digital representation [sv]

Other languages: digital representation (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:16:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0aff7008-1943-47bd-be79-ac6e33b9d026 | RDF/XML | JSON-LD
Label
digital representation
Swedish

Definition
återgivning av information i digitalt format
Swedish

See also (internal)
Notation
Den digitala produktionsprocessen resulterar i en digital representation av ett objekt. Digital representation kan även avse representation av innehåll i en digitalt född resurs, till exempel en databas. Den digitala representationen kan ta fasta på det reproducerade objektets primära informativa kapacitet, till exempel en ljudupptagning som överförs från magnetband till digital ljudfil eller en fotografisk bild som återges som bildfil. Representationen av innehållet i en databas kan struktureras på motsvarande sätt. Genom associerade beskrivande, administrativa och strukturella metadata hanteras aspekter som är nödvändiga för att kunna tillgängliggöra och förvalta den digitala representationen. Det digitala formatet medger bearbetning för att skapa maskinläsbara representationer som kan utnyttjas för fortsatt analys eller förädling. Genom metoder som OCR (Optical Character Recognition), HTR (Handwritten Text Recognition) och ASR (Automatic Speech Recognition) kan avbildningar av tryckt eller handskriven text samt ljudupptagningar av tal omvandlas till beräkningsbara data. Metoder för automatiserad bildanalys kan på motsvarande sätt användas för bearbetning av rörlig bild. Den digitala representationens kapacitet att återge ett objekt eller en digital resurs behöver därför förstås i relation till den tänkta användningen. Gränsen mellan objekt och metadata är inte heller entydig i det digitala formatet eftersom information som genereras i den digitala produktionsprocessen också kan användas för att beskriva eller katalogisera representationen i sig.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
PREMIS, Introduction and Supporting Materials from PREMIS Data Dictionary for Preservation metadata version 2.2
Swedish