Benzelstierna, Lars Jesper (1808 - 1880) [sv]

Benzelstierna, Lars Jesper (svensk)

Beskrivelse
Lars Jesper Benzelstierna (1808-1880) var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente, men tog avsked från det militära år 1841. Han utförde det första, idag bevarade fotografiporträttet i Sverige, under 1840-talet. Hösten 1840.var han tillsammans med Urban Emmanuel Mannerhjerta och Georg Albert Müller den första att ställa ut egna daguerreotyper i Sverige Utställningen hölls på Kungliga Slottet i Gamla stan i den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.08.2016 12:49:38
12.01.2019 02:07:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/cb665024-e940-445a-a8ff-c5244c495c3f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Benzelstierna, Lars Jesper
Svensk

Fornavn
Lars Jesper
Svensk

Etternavn
Benzelstierna
Svensk

Alternative navn
Benzelstjerna, Lars Jesper
Svensk

Beskrivelse
Lars Jesper Benzelstierna (1808-1880) var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente, men tog avsked från det militära år 1841. Han utförde det första, idag bevarade fotografiporträttet i Sverige, under 1840-talet. Hösten 1840.var han tillsammans med Urban Emmanuel Mannerhjerta och Georg Albert Müller den första att ställa ut egna daguerreotyper i Sverige Utställningen hölls på Kungliga Slottet i Gamla stan i den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
06.12.1808 Stockholms kommun, Stockholms län

-Tidspunkt
06.12.1808
-Stedreferanse
Stockholms kommun, Stockholms län

--Sted (tekst)
Stockholms kommun, Stockholms län
Svensk
Død
11.02.1880 Kristianstad, Skånes län

-Tidspunkt
11.02.1880
-Stedreferanse
Kristianstad, Skånes län

--Sted (tekst)
Kristianstad, Skånes län
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Son till kapten Jesper Albrekt Benzelstjerna och Catharina (f. Wettergren). Modern avled tre månader efter Lars Jespers födelse, det yngsta barnet i en skara av tolv. Fadern flyttade med barnen från Stockholm till Karlshamn.

Urban Emmanuel Mannerhjerta, Georg Albert Müller och Lars Jesper Benzelstjerna var de första som ställde ut egna daguerreotyper i Sverige, hösten 1840. Platsen var Kungliga Slottet i Gamla stan, den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs, och där idag Bernadottebiblioteket har sina lokaler.

Benzelstierna var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente under åren 1835-1884. Han tog dock avsked från det militära år 1841.

Benzelstierna var gift med Charlotta Magdalena Linderholm. Han ansågs vara den förste yrkesfotografen i Sverige.

Han utbildade sig till grafiker under 1830-talet och arbetade med färglitografier. Benzelstierna var den som utförde det första fotografiporträttet i Sverige, vilket skedde under 1840-talet.

För Benzelstiernas visit i Linköping 1841, se nedan anmärkningar.

Lars Jesper Benzelstjerna i Norrköping
I Norrköpings Tidningar från den 26 juni 1841 finner vi under rubriken 'Anmälde resande' att löjtnant Benzelstjerna från Stockholm anlänt till staden tre dagar tidigare. Dagen då Benzelstjerna ankom Norrköping infördes också hans första annons:

'Experimenter med Daguerreotypen - förewisas alla dagar, från kl. 9 till 1 f.m. samt från kl 3 till 6 e.m, uti Konditor Öhmans hus wid Tyska torget, en trappa upp. Wid samma tillfälle är att bese en mängd vuer af hufvudstaden, tagne med Daguerreotypen. Biljetter a 24 s. Banko stycket, samt hälften för barn, säljas uti Herr Öhmans butik.'

Redaktionen för Norrköpings Tidning, som hade närvarat ett av Benzelstjernas experiment, intygade det högst intressanta och märkvärdiga med Daguerres uppfinning. I en notis berättas det om 'en vy af Saltängsallén med de derå belägne husen, hwilken lyckades fullkomligt'. Dagerrotypen ska ha tagit Benzelstjerna omkring 30 minuter att färdigställa.

Vidare uppgavs det att 'Hr Benzelstjerna lärer ytterligare tagit ett par vyer af Norrköping, hwilka öfwerträffat hwad han förut producerat i den wägen.' Notisen avslutas med ett indirekt erbjudande riktat till husägare som genom Benzelstjerna och dagerrotypins försorg kunde få sina lantegendomar avbildade.

Under marknadsdagarna gjorde Benzelstjerna det möjligt att enbart lösa entré till utställningen som vid det laget kompletterats med att även innehålla vyer från Norrköping. Priset för utställningen justerades till 12 skilling banko och i utställningslokalen fanns även en 'Camera-Clara' uppställd. Kostnaden för att övervara ett av Benzelstjernas fyra dagliga experiment var fortsatt 24 skilling banko.

Svensk

Yrke
Fotograf Stockholms kommun

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Stedreferanse
Stockholms kommun

--Sted (tekst)
Stockholms kommun
Svensk
Fotograf 1841 1841 Linköpings kommun

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Tidsperiode
1841 1841

--Tidligste tidspunkt
1841
--Seneste tidspunkt
1841
-Stedreferanse
Linköpings kommun

--Sted (tekst)
Linköpings kommun
Svensk
Fotograf 23.06.1841 17.07.1841 Norrköpings kommun

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Tidsperiode
23.06.1841 17.07.1841

--Tidligste tidspunkt
23.06.1841
--Seneste tidspunkt
17.07.1841
-Stedreferanse
Norrköpings kommun

--Sted (tekst)
Norrköpings kommun
Svensk
Fotograf 1841 1841 Söderköpings kommun

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Tidsperiode
1841 1841

--Tidligste tidspunkt
1841
--Seneste tidspunkt
1841
-Stedreferanse
Söderköpings kommun

--Sted (tekst)
Söderköpings kommun
Svensk
Fotograf 1841 1841 Motala kommun

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Tidsperiode
1841 1841

--Tidligste tidspunkt
1841
--Seneste tidspunkt
1841
-Stedreferanse
Motala kommun

--Sted (tekst)
Motala kommun
Svensk
Fotograf 1841 1841 Jönköpings kommun

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Tidsperiode
1841 1841

--Tidligste tidspunkt
1841
--Seneste tidspunkt
1841
-Stedreferanse
Jönköpings kommun

--Sted (tekst)
Jönköpings kommun
Svensk
Opphold/boende
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad 1861

-Stedreferanse
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad

--Sted (tekst)
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad
Svensk
-Tidsperiode
1861

--Tidligste tidspunkt
1861
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad 1860 1861

-Stedreferanse
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad

--Sted (tekst)
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad
Svensk
-Tidsperiode
1860 1861

--Tidligste tidspunkt
1860
--Seneste tidspunkt
1861
Storgatan 10, Stockholms stad 1859 1860
ca 1859 - 1860

-Stedreferanse
Storgatan 10, Stockholms stad

--Sted (tekst)
Storgatan 10, Stockholms stad
Svensk
-Tidsperiode
1859 1860

--Tidligste tidspunkt
1859
--Seneste tidspunkt
1860
-Datokommentar
ca 1859 - 1860
Svensk

Har verk/objekter på
-Organisasjon/samling
Referanse
Krigsarkivet
Svensk

Norrköpings Tidningar 1841-06-23, 1841-06-26, 1841-07-07, 1841-07-10, 1841-07-17
Svensk

Östgöta Correnspondenten 1841-07-24, 1841-07-28, 1841-07-31
Svensk

-Linktekst
Den svenska fotografins historia : 1840-1940 / Rolf Söderberg, Pär Rittsel. Bonnier fakta, 1983. (ISBN 91-34-50314-5)
Svensk
-Linktekst
De första fotograferna : introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige / Björn Axel Johansson. Lund: Historiska media, 2005. (ISBN 91-85057-73-8)
Svensk
-Linktekst
Daguerreotypien i Sverige / Helmer Bäckström
Svensk
-Linktekst
Ett par fotografiska inkunabler från 1850-talet / Sixten Rönnow
Svensk
-Linktekst
Pär Rittsel Lars Bezelstierna
Svensk
Administrativ notat
Östgöta Correspondenten lördagen den 24/7 1841:
'Hr Löjtnant Benzelstjerna har nu anländt till staden och börjar redan i morgoneftermiddag, så framt väderleken tillåter, på Gymnasii större lärosal sina experimenter med Daguerrotypen. Då man nu för det billiga priset af 24 sk. Bko kan med egna ögon förskaffa sig ett begrepp om denna märkvärdiga [...] Hr Benzelstjerna dröjer i staden öfver concertdagarne och förevisar sina experiment alla dagar samt ämnar sedermera begifva sig till Motala'.

Östgöta Correspondenten onsdagen den 28/7 1841:
'Hr Löjtnanten Benzelstjerna började i söndags sina experimenter [...] de härstädes tagna vuer utmärka sig genom en nästan otrolig tydlighet och noggrannhet, äfven i de minsta detaljer, så att t.ex. ett hål eller annat fel på en fönstergardin i de närmast belägna husen tydligt framkommer på plåten och således helt oförmodadt förevigas. Hr Benzelstjerna, som vid utförandet af sina experimenter mycket noga och tydligt förklarar dem för åskådarne, har emellertid, för att icke flera gånger i timman behöfva upprepa ett och detsamma, nu beslutat, att vid början utaf hvar och en af de för förevisningarne utsatta timmar företaga ett nytt experiment, på hvilket förhållande vi ansett oss böra fästa allmänhetens uppmärksamhet'.

Östgöta Correspondenten lördagen den 31/7 1841:
'Löjtnant Benzelstjerna fortfar att alla dagar experimentera med Daguerrotypen, och vuer, han här tagit, äro samt och synnerligen väl lyckade. Under concertdagarne göras experimenterne endast om förmiddagarne från kl. 8 till 1, och hvarje timme börjas ett nytt experiment'.
Svensk

Endringsnotat

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Svensk