Dataset [sv]

Ett dataset är en lista som innehåller poster som hör ihop på något sätt - antingen ämnes-/användningsmässigt eller förvaltnings-/behörighetsmässigt.

Nya dataset skapas av inloggade användare genom att välja Nytt dataset i navigationsträdet eller Nytt dataset under fliken Dataset på Min sida. Du måste vara en betrodd användare, dvs blivit tilldelad redaktörs- eller administratörsroll i ett annat dataset, för att få möjlighet att skapa nya dataset.

Vill du skapa ett eget dataset på en gång? Skicka en e-post till kulturnav@kulturit.no och förklara vad du behöver för dataset.

Dataset har:

 • En informationskategori som datasetet kan innehålla. Ett dataset består enbart av poster i en och samma informationskategori. Läs mer om informationskategorier. Ett dataset kan även innehålla innehålla andra dataset.
 • En innehållsstruktur. Du kan ange hur datasetet är tänkt att vara strukturerat. Om datasetet har en hierarkisk struktur, visas datasetets innehåll både som ett träd eller en lista. Annars visas innehåll i form av en lista. Datasetets struktur beskrivs av termer i datasetet Innehållsstruktur
 • Ett primärt språk. Ett (webbplatsspråk) språk väljs från en lista och anger huvudspråk för flertalet ingående poster i datasetet.
 • En status. Status indikerar datasetets produktionsläge. Läs mer om status.
 • En statistik. Statistiken ger en översikt av datasetets innehåll.
 • En licens. Datasetets standardlicens som gäller poster som skapas nya i datasetet. Observera att posterna har enskild licensiering som kan avvika från standardlicensen och att en post utan licens inte ärver standardlicensen. Läs mer om licenser.
 • En behörighetshantering där du som administrerar datasetet kan ställa in vem som ska ha behörighet och råttigheter att publicera och godkänna poster och redigera poster i datasetet. Läs mer om behörighet och rättigheter. Rättigheterna styr även vem som ser poster som inte är publicerade i datasetet. Läs mer om status på posterna.
 • En potentiell hjälpsida som t ex kan innehålla hjälp, instruktioner och riktlinjer för ett specifikt datasetets innehåll och hur detta ska byggas upp och förvaltas. Texten är skriven av datasetförvaltaren. Läs mer om hjälp för ett enskilt dataset.

Om dataset

Dataset kan innehålla poster från andra dataset

Ett dataset innehåller normalt de poster som förvaltas inom datasetet. Datasetets rättigheter styr vem som kan redigera posterna. Det går även att visa poster andra poster som förvaltas i andra dataset. Dessa poster innehåller då en inställning som gör att den tillhör ett dataset men kan visas i andra. Poster som förvaltas i andra dataset visa med en speciell ikon och deras behörighet styrs av "moderdatasetet".

Dataset med personuppgifter

Dataset som innehåller nu levande personer kräver speciella överväganden i förhållande till personuppgiftslagstiftning. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Det krävs att datasetet innehåller relevant information i förhållande till det syfte som finns bakom publiceringen av personuppgifterna. Läs mer om KulturNav och personuppgiftslagen.
Du motiverar varför du har sammanställt personuppgifter i datasetet i egenskapen Syfte och där ska även finnas kontaktuppgifter till ansvarigt personuppgiftsombud.

Anmäl intresse - vill du spela en roll i ett dataset?

Vill du hjälpa till att bygga upp och förvalta datasetet? Gå då till menyknappen på datasetet i fråga och välj Anmäl intresse. Ett meddelande skickas då till administratören för datasetet som sedan tar ställning till vilken roll du kan spela. Läs mer om intresseanmälningar.

Indikationer på användning av datasetet

Till höger på datasetets sida visas en LOD-indikator som visar en indikation på hur mycket poster från datasetet används i Primus/DigitaltMuseum.

Indikatorn visar hur stor andel av de publicerade posterna som har länkar från DigitaltMuseum (i procent). Det visar även hur många organisationer (antal) som använder datasetet och hur många objekt (antal) som är länkade till poster i datasetet.

19
6849

87%

Läs mer om LODometern och indikationerna.

Visa datasetet - flikar

 •   Innehåll. Här listas datasetets innehåll i form av de poster som ligger i datasetet. Se nedan.
 •  Fakta. Här visas information om själva datasetet.
 •   Länkade data. Här visas information om vad som länkar till dataset-objektet.
 •   Administrativt. Här visas administrativ information om datasetet.
 •   Statistik. Här visas statistik om datasetet.
 •   Historik Här visas datasetets versionshistorik. Läs mer om versionshantering
 •   Ändringsförslag. Visar förslag till ändringar i datasetet som inkommit via en transaktion från KulturNavs API.
 •  Rättigheter. Här görs datasetets rättighets- och behörighetsinställningar. Läs mer om behörighet
 • /  Dialog. Här kan en dialog föras kring datasetet och dess innehåll. Läs mer om dialog

Datasetets innehåll (fliken Innehåll)

Under fliken Innehåll listas datasetets innehåll - de poster som ligger i datasetet. En post kan bara förvaltas i ett dataset men kan visas i flera.

 • Sökas, filtreras och sorteras. Läs mer om att söka och filtrera.
 • Bokmärkas. Du kan bokmärka datasetet genom att välja menyalternativet Bokmärk. Läs mer om bokmärken.
 • Läggas till mappar. Du kan markera objekt i listan genom att kryssa i checkboxen framför posten och lägga dessa i en mapp genom att välja menyalternativet Lägg i mapp. Om du inte markerar några poster läggs hela datasetet i mappen. Läs mer om mappar.

Visa datasetets innehåll på olika sätt

Datasetets innehåll kan visas på flera olika sätt, beroende på vad som valts i fältet innehållsstruktur (se nedan). Överblicka innehållet genom att välja olika visningsformer och vyer:

Visar datasetet som en lista som kan sorteras och filtreras på olika sätt.
Här visas de kategorier/typer som finns i datasetet. Klicka på en kategori för att visa poster inom kategorin.
Här visas en översikt över posterna i datasetet. Posterna delas upp i grupper efter första bokstav i postens namn.
Visar datasetets innehåll som ett hierarkiskt träd. Detta visningsalternativ är enbart tillgängligt på ett dataset som har Hierarki valt som innehållsstruktur.
Visar datasetet som ett bildgalleri bestående av poster som visar postens första bild. Poster utan bild visas med en ikon.

Du kan välja vilken vy som ska visas som standard på ditt dataset. Fältet heter Standardpresentation och ligger i fakta-panelen när du redigerar datasetet.

Datasetets egenskaper

Fakta

 • Namn. Datasetets namn. Kan anges på flera språk. Obligatoriskt.
 • Beskrivning. En kort beskrivning av datasetet och dess innehåll. Språkanpassat.
 • Innehåll. Vad datasetet ska innehålla för kategori av poster.
 • Primärt språk anger huvudspråk för flertalet ingående poster i datasetet. Språket väljs från en lista.
 • Innehållsstruktur. Anger hur datasetet är tänkt att vara strukturerat avseende länkar inom datasetet. Om datasetet har en hierarkisk struktur, visas datasetets innehåll både som ett träd eller en lista. Annars visas innehåll i form av en lista. Datasetets struktur beskrivs av termer i datasetet Innehållsstruktur
 • Taggar. Du kan beskriva ditt dataset med taggar. Tagga ditt dataset med aktörer, termer, platser och tidsintervall. Du kan använda en eller flera taggar.
 • Syfte. Här kan du beskriva datasetets syfte. Om datasetet innehåller personuppgifter om nu levande personer är syftet obligatoriskt och ska innehålla kontaktuppgifter för ansvarigt personuppgiftsombud (se ovan)

Statistik

Du kan få en överblick över vem som varit med att skapa posten och information om hur posten används under fliken Statistik. Du kan överblicka:

 • Antal poster. Antal poster i datasetet (som du har rätt att se på).
 • Antal poster per typ. Antal poster per typ i datasetet (som du har rätt att se på).
 • Används av (abonnemang). Organisation som använder datasetet i en abonnemangsmapp, vilket betyder att data från datasetet är nedlästa eller planeras att läsas ner till ett museums/kulturarvsinstitution databas för lokal användning.
 • Delas i mappar. Anger i vilken delad mapp posten ligger. Delade mappar kan användas av många museer/kulturarvsinstitutioner.
 • Roller Vilken användare som har vilken behörighetsroll i datasetet. Läs mer om behörighet och roller.

Administrativt

 • Ansvarig förvaltare. Anger vilken institution/organisation som är ansvarig för datasetets innehåll. Organisationen söks fram och väljs från KulturNavs datasbas.
 • Kontaktinformation. Ange hur en som använder information i datasetet ska kunna kontakta ansvarig förvaltare för att kunna lämna synpunkter. Det är ofta fråga om en e-post-adress till en ansvarig person, personuppgiftsombud eller en funktions-e-postadress. För dataset som innehåller personuppgifter om nu levande personer är fältet obligatoriskt. Språkanpassad.
 • Standardvärde för status. Ange en status som ska gälla för poster som importeras till datasetet. Välj status från listan. Läs mer om status.
 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i datasetet. Flera noteringar kan göras. Språkanpassade.
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av datasetet inriktning/fokus. Flera noteringar kan göras. Språkanpassade.
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre, men betydelsefulla, ändringar i datasetets innehåll. Flera noteringar kan göras. Språkanpassade.

Källa

Datasetets källa ger mer information om ett importerat dataset (som innehåller platshållare).

 • URL. Sökväg till källan. Ska inledas med http://.
 • Länktext. En text som beskriver länken. Språkanpassad.

Licens

 • Licens. Här väljs datasetets standardlicens, dvs hur nya poster som skapas i datasetet ska få en automatisk licens. Observera att posterna i ett dataset har enskild licensiering som kan avvika från standardlicensen. Läs mer om licenser.

Hjälp

Om det finns en specifik hjälp för aktuellt dataset visas detta som en hjälpikon invid datasetets namn.
Läs mer om Hjälp, instruktioner och riktlinjer för ett enskilt dataset.[sv]