Organisationer [sv]

En organisation är en juridisk person som t ex företag, institutioner, stiftelser och andra mer eller mindre formella grupperingar som t. ex. föreningar och samfund. Grupperingar av personer som hör ihop på något sätt utan, eller med mindre formell organisation, t. ex. en grupp av personer på internet, en släkt eller ätt hanteras i dagsläget som Grupper i KulturNav.

Organisationer i KulturNav motsvarar Organization i standarden FOAF.

Egenskaper

Fakta

Namnformer

 • Namn. Organisationens rekommenderade namnform. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap. Se gärna på rekommendationer kring föredraget namn från KB.
 • Annat namn. Ett annat namn på organisationen. Namnen kan specificeras och tidssättas:
  - Specificerat. Här kan du specificera det namnet.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad,år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med datering av namnet.
  - Källa. Specifika källor för namnet.
 • Signum. En förkortning (text) som används för att identifiera organisationen.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på organisationen. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på organisationen som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om organisationen. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.

Etablering

 • Etablering av organisationen:
  - Tidigaste datum. Första möjliga tidpunkt för etableringen. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser. Ytterligare beskrivande egenskaper kring etableringen:
  - Senaste datum. Sista möjliga tidpunkt för etableringen. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med tidpunkterna.
  - Plats. Plats där organisationen etablerades i form av en text. Det rekommenderas att ange plats för etablering som en referens till en platspost:
  - Platsreferens. En referens till en platspost där organisationen etablerades. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Etablerad av. En referens till en eller flera aktörer som etablerade organisationen. Referensen är till aktörsposter i KulturNav som söks fram och väljs från en lista.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.

Nedläggning

 • Nedläggning. En tidpunkt - ett år eller ett datum (första möjliga tidpunkt) när organisationen upphörde. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag). Nedläggningstillfället hanteras om en händelse som kan hantera ytterligare beskrivning - (se ovan, etablering).

Typ

 • Verksamhetstyp. Typ av organisation i form av en referens till en term i KulturNav. Termen, som ska ge en generell kategorisering av organisationen efter verksamhet, väljs från en lista: Organisasjonstyper [no].
 • Inriktning/fokus. Organisationens mer specifika verksamhetsinriktning. Väljs från Organisasjon: Fokus [no]. Flera värden är tillåtna.
 • Juridisk form. Anger i vilken form organisationen drivs, t ex i form av ett aktiebolag eller stiftelse. Väljs från en Legal form, organization. Endast en form är tillåten.

Aktuell information

 • URL. En Uniform Resource Locator (URL) för organisationen.
 • Adress. Adressuppgifter för organisationen.
  - Adress. Adressrad 1, t. ex. Gatuadress.
  - Adress (2). Adressrad 2, t. ex. Box-nummer, våning eller dylikt.
  - Postnummer. Postnummer.
  - Postadress. Postort.
  - Land. En referens till ett platspost av typen land i Kulturnav. Landet söks fram och väljs från lista.

Historik

 • Historik. En beskrivning av organisationens historik. Kan skrivas i beskrivande form eller som kronologisk lista. Flerspråkig.

Geodata

Egenskaper som hanterar organisationens lokalisering på kartan.

Platsreferens

 • Plats En relation till en plats i form av en platsreferens till en platspost för organisationen. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den från listan.
 • Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
 • Platstext. Plats i form av en text. Det rekommenderas att ange plats för etablering som en referens till en platspost

Koordinater

En eller flera koordinater:

 • Identitet. En identitet på punkten
 • Koordinatsystem. Anger i vilket koordinatsystem/projektion punkten ligger. Koordinatsystemet är definierat som en term i datasetet Spatial reference systems. Koordinatsystem väljs från en lista.
 • Latitud (Northing). Koordinatvärde på den axel där värdet växer mot norr. Anges som ett decimaltal.
 • Longitud (Easting). Koordinatvärde på den axel där värdet växer mot öster. Anges som ett decimaltal.
 • Höjd. Höjdvärde (Z-värde). Anges som ett decimaltal.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

 • Verksamhet. Här kan en organisations verksamhet eller aktivitet beskrivas som en typ (text). Verksamhet kan exempelvis vara att ett företag arbetade med tillverkningsindustri.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Deltog i. Organisationen kan vara en deltagare i en händelse. Deltagandet anges som en referens till en händelsepost i KulturNav som söks fram i databasen och väljs från en lista.
 • Ägdes av. En organisation kan ägas av en eller flera andra aktörer i form av referenser till aktörsposter i KulturNav. Aktörer söks fram och väljs från en lista. Ägare kan också anges med en textsträng om det saknas en aktörspost.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Relaterad till. En generell relation mellan organisationen och en annan aktör eller ett namngivet objekt. Egenskapen har samma egenskaper som andra händelser. Relationen mellan aktörerna kan specificeras med en text:
  - Specifikation. En text som beskriver hur aktörerna var relaterade. Språkanpassad.

 • Har aktör. Gör det möjligt att relatera organisationen till en person med en specificerad roll:
  - Roll. Rollen utgörs av en term i KulturNav. Rollen söks fram och väljs från listan.

 • Ingår i. Ingår som en del i en annan organisation i form av en referenser till organisationsposten i KulturNav. Posten söks fram och väljs från en lista.

 • Ingick i vid tid. En organisation kan ha ingått i en annan organisation vid en viss tidpunkt.

 • Föregicks av. Organisation som aktuell organisation föregicks av, t ex när två företag slagits ihop till ett nytt företag beskriven av aktuell post. Föregångaren anges som en referens till en organisationspost i KulturNav som söks fram och väljs från en lista.

 • Efterföljdes av. Organisation som ersatte aktuell organisation, t ex när aktuell organisation slås ihop till en ny organisation. Efterföljaren anges som en referens till en organisationspost i KulturNav som söks fram och väljs från en lista.

 • Samma som (intern). Organisationen är en dubblett med en annan organisationspost i KulturnNav.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma organisation i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av organisationen, t ex en Wikipedia-artikel om personen.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att identifiera organisationen. T. ex. organisationens logotyp, flagga eller andra igenkänningstecken. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.
 • Är samlingsterm. Anger om egenskapen är ikryssad att posten är en samlingsterm. Läs mer om samlingstermer ovan.
 • Version. Ett versionsnummer för poster. KulturNav har inte ännu en aktiv versionshantering (det finns emellertid en redigeringshistorik).

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten. (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse. (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll. (skos:changeNote)

Källdata

 • Käll-URI. En URI till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts att den löser upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.
 • Käll-url. En URL till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts inte lösa upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.[sv]