dette skal bygges opp og forvaltes. Teksten skrives av datasettforvalteren. Les mer om hjelp for ett enkelt datasett.

Om datasett

Om persistens

I KulturNavs grunnleggende modell er det primært postene og identifikatorene deres som er vedvarende. Dette betyr at datasettet kan endres og justeres i henhold til fokus, og at poster kan flyttes mellom datasettom nødvendig. Koblingen mellom post og datasett er derfor ikke vedvarende.

Datasettet kan inneholde poster fra andre datasett

Et datasett innholder normalt poster som forvaltes i datasettet. Datasettets rettigheter bestemmer hvem som kan redigere postene. Man kan derimot også vise poster som som forvaltes i andre datasett. Disse postene inneholder da en innstilling som gør at den tilhører et datasett men kan vises i et annet. Poster som forvaltes i andre datasett vises med et eget ikon , og tillatelsene styres av "mor-datasettet".

Datasett med personopplysninger

Et datasett som inneholder informasjon om nålevende personer krever spesielle overveielser med tanke på personopplysningsloven. Meningen med personopplysningsloven er å beskytte privatpersoner mot at personopplysninger behandles på en måte som kan krenke den personlige integriteten. Det kreves at datasettet inneholder releveant informasjon om formålet med publiseringen av personopplysningene. Les mer om KulturNav og personopplysningsloven.
Du beskriver hvorfor du har samlet personopplysninger i datasettet under egenskapen formål. Der skal det også finnes kontaktopplysninger for personopplysningsansvarlig.

Meld interesse - vil du bidra i ett datasett?

Vil du hjelpe til med å bygge opp og forvalte datasettet? Da kan du trykke menyknappen i datasettet og velge meld interesse. En melding sendes da til datasettets administrator, som tar stilling til hvilke rolle du kan spille. Les mer om interessemeldinger.

Indikasjoner på hvordan datasettet brukes

TIl høyre på datasettets side vises en LOD-indikator som gir en indikasjon på hvor mye poster i datasettet blir brukt i Primus/Digitaltmuseum.

Indikatoren viser hvor stor andel av de publiserte postene som har lenker fra DigitalMuseum (i prosent). Her vises også hvor mange organisasjoner (antall) som bruker datasettet, og hvor mange objekt (antall) som er lenket til poster i datasettet.

19
6849

87%

Les mer om LODometeret og indikasjonene.

Vis datasettet - fliker

 •   Innhold. Her vises datasettets innhold i form av poster som ligger i datasettet. Se under.
 •  Fakta. Her vises informasjon om selve datasettet.
 •   Lenkede data. Her vises informasjon om hva som lenker til datasett-objektet.
 •   Administrativt. Her vises administrativ informasjon om datasettet.
 •   Statistikk. Her vises statistikk om datasettet.
 •   Historikk Her vises versjonshistorikk for datasettet. Les mer om versjonshåndtering
 •   Endringsforslag. Viser inkommne forslag til endringer i datasettet der kilde er KulturNavs API.
 •  Rettigheter. Her settes datasettets rettighet og tilgangsinnstillinger. Les mer om tilganger
 • /  Dialog. Her kan man delta i dialog rundt datasettet og dets innhold. Les mer om dialog

Datasettets innhold (fliken Innhold)

Under fliken innhold vises datasettets innhold - postene som ligger i datasettet. En post kan bare forvaltes i et datasett, men kan vises i flere.
Et datasett kan:

 • Søkes, filtreres og sorteres. Les mer om søk og filtrering.
 • Bokmerkes. Du kan sette bokmerke på datasettet ved å velge menyalternativet Bokmerke. Les mer om bokmerker.
 • Legges til i mapper. Du kan markere et objekt i listen ved å krysse av i checkboksen foran posten, og deretter velge menyalternativet Legg i mappe. Hvis du ikke markerer noen poster legges hele datasettet i mappen. Les mer om mapper.

Vise datasettets innhold

Datasettets innhold kan vises på flere måter avhengig av hva som har blitt valgt i feltet innholdsstruktur (se under). Få oversikt over innholdet ved å velge forskjellige typer visningsformer:

Viser datasettet som en liste som kan sorteres og filtreres.
Her vises kategorier/typer som finnes i datasettet. Klikk på en kategori for å vise poster i kategorien.
Her vises en oversikt over postene i datasettet. Postene deles opp i grupper efter første bokstav i postens navn.
Viser datasettets innhold som et hierarkisk tre. Dette visningsalternativet er bare tilgjengelig for datasett som har Hierarki valgt som innholdsstruktur.
Viser datasettet som ett bildegalleri bestående av poster som viser postens første bilde. Poster uten bilde vises med et ikon.

Du kan velge hvilke visning som skal vises som standard i ditt datasett. Feltet heter Standardpresentasjon og ligger i fakta-panelet når du redigerer datasettet.

Datasettets egenskaper

Fakta

 • Navn. Datasettets navn. Kan angis på flere språk. Obligatorisk.
 • Beskrivelse. En kort beskrivelse av datasettet og dets innhold. Språktilpasset.
 • Innhold. Hva slags kategori postene i datasettet skal ha.
 • Primært språk Angir hovedspråk for poster i datasettet. Språk velges fra en liste.
 • Innholdsstruktur. Angir hvordan datasettet er tenkt strukturert med hensyn til lenker innad i datasettet. Om datasettet har en hierarkisk struktur vises innhold både som et tre og en liste. Ellers vises innholdet som en liste. Datasettets struktur bestemmes av termer i datasettet. Innholdsstruktur
 • Tagger. Du kan beskrive datasettet med tagger. Tagg datasettet med aktører, termer, steder og tidsintervall. Du kan bruke en eller flere tagger.
 • Formål. Her kan du beskrive formålet med datasettet. Om datasettet inneholder personopplysninger om nålevende personer er formålet obligatorisk, og skal inneholde kontaktopplysninger for personopplysningsansvarlig (se over).

Statistikk

Du kan få oversikt over hvem som har vært med å skape posten og informasjon om hvordan posten brukes under fliken statistikk. Dette rapporteres:

 • Antall poster. Antall poster i datasettet (som du har rettigheter til å se).
 • Antall poster per type. Antall poster per type i datasettet (som du har rettigheter til å se).
 • Brukes av (abonnement). Organisasjoner som bruker datasettet i en abbonementsmappe. Dette betyr at et museum/kulturarvsinstitusjon benytter/planlegger å benytte data fra datasettet i sin lokale database.
 • Deles i mapper. Angir i hvilken delt mappe posten ligger. Delte mapper kan brukes av mange museer.
 • Roller Hvilke brukere som har en rolle i datasettet. Les mer om tillatelser og roller.

Administrativt

 • Ansvarlig forvaltar. Angir hvilke institusjon/organisasjon som er ansvarlig for datasettets innhold. Organisasjonen kan søkes fram og velges fra KulturNavs database.
 • Kontaktinformasjon. Angi hvordan en som bruker informasjon i datasettet kan kontakte ansvarlig forvalter. Dette er ofte epostadresse for ansvarlig person eller en epostadresse for en spesiell funksjon i museet. For datasett som inneholder personopplysninger er feltet obligatorisk. Språktilpasset.
 • Standardverdi for status. Angi en status som skal gjelde for alle poster som importeres til datasettet. Velg status fra listen. Les mer om status.
 • Administrativt notat. Et administrativt notat om feks. potensielle forbedringer i datasettet. Kan være flere. Språktilpasset.
 • Historikknotat. Et notat rundt eventuelle endringer av datasettets fokus/retning. Kan være flere. Språktilpasset.
 • Endringsnotat. En loggføring av mindre, men viktige, endringer i datasettets innhold. Kan være flere. Språktilpasset.

Kilde

Datasettets kilde gir mer informasjon om et importert datasett (som inneholder plassholdere).

 • URL. Adresse til kilden. Skal inledes med http://.
 • Lenektekst. En tekst som beskriver lenken. Språktilpasset.

Lisens

 • Lisens. Her velges datasettets standardlisens, dvs. hvilke lisens nye poster som opprettes i datasettet automatisk skal få. Legg merke til at enkeltposter i et datasett kan ha lisenser som avviker fra standardlisens. Les mer om lisenser.

Hjelp

Hvis det finnes en spesifikk hjelpetekst for det aktuelle datasettet vises dette som et hjelp-ikon ved siden av datasettets navn. Les mer om Hjelp, instruksjoner og retningslinjer for ett enkelt datasett.[no]