Personer [sv]

En post av kategorin Person beskriver en nu levande eller död människa (en individ), verklig eller fiktiv/litterär. Person-kategorin i KulturNav motsvarar de etablerade standarderna foaf:Person och CIDOC CRM E21.Person.

Egenskaper

Fakta

Namnformer

 • Namn. Den kompletta, rekommenderade, vedertagna namnformen för personen. Namnet är vanligtvis skrivet i inverterad form som Efternamn, Förnamn. Undantag kan finnas där personens etablerade namnform inleds med förnamn, t. ex Olaus Petri eller Albertus pictor. Detta gäller även etablerade pseudonymer och konstnärsnamn. Möjlighet finns också att ange namnet på flera språk och att då följa det specifika språkets namnregler. Det gäller t ex samiska namn som skrivs i rak namnföljd (no: Biti, Nils, sme: Bikko Nilla). Obligatorisk egenskap. Följ gärna de riktlinjer som finns hos Kungliga biblioteket (KB) när det gäller namnformering och annan praxis.
 • Förnamn. Personens förnamn. Vi rekommenderar att registrera samtliga förnamnen som personen är registrerad med i administrativa källor - "dopnamnen".
 • Mellannamn. Personens mellannamn. I Sverige är ett mellannamn "ett efternamn som personen bär mellan sina förnamn och efternamn".
 • Efternamn. Personens efternamn i administrativa källor, t ex det namn som är registrerat i samband med födsel eller ett giftemål.
 • Annat namn. Ett tidigare/senare namn eller namnform för personen. Här kan exempelvis personens namn före (eller efter) ett giftermål, ett artist-, smek- eller konstnärsnamn anges. En person kan ha flera andra namn. Annat namn kan typas, specificeras och tidssättas:
  - Typ. Här kan du välja en typ av namn från en lista. Typen är en term i KulturNav.
  - Specificerat. Här kan du specificera det tidigare namnet, t ex "Flicknamn". Språkanpassat.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med födelsedata.
  - Källa. Specifika källor för det tidigare namnet.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på personen. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på personen som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om personen, en sorts mini-biografi, som gör det lätt för den som ska använda posten att förstå vem posten beskriver. Beskrivningstexten visas i personens sidhuvud.

Födelse

 • Födelse. Egenskaper som beskriver personens födelsehändelse:
  - Tidpunkt. Födelseår eller födelsedatum. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag) som kan vara osäkert. Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser. Födelsen hanteras som en händelse som kan hantera ytterligare beskrivning:
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med födelsetidpunkt.
  - Plats. Plats där personen föddes i form av en text. Det rekommenderas att ange plats för födelse som en referens till en platspost.
  - Platsreferens. En referens till en platspost där personen föddes. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.

Död

 • Död. Dödsår eller dödsdatum. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag) som kan vara osäkert. Dödstillfället hanteras som en händelse som kan hantera ytterligare beskrivning - se ovan födelsehändelsen.

Livsroll

 • Livsroll. En person kan beskrivas med en eller flera livsroller. Livsroller beskriver fält av verksamhet eller expertområden där personen är eller har varit engagerad. Livsroller rör verksamhetsområden inom vilken personen är mer eller mindre känd eller erkänd och ofta är det livsrollen som gör att personen har fått en auktoritetspost i KulturNav. Det krävs ingen utbildning för livsrollen och verksamheten behöver inte bedrivas professionellt. Gränsdragningen mot Yrke är flytande och informationen om livsroll/yrke kan komplettera eller överlappa. Livsrollerna hanteras som termer i datasetet Livsroll och har en funktion för att göra det lättare att söka och hitta i KulturNav där personer ibland har samma namn. Livsroller kan tidssättas (jämför med begreppet floruit) och en plats kan anges. Se vilka egenskaper som är tillgängliga under Födelse ovan. Utöver detta har du möjlighet att ge en specifik levnadsbeskrivning för livsrollen:
  - Biografi. En (kortfattad) levnadsskildring kopplad till livsrollen. Språkanpassad.
  - Kommentar. En kommentar till livsrollen. Språkanpassad.

Kön

 • Kön. Personens kön i form av en referens till en term som väljs ur en lista. De alternativa termerna hämtas ur datasetet Kön.

Nationalitet

 • Nationalitet. Personens nationalitet(er) i form av en referens till ett land (platsposter av platstypen land) som söks fram från KulturNavs databas. Se fältet mer som ett sätt att tagga upp personen mot länder än en fakta-referens till ett historisk korrekt land vid tidpunkten för personens medborgarskap.

Titel

 • Titel. Personens titel/titlar i form av text, t ex herr, fru, Fil.Dr eller kapten. Titlar hanteras som händelser som kan tids- och platssättas. Se vilka egenskaper som är tillgängliga under Födelse ovan.

Biografi

 • Personens biografi. En (kortfattad) levnadsskildring. Kan skrivas i beskrivande form eller som kronologisk lista. Data blir lätta att läsa och förstå om biografierna är strukturerade på samma sätt på personer inom samma dataset. Biografin ger sammanhang till registrerade egenskaper på personposten. Flerspråkig.
  Tänk på att biografin ska innehålla relevant information i förhållande till datasetets syfte. Detta gäller för biografiska uppgifter om levande personer. En persons familjesituation: äktenskap, skilsmässor, barn och övrigt släktskap bör endast tas med om de bedöms vara relevanta i sammanhanget. Att en nu levande arkitekt har två barn, Knatte och Tjatte (som inte är arkitekter), kan ses som irrelevant i ett dataset med arkitekter. Läs mer om personuppgifter.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

 • Verksamhet. Här kan en persons verksamhet eller aktivitet beskrivas som en typ (text). Verksamhet kan exempelvis vara att en person var amatörfotograf, och personen inte hade ett yrkesutövande inom verksamheten.
  - Typ av verksamhet kan i stället anges som en term.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Yrke. Personens yrke: en sysselsättning eller ett antal arbetsuppgifter som man utbildats- eller gått i lära för. Flera yrken kan anges. Yrken hanteras som termer i KulturNav och består av data sammanställts från flera dataset.
 • Utbildning. Personens utbildning. Flera utbildningar kan anges. Olika utbildningar hanteras som termer i KulturNav och består av data sammanställts från flera dataset. Saknas det utbildningar? Kontakta.... Utbildningen kan tidssättas och plats kan anges (se egenskaper ovan under verksamhet). Du kan också ange var utbildningen genomfördes:
  - Utbildningsinstitution. En referens till den organisation (utbildningsinstitution) där utbildningen genomfördes. Du anger institution genom att söka fram posten och välja den önskade från listan.
 • Äktenskap. Ett äktenskap med en annan person, maka/make, som söks fram och väljs från en lista.
 • Medlemskap. Ett medlemskap i en organisation, t ex en förening. Organisationen söks fram bland poster av kategorin Organisation och väljs från en lista. Om organisationen saknas kan en ny auktoritetspost skapas.
 • Utmärkelse. En utmärkelse som tilldelats personen. Utmärkelsen anges tom en text. Det kan röra sig om priser, medaljer etc för att uppmärksamma och belöna personens handlingar eller bedrifter. Idrottsbedrifter?
 • Utnämning. En utnämning, hedersbetygelse eller uppdrag som personen fått. utnämningen anges som en text. Utnämningen/uppdraget, exempel: docent, professor, tillsatt till tjänst inom domstolar och offentlig förvaltning, adlande, titlar. [Gränsdragning mot yrke.]
 • Vistelse/boende. En eller flera platser som personen bott eller vistats på. Platsen anges som en referens till en platspost och söks fram i databasen och väljs från en lista. Vistelsen kan tidsättas.
 • Deltog i. Personen kan vara en deltagare i händelser. Deltagandet anges som en referens till en händelsepost i KulturNav som söks fram i databasen och väljs från en lista.
 • Relaterad till. En generell relation mellan personen och en annan aktör. Relationen kan specificeras med en text:
  -Specifikation. En text som beskriver hur aktörerna var relaterade. Språkanpassad.
 • Har verk/objekt på. En händelse som gör det möjligt att koppla en person till verk eller objekt i form av bestånd i kulturarvs-institutioners samlingar på en aggregerad nivå. En person kan ha verk/objekt hos många organisationer. Organisationer söks fram ur KulturNavs databas och väljs från listan. Egenskapen kan exempelvis användas för att ange att en fotograf har fotosamlingar i ett arkiv eller att en konstnär har samlingar i ett konstmuseum. Fler egenskaper kan registreras utöver tid och plats:
  - Bestånd. En beskrivning av arkiv- eller samlingsbeståndet hos den aktuella organisationen. Det kan finnas flera bestånd inom samma organisation.
  - Webbadress. Beståndets webbadress i form av en URL. Det kan t ex rör a sig om en hänvisning till ett arkiv i NAD.
 • Ägande. Personer kan även äga andra aktörer (som organisationer, företag, fartyg och namngivna djur). I KulturNav anges ägande från objektet som ägs till personen.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Förälder till. Personen är förälder till en annan person. Barnet söks fram i Kulturnavs databas.
 • Barn till. Personen är barn till en annan person. Föräldern söks fram i Kulturnavs databas.
 • Syskon till. Personen är syskon med en annan person. Syskonet söks fram i Kulturnavs databas.
 • Samma som (internt). Personen är en dubblett med en annan personpost i KulturnNav.
 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till personer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma person i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av personen, t ex en Wikipedia-artikel om personen.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Länkar - webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som föreställer personen eller bilder som hjälper till att identifiera personen. T. ex. personens porträtt, bomärke, handskriftsprov och signatur. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Personens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.
 • Är samlingsterm. Anger om egenskapen är ikryssad att posten är en samlingsterm. Läs mer om samlingstermer ovan.
 • Version. Ett versionsnummer för poster. KulturNav har inte ännu en aktiv versionshantering (det finns emellertid en redigeringshistorik).

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten. (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse. (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll. (skos:changeNote)

Källdata

 • Käll-URI. En URI till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts att den löser upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.
 • Käll-url. En URL till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts inte lösa upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.[sv]