Poster [no]

Poster er individuelle informasjonsbærere i KulturNav - en enkelt aktør, term, navngitt objekt eller tidsintervall. Poster kan bare være av en "type" - en kategori.

Hver post har sin egen side i KulturNav med en permanent webadresse. Posten forvaltes i et datasett. Gjennom datasettet får postene sine rettighetsinnstillinger. Innstillingene avgjør hvem som får se upubliserte poster og hvem som kan opprette og endre poster etc.

Ulike typer poster

Det fins to typer poster i KulturNav.

 • Poster som forvaltes i KulturNav. Informasjonen forvaltes i KulturNav, og det er her alle endringer og tillegg blir gjort.
 • Plassholdere. Poster som forvaltes i andre system og er lest inn i KulturNav kalles plassholdere. Posten holder av en plass for data som finnes i en annen tjeneste/ressurs.

Informasjonens dybde: tynn eller tykk post?

Poster som forvaltes i KulturNav kan ha ulike ambisjonsnivå, eller dybde av informasjon. En "tynn" post med basisinformasjon kan forenklet kalles en autoritetspost. Den:

 • Inneholder lite fakta om objektet - for eksempel navn, født, død (og kanskje fødselssted, tittel/yrke/livsrolle), slik at den kan skilles fra andre poster og finnes vha. søk.
 • Kan ses på som en felles "lenkeside" for et felles begrep, og er ikke en primær ressurs for begrepet/personen.
 • Bør vise til en annen ressurs - faktasamling/artikkel/biografisk post med en samme som/se også-lenke.
 • Skal lenke til andre autoriteter med en sameAS-lenke.
 • Om posten i sin helhet er hentet fra et annet autoritetssystem eller kontrollert vokabulær, og ikke redigeres i KulturNav, kalles autoritetsposten en plassholder.

En "tykk" post med fyldig informasjon kan for enkelhets skyld kalles en artikkel/biografisk post. Den:

 • Inneholder utdypende fakta om objektet som biografisk informasjon/historikk og fakta basert på kildehenvisninger.
 • Er å betrakte som masterdata for objektet som forvaltes i KulturNav. Kan for eksempel være masterdata for alle navneposter som lenker til posten fra Primus.
 • KulturNav erstatter da andre spesifikke forvaltningssystem som for eksempel det gamle fotografregisteret i Norge og Sverige.
 • Skal fungere som frittstående artikkel som bidrar med kontekst for katalogisert objekt. Være en del av formidlingen av samlingene.
 • Er en kilde til Wikidata-eniteten/Wikipedia-artikkelen for posten.
 • Bør lenke til andre autoriteter med en samme-som lenke, og henvise til se-også sider.
 • Andre autoriteter i andre system bør lenke til KulturNavposten med en samme-som lenke.

Begge typer poster kan behandles i KulturNav. Den som forvalter datasettet velger selv sin strategi og ønsket dybde i informasjonen for postene i datasettet

Plassholdere - poster fra andre system

Plassholdere. Poster som forvaltes i andre system og er lest inn i KulturNav kalles plassholdere. Dvs. at posten holder av en plass for data som finnes i en annen tjeneste/ressurs. Det kan for eksempel være en term fra en internasjonal standard eller en person fra et autoritetssystem hos et bibliotek. Postene blir derfor tilgjengelige for brukerne i KulturNav, men alle endringer og tillegg i posten gjennomføres i det opprinnelige systemet - systemet som eier og forvalter posten.
Posten holder på den måten av en plass for en originalpost i et annet system i form av en "permanent cache". Plassholdere kan ikke redigeres i KulturNav. Endringene i originalposten kan som oftest leses inn ved hjelp av en levende lenke mellom plassholderen og originalposten.

Les mer om plassholdere.

Vise poster i flere datasett

En post kan vises i flere datasett, hvis datasettet i seg selv gir en sammenheng (som for eksempel et register over fotografer). Når posten vises i andre datasett vises et ikon . Det vises også en lenke til datasettet som forvalter posten.

Du kan gjøre dette på to ulike måter, avhengig av hvilke rettigheter du har på posten:

 • Hvis du har rettigheter til å redigere posten, gå til panelet Administrativt. Der kan du i feltet Vis i datasett søke fram datasettet du vil vise posten i. Lagre endringene i etterkant.
 • Hvis du ikke har rettigheter til å redigere posten kan du foreslå et datasett ved å legge til feltet Vis i datasett under knappen Foreslå tillegg eller endring på postens side.

Vise en post - fliker

Følgende fliker vises på en post:

 •  Fakta. Viser informasjon og fakta om posten.
 •  Bilder. Viser postens bildemateriale. Fliken vises bare hvis posten har minst ett bilde.
 •  Lenkede data. Siden viser informasjon som lenker til aktuell post. Det finns to typer lenker:
  Lenker fra KulturNav. Poster som er relatert til en post i KulturNavs database. Postene vises i en tabell som fungerer på samme måte som et søkeresultat.
  Lenker fra Digitaltmuseum. Poster i Primus/Digitaltmuseum som lenker til posten. Les mer om lenker fra Primus/DigitaltMuseum.
 •  Administrativt. Her vises administrativ informasjon om posten.
 •  Historikk. Viser redigeringshistorikk. Du kan se postens innhold på forskjellige tidspunkt ved å klikke på datolenken under historikken.
 •  Kart (poster med koordinat, steder). Visar stedets posisjon på et kart hvis stedet har et registrert koordinat.
 •  Statistikk. Viser statistikk om posten.
 •   Endringsforslag. Viser forslag til endringar for posten om dette finnes.
 • /   Dialog (mangler dialog / har dialog). Viser dialog om posten. Her kan du også sende meldinger til redaksjonen (og andre) om posten.

Postenes informasjon

Identitet

Poster har en unik identitet. Identiteten er bygget opp av en helt unik generert streng.Universally Unique Identifier (UUID). Identiteten brukes for å bygge opp en unik internett-identitet, en Universal Resource Idenifier (URI) som identifiserer posten i alle lenker til og fra den. Identiteten brukes også for å angi postens side, og den bakenforliggende dataressursen, en permanent webadresse.

Anbefalt navneform/benevnelse

Postens navn eller benevnelse er den anbefalte navneformen (aktør/objekt mfl) eller anbefalt benevnelse (term). Posten kan også ha alternative navneformer/benevnelser og andre navneformer.

Informasjon for disambiguering

Det er viktig at postene kan skilles fra hverandre når de skal benyttes for forskjellige formål. Informasjon som kan skille postene fra hverandre hentes fra egenskaper, relasjoner og hendelser, men kan også angis spesifikt for posten. Les mer om disambiguering.

Egenskaper, relasjoner og hendelser

Poster har forskjellige egenskaper (felt) avhengig av hvilke kategori posten tilhører. En personpost har visse egenskaper (felt), og en term andre.Les mer om forskjellige typer poster i KulturNav. Poster som håndterer felles "objekt" i KulturNav, som personer, konstruksjoner og fartøy, beskriver sikker informasjon, som hendelser i objektets liv. En post kan være relatert til en annen post gjennom spesifikke lenker (relasjoner) mellom postene. Les mer om relasjoner.

Status

En post har en status som viser postens tilstand i arbeidet med forvaltning av termer og autoritetsposter. Statusen bestemmer postens tilgjengelighet - også kalt publiseringstastus. Bare publiserte poster er tilgjengelig for alle. Les mer om status.

Lisens

En post har en lisens slik at andre kan forstå på hvilke måter de lovlig kan gjenbruke informasjonen i posten. Les mer om lisenser.

Bilder

En post kan ha ett eller flere bilder som gir en visuell beskrivelse av posten. Les mer om bilder.

Språkstøtte

Vis språk Posten har støtte for egenskaper på flere språk. Du kan se alle språkversjoner ved å klikke på "Vis språk" Les mer om språkstøtte.

Statistikk

Du kan få en oversikt over hvem som har vært med å opprette posten, og informasjon om hvordan posten brukes under fliken statistikk. Du har også en LOD-indikator - "LODometeret" - som grafisk viser antallet lenker mellom objekter i Primus/DigitaltMuseum og posten i KulturNav. Den gir også informasjon om hvor mange organisasjoner som bruker posten i sammenheng med katalogisering av publiserte objekt fra samlingene.

Du kan få oversikt over:

 • Opprettet av. Hvem opprettet posten og tidpunktet da posten ble opprettet.
 • Bidrag fra. Hvem som har bidratt med informasjon for posten og tidspunkt da dette ble gjennomført.
 • Godkjente forslag. Hvem som bidro med forslag til forandring i posten som ble godkjent av en administrator eller redaktør. Inneholder også informasjon om når posten ble opprettet og når dette ble godkjent.
 • Benyttes av (Primus/DigitalMuseum). Viser hvem som har benyttet posten ved katalogisering i Primus, der også posten ligger publisert i DigitaltMuseum. Statistikken viser også i hvilke omfang posten benyttes totalt, og oppdelt pr. informasjonskategori. Les mer om data hentet fra Primus/DigitaltMuseum.
 • Benyttes av (abbonementsmappe). Viser organisasjoner i KulturNav som benytter posten i en abbonementsmappe. Dette betyr at posten er nedlastet eller er planlagt lastet ned til et museum/institusjons database for lokal bruk.
 • Deles i mapper. Angir i hvilke delt mappe posten ligger. Delte mapper kan brukes av mange museer/kulturarvsinstitusjoner.

Historikk

Du kan se postens versjonshistorikk i KulturNav ved å klikke på fliken Historikk. Der kan du se hvordan posten vokste fram, og hvem som redigerte posten når. Klikk på en versjon for å se innholdet.

Hentet informasjon

Hvis posten lenker til en ekstern kilde/ressurs med en semantisk lenke (for eksempel se-også, samme-som eller eksakt matching) kan vi hente informasjon fra ressursen, og vise den på postens side i en spesiell rute. Informasjonen hentes fra for eksempel Wikipedia. Les mer om extern information.

Mer om poster

Les mer om generelle felles egenskaper/felt for poster i KulturNav.

Mer information: