informationsbärare [sv]

Other languages: informationsbärare (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:19:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f6effd7c-d27a-4644-b4e3-06e9a83d13d8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
informationsbärare
Swedish

Alternative label
databärare
Swedish

Definition
bärare av information som antingen kan läsas, ses eller lyssnas direkt eller som kräver teknisk utrustning för åtkomst
Swedish

See also (internal)
Notation
Informationsbärare används i relation till objekt som används för lagring av information och som kräver någon form av avspelningsutrustning för att kunna användas. Informationsbärare används också inom biblioteks- och arkivsektorn med referens till dokument och handlingar där fokus i allmänhet ligger på ett text- och/eller bildbaserat informationsinnehåll. Distinktionen mellan bärare och informationsinnehåll är inte lika entydig i förhållande till musei- eller konstföremål där såväl spår av produktionsprocess, användning och konstnärlig gestaltning kan vara av avgörande betydelse för objektets informativa kapacitet. På motsvarade sätt kan (beroende på användarens behov) utformning, produktionsprocess och materiell status ha större betydelse för informationsvärdet hos en bok eller en arkivhandling än det textbaserade innehållet i sig. Informationsbärare som kräver utrustning för avspelning, till exempel VHS, DVD och DAT, är beroende av ett samspel mellan tekniskt format (bärarens fysiska förutsättningar, till exempel magnetband eller optisk skiva) och logiskt format (hur informationen är kodad, strukturerad och lagrad på bäraren) samt teknisk utrustning och programvara för avspelning och omkodning. När det gäller objekt som e-böcker eller vissa typer av strömmade resurser är det svårt att överhuvudtaget dra entydiga gränslinjer mellan informationsinnehåll och programvara.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
CIDOC-CRM, E84 Information Carrier in Version 6.1
Swedish