Utvetydig - samme navn/term - ulike betydninger [no]

Särskiljning, eller disambiguation som det heter inom lingvistiken, innebär metoder att att skilja poster år som har samma namn/benämning men olika betydelser. Exempel är termen Fil som kan betyda en mejeriprodukt, ett körfält på en väg, ett verktyg eller en lagringsstruktur/datamängd på en dator. Hur vet vi vilken fil som avsees?

KulturNav försöker göra det enkelt att särskilja poster med olika betydelser genom att lägga till ytterligare egenskaper från posten automatiskt när posten befinner sig i dataset, mappar, sökresultat eller listor där posten kan väljas. Denna ytterligare särskiljande information är även tillgänglig via LOD och API . Om den automatiska särskiljningsinformationen inte blir tillräckligt bra, kan du själv lägga till information som säkerställer att ett namn eller en term blir lätta att skilja från varandra.

Automatisk disambiguering

Fyra nivåer av namn/term-information

  1. Namn/term. Den rekommenderade namnformen/termen. Behöver inte vara unik i datasetet. Ska i princip inte innehålla särskiljande information i sig. API-fält: entity.name
  2. Rubrik (caption). Den rekommenderade namnformen/termen plus extrainformation som presenteras inom parantes. Extrainformationen beror på vilken informationskategori som posten tillhör. Rubriken används både i sökresultat och som rubrik på postens egen sida. API-fält: entity.caption
  3. Fullständig rubrik (full caption). Rubrik plus disambigueringstext. Texten genereras automatiskt och är olika för olika informationskategorier. Du kan också lägga till en egen text som ersätter den automatiskt genererade. API-fält: entity.fullCaption
  4. Fullständig söksträng. Fullständig rubrik plus namnet på postens dataset. Denna information används bara vid val inom KulturNav och levereras inte via LOD eller API.

Översikt över regelverk

InformationskategoriRubrik/CaptionDisambigueringstext
Person(Födelseår - Dödsår)Livsroll
Organisation(Signum - Typ)Typ eller < Del av eller Startår
Grupp(Typ)Typ
Djur(Födelseår - Dödsår)Födelseår - Dödsår
Plats(Typ)< Del av
Term(Kod) < Bredare term eller : Definition eller / Alternativt namn
Tid(Starttid - Sluttid)Typ
Händelse(Starttid - Sluttid)Typ
Fartyg(Starttid Signalbokstäver)Typ
Konstruktion (byggndader, strukturer etc)(Typ)Typ
Design(Typ)Typ
Samling(Del av)Typ

Exempel - personer

Mallen är Namn (Födelseår - Dödsår) Livsroll

Detta ger:

Aalto, Alvar (1898 - 1976) Arkitekt  

Exempel - termer

Regler för disambigueringstext för termer:

  1. Disambigueringstexten hämtas i första hand från en övergripande, bredare term, exempelvis: Fil < Mejeriprodukt. Om denna saknas visas:
  2. termens definition (första 50 tecken), exempelvis: Fil : Syrad mjölkprodukt, t ex filmjölk. Om denna saknas visas:
  3. alternativ benämning, exempelvis Fil. / Filosofie.

Egen disambigueringstext (version 1.7.5)

I vissa situationer är den automatiska särskiljningsinformationen inte blir tillräckligt bra. Då kan du själv lägga till en text som säkerställer att ett namn eller en term blir lätta att skilja från varandra. Du gör detta genom att lägga till fältet Disambiguering som finns i den utökade fältuppsättningen (läggs till med klick på +) under faktafliken. Informationen ersätter den automatiskt genererade texten.[sv]