Petersen, Jacob (1774 - 1855) [sv]

Petersen, Jacob (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/09/2018 16:00:11
20/07/2019 02:23:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/912f4c9e-b2c2-4a68-9179-f4e19615442b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Petersen, Jacob
Swedish

First name
Jacob
Swedish

Last name
Petersen
Swedish

Title
Skeppsporträtt

-Title
Skeppsporträtt
Swedish

-Time
25.08.1774
Death
-Time
28.08.1855
-Place reference
--Place
Norwegian bokmålLife role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Jacob Petersen er Danmarks længst virkende og mest produktive skibsportræt- og marinemaler. Det ældste bevarede skibsportræt, dateret 1795, viser, at han allerede i Flensborg-tiden var produktiv inden for denne genre. Hans seneste kendte skibsbillede er dateret 1855. Da Napoleonskrigen afskar P. fra at sejle, rejste han til København, hvor han i beskeden målestok deltog i Kaperkrigen, men med større succes afbildede sine kaperfællers bedrifter. P.s bevarede skibsportrætter, præsentationer og situationer tælles i hundreder og er på grund af deres dokumentariske værdi internationalt værdsatte. De skibsportrætter, der ifølge underteksten blev bestilt af skibets fører, og disse er langt de fleste, er akvareller. Rederne bestilte deres skibe i olie, ligesom et mindre antal søstykker er udført i olie på lærred. Den mest yndede kulisse for skibet er Kronborg. Også flådeportrætterne og flere søstykker har denne baggrund. Københavns Havn og Trekroner er en anden almindelig kulisse, men ellers ses mange både hjemlige og fremmede markante kystprofiler bag de gengivne skibe af mange nationer. I 1840 signerede den internationalt orienterede P. et portræt af en engelsk brig: "Drawn by J. Petersen. London". P. hørte til den lille gruppe af søfartskyndige, som C.W. Eckersberg omgikkedes. Efter traditionen skulle Eckersberg i 1820rne have søgt hjælp hos P. om skibenes bygning og rigning, og Eckersberg skulle så til gengæld have lært P. at bruge sin pensel med større frihed og gengive vandet på en anden og mere levende måde. Netop i begyndelsen af 1820rne ændrer P. sin gengivelse af søen, ligesom han anbringer "Eckersbergske" aktører i riggen og således bekræfter traditionens rigtighed. Lejlighedsvise bemærkninger i Eckersbergs dagbøger omtaler "Capt. Petersen" som en ligemand og kollega inden for skibsmaleriet. I januar 1832 modtog Eckersberg fra P. et maleri forstillende en amerikansk fregat, som lænser i en storm, til gengæld for et søstykke med adskillige krydsende skibe. Eckersberg formidlede, at P. udstillede 3 søstykker på Charlottenborg, hvoraf det ene blev købt til Den kongelige Malerisamling, men den rutinerede skibsportrætmaler foretrak at virke inden for sin gamle genre. Han havde ingen ambitioner om at kalde sig marinemaler.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.)

Swedish

Occupation
-Occupation
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Danske Skibsportraetmalere, Hanne Poulsen
Swedish

-Text
Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnersleksikon
Swedish