Personuppgifter i dataset [sv]

Det kräver en viss eftertanke om du tänker hantera uppgifter om nu levande personer eller andra känsliga personuppgifter i dataset i KulturNav. Det finns en omfattande lagstiftning kring detta och den kan skilja sig mellan olika länder.

Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 reglerar hur personuppgifter ska hanteras och definierar vad som är en personuppgift. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inte döda personer. Det finns emellertid anledning att etiskt överväga hantering av information även av döda personer och om den information som behandlas är relevant i sammanhanget. Detta eftersom efterlevande påverkas av informationen.

Personuppgifter i dataset

Dataset i KulturNav innehåller personuppgifter som är kopplade till kulturarvets långsiktiga förvaltning. Personuppgifter om nu levande personer behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.

Datasetförvaltaren (en namngiven organisation) är personuppgiftsansvarig och anmodas att uppdatera och ajourhålla dessa fält om datasetet innehåller personuppgifter:

  1. Länk till förvaltande museums sida med personuppgiftspolicy ("personvernerklæring")
  2. Syftet med datasetet och ändamålet att hantera personuppgifterna måste tydligt framgå. Som datasetförvaltare ska du endast bearbeta och lagra information i datasetet som kan motiveras av syftet. Personuppgifterna ska samlas in och hanteras för "särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål"
  3. Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig.

Läs mer om personuppgiftspolicy i KulturNav här[sv]