Væring, Olaf Martin Peder (1837 - 1906)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:28
12.01.2019 01:58:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3a2b75e9-3791-4d27-ba24-f991c791501f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Væring, Olaf Martin Peder
Bokmål

Fornavn
Olaf Martin Peder
Bokmål

Etternavn
Væring
Bokmål

Alternative navn
Wærring, Olaf Martin Peder
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1837

-Tidspunkt
1837
Død
1906

-Tidspunkt
1906
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Christiania 30.04.1837, død 26.11.1906. Sønn av buntmaker Fredrik Wilhelm Werring og Anna (Anne) Holm, 3 barn (Alf, Ragna og Einar) m. Oline Josefine Christiandsdatter (1855-77), gift 21.12.1882 med Emma Sofie Fredriksen (1843-85). Antakelig forandret han navn fordi familien ikke godtok at han ble fotograf. Sønnesønnen Ragnvald V. har oppgitt starten av firmaet til 1.6.1868. I 1869 skal Olaf V. ha vært virksom i Sarpsborg under navnet Wæring. I 1879 fotograferte han i Christiania i Kongensgd. 7 under navnet Verring. Han skiftet atelier mange ganger, var bl.a. i Dronningensgd. 40 i 1883. Sannsynligvis i 1886 flyttet han til Akersgd. 57, hvor familien også bodde i etasjen under. Her holdt så firmaet til like til 1915, da det flyttet med sitt 50.000 store platearkiv til Pilestrædet 21, og deretter ca. 1920 til Karl Johansgt. 2. Væring var spesialist på fotografering av kunst, fotograferte bl.a. Gogstadskibets utgravninger for Universitetets Oldsaksamling, drev også som portrettfotograf i tidligere år. Ca.1905 drev han også kunstforlag. 4.9.1885 fikk han patent på sitt selvkonstruerte fotografiapparat med "skydeluger", noe som idag nærmest kan sammenlignes med et polyfotoapparat. Sønnesønnen Ragnvald Fredriksen (sønn av Alf V.) ble oppdradd hos ham sammen med sin 7 år eldre tante Ragnhild, og begynte i firmaet, hvor han allerede før farfarens død spilte en dominerende rolle. Det ble imidlertid Ragnhild som arvet firmaet, som eneste ektefødte datter. Hun hadde gått i lære hos faren og vært hans medhjelper i mange år, men sluttet da hun i 1907 giftet seg med Karl Teigen. Det ble Teigen som drev firmaet videre sammen med Ragnvald, som da hadde tatt navnet Væring. De gikk imidlertid stadig dårligere sammen, og i 1936 gikk Teigen ut av firmaet og startet sitt eget. Ragnvald fortsatte med kunstfotograferingen, og ved hans død i 1960 ble firmaet overtatt av Per Petersson. Firmaet drives i dag (2014) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson.

Virkested:
1869: Sarpsborg
1868-1906: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Haug, Mostue, Ødegaard: Hamarboka - En byhistorie i bilder (1982)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål