Omenta, Miron B. (1836 - 1884)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:28
12.01.2019 01:49:06
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4261f6a8-720f-4c76-9b47-95d3f51d5cf9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Omenta, Miron B.
Bokmål

Fornavn
Miron B.
Bokmål

Etternavn
Omenta
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1836

-Tidspunkt
1836
Død
1884

-Tidspunkt
1884
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Polen, død i Trondhjem. Deltok i opstanden i Polen i 1863, hvor han mistet et ben og måtte bruke treben. Kom så til Norge omtrent samtidig som L. Szacinski. 26.11.1864 sto følgende avertissement i Adresseavisen: "Mærk! Mærk! Mærk! Bønder af begge Kjøn i National- og Folkedragter, Arbeids- og Haandværksfolk i Deres Arbeidsdragt og med deres Redskaber, i Grupper og Enkeltvis, anmodes om at komme op i mit photographiske Atelier, hvor de vil blive aftaget og erholde et Exemplar af Billedet, uden nogen Betaling. NV: Frisøgning varer kun 1 Maaned. Kongens Gade, Bundtmager Wolters Gaard. Miron B. Omenta". I 1866 averterte han "Fotografier af Udgravninger i Domkirken erholdes". De senere årene hadde han atelier i Stadthamborggaarden på hjørnet av St. Olavsgd. og Dronningensgd., og averterte i 1878 at ''Aftagningen foregaar i hvilketsom helst Veir". Et bilde i VSB har signaturen "Christensen & Omenta", men det har ikke vært mulig å finne ut hvem Christensen var. Han brukte gummistempel til å begynne med, trykt kartong fra 1873. Det finnes også fotografier med signatur "Nielsen & Omenta". Nielsen er i dette tilfellet Harald Andreas Nielsen.

Virkested:
1864-1884: Trondheim

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål