Municipal plan Place holder

Kommuneplan (norwegian bokmål), Kommuneplan (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:12
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/kommuneplan
Label
Municipal plan
English

Kommuneplan
Norwegian bokmål

Kommuneplan
Norwegian nynorsk

Not used label
Arealdelen til kommuneplanen
Norwegian nynorsk

Arealplanlegging
Norwegian bokmål

Arealplanlegging
Norwegian nynorsk

Detaljregulering
Norwegian bokmål

Detaljregulering
Norwegian nynorsk

Føresegner til kommuneplanen
Norwegian nynorsk

Kommuneplanbestemmelser
Norwegian bokmål

Kommuneplanens arealdel
Norwegian bokmål

Kommuneplanens samfunnsdel
Norwegian bokmål

Næringsplan
Norwegian nynorsk

Næringsplan
Norwegian bokmål

Områderegulering
Norwegian nynorsk

Områderegulering
Norwegian bokmål

Oversiktsplanlegging
Norwegian bokmål

Oversynsplanlegging
Norwegian nynorsk

Samfunnsdelen til kommuneplanen
Norwegian nynorsk

Samfunnsplan
Norwegian bokmål

Samfunnsplan
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Plans
English

Note
Kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom kommunen, private lokale interesser og statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker kommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
Norwegian bokmål

Kommuneplan er styrande for all planlegging i kommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for kommunen sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom kommunen, private lokale interesser og statlege og fylkeskommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer kommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.
Norwegian nynorsk