Versionshistorik och ändringslogg [sv]

Version 1.6

Version 1.6.12 (2017-04-20)

Rättningar

 • Rättning av problem med funktion som under vissa omständigheter genererar automatiska "motlänkar" i samband med referenser (#1162).

Version 1.6.11 (2017-03-31)

Nytt

 • Ny API-metod: api/summary/ som ger dig en lättviktig översikt över nyckeldata om en post, ett dataset eller ett sökresultat. Läs mer under API

Version 1.6.9 (2017-03-17)

Nytt

 • Ny egenskap på ett dataset: Primärt språk. Detta anger huvudspråk för flertalet ingående poster i datasetet.
 • Finska och estländska är nya innehållsspråk när du använder engelska som webbplatsspråk.

Rättningar

 • Mindre rättning av hantering av platsrelationer (#1143).
 • Ändrad visningsföljd för text på en händelsesida (#1140).

API

 • dataset.primaryLanguage finns nu på poster i dataset som innehåller egenskapen
 • entity.begin och entity.end finns nu med på flera klasser, t ex Design.

Version 1.6.7 (2017-02-15 + 21)

Rättningar

 • Ett problem med tillagda fält i samband med redigering rättat. (#1135)
 • Förslag kan nu läggas på poster som innehåller extremt mycket information. (#1137)

Version 1.6.6 (2017-02-08)

Rättningar

 • Rättat ett antal fel kopplade till förslagsfunktionen som ibland innebar att förslag inte kunde godkännas/avslås/raderas och att godkända förslag lagrades på ett felaktigt sätt. (#1029, 1108, 1125)
 • Åtgärdat ett problem med visning av förslag kring ägande av fartyg (#1128)
 • Rättat ett problem med automatiskt genererade förslag till länkar för vissa relationer (#1110, 1129)
 • Åtgärdat problem i samband med dialoginlägg som visades dubbelt under dialogfliken. (#1102)
 • Åtgärdat ett problem där enbart de 10 första bilderna på ett avbildat namn hämtas från DigitaltMuseum (#1106)

Version 1.6.5 (2017-01-31)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem med dubblering av förslagsposter och tillhörande problem med godkänna, avslå eller radera förslag. (# 1108, 1110)

Version 1.6.4 (2017-01-22)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem med versionshantering av poster som innehåller bildkopplingar till DigitaltMuseum. (#1105)
 • Åtgärdat ett problem med sökmotorindexering av versioner av poster (#641)

Nya API-metoder

 • api/revisions/{uuid}. Visar en lista med postens revisionshistorik med den senaste posten först i listan.

 • Hämta en revision via api:

  ../{uuid}/{timestamp}?format=application/json

Version 1.6.3 (2017-01-19)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem med versionshantering som innebär att inte alltid senaste version visades om posten innehöll bildlänkar. (#1105)

Version 1.6.2 (2017-01-12)

Rättningar

 • Åtgärdat ett problem där poster med förslag under vissa omständigheter inte kunde visas.(#1100)

Version 1.6.1 (2017-01-11)

Utvecklingen av versionen är delfinansierad av Statens maritima museer och Nordiska museet.

Nytt

 • Bildhanteringen har förbättrats:
  - En bild kan nu prioriteras som huvudbild så att den visas först om det finns flera bilder lagrade.
  - Bilder kan döljas så att de inte visas alls. Detta kan vara bra att kunna göra om t ex bilder från DigitaltMuseum (där posten används i relationen avbildat namn) inte alltid passar en auktoritetspost.
  - Bilder som hämtas från DigitaltMuseum lagras nu så att de är tillgängliga via API.
  - Dolda bilder levereras inte genom API.
  - Den prioriterade huvudbilden läggs även först i listan över bilder som är kopplade till posten i API-svaret.
 • Utökad registrering av fartyg:
  - Redare kan nu hanteras på ett bättre sätt. Vi använder egenskapen Ägdes av som utökas till att även hantera redare och som därmed ändras till Ägdes/drevs av. En roll som anger om det är ägare eller redare har skapats.
  - Egenskapen Aktivitet är nu tillgänglig igen på ett fartyg.
  - Ny egenskap: Flaggstat som anger land som fartyget är registrerat i.
  - Ny egenskap: Material som anger konstruktionsmaterial för fartyget.
  - Ny egenskap: Sannolikt samma som anger en möjlighet till eller indikation på att två olika fartygsposter beskriver samma fartyg. Detta för att underlätta identifiering och hantering av dubbletter.
  - Ny egenskap i händelsen Byggt: Byggnummer som anger fartygets byggnummer.
  - Ny egenskap i händelsen Byggt: Varv (text) där varv kan anges som en text.
 • Förbättring av import och export.
  - Importen är nu helt anpassad för att stödja inläsning av fält på flera nivåer.
  - Importen har förberetts för möjligheter att läsa in data via zip-filer.
  - Import kan nu lägga till eller ersätta data i fält som kan ha flera värden.
  - Export (text) sparar nu ut importfiler strukturerade enligt det nya formatet som etablerades i denna version.
  Visa mer information om en post utan att öppna den. Informationen visas när du klickar på expansionspilen i kolumnen längs till höger i tabellen. Denna möjlighet är endast tillgänglig på större displayer.
 • Genväg för att redigera en post. Du kan nu öppna en post för redigering direkt från ett sökresultat/lista genom att klicka på Redigera i samma kolumn som statusmarkeringen. Valet visas när du klickar på expansionspilen i kolumnen längs till höger i tabellen. Detta medför att du kan reducera antalet klick för att redigera och snabbar upp arbetet avsevärt. Om du sparar redigeringen genom knappen Spara stäng, kommer du tillbaka till rätt ställe i sökresultatet.
 • Sökresultat kan nu sorteras både stigande och fallande. Du kan nu även sortera på när en post skapades.

Mindre förbättringar

 • Bättre och mer korrekt visning av mått, t ex på fartyg.
 • En organisation kan kopplas till ett platsnamn genom relationen Säte/hemvist.
 • Samtliga länkar från KulturNav till DigitaltMuseum har bytts ut från digitaltmuseum.no till digitaltmuseum.org nu när den nya sammanslagna versionen av tjänsten lanserats. På digitaltmuseum.org visas både svenska och norska relaterade objekt.
 • Byggnader och andra konstruktioner har nu en särskiljningsetikett (caption) som byggs upp av: namn (typ).
 • Förbättrad mappning mot Geonames vid läsning av platshållare.

Rättningar

 • Rättat problem med export av dataset till CSV-text där vissa egenskaper inte kom med i exporten. (#855, #1080)
 • Ändrad visning av aktivitetsloggen på Min sida. Avslagna förslag redovisas inte längre i loggen. (#1023)
 • Login-länken visas inte längre från startsidan när servern är i ej-inloggningsläge. (#1056)
 • Rättat ett problem där fartyg relaterade till händelser (relationen Var närvarande vid) inte uppdaterades korrekt. (#1068)
 • Små korrigeringar av placeringen av vissa visuella element i sidorna. (#1071)
 • Rättat problem med API-anrop utan prefix i egenskapsnamnet. (#1074)
 • Rättat ett problem med visning av valda filtervärden. (#1075)
 • Rättat ett problem där det i viss lägen uppstod dubblettreferenser när ett förslag till referens mellan två poster godkändes. (#1078)
 • Rättat ett problem med att välja enstaka utvalda hierarkiska ämnesord som saknar sin bredare term i listor. (#1083)
 • Rättat ett problem där delning av KulturnNavssidor i vissa lägen genererar en inkompatibilitetsvarning för webbläsarversion (t ex delning till Facebook). (#1089)
 • Rättat ett problem med filtrering på första bokstaven i namn/benämning. (#1090)
 • Åtgärdat ett problem med responsiv visning av sökresultat/dataset på mobila klienter. (#1097)
 • Åtgärdat ett problem med indexering av tidstält. (#1099)

Nya attribut i API

 • entity.begin. Anger tid när objektet skapades/föddes, t ex när en person föddes eller ett fartyg sjösattes.
 • entity.end. Anger tid när objektet slutade att finnas till/dog, t ex när en person dör eller ett fartyg skrotas.
 • entityTypeHierarchy. Anger i vilken klasstruktur aktuellt objekt finns i form av en lista av klasser från den mest övergripande till den mest detaljerade.

Nya dataset

Version 1.5

Version 1.5.3 (2016-11-18)

Rättade problem

 • Rättat ett problem med att ladda upp flera bilder. (#1076)
 • Rättat ett problem med särskiljande information (caption) på fartyg som hade okänd tid i starthändelsen, t ex byggd. (#1070)

Version 1.5.2 (2016-10-21)

Förbättringar

 • Schemaändring för tid. Flera relationer av fälten Föregås av (precededBy) och Följs av (succeededBy) kan nu lagras på en händelse eller period (#1060)
 • Länkade data visas nu för Namngivna objekt. (#1062)

Fixade fel

 • Ett problem har lösts med med namnsökning (Sök enbart i namn) som påverkade möjligheten att hitta alternativa namn, annat namn etc. (#1063)
 • Ett problem vid byte av webbplatsspråk i samband med en aktiv sökfras har lösts.
 • Ytterligare åtgärder har gjorts för att förhindra problem i samband med att en ny post skapas/redigeras och förbättrad loggning. (#1054)
 • Rättat ett problem med en felaktig länk under fliken Historik. (#1065)

Version 1.5.1 (2016-10-17)

Fixade fel

 • Hierarkisk visning av dataset visade även opublicerade poster. Detta är nu åtgärdat. (#1059)
 • Förbättrad funktion vid sök i samband med val av poster i ett fält. Det går nu lättare att söka efter hela fraser. (#1049)
 • Korrigering för felaktig visning av årtal före 1583. (#1058)
 • Ett problem med hantering av länkade bilder löstes. (#1061)
 • Ett problem med visning av historik kring en post har lösts. (#1057)

Version 1.5.0 (2016-10-10)

Nytt

 • Förbättring av sökfunktionen:
  - Sök med eller. Du söker genom att använda OR i söksträngen, t ex: Tore OR Oscar. Poster som innehåller orden/namnen Tore eller Oscar visas i sökresultatet.
  - Sök efter hela sökfraser genom att sätta citationstecken runt söksträngen. Du söker efter en sammanhållen sökfras genom att sätta sökfrasen inom citationstecken (") , t ex: "titeln hertig av". Poster som exakt innehåller texten "titeln hertig av", visas i sökresultatet.
 • Redigering. Knappen Fäll ut fler fält har flyttats. Registreringsgränssnitten har gjort tydligare genom att knappen för att fälla ut fler fält att registrera information i har flyttats från vänster sida till höger sida av formuläret. Dessutom har knappen blivit tydligare genom etiketten Mer när du kan fälla ut fler fält och Mindre när du fäller ihop den och den är nu blå.
 • Bättre redigeringshistorik. En förändring av modellen för datalagring innebär att redigeringshistoriken för en post nu är bättre och mer komplett. Ändringar i de händelser och direkt relationer som påverkar posten finns nu med i historiken.

Mindre ändringar och förbättringar

 • Webbplatsspråket Norska (bokmål) har nu även tyska och franska som egenskapsspråk.
 • En användare visas nu med eventuell organisationstillhörighet inom parentes. (#838)
 • Förbättring av sökfältets funktion så att det lättare att söka efter fraser som innehåller så kallade "stoppord" som t ex "i". (#1049)
 • Livroller som förekommer flera gånger för en person visas nu bara en gång i sidhuvudet. (#1042)
 • Organisationer kan nu ha verk/objekt hos en annan organisation. (#1041)
 • Bilder kopplade till fartyg och bilder kopplade till organisationer hämtas nu från DigitaltMuseum (igen - de har fallit bort i en tidigare uppdatering) och visas på postens sida. (#1047)
 • Ändring av obligatoriska fält kopplade till dialektala benämningar på termer. (#1045)
 • Strukturer (som t ex järnvägssträckningar) listas nu med typ av struktur och kan filtreras på typ. (#1053)
 • Händelser kan nu beskrivas med en längre text som ni hittar under en ny flik i redigeringen - Historik. (#800)
 • Uppladdade bilder lagras nu mer effektivt och vi har förändrat knappen för uppladdning.
 • Ett problem med cachning av identiteter i samband med att en ny post skapas har lösts. I samband med detta har även systemloggning förbättrats. (#1054)

API-utveckling

Version 1.5 innebär omfattande ändringar av KulturNavs utvecklingsgränssnitt, API. Ändringarna innebär stora förbättringar med ökad enkelhet att nå information och snabbare svarstider och påverkar både API-metoder och data som returneras. Ändringarna finns utförligt beskrivna här och där kommenteras även bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av API:t. Nedan är en kort översikt:

 • Förenklad syntax för fältnamn i sökparametrar. Värdesuffixet är borttaget.
 • Förenklad språkhantering i sök. Språk anges i en egen parameter eller i header för http GET
 • Kompaktare JSON-struktur ger färre API-anrop. Information kring event lagras nu inline direkt i huvudentiteten
 • Utökad söksyntax:
  - Eller-sök i en egenskap med | (OR), exempelvis: entityType:[Agent|NamedObject]
  - Sammanhållna sökfraser genom citationstecken: text:"titeln hertig av"
 • Ändrad funktion för sök med entity.list (mappar). Du söker i mappens totala "expanderade" innehåll, dvs både i enskilda poster och de poster som finns i de dataset som ligger i mappen.
 • Ny metod: /api/version som returnerar default versionsnummer av API.

KulturNav 1.4

Version 1.4.8 (2016-08-16)

Småfixar:

 • Aviseringar per e-post ska nu avisera ändringar i poster de senaste 24 timmarna på ett mer korrekt sätt. (#1026)

Version 1.4.7 (2016-06-15)

Nytt

 • Förbättrad möjlighet att administrera och bevaka saker att ta tag i dataset. Nu listas även poster med status Ny (dvs poster som har skapats av användare med behörighet i datasetet) under Att göra-fliken på Min sida och du får även en e-postavisering för dessa poster. Nu bevakas därmed poster med status ny, förslag och poster med ändringsförslag. (#1020)
 • Förbättrade funktioner för att kontrollera användares faktiska behörighet tillgänglig för systemadministratörer.

Småfixar

 • Ett problem har korrigerats där egna förslag till nya poster tas med under Att göra-fliken på Min sida och även varit med e-postavisering. (#1014)
 • Ett problem med filtrering under fliken Länkade data för Samlingar är nu fixat. (#1021)

Version 1.4.6 (2016-06-03)

Nytt

 • En post kan nu visas i flera dataset. Det betyder att en person som t ex förvaltas i ett Fotografregister också kan visas, listas och sökas i andra dataset med t ex konstnärer eller upptäcktsresande. En post i KulturNav, t ex en viss person, ska därför alltid bara ska finnas en gång i KulturNav (om vi kan få till detta) men den kan användas i flera sammanhang. Som tidigare gäller att posten alltid förvaltas i bara ett dataset och det är detta som styr behörigheten för vem som får redigera posten. Förvaltaren av posten styr även i vilka ytterligare dataset posten kan visas och kommer det ett förslag att en post ska visas i flera dataset, måste då förvaltaren godkänna detta.
  När posten visas i ett annat dataset så visas en ikon och det finns också en länk till det dataset som förvaltar posten.
 • En posts tillhörighet till ett dataset visas nu när posten listas i en mapp: med en länk till dataset.
 • Samlingar har nya relationer. En samling kan bestå av andra samlingar och innehålla namngivna objekt.
 • Aktörer som agerar i en roll på ett objekt visas nu både på objektet och aktören.

Småfixar

 • Åtgärdat ett problem med blädderlisten i en popup i samband med redigering. (#1006)
 • Fixat ett problem att termer som har relationer dyker upp flera gånger i listval. (#1004, 1007)
 • Ett problem med urval av poster till sök-och-välj av poster har åtgärdats. (#1003) *
 • Ett nytt problem har åtgärdats med visning av årtal mellan 300 och 1582 (då den Gregorianska kalendern infördes). (#937)
 • Egenskapen Ersätts av har för redigering flyttats till panelen Relationer (från panelen Administration).
 • Genereringen av caption- och fullCaption-text för organisationer har förbättrats.

Version 1.4.5 (2016-05-12)

Nytt

 • Importera förslag. Det är nu möjligt att importera förslag för en systemadministratör. Detta öppnar upp för olika tillämpningar där data i KulturNav kan matchas mot andra resurser (t ex för att leta efter samma som- eller exakt match-länkar) eller för matchningar inom KulturNav, och där resultatet av matchningen kan infogas som förslag som datasetets redaktion tar ställning till. Läs mer om import.
 • Poster som inte är publicerade kan nu raderas av en datasets-administratör (under Funktionsmeny | Radera). Raderad post får status Raderad. Poster som har status Raderad visas nu enbart för systemadministratörer.
 • En konstruktion kan nu ingå i en annan konstruktion vid ett visst specificerat tidsintervall. Exempelvis en järnvägslinje som ingår i en annan järnvägslinje mellan två årtal. Egenskapen heter "Ingick i vid tid/Bestod av vid tid".

Småfixar

 • Åtgärdat ett fel som medförde att ett förslag inte kunde sparas om det finns ett tomt element . (#998)
 • Ett problem med att skapa dialoginlägg har åtgärdats. (#994)
 • Ett problem med generering av titel för en post med förslag har åtgärdats. (#880)
 • Vi har löst ett fel i samband med att typ förutsätts för att skapa titel för vissa kategorier. (#928)
 • Förslag till referenser mellan poster i KulturNav genererar nu ett reflexivt förslag på refererad post (om användaren inte har behörighet att ändra posten) eller lägger en motreferens (om användaren har behörighet att ändra). (#993)
 • Det går nu att visa detaljer för flera förslag i samma egenskap (t ex Livsroll). (#997)

Version 1.4.4 (2016-04-28)

Nytt

 • Hantera bokmärken är ett nytt menyalternativ under funktionsmenyn på Min sida. Genom att välja alternativet kan du nu redigera dina bokmärken på samma sätt som en mapp och t ex ta bort bokmärkta poster.

Småfixar

 • Ett problem med e-postaviseringar har rättats till. Sedan version 1.4.1 har inte e-post aviseringar om förslag, intresseanmälningar och dialog inte fungerat korrekt. Detta är nu åtgärdat. (#994)
 • Ett problem vid listning av användare i administrationsgränssnittet har åtgärdats. (#991)

Version 1.4.3 (2016-04-19)

Småfixar:

 • Kategorifiltrering genom trädnavigation fungerar igen. (följdproblem till #985)
 • Rättat problem med generering av titel på poster där det krävdes att posten hade en typ. (#928)
 • Förbättringar av visningen av sidhuvudet på en post. (#976)
 • Ändring i schemat (för arkeologidata). (#984)

Version 1.4.2 (2016-04-18)

Vi testar nu att att går små versionsuppdateringar - funktionsuppdateringar - med enstaka nya funktioner och buggfixar som släpps lite oftare.

Nytt

 • Det är nu enklare att skapa mappar som ska läsas in av samlingsförvaltningssystemet Primus. När du lägger ett dataset eller markerade poster till en mapp genom menyalternativet Lägg till mapp, så finns två nya menyalternativ som göra att du inte behöver redigera mappen mer för att den ska fungera:
  - Ny abonnemangsmapp. Skapar en abonnemangsmapp som är kopplad till en lista med metadata (extern systemlista) i ditt museums databas (ansvarig förvaltare) som sedan kan läsas av ditt förvaltningssystem (Primus).
  - Ny delad mapp. Skapar en delad mapp som är kopplad till en lista med metadata (extern systemlista) som sedan kan läsas ner till ditt förvaltningssystem (Primus).
 • Vi introducerar nu begreppet pågående tid för ett tidsintervall som har en tidpunkt för start men där du explicit vill ange att tidsspannet fortfarande pågår, t ex i samband med pågående perioder (som "holocene" eller "nyare tid" som pågår eller administrativa referenser, t ex kommunkoppling, som är aktuell från 1971 och fortfarande gäller. Pågående tid anges med ett "O" (för ongoing) eller "!" i tidsfältet. För ändliga tidsspann som vi vet kommer att upphöra (som t ex en persons liv), lämnas sluttiden tom.
 • Förändring av visning av ordningen för information i sidhuvudet på en post och dataset.

Fixar

 • Rättning av språkvisning i sidhuvudet. (#976)
 • Ändrad ordning i visning av egenskaper för byggnad. (#981)
 • Plats: egenskapen Har del vid tid visas nu rätt. (987)
 • LOD-data, tidpunkter: konstaterat okänd tid ändras från time="?" till time="unknown". (#852)
 • Problem med hög processorbelastning på grund av tomma sök/trasiga relationer är nu åtgärdat. (#985)

Version 1.4.1 (2016-03-23)

Arbetet med version 1.4 har främst fokuserats på ett antal förbättringar av befintliga funktioner och användargränssnitt. Metaoperationer på dataset och mappar - möjlighet att ändra i flera poster samtidigt - är en nyhet. Ett viktigt tema för vårt arbete är förbättring och förenkling av förslagshanteringen:

Förbättringar av funktioner för förslag till ändringar och tillägg

 • Menyalternativet Föreslå ändringar har flyttat från funktionsmenyn ner till övre högre hörnet i faktasidan - nära själva informationen. Här listas nu alla egenskaper där du kan föreslå ändringar och tillägg. Du väljer en egenskap och får då upp en popup-dialog där du anger dina förslag. Egenskaper som har värden visas med fet text. Pennan invid fältetiketten under faktafliken finns fortfarande kvar för att snabbt kunna redigera egenskaper som är ifyllda.
 • Möjligheten att kunna föreslå ändringar och tillägg visas nu tydligt även för ej inloggade användare så att fler förstår att det är enkelt att hjälpa till med information. De kan nu klicka på ändringsknappen, registrera sig eller logga in för att ändra eller lägga till information i posten. Efter inloggning kommer användaren tillbaka till rätt sida.
 • Radera förslag. En användare kan nu ta bort sina egna förslag, t ex om det blivit fel i förslaget.
 • Ny rad för förslag. När användaren lämnar ett förslag i en egenskap som kan ha flera värden, skapas automatiskt en ny rad att ange förslaget i.
 • Rättat:
  - När alla förslag är godkända (eller avslagna/raderade) under fliken Ändringsförslag tas du tillbaka till faktafliken. (#901)
  - Hanteringen av förslag på olika språk har fixats till. Förslag på värden på olika språkvarianter visas nu korrekt. Notera att alla förslag på språkvarianter godkänns eller avslås på en gång. (#866)
  - Datum för senaste förslag visas nu korrekt under fliken Min sida | Att göra. (#921)
  - Förslag listas nu korrekt under fliken Min sida | Förslag. (#956)
  - Färgmarkeringar för förslag och dialog visas nu inte alls för ej inloggade användare. (#890)

Nytt - metaoperationer - redigera flera poster på en gång

 • Metaoperationer. Du kan nu göra massredigering av poster genom funktionen metaoperationer som du hittar i funktionsmenyn på ett Dataset eller en Mapp. I ett dataset arbetar du bara med markerade poster och när det gäller mappar gäller metaoperationen en eller flera markerade poster i mappen eller hela mappen. Utan markering påverkas m a o samtliga poster i mappen av vald metaoperation. Använd funktionen med eftertanke. Just nu så testar vi ändring av två egenskaper:
  - Ersätt status. Sätt status på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad status från listan.
  - Ersätt licens. Sätt licens på samtliga (markerade) poster i mappen eller markerade poster i ett dataset. Välj önskad licens från listan.

Andra förbättringar

 • Förbättrad hantering av en-till-många relationer (parent-child relationer). Relationerna hanteras nu på ett mer effektivt sätt. Det gäller i fall när t ex en organisation har verk/objekt av många personer. Nu lagras enbart relationen på de personer (child) som relaterar till organisationen (parent), inte som tidigare på båda posterna. När organisationen (parent) visas(eller processar ut data via API/LOD, så hämtas de relaterade posterna (child) med ett dynamiskt uppslag. Dessa relationer visas även på ett nytt sätt på organisationsposten där du ser hur många poster som är relaterade och några exempel visas. Samtliga relationer överblickas och hanteras under fliken Länkad data. Du ser vilka egenskaper som ändrats nedan (1).
 • Inloggningen kommer ihåg sidan där du loggade in.
 • Händelser kan tas bort enklare. Händelser som bara har en egenskap/värde kan nu tas bort vid redigering.
 • Funktionen Lägg till mapp visar nu mappens namn så att det går att verifiera att du lägger poster till rätt mapp.
 • Namn eller benämning visas nu på samtliga registrerade språk i postens sidhuvud. Detta gör att ni t ex enklare förstår att en term finns översatt på flera språk.

Nya egenskaper

 • Nya egenskaper på termer:
  - Term. Nära matchning (intern). Ger dig möjlighet att matcha två termer i KulturNav. Kan användas flera gånger.
  - Term. Har delar. Gör det möjligt att hantera begrepp som beskriver delbegrepp. Exempel: Cykel har delarna Cykelhjul och Cykelstyre.
  - Term. Är del av. Gör det möjligt att hantera begrepp som beskriver delbegrepp. Exempel: Cykelhjul är en del av Cykel.
 • Omfattande strukturella utökningar av egenskaper kring byggnader, byggnadsanläggningar och strukturer samlade under den nya kategorin konstruktion:
  - Konstruktion.Är del av. Byggnader, Bebyggelseanläggningar och Strukturer kan vara delar av strukturer. En Bebyggelseanläggning består av Byggnader och Strukturer. En byggnad kan ingå i en konstruktion
  - Konstruktion.Teknisk beskrivning. En teknisk beskrivning av konstruktionen.
  - Konstruktion.Kulturhistorisk märkning. Eventuella kulturhistiskia märkningar som t ex K-märkning, av strukturen.
  - Konstruktion.Lokalisering. Konstruktionens koppling till en plats.
  - Konstruktion.Aktörer. Personer eller organisationen kopplade till strukturen.
  - Konstruktion.Händelser. En generell möjlighet att beskriva händelser som uppförd, invigd, förändrad, nedlagd, riven etc på konstruktionen.
 • Ägare av organisationer och namngivna objekt kan nu även anges med en textsträng.

Plattformsförbättringar

 • Ny epost-server.
 • Möjligheter för systemadministratörer att sätta servern i ett underhållsläge där användare inte kan redigera poster eller logga in.

Rättade fel

 • Rättat problem med felaktiga sökresultat i samband med kontroll av dubblettposter vid skapande av ny post. (#931)
 • Problem med validering av URL:er har rättats till. (#896)
 • Osäkra årtal hanteras nu rätt vid publicering av länkade data.(#937)
 • Rättat ett problem med leveranser av tidsuppgifter via länkade data där årtal mellan 300 och 1582 (då den Gregorianska kalendern infördes) visades felaktigt. (#937)
 • Knappen Anmäl intresse är nu inte längre aktiv på dataset som inte förvaltas i KulturNav. (#897)
 • Problem med behörighet på nyskapade dataset som placerats i ett annat dataset fixat. (#959)

1) Relationer/händelser som ändrats till att från version 1.4 hanteras med en dynamisk lookup:

 • agent.constructed/navalVessel.constructed.constructedBy
 • agent.ownedBy/agent.ownership.owned
 • agent.owns/agent.ownership.owner
 • agent.scrapped/navalVessel.scrapped.scrappedBy
 • navalVessel.homePort/navalVessel.homePort.navalVessel
 • navalVessel.wasPresentAt/navalVessel.presence.navalVessel
 • organization.actor/organization.actor.organization
 • organization.built/navalVessel.built.shipyard
 • organization.employee/person.occupation.employer
 • organization.hasworksby/person.hasworksat.organization
 • organization.laidDown/navalVessel.laidDown.shipyard
 • organization.launched/navalVessel.launched.shipyard
 • organization.member/person.membership.organization
 • organization.rebuilt/navalVessel.rebuilt.shipyard
 • organization.student/person.education.organization
 • person.actorIn/organization.actor.person
 • person.memberOfgroup/group.hasMember
 • place.hasPart/place.isPartOf
 • time.event.hasParticipant/agent.participation.event
 • time.event.wasPresent/navalVessel.presence.event

KulturNav 1.3

Version 1.3.22.6

2016-02-05

 • Rättade problem med behörighet för nya poster (skapade efter 2015-01-15) som innebar att redaktionen för datasetet inte alltid hade rätt att läsa posten. Behörigheten är korrigerad på berörda poster (20 poster). (#919, 918. 917).
 • Poster som skapats som förslag får nu rätt status (Förslag). (#914)

Version 1.3.22.5

2016-02-03

 • Rättning av problem med förslagsfunktionen. (#883, 898, 899)
 • Rättning av problem med redigering av utökad information kring t ex livsroll, födelse- och död (personpost). (#913)
 • Rättning av problem med visning av vissa poster (problem med sortering av egenskaper).

Version 1.3.22.4

2016-01-15

KulturNav version 1.3 innebär en breddning och utökning av datamodellen, förenklade och förbättrade användargränssnitt samt en hel del finputs här och där och några rättningar av fel och problem.

Nytt

 • KulturNav har nu fått en utökad datamodell och hanterar nu ännu fler olika informationskategorier. Kategorin design är utvecklad i samverkan med Jærmuseet och kategorin fartygsdesign är utvecklad i samverkan med Statens maritima museer. Nytt i denna version är kategorierna:
  - Design - som innehåller namngiven formgivning, dekorer, varumärken, modeller, produktdefinitioner och andra konceptuella objekt. Läs mer om design.
  - Fartygsdesign - som kan innehålla fartygsmodeller, klasser, regelbåtar och andra båt- och fartygstyper med historik och upphovs-situation. Läs mer om fartygsdesign. Den nya kategorin medför några ändringar och omflyttningar i befintliga dataset. Se nedan under Dataset - ändringar om omflyttningar för mer information.
  - Samlingar - som kan innehålla definitioner av namngivna samlingar (av objekt). Läs mer om samlingar.
  - Strukturer - konstruktioner som broar, järnvägar, vägar, tunnlar etc. Läs mer om strukturer.

 • Ny post. Formuläret för att skapa ny post har omarbetats och förenklats. Du får nu också möjlighet att direkt kontrollera om posten redan finns i KulturNav sedan tidigare. När du skapar en post behöver du bara fylla i ett fåtal viktiga fält. I samband med att du skriver in information genomförs sök i databasen för att hjälpa dig att kontrollera om posten redan finns. Poster som liknar den som du håller på att skapa, visas i ett sökresultat i nedre delen av formuläret. Om posten inte redan finns kan du välja att trycka på en av knapparna:
  - Spara & visa för att skapa och visa din nya post
  - Spara & stäng för att skapa posten och återgår till datasetet för att du ska kunna skapa en ny post
  - Spara & fortsätt för att skapa posten och fortsätta att redigera den för att fylla på mer information.

 • Redigera post. Formuläret har förbättrats så att flikar med olika formulär har ersatts av paneler. Detta gör att det är lättare att överblicka information i flera paneler samtidigt och vi hoppas att formuläret upplevs som enklare att använda. Knappen för att lägga till fler egenskaper har flyttas från vänster hörn i fliken till höger hörn i panelens huvud. Du har en överblick över vilka paneler som finns tillgängliga överst i formuläret. Genom att klicka på en sådan länk, hoppar du till panelen och den öppnas för redigering. Paneler som öppnat stannar öppna för att du ska kunna överblicka information under redigeringen

 • Ny generell egenskap: ersätts av. Ger möjlighet att omdirigera en arkiverad post till en annan (publicerad) post. Det ger en sorts "samma som"-referens med en fysisk omdirigering till den post som gäller i stället. Det är en praktisk metod att hantera dubblett-poster i KulturNav, där du kan ersätta "din" dubblettpost med en post som är bättre och mer etablerad. Funktionen är aktiv när en post anropas i KulturNav, via API eller LOD och posten har status Arkiverad . Egenskapen heter Ersätts av och finns under utökad egenskapsuppsättning (+-knappen) på panelen Administrativt när du redigerar posten. Genom att arkivera en post och ange en ersättningspost så kan du "ta bort" t ex en dubblettpost.

 • Färgmarkörer. Markörer finns nu i listor och sökresultat på poster som har dialog (gul färgmarkör), har förslag (blå markör) och för arkeologiska data (på data.arkeologi.org) så har undersökningar med kontext en markör (lila markör). Klicka på markören för att gå till dialogsidan, förslagsfliken eller kontextfliken. När det gäller förslag så visas nu på faktasidan vilka fält som har förslag.

 • Förbättringar av dialogfunktionen:
  Filtrera fram poster med dialog. Poster som innehåller dialog kan nu filtreras fram i ett sökresultat eller lista. Klicka på knappen Poster med förslag i filterpanelen för att filtrera förslagen.
  En administratör av ett dataset kan nu radera dialoginlägg i datasetet. Administratören tar bort ett inlägg genom att klicka på radera-knappen.
  Dataset har nu en egen dialogflik, vilket möjliggör en generell dialog för datasetet.

 • Ny API-metod. ../api/facetedSearch/< search criteria >/< offset >/< max >

Förbättringar

 • Ny startsida. Ni som trodde att taggmoln hade dött ut med i och med bloggen avsomnande för ett bra tag sedan, får nu uppleva lite nostalgi.
 • Ny ikon på kategori i trädet som gör att du enklare kan skilja kategorier och dataset åt.
 • Dataset: Fliken rättigheter. Intresseanmälningar är nu flyttade till toppen av fliken så att de blir lättare att upptäcka.
 • Nya eller modifierade egenskaper:
  - Fartyg: Byggt. Ett fartyg ska kunna vara byggt på flera varv, dvs flervärda organisationskopplingar.
  - Fartyg: Fartygsdesign. Ett fartyg ska kunna referera till en eller flera fartygsdesign-poster.
  - Utställningar: Utställningstyp kan nu ha flera värden.
  - Plats: Geodata kan nu ha flera koordinatvärden (i olika koordinatsystem)
  - Byggnad: Ny egenskap Tidigare lokalisering
  - Term. Besläktad term heter nu Relaterad term och har flyttat till standardformuläret. Ingen ändring i fältstrukturren där det fortfarande heter concept.related.
  - Term. Nytt fält: Se även - som kan ses som en mjukare, mer hänvisade än relaterande referens till en annan term.
  - Term. Exakt matchning (intern) kan har flyttats upp i den utökade egenskapsuppsättningen.

Rättade problem

 • Rättat problem med namnsökning när posten har ett alternativt namn. (#865)
 • Rättat ett problem där ett förslag till radering av ett värde ser ut att ta bort värdet från visningssidan. (#823)
 • Ett problem med visning av språkfält på refererade termer har lösts. (#850)
 • Problem med trädnavigation har lösts: Kategorier utan träffar visas inte. (#837)
 • Problem med sök i hjälpsystemet/informationssidor har åtgärdats. (#842)
 • Rättat ett problem där godkänn- och avslå-knapparna på ett förslag inte visades ens för det som hade behörighet. (#869)
 • Ett problem med generering av rubriktext (Caption) för en organisationspost har rättats till. (#880)
 • Ett problem med visning av tid för versioner under fliken historik, har åtgärdats (#880)
 • Problem med skripthantering vid RDF-import har åtgärdats. (#886)
 • Ett problem med att dialogmarkörer visades på poster i listningar även för ej inloggade användare är nu rättat. (#890)
 • Ett skript-problem i förslagsformuläret som innebär att egenskaperna inte visades rätt har nu rättats. (#891)

Dataset - ändringar om omflyttningar

KulturNav 1.2

Version 1.2.21.3

2015-11-03

 • Korrigering av rubriktexter på poster inom kategorin kontext, organisation, period (#840, 841, 845)
 • Typ av grupp visas nu vid listning av grupper (#844)

Version 1.2.21.2

2015-11-03

 • Korrigering på projektsidan (#836)
 • Utökning av möjligheten att rätta information i komplexa egenskaper med hjälp av skript.

Version 1.2.21.1

2015-10-17

Version 1.2 av KulturNav innehåller en hel del nya funktioner och flera förändringar och förbättringar i användargränssnittet mm som kan vara bra att känna till och hålla reda på:

Integration med DigitaltMuseum
 • Ny flik Länkad data. Här visas information om de objekt (föremål, fotografer etc) som använder termer eller auktoriteter från KulturNav. Den länkade informationen visas uppdelad per museum/organisation. Under fliken Länkad data visas även de relationer som finns till aktuell post inom KulturNav. Det är samma information som tidigare presenterades under fliken Relaterat. De olika informationsmängderna väljs med knappval.
 • Nya bilder. Varje post i kan illustreras med en eller flera fotografier. I version 1.2 så hämtas fotografier på ett nytt sätt, vid sidan om bilder som är inlänkade från andra webbplatser eller uppladdade till posten: Fotografier där aktuell post används som avbildat namn i DigitaltMuseum visas nu på posten i KulturNav. Det betyder att om en fotograf tagit ett självporträtt och museet använt auktoritetsposten i sin katalogisering av motivet och sedan publicerat bilden på DigitaltMuseum, så visas bilden i KulturNav. Coolt va! Observera att enbart öppet licensierade fotografier från DigitaltMuseum visas i KulturNav.
 • Ny statistik. Under fliken statistik får du nu reda på hur många museer som använder aktuell post i sin katalogisering och hur många objekt som är kopplade till posten. Informationen hämtas ur DigitatMuseum (.no och .se)
 • Identitet och länk. Postens identitet i DigitaltMuseum läggs automatiskt in som en alternativ identitet vid redigering av posten. Det läggs även en se även-länk till postens sida i DigitaltMuseum.
Andra nyheter
 • KulturNav finns nu med finska som gränssnittsspråk. Ett stort tack riktas till Jessica Parland-von Essen som gjort översättningen. Vi välkomnar andra frivilliga att t ex hjälpa till att översätta grundtermer i systemet.
 • Tidsfilter av sökresultat, dataset och listor. Tidsfiltret dyker upp bland de övriga filtervalen om informationen i listan ha egenskaper som är kopplade till tidpunkter eller tidsintervall. Just nu kan aktörer (personer, organisationer), namngivna objekt (fartyg, byggnader) och tidintervall (händelser, perioder) filtreras avseende starttid (när objektet skapas/föds) respektive sluttid (när objektet upphör/för). Valet görs i form av intervall. Du kan därmed t ex filtrera fram fotografer som är födda mellan 1880 och 1900 och dog mellan 1950 och 1960.
 • Förenkling av beteende för knappar för att söka, spara etc. Nu visas alla tillgängliga knappar tydligt direkt. tidigare var en knapp tillgänglig och andra kunde välja i en lista.
 • Förenkling av registrering/redigeringsformulären. Vi har reducerat antalet flikar i formuläret så att relationer, mappningar och händelser nu visas samlat under en flik: Relationer.
 • Projektsidan har nu en sökmöjlighet som gör att du kan göra sök som avgränsas av projektets innehåll i form av dataset eller mappar. Du kan därmed längre hålla kvar användarna som landar på din projektsida så att de enbart kommer åt "dina projektdata". Projektfiltret är låst i sökresultaten på projektsidan så filtrering och vidare sök inom projektet kan göras utan att grundfiltret tas bort.
 • Kategorier som väljs i navigationsträdet är nu permanenta filter på söksidan för respektive kategori. Väljer du kategorin Aktör | Person | Fotograf under Kategorier i navigationsträdet, så kan filtrering och vidare sök inom kategorin göras utan att grundfiltret "Fotograf" tas bort.
 • Förslag till ändringar under fliken Ändringsförslag expanderas nu så att samtliga Godkänn- eller Avslå-knappar är synliga på en gång.
 • Knappen Anmäl intresse har nu utökats så att du kan skicka ett meddelande till dataset-administratören i samband med att du visar intresset.
 • Förbättringar av den tekniska grundplattformen och möjligheter att styra cachning.
Rättningar och mindre åtgärder
 • Äktenskapsrelationer mellan personer fungerar nu på rätt sätt i KulturNav (åtminstone i gränssnittet). (#649)
 • Defaultstatus och - licens sätts nu rätt på data som importeras. (#709)
 • Behörighet att redigera projektsidor kan du delas ut till användare. (#675)
 • Fältet Anteckning på termer har nu placerats i den utökade egenskapsuppsättningen och syns därmed inte i standardformuläret. (#788)
 • Noteringar som skickas ut per e-post och innehållet i Att göra på Min sida är nu i synk och använder samma sökfras. (#682)
 • Problem att lägga upp flera uppladdade bilder har åtgärdats. (#812)
 • Problem med att förslag som rör händelser har åtgärdats. (#794)
 • Problem som innebar att samma ändringsförslag lades till upprepade gånger i vissa situationer har åtgärdats. (#795)
 • Deltagare (aktörer) i händelser visas nu rätt. (#797)
 • Fältet typ av utställning hämtar nu rätt värden. (#796)
 • Etiketten Visa länkad data: i sidhuvudet på en post har tagits bort. Nu visas enbart länkarna. (#810)
 • Det går nu att filtrera på dataset under fliken Länkad data, valet Relaterad. (#815)

KulturNav 1.1

Version 1.1.20.5

2015-10-09

 • Uppdaterat schema för Perioder. De kan nu relateras till andra perioder med SKOS-relationer som t ex exakt matchning.

2015-09-21

Mindre korrigeringar:

 • Förbättring. Organisationer kan nu presenteras i en trädstruktur i ett hierarkiskt dataset.
 • Rättning. Bättre presentation och redigering av äktenskap på personposter (#649)
 • Förbättring. Vid sök i ett relaterande eller refererande fält (sökfält) kan man nu söka efter information med "/" och ":" i söksträngen. Tecknen ignoreras av sökmotorn. (#752)
 • Rättning. Användare med admininstratörs-behörighet i ett dataset har nu tillgång till Godkänn/Avslå förslag även på egenskaper i inline-element (#783)

Version 1.1.20.4

2015-08-27

En mindre uppdatering av KulturNav som främst innehåller felrättningar och några smärre förbättringar.

 • Förtydligande text kring licenser och datasetförvaltare vid visningen av en post så att det tydligare framgår att licensen avser information och fakta i KulturNav och inte t ex personens verk.
 • Organisationer kan nu ha aktörer i olika roller, t ex en företagsledare eller en företagsgrundare.
 • Dataset | Export till RDF/XML är nu tillgänglig för alla inloggade användare och möjliggör att datasetet sparas som en RDF/XML-fil (länkad data-fil).

Rättningar och mindre åtgärder:

 • Export av datasetets post tar nu inte med datasetets innehåll. (#708)
 • Rättning av mindre schemafel för t ex fartyg, fältet Annat namn och fältetiketter (Fältet "Registreringsnummer" har ändrats till "Identifiering"). (#700, 704)
 • Det går nu att söka i listan över Annan fartygstyp och välja ett värde (#712)
 • Konstruktörer visas nu rätt i samband med konstruktörshändelser för fartyg. (#705)
 • Mappar kan nu hanteras rätt när de inte är dynamiska mappar och har en definition av en söksträng. (#711)
 • Rättning av RDF-mappningsproblem för födelse- och dödsort. (#722)
 • Rättning av länkar i e-postaviseringar. (#693)
 • Användare kan inte längre anmäla intresse i att medverka i dataset som innehåller dataset. (#650)
 • Ett problem har rättats som innebar att två aviseringsmeddelanden skickades per e-post. Nu skickas bara ett meddelande. (#713)
 • Ett problem att godkänna ändringsförslag har rättats till. (#719)
 • Rättat problem med visning av historik. (#730)
 • Ordningsföljden för visning av händelser och mappningar är korrigerad. (#723)

Version 1.1.19.3

2015-06-10

 • Rättade schemafel för fartyg och mappar.

2015-05-08

En helt ny version av KulturNav som innehåller nya funktioner och felrättningar.

Nytt:
 • Ny huvudkategori - Namngivna objekt. Kategorin samlar auktoritetsposter för olika slags "gemensamma" objekt som refereras och länkas till i kulturarvsdata. Det kan röra sig om fartyg, byggnader, kulturminnen mm. Huvudkategorin har fått en egen gren i navigationsträdet till vänster och en egen färg.

 • Nya och ändrade informationskategorier i version 1.1:
  Namngivna objekt är en helt ny huvudkategori som innehåller de nya kategorierna Byggnad, Bebyggelseanläggning. Fartyg har flyttats över till denna huvudkategori (från Aktör)
  Platsobjekt. Kategorin platsobjekt tas bort från datamodellen och ersätts av specifika kategorier under Namngivna objekt som kallas lokaliserade objekt.
  Strukturella tillägg: Datamodellen i version 1.1 har även utökats med möjligheten att hantera data kopplade till arkeologiska undersökningar. En ny händelse: Undersökning och två kategorier för namngivna objekt i form av Arkeologiska Kontext och Kulturminne är nya kategorier. Dessa tillägg kommer att hanteras av en annan teknisk miljö.

 • Projektsidor. Det finns nu möjlighet att skapa en mer publik "landningssida" för ett eller flera dataset. Landningssidorna kallas Projekt och ett projekt kan omfatta ett eller flera dataset. Sidan kan innehålla en introducerande text om dataseten och det arbete som görs med dem. Projekt kan nås genom navigationsträdet, grenen Projekt.

 • Förbättringar av trädnavigationen. Navigationsträdet omfattar nu nya möjligheter. Navigera per:
  Projekt. Navigera bland innehållsprojekt och deras dataset.
  Kategorier. Navigera efter kategorier. Varje informationskategori har ett fält som styr kategoriseringen. För en person är det t ex fältet Livsroll.
  Dataset. Här redovisas de dataset som innehåller informationen - posterna - i KulturNav..
  Datasetförvaltande organisation. Se vilka organisationer som förvaltar vilka dataset.

 • Förbättringar av ändringsförslag:
  Aktivitetsbevakning via e-post. Administratörer och redaktörer får en e-post per dygn när det finns saker att ta ställning till i deras dataset.
  Förslagsdialog direkt i KulturNav. Under fliken Dialog på en post kan du som är inloggad diskutera ändringsförslag, källor mm kring en post och även pinga användare - som får en notis per e-post. Datasetets administratörer får automatiskt notiser vid dialog.
  Ändringsförslag visas nu separerade från fakta under en egen flik: Ändringsförslag.
  Att göra fliken tar nu upp aktiviteter för både administratörer och redaktörer.
  Direktlänkar till ändringsförslag för Wikipedia, Wikidata och Samma som-länkar eller Exakt matchning, internt och externt.

 • Spara sök i dynamiska mappar. Du kan spara en sökfras i en Mapp. När mappen öppnas så körs sökfrasen och resultatet läggs i mappen. Dynamiska mappar kan kompletteras med ett eget urval av poster som tidigare.

Mindre korrigeringar:
 • Okänd tidpunkt. När du ska registrera en konstaterad okänd tidpunkt, anges detta genom att skriva in ? (frågetecken) eller bokstaven u i tidsfältet. Okänd tid redovisas med ett frågetecken (1921 - ?).

 • Fartyg. Fälten Fartygstyp och Annan fartygstyp väljs nu genom ett sök efter en typ (i stället för ett listval).

 • Datumkommentar för en tidpunkt redovisas nu på rad 2 under datum/år.

 • Länkar till opublicerade poster visas inte för användare som saknar behörighet till informationen.

 • Fält har flyttat från grunduppsättningen till den utökade fältlistan (som nås med +-knappen i redigering) så att grundformuläret har blivit lite renare.

 • Ny särskiljningssträng för Organisationer.

 • Organisationer kan nu ges flera typer.

 • Poster med status Arkiverad kommer inte upp i sök efter relationer eller referenser.

 • Poster kan nu inte referera till sig själva.

 • Användaren kan nu administrera sitt konto - t ex ändra lösenord - genom att klicka på länken Administrera konto i funktionsmenyn på Min sida .

 • Geodata. Geodata kan nu hanteras i olika koordinatsystem (geometry.srs) och andra geometrier än punkter stöds (i form av GML-objekt; geometry.gmlGeometry). Detta är en beta-feature under utveckling.

 • Nya fält i version 1.1:
  Grupp. Grupptyp.
  Organisation. Lokalisering. Du kan nu ange en plats för en organisation i form av en koordinat.
  Plats. Annat namn

Rättningar av fel:
 • Språkfält är nu tillgängliga även på det andra tillagda fältet vid nytt objekt, redigering och förslag (#611).
 • Kulturhistorisk märkning kan nu anges med både tid och märkning (#663).
 • Listor och sökresultat kommer nu ihåg sortering och filter efter statusuppdatering (#538).
 • Problem att godkänna förslag på komplexa fält har rättats till (#642).
 • API: Språkkoder redovisas inte längre i fullCaption-strängen (#488).
 • Admin: Export av mapp tar nu inte med mappens innehåll (#572).
 • Bläddringslister visas nu på rätt sätt i förslagsdialogen (#640).
 • Dataset som har status Vilande kan nu hantera nya poster från behöriga användare (#648).
 • Flera relaterade organisationer kan nu sparas i samband med ändringsförslag (#646).
 • Relaterad till-relationer visas nu rätt i samband mellan kopplingar Person-Organisation (#646).
 • Problem med radbrytningar vid export av CSV-data rättat (#678)

KulturNav 1.0

Version 1.0.18.7

2015-03-03

 • Korrigering i relationsvisning för Organisationer - tillhör/består av.

2015-02-18

 • Rättat fel med ändringsförslag på en befintlig post. Felet uppträdde bland annat när förslaget innebar en reflexiv referens mellan två poster. Förslaget hanteras nu rätt på båda posterna.
 • Tydligare visning av kommentarer kring osäkerhet i tidsangivelser på t ex. händelser. Kommentaren visas nu på en egen rad.
 • Förbättrad behörighetshantering på dataset och poster.
 • Förbättrad hantering av behörighet i samband med API-anrop.

Version 1.0.18.6

2015-01-28

 • Förbättring av hantering och visning av behörighetsgrupper
 • Rättat ett fel som medförde att listor med mappar inte visades korrekt

Version 1.0.18.5

2015-01-27

 • Rättning av problem kring stora och små bokstäver i e-postadresser vid inloggning (och ett helt ny version av inloggningstjänsten)
 • Rättning av fel vid publicering av länkad data (RDF/XML) på vissa poster
 • Redigering hanteras nu rätt i samband med vissa typer av komplexa fält, t ex Titel, Född och Död i en person-post
 • Användarförslag hanteras nu rätt i samband med vissa typer av komplexa fält, t ex Person.Titel
 • Relaterad poster, t ex en organisation, visas nu rätt i samband med Relaterad till-referens från en person-post eller Har verk/objekt på en organisation
 • Tid kan nu registreras korrekt på platsobjekt
 • Bättre visning av tidsintervall för händelser på aktörer
 • Förbättrad visning av information i sidhuvudet på poster
 • Förbättring av sökfunktionen bakom flikarna Förslag och Att göra i Min sida
 • Förbättring av sökresultat när man använder söksträngar som innehåller kommatecken "," eller andra skiljetecken.
 • Uppdaterad rättighetshantering på vissa händelsedata knutna till person-poster. Problemet medförde att API-anrop inte fick ett svar från berörda händelser

Version 1.0.18.4

2015-01-16

 • En stor mängd små och stora rättningar - bland annat problem med radbrytningar och behörigheter, har genomförts till denna version som lanseras som KulturNav 1.0

Tidigare loggar

Ändringslogg från utvecklingsfasen

Dataset

Nya dataset [sv]