metadata [sv]

Other languages: metadata (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:21:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd95ede3-e11a-45ed-8080-ced97a0734e4 | RDF/XML | JSON-LD
Label
metadata
Swedish

Definition
strukturerad information som beskriver och identifierar annan information eller data för att underlätta förståelse, sökning och användning
Swedish

See also (internal)
Swedish


Swedish

Swedish

Notation
Metadata kan beskriva såväl digitala som analoga informationsmängder och kan dessutom representeras i analog form, såsom exempelvis genom manuella kortkataloger och register. Standardiserade metadata är en förutsättning för interoperabilitet, det vill säga att möjliggöra informationsutbyte mellan olika system och plattformar. Metadata kan delas in i tre grundläggande typer:
1. Beskrivande metadata - information för att göra data sökbar, begriplig och kontextualiserad, såsom genom datering, titel- och upphovsuppgifter (exempel på standarder: Dublin Core, MODS, MARC)
2. Administrativa metadata - tekniska metadata för att kunna läsa in data exempelvis för teckenkodning, en specifik filtyp (och version) eller en komprimeringsform - rättighetsmärkningar som anger licensvillkor eller rättighetsinnehavare (exempel: licenstyper enligt Creative Commons) - metadata för att säkerställa autenticitet för, åtkomst till och användning av data över tid. Detta kan vara checksummor som beskriver förändringar av en datamängd över tid eller metadata för att möjliggöra framtida migrering eller emulering av data med minsta möjliga dataförlust/-förvanskning (exempel på standard: PREMIS)
3. Strukturella metadata - beskriver hur olika element i ett digitalt objekt relaterar till varandra, såsom sidordning, innehållsförteckningar eller bildtexter i en digital representation av en analog bok. Kan även beskriva hur olika digitala representationer av en analog bok förhåller sig till varandra (exempel på standard: METS)
Swedish

Web reference
-Text
Digisams ordlista
Swedish
-Text
EU:s portal för öppna data, Ordlista - Metadata
Swedish
-Text
National Information Standards Organization, Understanding Metadata: What is Metadata, and What is it For?: A Primer
Swedish