Poster [sv]

Poster är enskilda informationsbärare i KulturNav - en enskild aktör, term, namngivet objekt, plats eller tidsintervall. Poster kan bara vara av en "sort" - en kategori.

Varje post har en egen sida i KulturNav med en permanent webbadress. Posten förvaltas i ett dataset. Posterna får genom datasetet sina rättighetsinställningar som avgör vem som får se opublicerade poster, ändra i poster och skapa nya poster etc.

Olika typer av poster

Det finns två sorters poster i KulturNav:

 • Poster som förvaltas i KulturNav. Informationen förvaltas i KulturNav och det är här som alla ändringar och tillägg genomförs.
 • Platshållare. Poster som förvaltas i andra system och är inlästa till KulturNav kallas platshållare - posten håller en plats för data finns i en annan resurs.

Olika informationsdjup: tunna eller tjocka poster?

Poster som förvaltas i KulturNav kan ha olika ambitionsnivå eller informationsdjup. En "tunn" post med grund information kan för att förenkla kallas en auktoritetspost. Den:

 • Innehåller lite fakta om objektet - för en person t ex namn, född, död (och kanske födelseort, titel/yrke/livsroll) för att kunna särskiljas från andra poster sorteras och hittas vid sök.
 • Kan ses som en gemensam "länksida" kring ett gemensamt begrepp och är inte en primär resurs för begreppet/personen.
 • Bör koppla vidare till annan resurs - faktasamling/artikel/biografisk post - med en samma som/se även-länk.
 • Ska länka till andra auktoriteter med en sameAs-länk.
 • Om posten till sin helhet är hämtad från ett annat auktoritetssystem/kontrollerad vokabulär och inte kan redigeras i KulturNav benämns auktoritetsposten som platshållare.

En "tjock" post med fyllig information kan för enkelhetens skull kallas artikel/biografisk post. Den:

 • Innehåller djupare fakta om objektet, biografisk information/historik, fakta baseras på källhänvisningar.
 • Är att betrakta som masterdata för objektet som förvaltas i KulturNav, t ex för alla namnposter som länkar till posten från Primus.
 • KulturNav ersätter då andra specifika förvaltningssystem som t ex det gamla Fotografregistret i Norge och Sverige.
 • Ska fungera som fristående artikel som bidrar med kontext för katalogiserade objekt - en del av förmedlingen av samlingarna.
 • Är en källa till Wikidata-entiteten/Wikipedia-artikeln över posten
 • Bör länka till andra auktoriteter med en samma som-länk och hänvisa till se även-sidor
 • Andra auktoriteter i andra system bör länka till KulturNavs-posten med en samma som-länk.

Båda typerna av poster kan hanteras i KulturNav. Den som förvaltar dataseten väljer själv strategi för posterna i sitt dataset och önskat informationsdjup.

Platshållare - poster från andra system

Platshållare. Poster som förvaltas i andra system och är inlästa till KulturNav kallas platshållare - posten håller en plats för data finns i en annan resurs. Det kan t ex vara en term från en internationell standard eller person från auktoritetssystem hos ett bibliotek. Posterna är därigenom tillgängliga att använda i dina egna tillämpningar, men alla ändringar och tillägg i postens information genomförs i ursprungssystemet – systemet som äger och förvaltar posten. Posten håller därmed en plats för en originalpost i ett annat system i en form av ”permanent cache”. Platshållare kan inte redigeras i KulturNav. Ändringarna i originalposten kan i de flesta fall läsas in genom en levande länk mellan plasthållaren och originalposten.

Läs mer om platshållare.

Visa poster i flera dataset

En post kan visas i flera dataset om datasetet i sig ger ett sammanhang (som t ex ett register över fotografer). När posten visas i andra dataset så visas en ikon och det finns också en länk till det dataset som förvaltar posten.

Du kan göra det på två sätt, beroende av vilka rättigheter du har att redigera posten:

 • Om du har rätt att redigera posten, gå till panelen Administrativt och där, i fältet Visa i dataset, söker du fram datasetet som du vill visa posten i. Spara sedan.
 • Om du inte har rätt att redigera posten kan du föreslå ett dataset i genom att lägga till fältet Visa i dataset under knappen Föreslå tillägg eller ändring i postens sida.

Visa en post - flikar

Följande flikar visas på en post:

 •  Fakta. Visar information och fakta om posten.
 •  Bilder. Visar en post bildmaterial. Fliken visas endast om posten har minst en bild.
 •  Länkad data. Sidan visar information som länkar till aktuell post. Det finns två former av länkar:
  - Länkar från KulturNav. Poster som är relaterade till aktuell post i KulturNavs databas. Posterna listas i en tabell som fungerar på samma sätt som ett sökresultat.
  - Länkar från DigitaltMuseum. Poster i Primus/DigitaltMuseum som länkar till aktuell post. Läs mer om länkar från Primus/DigitaltMuseum.
 •  Administrativt. Här visas administrativ information om posten.
 •  Historik. Visar redigeringshistorik. Du kan se postens innehåll vid olika tidpunkter genom att klicka på datumlänken under historiken.
 •  Karta (poster med koordinat, platser). Visar platsens läge på en karta och platsen har en registrerad koordinat.
 •  Statistik. Visar statistik om posten.
 •   Ändringsförslag. Visar förslag till ändringar i posten om det finns sådana.
 • /   Dialog (saknar dialog / har dialog). Visar dialog kring posten och här kan du även skicka meddelanden till redaktionen (och andra) kring postens information.

Posternas information

Identitet

Poster har en unik identitet. Identiteten är uppbyggd av en helt unik genererad sträng, Universally Unique Identifier (UUID). Identiteten används för att bygga upp en unik internet-identitet, en Universal Resource Idenifier (URI) som identifierar posten i alla länkar till och från den. Identiteten används för att ge postens sida, och den bakomliggande dataresursen, en permanent webbadress.

Rekommenderad namnform/benämning

Postens namn eller benämning är det rekommenderade namnformen (aktör/objekt mfl) eller rekommenderad benämning (term). Posten kan även ha alternativa namnformer/benämningar och andra namnformer.

Information för disambiguering

Det är viktigt att posterna kan skiljas åt när de ska användas i olika tillämpningar. Särskiljande information hämtas från egenskaper, relationer och händelser men kan också anges specifikt för posten. Läs mer om disambiguering.

Egenskaper, relationer och händelser

Poster har olika uppsättningar egenskaper ("fält") beroende av på vilken kategori posten tillhör. En person har vissa egenskaper och en term andra. Läs mer om olika sorters poster i KulturNav. Poster som hanterar gemensamma ”objekt” i KulturNav, som personer, konstruktioner och fartyg, beskriver viss information som händelser i objektets liv. En post kan vara relaterad till en annan post genom specifika länkar mellan posterna, relationer. Läs mer om relationer

Status

En post har en status som visar postens status i arbetet med förvaltningen av termer och auktoritetsposter och som avgör posternas tillgänglighet - deras publiceringsstatus. Endast publicerade poster är tillgängliga för alla. Läs mer om status.

Licens

En post har licens som gör att andra förstår hur de kan återanvända informationen i posten. Läs mer om licenser.

Bilder

En post kan ha en eller flera bilder som ger visuell beskrivning av posten. Läs mer om bilder.

Språkstöd

Visa språk Posten har stöd för egenskaper på flera språk och du kan se alla språkversioner genom att klicka på Visa språk. Läs mer om språkstöd..

Statistik

Du kan få en överblick över vem som varit med att skapa posten och information om hur posten används under fliken Statistik. Det finns även en LOD-indikator - "LODometern" - som grafiskt visar antalet länkar mellan objekt i Primus/DigitaltMuseum och posten i KulturNav och hur många organisationer som använder posten i samband med katalogisering av sina publicerade objekt från samlingarna.

Du kan överblicka:

 • Skapad av. Vem som skapade posten och tidpunkt när posten skapades.
 • Bidrag från. Vem som bidragit med information i posten och tidpunkt detta senast genomfördes.
 • Godkända förslag. Vem som bidrag med förslag till förändring i posten som godkänts av en administratör eller redaktör och tidpunkt när posten skapades tidpunkt denna godkändes.
 • Används av (Primus/DigitaltMuseum). Visar vem som använder posten vid katalogisering i Primus som sedan finns publicerad i DigitaltMuseum. Statistiken visar även i vilken omfattning posten används totalt och uppdelat per informationskategori. Läs mer om data hämtade från Primus/DigitaltMuseum.
 • Används av (abonnemangsmapp). Listar organisationer i KulturNav som använder posten i en abonnemangsmapp, vilket betyder att posten är nedläst eller planerad att läsas ner till ett museums/kulturarvsinstitutions databas för lokal användning.
 • Delas i mappar. Anger i vilken delad mapp posten ligger. Delade mappar kan användas av många museer/kulturarvsinstitutioner.

Historik

Du kan se en posts versionshistorik i KulturNav genom att klicka på fliken Historik. Där kan du se hu posten växt fram och när och av vem som posten redigerats. Klicka på en version för att se dess innehåll.

Hämtad information

Om posten länkar till en extern källa/resurs med en semantisk länk (t ex se även, samma som eller exakt matchning) kan vi hämta information från resursen och visa på posten sida i en speciell ruta. Informationen hämtas t ex från Wikipedia. Läs mer om extern information.

Mer om poster

Läs mer om generella gemensamma egenskaper/fält för poster i KulturNav.

Mer information: