Nordin, Lars (1808 - 1873) [sv]

Nordin, Lars (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
Last changed
23/11/2022 12:44:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2f3a46a2-89c9-4f4f-b110-48dcf1d88dd4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nordin, Lars
Swedish

First name
Lars/Lorentz
Swedish

Middle name
Anders
Swedish

Last name
Nordin
Swedish

Title
Kronobildhuggaremästare
Sveriges dödsbok 1860-2016

-Title
Kronobildhuggaremästare
Swedish

-Source
Sveriges dödsbok 1860-2016
Swedish
Birth
28/11/1808 Stockholms stad (Kommun) [sv], ,

-Time
28/11/1808
-Place reference
Stockholms stad (Kommun) [sv], ,
--Place
Death
21/08/1873 Karlskrona (Stad) [sv], Karlskrona amiralitetsförsamling [sv],

-Time
21/08/1873
-Place reference
Karlskrona (Stad) [sv], Karlskrona amiralitetsförsamling [sv],
--Place
--Specified
Karlskrona amiralitetsförsamling
Swedish
Life role
-Life role
English


Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

"I ett brev till Kongl. Förvaltningen af Sjöärenden den 31 december 1836 får man reda på att den på försök anställde bildhuggaren Lars Nordin anhåller om att få bli ordinarie bildhuggare på ständig stat. Construktionsdepart. Chefens yttrande har inhämtats ovh lyder: "ehuru hr Nordin ännu icke ådagalagt den fullkomliga konstfärdighet uti Figur-Sculpture, som vore att önska, samt hvarå dess företrädare efterlämnat så vackra minnen, men dock visat sig uti enklare ornament äga den skicklighet och förtjenst, att med honom kan vara nöjd, desto hellre som knappast möjlighet är att en sådan person som Törnström den äldre kan remplaceras". Enligt anteckning i "Diarium för åren...1837..." av den 21 mars har "af Bef, h. Amiralen förordnande utfärdats för Bildhuggaren Nordin på bildhuggaretjänsten med tillgodoräknande av lön från och med april månad 1837 samt med delägarerätt i Am:ts krigskassan". Vid genomgång av Diarier och Memorialer visar det sig att bildhuggarmästaren gärna avhållit sig från tjänsten. Han verkar som bildhuggarmästare till den 6 februari 1869, då han erhåller avsked." "I "Avskrift från Memorial och utlåtanden från åren 1869 och 70" omnämnes Nordins avskedstagande och insättandet av fabrikören och snickarmästaren Zackarias August Chrona som bildhuggare."
Änkling 1848-02-01
Far till bildhuggare Nordin, Oskar Lorentz 1844-03-21-1887-07-16?

Swedish

Related agent
Högg ornamenten till ångkorvetten THOR, sjösatt 1841 i Karlskrona och ånglinjeskeppet STOCKHOLM, sjösatt 1856.
Peters, Andrew: Ship Dekoration 1630-1780, Storbritannien 2013, s. 209.

-Other actor
-Timespan
1840 1856

--Earliest time
1840
--Latest time
1856
-Description
Högg ornamenten till ångkorvetten THOR, sjösatt 1841 i Karlskrona och ånglinjeskeppet STOCKHOLM, sjösatt 1856.
Swedish

-Source
Peters, Andrew: Ship Dekoration 1630-1780, Storbritannien 2013, s. 209.
Swedish
Reference
Peters, Andrew: Ship Dekoration 1630-1780, Storbritannien 2013, s. 209.
Swedish