digitalt objekt [sv]

Other languages: digitalt objekt (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:18:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/767487b3-42de-4cfe-b01c-e0cac91a0424 | RDF/XML | JSON-LD
Label
digitalt objekt
Swedish

Definition
tydligt avgränsad enhet med digital information
Swedish

See also (internal)
Swedish


Swedish


Swedish

Notation
Termen är mångtydig och kan också syfta på en kombination av en eller flera filer med data, ibland tillsammans med tillhörande metadata och i vissa fall också med en identifierare. Ett digitalt objekt är data som ofta lagras i en separat fil. Det digitala objektet är då i ett angivet filformat, namngiven och med en storlek. Det digitala objektet kan då tolkas och förstås med hjälp av sitt filformat och lämplig mjukvara. Ett digitalt objekt kan utöver en fil också representeras av en representation av ett intellektuellt innehåll (exempelvis en bok, film, karta, musikverk eller webbplats), som en post i en databas eller en bitström. Metadata krävs för en komplett och begriplig återgivning av det digitala objektet. Metadata kan då beskriva och identifiera det digitala objektet. En identifierare ger det digitala objektet en unik identitet vilket gör att den går att referera till (exempelvis ett UUID). Det är önskvärt att identifieraren är beständig och går att länka till via webben (URI). Identifieraren kan också anses vara en del av det digitala objektets metadata. Ett digitalt objekt kan ha skapats i en digital produktionsprocess som en digital representation av ett fysiskt objekt (med hjälp av bildfångst) eller producerats helt i en digital kontext (en digital fil skapad i mjukvara). Ett eller flera digitala objekt kan tillsammans bilda en digital samling. Exempelvis bildar digitisering av en tryckt bok ett digitalt objekt, där varje sida motsvaras av ett digitalt objekt i form av en fil i till exempel TIFF-format. Metadata beskriver bokens innehåll, författare och utgivningsår samt sidornas förhållande till varandra. Identifieraren gör det möjligt att digitalt identifiera och hitta den digitaliserade boken med en unik och beständig länk till boken.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
The Society of American Arhivists, A Glossary of Archival and Records Terminology, Digital object (s.118)
Swedish
-Text
InterPARES Terminology Terms - Digital object
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT)
Swedish
-Text
PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata (Glossary: Digital objects, s.269)
Swedish
-Text
University of California, California Digital Library
Swedish
-Text
University of Oxford, Research Data Oxford
Swedish