Händelser [sv]

En händelse är en identifierat skeende som har en mer eller mindre distinkt start- och slutpunkt som tidsangivelse. Händelser har ofta en avgränsad geografisk definition av var händelsen inträffade. Skillnaden mellan händelse och Period är flytande och kan diskuteras vid tillämpning. Period-begreppet omfattar ett tidkoncept som är mindre distinkt avgränsat i tid och rum. En period är dessutom inget tydligt observerbart skeende där något händer som påverkar omgivningen. Perioder är mer en grövre indelning av tid i tidsintervall.

Händelser motsvarar Event i CIDOC CRM och ingår tillsammans med perioder i Event i Europeana Data Model (EDM).

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Händelsens namn. Språkanpassad. Obligatoriskt.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på händelsen. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på händelsen som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort beskrivning av händelsen. Språkanpassad.

Tidsintervall

Typ - händelsetyp

 • Händelsetyp. Typ av händelse i form av en referens till en term i KulturNav i datasetet Händelsetyp. Termen söks fram och väljs från lista. Denna egenskap är under utvärdering och dess termer under diskussion.

Geodata - lägesbestämning

En händelse kan lägesbestämmas med en punkt (centroid, centrumpunkt). Punktens position visas i en karta (Google Maps) under fliken Karta. Läs mer om geodata.

Identifiering av geodata-objekt

 • Identitet. En (extern) identifierare av geoobjektet.

Koordinatsystem

 • Koordinatsystem. En referens till det koordinatsystem som koordinaterna anges i. Koordinatsystemet utgörs av en term som definieras i datasetet Koordinatsystem och väljs från en lista.

Koordinat

 • Latitude (Northing). Punktens X-koordinat som växer mot nord.
 • Longitude (Easting). Punktens Y-koordinat som växer mot öst.
 • Altitude, elevation. Punktens höjd över havet i form av en Z-koordinat.

Relationer

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Föregås av. Ange ett tidsspann som föregår, dvs ligger tidigare i direkt anslutning, till aktuell händelse. Tidspannet söks fram och väljs från lista.
 • Efterföljs av. Ange ett tidsspann som efterföljer, dvs ligger efter i direkt anslutning, till aktuell händelse. Tidspannet söks fram och väljs från lista.
 • Är en del av. Ange att en händelse är en del av en annan händelse, t. ex. ett slag som är en del av ett krig. Händelsen söks fram och väljs från lista.
 • Har del. Ange att händelsen består av andra händelser, t ex att ett krig består av slag. Händelsen söks fram och väljs från lista. En händelse kan bestå av många delhändelser.
 • Händelseplats. Ange den plats där händelsen inträffade i form av en referens till en platspost i KulturNav. Platsen söks fram och väljs från lista.
  - Specficerat. Du kan ange en platsspecifikation till ovan refererad plats i form av en text.
 • Samma som (intern). Händelsen är en dubblett med en annan händelsepost i KulturnNav. Händelsen söks fram och väljs från lista.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till personer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma händelse i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av händelsen, t ex en Wikipedia-artikel om händelsen.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvardreferens till en källa som refereras från händelsen. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) från händelsen. [Här måste jag tänka ut några exempel. Läs mer om bilder.

Licensiering

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Händelsens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]