Chapman, Fredrik Henrik af (1721 - 1808) [sv]

Chapman, Fredrik Henrik af (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:40
22/06/2019 03:00:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e915f1d8-fcff-43bc-9387-94e75b204d5d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Chapman, Fredrik Henrik af
Swedish

First name
Fredrik
Swedish

Middle name
Henrik
Swedish

Last name
Chapman af
Swedish

Alternative name
Chapman, Fredric Henric af
Swedish

Title
chefskonstruktör

-Title
chefskonstruktör
Swedish

viceamiral

-Title
viceamiral
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
09.09.1721
-Place reference
--Place
Death
-Time
18.08.1808
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Fredrik Henrik af Chapman föddes 1721 på Nya varvet i Göteborg och dog 1808 i Karlskrona, Chapman är en av de viktigaste personerna inom svenskt skeppsbyggeri.

Han praktiserade vid både svenska och utländska varv och studerade matematik och fysik i både Sverige och England. I efterhand har man främst kommit ihåg hans insatser inom den svenska flottan och hans teoretiska arbeten men han var även verksam vid civila varv som Bångs varv i Göteborg och Djurgårdsvarvet i Stockholm.

Chapman deltog i uppbyggandet av Sveaborgs fästning utanför Helsingfors. Han skapade flera nya fartygstyper, särskilt anpassade för den svensk-finska skärgården. När han som sextioårig blev utnämnd till chef vid flottans varv i Karlskrona kom han inte bara att ägna sig åt skeppskonstruktion utan omorganiserade hela fartygsbyggandet vilket innebar att man på den korta tiden av tre år kunde leverera tjugo nya fartyg - tio linjeskepp och tio fregatter.

Chapmans stora teoretiska intresse och hans önskan att omvandla skeppsbyggeriet från hantverk till vetenskap fick till följd en mängd olika traktat och publikationer. Den internationellt mest kända av dessa är ”Architectura Navalis Mercatoria”.

Swedish

Reference
Harris, Daniel, G.; Fredrik Henrik af Chapman. Den förste skeppsbyggnadsarkitekten och hans verk.
Swedish