Personuppgifter i dataset [sv]

Det kräver en viss eftertanke om du tänker hantera uppgifter nu levande personer eller andra känsliga personuppgifter i KulturNav. Det finns en omfattande lagstiftning kring detta och den skiljer sig mellan olika länder.

DENNA TEXT UPPDATERAS I SAMBAND MED GDPR

Personuppgifter i dataset

Datasetförvaltaren rekommenderas att fyllas dessa fält om datasetet innehåller personuppgifter:

  1. Länk till förvaltande museums sida med "personvernerklæring" / informationssäkerhetspolicy/personuppgiftspolicy
  2. Syftet med datasetet måste tydligt framgå. Hantera endast information i datasetet som kan motiveras av syftet.
  3. Kontaktuppgifter för Personuppgiftsansvarig

I Sverige (före GDPR)

  • Syftet med datasetet måste tydligt framgå. Hantera endast information som kan motiveras av syftet.
  • Personuppgiftsombud ska finnas: Som kontaktperson och nämnt i texten kring datasetets syfte. Personuppgiftsombudet ska kunna hantera förfrågningar kring personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Om frågan kring personuppgiftsbiträdesavtal och KulturNav. Enligt datainspektionen ska den som lämnar ut personuppgifter till "bolag som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning eller genom att i ett avtal ge ett bolag mandat att ingå avtal med underbiträden".

  • Vår tolkning är att KulturIT inte behandlar personuppgifterna i KulturNav utan tillhandahåller en tjänst där personuppgiftsförande organisation själva hanterar, förvaltar och distribuerar informationen så som den skulle i eget förvaltningssystem.[sv]