Place

En platspost definierar en namngiven kultur- eller naturplats – i form av ett platsnamn. Platser är det lägesbundna koncept som används för att beskriva geografiska företeelser som orter, städer, byar, länder, regioner, landskap, distrikt, länder och världsdelar och naturgeografiska företeelser som hav, berg och floder.

Begreppet motsvarar i stort E53_Place i CIDOC CRM.

Egenskaper

Fakta

Namnformer

 • Namn. Platsens namn. Platsens namn kan anges på flera språk. Obligatoriskt.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på platsen. Språkanpassat. Kan användas fler gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på platsen som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Kan användas fler gånger.
 • Platskod. En kod för platsen, unik inom datasetet som identifierar platsen. Används t ex för lands-, kommun-, fylkes-, läns- och landskapskoder.

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort beskrivning av platsen. Språkanpassat.

Typ - platstyp

 • Platstyp – grundläggande typindelning/kategorisering av plats. Platstypen är ett val av en term från datasetet Platstyper
 • Specificerad platstyp. En typindelning av platsen, SOSI-kod som bl a hämtas från datasetet http://kulturnav.org/09d33d52-5c21-435f-9bcb-9b9c5b099b85). Värden kan hämtas från flera dataset

Tidsrymd

 • Tid, från tid och till tid. Tidsintervall när platsens namn gällde. T ex namnet Christiania gällde mellan åren 1624 och 1925.

Geodata - lägesbestämning

Just nu kan en plats lägesbestämmas med en punkt (centroid, centrumpunkt). Punktens position visas i en karta (Google Maps) under fliken Karta om koordinatsystemet är WGS84.

Identifiering av geodata-objekt

 • Identitet. En (extern) identifierare av geoobjektet.

Koordinatsystem

 • Koordinatsystem. En referens till det koordinatsystem som koordinaterna anges i. Koordinatsystemet utgörs av en term som definieras i datasetet Koordinatsystem och väljs från en lista.

Koordinat

 • Latitude. Punktens X-koordinat.
 • Longitude. Punktens Y-koordinat.
 • Altitude, elevation. Punktens höjd över havet i form av en Z-koordinat.

Relationer

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras endast på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras bara på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Ingår i. Platsen ingår i en plats i ett hierarkiskt förhållande, t ex en Kommun som ingår i ett Fylke
 • Ingick i vid tid. En möjlighet att ange att platser relaterat till olika andra platser vid olika tidpunkter, t ex att en bebyggelse tillhört en viss kyrksocken en viss tid (men inte gör det längre)
 • Föregås av. En relation till ett tidigare namn på platsen (om de hanteras som olika platser). Platsen Oslo föregås av Christiania.
 • Efterföljs av. En relation till ett efterföljande namn. Platsen Christiania efterföljs av Oslo.
 • Se även. En hänvisande relation för platsen till en annan plats. [Detta är ologiskt - ska vara annan resurs]
 • Samma som. En relation till en annan platspost i KulturNav som definierar samma platsnamn.

Mappningar (relationer mot andra internetresurser)

Mappningar är externa relationer till platser eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URL som definierar samma platsnamn i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av platsen, t ex en Wikipedia-artikel om platsen

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från platsposten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från platsposten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som beskriver eller visar platsen – t ex en vy över en stad eller en flagga/vapen/logotyp för en stad. Läs mer om bilder.

Licens

Administrativ information

 • Alternativt Id. Platsens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]