Benzelstierna, Lars Jesper (1808 - 1880) [sv]

Benzelstierna, Lars Jesper (1808 - 1880) (swedish)

Description

Lars Jesper Benzelstierna (1808-1880) var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente, men tog avsked från det militära år 1841. Han utförde det första, idag bevarade fotografiporträttet i Sverige, under 1840-talet. Hösten 1840.var han tillsammans med Urban Emmanuel Mannerhjerta och Georg Albert Müller den första att ställa ut egna daguerreotyper i Sverige Utställningen hölls på Kungliga Slottet i Gamla stan i den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs. [sv]

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter (PUL): nordiska@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cb665024-e940-445a-a8ff-c5244c495c3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Benzelstierna, Lars Jesper
Swedish

First name
Lars Jesper
Swedish

Last name
Benzelstierna
Swedish

Alternative name
Benzelstjerna, Lars Jesper
Swedish

Description

Lars Jesper Benzelstierna (1808-1880) var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente, men tog avsked från det militära år 1841. Han utförde det första, idag bevarade fotografiporträttet i Sverige, under 1840-talet. Hösten 1840.var han tillsammans med Urban Emmanuel Mannerhjerta och Georg Albert Müller den första att ställa ut egna daguerreotyper i Sverige Utställningen hölls på Kungliga Slottet i Gamla stan i den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs.

Swedish

Birth
06.12.1808 Stockholms kommun, Stockholms län

-Time
06.12.1808
-Place reference
Stockholms kommun, Stockholms län

--Place (text)
Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Death
11.02.1880 Kristianstad, Skånes län

-Time
11.02.1880
-Place reference
Kristianstad, Skånes län

--Place (text)
Kristianstad, Skånes län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Biography

Son till kapten Jesper Albrekt Benzelstjerna och Catharina (f. Wettergren). Modern avled tre månader efter Lars Jespers födelse, det yngsta barnet i en skara av tolv. Fadern flyttade med barnen från Stockholm till Karlshamn.

Urban Emmanuel Mannerhjerta, Georg Albert Müller och Lars Jesper Benzelstjerna var de första som ställde ut egna daguerreotyper i Sverige, hösten 1840. Platsen var Kungliga Slottet i Gamla stan, den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs, och där idag Bernadottebiblioteket har sina lokaler.

Benzelstierna var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente under åren 1835-1884. Han tog dock avsked från det militära år 1841.

Benzelstierna var gift med Charlotta Magdalena Linderholm. Han ansågs vara den förste yrkesfotografen i Sverige.

Han utbildade sig till grafiker under 1830-talet och arbetade med färglitografier. Benzelstierna var den som utförde det första fotografiporträttet i Sverige, vilket skedde under 1840-talet.

För Benzelstiernas visit i Linköping 1841, se nedan anmärkningar.

Lars Jesper Benzelstjerna i Norrköping
I Norrköpings Tidningar från den 26 juni 1841 finner vi under rubriken 'Anmälde resande' att löjtnant Benzelstjerna från Stockholm anlänt till staden tre dagar tidigare. Dagen då Benzelstjerna ankom Norrköping infördes också hans första annons:

'Experimenter med Daguerreotypen - förewisas alla dagar, från kl. 9 till 1 f.m. samt från kl 3 till 6 e.m, uti Konditor Öhmans hus wid Tyska torget, en trappa upp. Wid samma tillfälle är att bese en mängd vuer af hufvudstaden, tagne med Daguerreotypen. Biljetter a 24 s. Banko stycket, samt hälften för barn, säljas uti Herr Öhmans butik.'

Redaktionen för Norrköpings Tidning, som hade närvarat ett av Benzelstjernas experiment, intygade det högst intressanta och märkvärdiga med Daguerres uppfinning. I en notis berättas det om 'en vy af Saltängsallén med de derå belägne husen, hwilken lyckades fullkomligt'. Dagerrotypen ska ha tagit Benzelstjerna omkring 30 minuter att färdigställa.

Vidare uppgavs det att 'Hr Benzelstjerna lärer ytterligare tagit ett par vyer af Norrköping, hwilka öfwerträffat hwad han förut producerat i den wägen.' Notisen avslutas med ett indirekt erbjudande riktat till husägare som genom Benzelstjerna och dagerrotypins försorg kunde få sina lantegendomar avbildade.

Under marknadsdagarna gjorde Benzelstjerna det möjligt att enbart lösa entré till utställningen som vid det laget kompletterats med att även innehålla vyer från Norrköping. Priset för utställningen justerades till 12 skilling banko och i utställningslokalen fanns även en 'Camera-Clara' uppställd. Kostnaden för att övervara ett av Benzelstjernas fyra dagliga experiment var fortsatt 24 skilling banko.

Swedish

Occupation
Photographer Stockholms kommun

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Place reference
Stockholms kommun

--Place (text)
Stockholms kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 Linköpings kommun

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
Linköpings kommun

--Place (text)
Linköpings kommun
Swedish
Photographer 23.06.1841 17.07.1841 Norrköpings kommun

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Timespan
23.06.1841 17.07.1841

--Earliest time
23.06.1841
--Latest time
17.07.1841
-Place reference
Norrköpings kommun

--Place (text)
Norrköpings kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 Söderköpings kommun

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
Söderköpings kommun

--Place (text)
Söderköpings kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 Motala kommun

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
Motala kommun

--Place (text)
Motala kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 Jönköpings kommun

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
Jönköpings kommun

--Place (text)
Jönköpings kommun
Swedish
Residence
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad 1861

-Place reference
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad

--Place (text)
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1861

--Earliest time
1861
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad 1860 1861

-Place reference
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad

--Place (text)
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1860 1861

--Earliest time
1860
--Latest time
1861
Storgatan 10, Stockholms stad 1859 1860
ca 1859 - 1860

-Place reference
Storgatan 10, Stockholms stad

--Place (text)
Storgatan 10, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1859 1860

--Earliest time
1859
--Latest time
1860
-Dating comment
ca 1859 - 1860
Swedish

-Organization/collection
Reference
Krigsarkivet
Swedish

Norrköpings Tidningar 1841-06-23, 1841-06-26, 1841-07-07, 1841-07-10, 1841-07-17
Swedish

Östgöta Correnspondenten 1841-07-24, 1841-07-28, 1841-07-31
Swedish

-Text
Den svenska fotografins historia : 1840-1940 / Rolf Söderberg, Pär Rittsel. Bonnier fakta, 1983. (ISBN 91-34-50314-5)
Swedish
-Text
De första fotograferna : introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige / Björn Axel Johansson. Lund: Historiska media, 2005. (ISBN 91-85057-73-8)
Swedish
-Text
Daguerreotypien i Sverige / Helmer Bäckström
Swedish
-Text
Ett par fotografiska inkunabler från 1850-talet / Sixten Rönnow
Swedish
-Text
Pär Rittsel Lars Bezelstierna
Swedish
Editorial note

Östgöta Correspondenten lördagen den 24/7 1841:
'Hr Löjtnant Benzelstjerna har nu anländt till staden och börjar redan i morgoneftermiddag, så framt väderleken tillåter, på Gymnasii större lärosal sina experimenter med Daguerrotypen. Då man nu för det billiga priset af 24 sk. Bko kan med egna ögon förskaffa sig ett begrepp om denna märkvärdiga [...] Hr Benzelstjerna dröjer i staden öfver concertdagarne och förevisar sina experiment alla dagar samt ämnar sedermera begifva sig till Motala'.

Östgöta Correspondenten onsdagen den 28/7 1841:
'Hr Löjtnanten Benzelstjerna började i söndags sina experimenter [...] de härstädes tagna vuer utmärka sig genom en nästan otrolig tydlighet och noggrannhet, äfven i de minsta detaljer, så att t.ex. ett hål eller annat fel på en fönstergardin i de närmast belägna husen tydligt framkommer på plåten och således helt oförmodadt förevigas. Hr Benzelstjerna, som vid utförandet af sina experimenter mycket noga och tydligt förklarar dem för åskådarne, har emellertid, för att icke flera gånger i timman behöfva upprepa ett och detsamma, nu beslutat, att vid början utaf hvar och en af de för förevisningarne utsatta timmar företaga ett nytt experiment, på hvilket förhållande vi ansett oss böra fästa allmänhetens uppmärksamhet'.

Östgöta Correspondenten lördagen den 31/7 1841:
'Löjtnant Benzelstjerna fortfar att alla dagar experimentera med Daguerrotypen, och vuer, han här tagit, äro samt och synnerligen väl lyckade. Under concertdagarne göras experimenterne endast om förmiddagarne från kl. 8 till 1, och hvarje timme börjas ett nytt experiment'.

Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish

Uuid
cb665024-e940-445a-a8ff-c5244c495c3f
ACL (permissions)
1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b_SHARED
Status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Alternative id
4921 NFR

-Id
4921
-System
NFR
021035591648 DigitaltMuseum

-Id
021035591648
-System
DigitaltMuseum
Place holder
No
Created by
root May 8, 2014 9:54:14 PM CEST
Contributions from
UlfB June 1, 2014 8:40:16 PM CEST
root January 9, 2015 12:40:22 PM CET
Anna Boman (Riksantikvarieämbetet) Swedish National Heritage Board (RAÄ - Government agency) April 9, 2015 10:26:56 AM CEST
Ulrika Hoffman (Nordiska museet) Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] December 10, 2015 3:42:26 PM CET
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) [no] March 1, 2016 3:17:01 PM CET
Use by (Primus/Digitalt Museum)
Created by
root
Created date
May 8, 2014 9:54:14 PM CEST
Last changed
August 24, 2016 12:49:38 PM CEST
Previously stored
Time Saved by
June 7, 2016 11:15:03 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 7, 2016 11:13:45 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 7, 2016 11:03:23 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 3, 2016 4:59:24 PM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 3, 2016 4:58:41 PM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 3, 2016 7:09:19 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 3, 2016 7:08:43 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 3, 2016 7:07:14 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
June 3, 2016 7:06:13 AM CEST Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
March 1, 2016 3:17:01 PM CET Ulf Bodin (KulturIT AS)
December 10, 2015 3:55:18 PM CET Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
December 10, 2015 3:54:42 PM CET Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
December 10, 2015 3:52:42 PM CET Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
December 10, 2015 3:42:26 PM CET Ulrika Hoffman (Nordiska museet)
April 9, 2015 10:43:08 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
April 9, 2015 10:41:43 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
April 9, 2015 10:39:04 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
April 9, 2015 10:33:41 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
April 9, 2015 10:31:50 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
April 9, 2015 10:29:03 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
April 9, 2015 10:26:56 AM CEST Anna Boman (Riksantikvarieämbetet)
January 9, 2015 8:54:22 PM CET root
January 9, 2015 8:32:01 PM CET root
January 9, 2015 7:03:10 PM CET root
January 9, 2015 3:44:18 PM CET root
January 9, 2015 3:37:56 PM CET root
January 9, 2015 3:31:34 PM CET root
January 9, 2015 12:40:22 PM CET root
June 2, 2014 4:27:23 AM CEST UlfB
June 2, 2014 4:27:15 AM CEST UlfB
June 2, 2014 4:27:05 AM CEST UlfB
June 2, 2014 4:26:51 AM CEST UlfB
June 2, 2014 4:26:07 AM CEST UlfB
June 2, 2014 4:26:01 AM CEST UlfB
June 1, 2014 8:40:16 PM CEST UlfB