Perioder [sv]

En period är ett tidskoncept som beskriver en längre och mindre tydligt definierad tidsrymd och större övergripande skeende med iakttagbara aktiviteter och fenomen, över ett mindre tydligt avgränsat geografiskt område. Perioder används för att dela in tid i, ofta sammanhängande, tidsintervall. Avgränsningen mot Händelser är flytande och kan diskuteras. Händelser är kortare, mer tydligt definierade i tid och rum och innebär att något påtagligt observerbart inträffar, vilken inte behöver vara fallet med en period.

Perioder i KulturNav motsvarar E4 Period i CIDOC CRM.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Periodens namn. Språkanpassad. Obligatoriskt.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på perioden. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på perioden som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

reskrivning

 • Beskrivning. En kort beskrivning av perioden. Språkanpassad.

Tid

 • Första tidpunkt. Periodens startpunkt i tiden. Anges som siffror (för att kunna hantera tid före vår tideräkning). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser.
 • Första tidpunkt (text). Periodens startpunkt i tiden. Anges som text för att kunna hantera grova eller osäkra tidsgränser.
 • Sista tidpunkt. Periodens slutpunkt i tiden. Anges som siffror (för att kunna hantera tid före vår tideräkning). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser.
 • Sista tidpunkt (text). Periodens slutpunkt i tiden. Anges som text för att kunna hantera grova eller osäkra tidsgränser.

Typ - typ av period

 • Typ av period. Typ av period i form av en referens till en term i KulturNav i datasetet (Periodtyp](/39c68880-6170-11e2-bcfd-0800200c9a66). Termen söks fram och väljs från lista. Denna egenskap är under utvärdering och dess termer under diskussion.

Plats

 • Plats. En geografisk avgränsning av perioden i form av en referens till en plats i KulturNav. Platsen söks fram och väljs från en lista.
 • Plats (text). En geografisk avgränsning av perioden i form av en text. Språkanpassad.

Relationer

Relationer

Relationer innehåller länkar till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Föregås av. Ange ett tidsspann som föregår, dvs ligger tidigare i direkt anslutning, till aktuell period. Tidspannet söks fram och väljs från lista.
 • Efterföljs av. Ange ett tidsspann som efterföljer, dvs ligger efter i direkt anslutning, till aktuell period. Tidspannet söks fram och väljs från lista.
 • Är en del av. Ange att en period är en del av en annan period, t. ex. ett Bronsålder Period III som är en del av ett Äldre Bronsålder. Perioden söks fram och väljs från lista.
 • Har del. Ange att perioden består av andra perioder, t ex att ett Äldre bronsålder består av Bronsålder period III. Perioden söks fram och väljs från lista. En period kan bestå av många delperioder.

Mappningar

Här finns också möjligheten att göra semantiska länkar - externa relationer - till personer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). Denna URI anges som fältvärde i egenskapen.

 • Samma som (intern). Perioden är en dubblett med en annan periodpost i KulturnNav. Perioden söks fram och väljs från lista.
 • Exakt matchning. Anger att aktuellt period är matchad mot en annan period där det är säkerställt att perioderna är utbytbara inom de flesta tillämpningar (skos:exactMatch)
 • Nära matchning. Anger att aktuellt period är tillräckligt nära matchad i betydelse och omfattning mot en annat period för att kunna användas som ersättning inom vissa tillämpningar. (skos:closeMatch)
 • Övergripande matchning. Anger att aktuell period är matchad mot en övergripande period i ett annat (externt) schema. (skos:broadMatch)
 • Förfinad matchning. Anger att aktuell period är matchad mot en mer preciserad period i ett annat (externt) schema (skos:narrowMatch)
 • Relaterad matchning. Anger att aktuellt period är relaterat/associerat med en annan period (skos:relatedMatch)
 • Matchande RDF-typ (URI). Här kan termen ges en RDF-typ genom en relation till en URI.
 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma period i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av perioden, t ex en Wikipedia-artikel om perioden.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från perioden. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) från perioden. [Här måste jag tänka ut några exempel]. Läs mer om bilder.

Licensiering

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]