Entitetstype: Entity
Eienskapstype: entity.name (Navn) TEXT
Eienskapstype: entity.alternativeName (Alternative navn) TEXT
Eienskapstype: entity.hiddenName (Ikke rekommenderte navn) TEXT
Eienskapstype: entity.description (Beskrivelse) TEXT
Eienskapstype: entity.code (Kode) STRING
Eienskapstype: entity.shortId (Kort id) STRING
Eienskapstype: entity.sameAs (Samme som) URL
Eienskapstype: entity.freeNote (Fritt notat) ENTITY / Note
Eienskapstype: entity.alternativeId (Alternativt id) ENTITY / AlternativeId
Eienskapstype: entity.version (Version) STRING
Eienskapstype: entity.editorialNote (Administrativ notat) TEXT
Eienskapstype: entity.historyNote (Historikknotat) TEXT
Eienskapstype: entity.changeNote (Endringsnotat) TEXT
Eienskapstype: entity.list (Inkludert i mapp) ENTITY_REFERENCE / List
Eienskapstype: entity.fullCaption (entity.fullCaption) TEXT
Eienskapstype: entity.latestDraft (entity.latestDraft) DATE
Eienskapstype: entity.statusMessage (entity.statusMessage) STRING

Entitetstype: Superconcept (Alle typer)
Eienskapstype: entity.dataset (Datasett) ENTITY_REFERENCE / Dataset
Eienskapstype: entity.showIn (Vis i datasett) ENTITY_REFERENCE / Dataset
Eienskapstype: superconcept.begin (superconcept.begin) DATE
Eienskapstype: superconcept.end (superconcept.end) DATE
Eienskapstype: superconcept.status (Status) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: superconcept.internalSameAs (Samme som (intern)) ENTITY_REFERENCE / Superconcept
Eienskapstype: superconcept.seeAlso (Se også) URL
Eienskapstype: superconcept.replacedBy (Erstattes av) ENTITY_REFERENCE / Superconcept
Eienskapstype: superconcept.note (Notat) TEXT
Eienskapstype: superconcept.reference (Referanse) TEXT
Eienskapstype: superconcept.webReference (Webbreferanse) ENTITY / WebReference
Eienskapstype: superconcept.imageEntities (Bilder & bildlinker) ENTITY / Image
Eienskapstype: superconcept.isPlaceHolder (Plassholdere) BOOLEAN
Eienskapstype: superconcept.sourceUri (Kilde-URI) URL
Eienskapstype: superconcept.sourceUrl (Kilde-url) URL
Eienskapstype: superconcept.license (Lisens) ENTITY_REFERENCE / License
Eienskapstype: superconcept.attributionName (Navngivelse) STRING
Eienskapstype: superconcept.attributionUrl (Navngivelse, webbadresse) URL
Eienskapstype: superconcept.hasDraft (superconcept.hasDraft) BOOLEAN

Entitetstype: Agent (Aktør)
Eienskapstype: agent.otherName (Annet navn) ENTITY / OtherName
Eienskapstype: agent.activity (Virksomhet) ENTITY / Agent.Activity
Eienskapstype: agent.relatedTo (Relatert til) ENTITY / Agent.Related
Eienskapstype: person.hasworksat (Har verk/objekt på) ENTITY / Person.Hasworksat
Eienskapstype: agent.actorIn (Aktør i) ENTITY_REFERENCE / Superconcept

Entitetstype: Person (Person)
Eienskapstype: person.firstName (Fornavn) TEXT
Eienskapstype: person.middleName (Mellomnavn) TEXT
Eienskapstype: person.lastName (Etternavn) TEXT
Eienskapstype: entity.alternativeName (Alternative navn) TEXT
Eienskapstype: entity.hiddenName (Ikke rekommenderte navn) TEXT
Eienskapstype: person.title (Tittel) ENTITY / Person.Title
Eienskapstype: person.birth (Fødsel) ENTITY / Person.Birth
Eienskapstype: person.death (Død) ENTITY / Person.Death
Eienskapstype: person.liferole (Livsrolle) ENTITY / Person.Liferole
Eienskapstype: person.gender (Kjønn) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: person.nationality (Nasjonalitet) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: person.biography (Biografi) TEXT
Eienskapstype: person.parentOf (Forelder til) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: person.childOf (Barn til) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: person.siblingOf (Søsken til) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: person.memberOfGroup (Medlem i) ENTITY_REFERENCE / Group
Eienskapstype: agent.owns (Eide) ENTITY_REFERENCE / Agent
Eienskapstype: person.occupation (Yrke) ENTITY / Person.Occupation
Eienskapstype: person.education (Utdanning) ENTITY / Person.Education
Eienskapstype: agent.ordered (Har bestillt) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: agent.constructed (Har konstruert) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: agent.scrapped (Har skrotet) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: agent.participatedIn (Deltatt i) ENTITY / Agent.Participation
Eienskapstype: person.marriage (Ekteskap) ENTITY / Person.Marriage
Eienskapstype: person.residence (Opphold/boende) ENTITY / Person.Residence
Eienskapstype: person.membership (Medlemskap) ENTITY / Person.Membership
Eienskapstype: person.award (Utmerkelse) ENTITY / Person.Award
Eienskapstype: person.appointment (Utnevning) ENTITY / Person.Appointment
Eienskapstype: person.actorIn (Aktør i) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: person.established (Har etablert) ENTITY_REFERENCE / Association

Entitetstype: Association (Association)
Eienskapstype: association.establishment (Etablering) ENTITY / Association.Establishment
Eienskapstype: association.termination (Nedleggelse) ENTITY / Association.Termination

Entitetstype: Group (Gruppe)
Eienskapstype: group.type (Gruppetype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: group.hasMember (Medlemmer) ENTITY_REFERENCE / Person

Entitetstype: Organization (Organisasjon)
Eienskapstype: organization.signature (Signum) STRING
Eienskapstype: organization.type (Forretningstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: organization.seat (Hovedkontor) ENTITY / Place.TemporalReference
Eienskapstype: organization.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: organization.url (URL) URL
Eienskapstype: organization.address (Adress) ENTITY / Address
Eienskapstype: organization.placeReference (Stedreferanse) ENTITY / Place.Reference
Eienskapstype: organization.location (Koordinater) ENTITY / Geometry
Eienskapstype: organization.telephone (Telefon) ENTITY / PhoneNumber
Eienskapstype: organization.email (Epost) STRING
Eienskapstype: agent.owns (Eide) ENTITY_REFERENCE / Agent
Eienskapstype: agent.ownedBy (Eides av) ENTITY / Agent.Ownership
Eienskapstype: organization.isPartOf (Inngår i) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: organization.hasPart (Består av) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: organization.predecessor (Foregikks av) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: organization.successor (Etterfølgdes av) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: organization.actor (Har aktør) ENTITY / Organization.Actor
Eienskapstype: organization.student (Studenter) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: organization.employee (Ansatte) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: organization.member (Medlemmer) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: organization.hasworksby (Har verk av) ENTITY_REFERENCE / Person
Eienskapstype: agent.participatedIn (Deltatt i) ENTITY / Agent.Participation
Eienskapstype: organization.decidedNavalVesselDesign (Besluttede) ENTITY_REFERENCE / NavalVesselDesign
Eienskapstype: agent.manufacturedNavalVesselDesign (Produserte) ENTITY_REFERENCE / NavalVesselDesign
Eienskapstype: agent.modifiedNavalVesselDesign (Modifiserte) ENTITY_REFERENCE / NavalVesselDesign
Eienskapstype: agent.designedObjectDesign (agent.designedObjectDesign) ENTITY_REFERENCE / ObjectDesign
Eienskapstype: agent.relatedTo (Relatert til) ENTITY / Agent.Related
Eienskapstype: person.established (Har etablert) ENTITY_REFERENCE / Association
Eienskapstype: agent.ordered (Har bestillt) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: agent.constructed (Har konstruert) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: organization.built (Bygget) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: organization.laidDown (Kjølstrekt) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: organization.launched (Sjøsatt) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: organization.rebuilt (Ombygget) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: agent.scrapped (Har skrotet) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel

Entitetstype: Animal (Dyr)
Eienskapstype: animal.species (Art) ENTITY_REFERENCE / Concept.Taxon
Eienskapstype: animal.birth (Fødselsdata) ENTITY / Animal.Birth
Eienskapstype: animal.death (Dødsdata) ENTITY / Animal.Death
Eienskapstype: agent.participatedIn (Deltatt i) ENTITY / Agent.Participation

Entitetstype: Concept (Term)
Eienskapstype: concept.dialectalDesignation (Dialektal/lokal betegnelse) ENTITY / Concept.DialectalDesignation
Eienskapstype: concept.definition (Definisjon) TEXT
Eienskapstype: concept.category (Kategori) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.isCollection (Samlingsterm) BOOLEAN
Eienskapstype: concept.broader (Bredere term) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.narrower (Smalere term) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.related (Relatert term) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.relatedHasPart (Har del) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.relatedIsPartOf (Er del av) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.internalExactMatch (Eksakt matching (intern)) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.internalCloseMatch (Nær matching (intern)) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.functionPreceededBy (Foregikks funksjonelt av) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.functionSucceededBy (Fulgt funktsjonelt av) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: entity.sameAs (Samme som) URL
Eienskapstype: concept.typeMatch (Matchende RDF-type (URI)) URL
Eienskapstype: concept.exactMatch (Eksakt matching) URL
Eienskapstype: concept.closeMatch (Nær matching) URL
Eienskapstype: concept.broadMatch (Overgripende matching) URL
Eienskapstype: concept.narrowMatch (Forfinet matching) URL
Eienskapstype: concept.relatedMatch (Relatert matching) URL
Eienskapstype: concept.seeAlso (Se også (intern)) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: concept.scopeNote (Omfattning) TEXT
Eienskapstype: concept.example (Eksempel) TEXT
Eienskapstype: concept.note (Notering) TEXT

Entitetstype: SystemConcept (SystemConcept)

Entitetstype: License (Lisens)
Eienskapstype: license.icon (Ikon) URL

Entitetstype: PlaceType (Stedtype)
Eienskapstype: placeType.allowNew (Tillater nytt sted) BOOLEAN

Entitetstype: Style (Stil)
Eienskapstype: concept.style.dating (Datering) TEXT
Eienskapstype: concept.style.preceededBy (Foregikks av) ENTITY_REFERENCE / Concept.Style
Eienskapstype: concept.style.succeededBy (Fulgt av) ENTITY_REFERENCE / Style

Entitetstype: Concept.Taxon (Takson)
Eienskapstype: concept.taxon.scientificName (Vitenskapelig navn) STRING
Eienskapstype: concept.taxon.author (Autor) ENTITY / Concept.Taxon.Author
Eienskapstype: concept.category (Kategori) ENTITY_REFERENCE / Concept

Entitetstype: NamedObject (Navngitt objekt)
Eienskapstype: namedObject.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: namedObject.isPartOfCollection (Inngår i samling) ENTITY_REFERENCE / Collection
Eienskapstype: agent.ownedBy (Eides av) ENTITY / Agent.Ownership

Entitetstype: LocalizedObject (Lokalisert objekt)
Eienskapstype: localizedObject.locatedAt (Lokalisering) ENTITY / Place.Reference
Eienskapstype: localizedObject.geometry (Geodata) ENTITY / Geometry

Entitetstype: Construction (Konstruksjon)
Eienskapstype: construction.technicalDescription (Teknisk beskrivelse) TEXT
Eienskapstype: namedObject.heritageDesignation (Kulturhistorisk merking) ENTITY / NamedObject.HeritageDesignation
Eienskapstype: construction.hasPart (Har del) ENTITY_REFERENCE / Construction
Eienskapstype: construction.isPartOf (Er del av) ENTITY_REFERENCE / Construction
Eienskapstype: construction.isPartOfAtTime (Inngikk i ved tid) ENTITY / Construction.PartAtTime
Eienskapstype: construction.hasPartAtTime (Besto av ved tid) ENTITY_REFERENCE / Construction
Eienskapstype: construction.activity (Hendelser) ENTITY / GenericActivity

Entitetstype: Structure (Struktur)
Eienskapstype: agent.otherName (Annet navn) ENTITY / OtherName
Eienskapstype: structure.type (Type) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: structure.time (Tid) ENTITY / Timespan
Eienskapstype: structure.agent (Aktør) ENTITY / Structure.Agent
Eienskapstype: agent.activity (Virksomhet) ENTITY / Agent.Activity
Eienskapstype: namedObject.heritageDesignation (Kulturhistorisk merking) ENTITY / NamedObject.HeritageDesignation

Entitetstype: Building (Bygning)
Eienskapstype: building.type (Bygningstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: agent.otherName (Annet navn) ENTITY / OtherName
Eienskapstype: building.time (Tid) ENTITY / Timespan
Eienskapstype: building.agent (Aktører) ENTITY / Building.Agent
Eienskapstype: agent.activity (Virksomhet) ENTITY / Agent.Activity
Eienskapstype: building.previousLocation (Tidligere lokalisering) ENTITY / Building.PreviousLocation

Entitetstype: BuildingFacility (Bebyggelseanlegg)
Eienskapstype: buildingFacility.type (Anleggstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: buildingFacility.time (Tid) ENTITY / Timespan
Eienskapstype: building.agent (Aktører) ENTITY / Building.Agent
Eienskapstype: agent.activity (Virksomhet) ENTITY / Agent.Activity
Eienskapstype: namedObject.heritageDesignation (Kulturhistorisk merking) ENTITY / NamedObject.HeritageDesignation

Entitetstype: ConceptualObject (Konseptobjekt)

Entitetstype: NavalVesselDesign (Skipsdesign)
Eienskapstype: agent.otherName (Annet navn) ENTITY / OtherName
Eienskapstype: navalVessel.technicalDescription (Teknisk beskrivelse) TEXT
Eienskapstype: navalVessel.type (Skipstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: navalVessel.otherType (Annen skipstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: namedObject.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: navalVessel.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: navalVessel.measurement (Mål) ENTITY / Measurement
Eienskapstype: navalVessel.ordered (Bestilt) ENTITY / NavalVessel.Ordered
Eienskapstype: navalVessel.constructed (Konstruktør) ENTITY / NavalVessel.Constructed
Eienskapstype: navalVesselDesign.decision (Beslutning) ENTITY / NavalVesselDesign.Decision
Eienskapstype: navalVesselDesign.manufacture (Tilvirkning) ENTITY / NavalVesselDesign.Manufacture
Eienskapstype: navalVesselDesign.modification (Modifisering) ENTITY / NavalVesselDesign.Modification

Entitetstype: ObjectDesign (Design)
Eienskapstype: objectDesign.type (Type) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: objectDesign.subType (Undertype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: objectDesign.technicalDescription (Teknisk beskrivelse) TEXT
Eienskapstype: objectDesign.measurement (Mål) ENTITY / Measurement.ObjectDesign
Eienskapstype: objectDesign.hasPart (Består av) ENTITY_REFERENCE / ObjectDesign
Eienskapstype: objectDesign.isPartOf (Ingår i) ENTITY_REFERENCE / ObjectDesign
Eienskapstype: objectDesign.hasComponent (Har komponent) ENTITY_REFERENCE / ObjectDesign
Eienskapstype: objectDesign.isComponentOf (Är komponent i) ENTITY_REFERENCE / ObjectDesign
Eienskapstype: objectDesign.design (Design) ENTITY / ObjectDesign.Design
Eienskapstype: objectDesign.production (Produksjon) ENTITY / ObjectDesign.Production

Entitetstype: CollectionObject (CollectionObject)

Entitetstype: Collection (Samling)
Eienskapstype: collection.type (Type) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: namedObject.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: collection.owner (Eier/forvalter) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: collection.isPartOf (Inngår i) ENTITY_REFERENCE / Collection
Eienskapstype: collection.hasPart (Består av) ENTITY_REFERENCE / Collection
Eienskapstype: collection.hasContent (Innholder) ENTITY_REFERENCE / NamedObject
Eienskapstype: collection.agent (Aktør) ENTITY / Collection.Agent
Eienskapstype: collection.content.description (Beskrivelse) TEXT
Eienskapstype: collection.content (Samlingsinnhold) ENTITY / Collection.Content
Eienskapstype: collection.link (Samlingslink) ENTITY / Collection.Link
Eienskapstype: organization.hasworksby (Har verk av) ENTITY_REFERENCE / Person

Entitetstype: NavalVessel (Skip)
Eienskapstype: agent.ownedBy (Eides av) ENTITY / Agent.Ownership
Eienskapstype: navalVessel.hasSubRecord (Annet skipsnavn) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: navalVessel.isSubRecord (Annet navn for) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel
Eienskapstype: agent.otherName (Annet navn) ENTITY / OtherName
Eienskapstype: navalVessel.technicalDescription (Teknisk beskrivelse) TEXT
Eienskapstype: navalVessel.material (Materiale) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: navalVessel.homePort (Hjemmehavn) ENTITY / NavalVessel.HomePort
Eienskapstype: navalVessel.flagState (Flaggstat) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: navalVessel.registration (Identifisering) ENTITY / Registration
Eienskapstype: navalVessel.signalLetters (Signalbokstaver) STRING
Eienskapstype: navalVessel.type (Skipstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: navalVessel.otherType (Annen skipstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: navalVessel.design (Design/modell/klasse) ENTITY_REFERENCE / NavalVesselDesign
Eienskapstype: namedObject.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: navalVessel.history (Historikk) TEXT
Eienskapstype: navalVessel.likelySameAs (Sannsynlig samme som) ENTITY_REFERENCE / Superconcept
Eienskapstype: navalVessel.measurement (Mål) ENTITY / Measurement
Eienskapstype: navalVessel.ordered (Bestilt) ENTITY / NavalVessel.Ordered
Eienskapstype: navalVessel.constructed (Konstruktør) ENTITY / NavalVessel.Constructed
Eienskapstype: navalVessel.built (Bygget) ENTITY / NavalVessel.Built
Eienskapstype: navalVessel.laidDown (Kjølstrekt) ENTITY / NavalVessel.LaidDown
Eienskapstype: navalVessel.launched (Sjøsatt) ENTITY / NavalVessel.Launched
Eienskapstype: navalVessel.completed (Fullført) ENTITY / NavalVessel.Completed
Eienskapstype: navalVessel.delivered (Levert) ENTITY / NavalVessel.Delivered
Eienskapstype: navalVessel.rebuilt (Ombygget) ENTITY / NavalVessel.Rebuilt
Eienskapstype: navalVessel.takenOutOfService (Ute av drift) ENTITY / NavalVessel.TakenOutOfService
Eienskapstype: navalVessel.decommissioned (Utrangert) ENTITY / NavalVessel.Decommissioned
Eienskapstype: navalVessel.wrecked (Forlist/Ødelagt) ENTITY / NavalVessel.Wrecked
Eienskapstype: navalVessel.scrapped (Skrotet) ENTITY / NavalVessel.Scrapped
Eienskapstype: namedObject.heritageDesignation (Kulturhistorisk merking) ENTITY / NamedObject.HeritageDesignation
Eienskapstype: navalVessel.wasPresentAt (Var tilstede ved) ENTITY / NavalVessel.Presence
Eienskapstype: agent.activity (Virksomhet) ENTITY / Agent.Activity
Eienskapstype: navalVessel.ownedBy (Eides/drevs av) ENTITY / NavalVessel.Ownership
Eienskapstype: navalVessel.agent (Aktører) ENTITY / NavalVessel.Agent
Eienskapstype: navalVessel.route (Trafikk/rute) ENTITY / NavalVessel.Route

Entitetstype: Place (Sted)
Eienskapstype: agent.otherName (Annet navn) ENTITY / OtherName
Eienskapstype: place.code (Stedkode) STRING
Eienskapstype: place.type (Stedtype) ENTITY_REFERENCE / PlaceType
Eienskapstype: place.typeSpecification (Spesifisert stedtype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: place.coordinate (Koordinater) ENTITY / Geometry
Eienskapstype: place.isPartOf (Inkludert i) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: place.hasPart (Består av) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: place.precededBy (Foregås av) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: place.followedBy (Efterfølges av) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: place.time (Tid) ENTITY / Timespan
Eienskapstype: place.isPartOfAtTime (Inngikk i ved tid) ENTITY / Place.PartAtTime
Eienskapstype: place.hasPartAtTime (Besto av ved tid) ENTITY_REFERENCE / Place
Eienskapstype: place.homePortOf (Hjemmehavn for) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel

Entitetstype: Time (Tid)
Eienskapstype: time.precededBy (Foran av) ENTITY_REFERENCE / Time
Eienskapstype: time.succeededBy (Følges av) ENTITY_REFERENCE / Time
Eienskapstype: time.isPartOf (Er del av) ENTITY_REFERENCE / Time
Eienskapstype: time.hasPart (Har del) ENTITY_REFERENCE / Time

Entitetstype: Time.Event (Hendelse)
Eienskapstype: time.event.timespan (Tidsperiode) ENTITY / Timespan
Eienskapstype: time.event.eventType (Hendelsetype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: time.event.text (Tekst) TEXT
Eienskapstype: time.event.happenedat (Hendelsested) ENTITY / Place.Reference
Eienskapstype: time.event.hasParticipant (Deltakere) ENTITY_REFERENCE / Agent
Eienskapstype: time.event.wasPresent (Tilstede) ENTITY_REFERENCE / NavalVessel

Entitetstype: Exhibition (Utstilling)
Eienskapstype: exhibition.exhibitionType (Utstillingstype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: exhibition.ingress (Ingress) TEXT
Eienskapstype: exhibition.text (Utstillingstekst) TEXT
Eienskapstype: exhibition.agent (Aktører) ENTITY / Time.Exhibition.Agent

Entitetstype: TimePeriod (Tidsperiode)
Eienskapstype: time.period.timespan (Tidsperiode) ENTITY / Timespan
Eienskapstype: time.period.beginlabel (Første tidspunkt (tekst)) TEXT
Eienskapstype: time.period.endlabel (Siste tidspunkt (tekst)) TEXT
Eienskapstype: time.period.periodtype (Type av periode) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: time.period.placeReference (Sted) ENTITY / Place.Reference
Eienskapstype: concept.typeMatch (Matchende RDF-type (URI)) URL
Eienskapstype: concept.exactMatch (Eksakt matching) URL
Eienskapstype: concept.closeMatch (Nær matching) URL
Eienskapstype: concept.broadMatch (Overgripende matching) URL
Eienskapstype: concept.narrowMatch (Forfinet matching) URL
Eienskapstype: concept.relatedMatch (Relatert matching) URL

Entitetstype: Dataset (Dataset)
Eienskapstype: dataset.size (dataset.size) NUMBER
Eienskapstype: dataset.branchType (dataset.branchType) ENTITY_TYPE
Eienskapstype: dataset.targetType (Innhold) ENTITY_TYPE
Eienskapstype: dataset.primaryLanguage (Primært språk) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: entity.dataset (Datasett) ENTITY_REFERENCE / Dataset
Eienskapstype: dataset.topology (Innholdsstruktur) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: dataset.contentUpdatedAt (Innholdet oppdatert) DATE
Eienskapstype: dataset.tag (Nøkkelord) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: dataset.purpose (Formål) TEXT
Eienskapstype: dataset.project (Prosjekt) ENTITY_REFERENCE / Project
Eienskapstype: dataset.owner (Ansvarlig forvalter) ENTITY_REFERENCE / Organization
Eienskapstype: dataset.contact (Kontaktinformasjon) TEXT
Eienskapstype: dataset.source (Kilde) ENTITY / WebReference
Eienskapstype: dataset.defaultStatus (Standardverdi for status) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: superconcept.license (Lisens) ENTITY_REFERENCE / License
Eienskapstype: superconcept.attributionName (Navngivelse) STRING
Eienskapstype: superconcept.attributionUrl (Navngivelse, webbadresse) URL
Eienskapstype: dataset.sourceType (Type av kilde) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: superconcept.status (Status) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: dataset.url (URL) URL
Eienskapstype: dataset.url.username (Brukernavn) STRING
Eienskapstype: dataset.url.password (Løsenord) STRING
Eienskapstype: dataset.rdfScript (RDF-importscript) STRING
Eienskapstype: dataset.importUriBase (Bas-URI før RDF-import) STRING
Eienskapstype: dataset.privateAcl (Privat ACL) STRING
Eienskapstype: dataset.sharedAcl (Delt ACL) STRING
Eienskapstype: dataset.draftAcl (Forslags-ACL) STRING

Entitetstype: List (Mappe)
Eienskapstype: list.type (Mappetype) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: list.remoteList (Ekstern systemliste) ENTITY_REFERENCE / Concept
Eienskapstype: list.searchString (Søkstreng) STRING