Johansson, Johan Petter (1853 - 1943) [sv]

Johansson, Johan Petter (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
During his long life, Johan Petter Johansson held no less than 110 patents. Two of the inventions, the pipe wrench and the adjustable spanner, brought him world fame, and are still sold all over the world today.
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/11/2019 15:45:14
22/02/2020 07:14:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c789919-adfb-4ab6-80fc-10ca9762315d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johansson, Johan Petter
Swedish

First name
Johan
Swedish

Middle name
Petter
Swedish

Last name
Johansson
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
During his long life, Johan Petter Johansson held no less than 110 patents. Two of the inventions, the pipe wrench and the adjustable spanner, brought him world fame, and are still sold all over the world today.
English

Johan Petter Johansson var en kreativ lösare av vardagsproblem. Under sitt långa liv tog han inte mindre än 110 patent. Två av hans uppfinningar, rörtången och skiftnyckeln har gjort honom världsberömd och säljs över hela världen än idag.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
12.12.1853

-Time
12.12.1853
Death
25.08.1943

-Time
25.08.1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Johan Petter was born in 1853 in Vårgårda, Västergötland, in a crofter’s family. When he was 13, he rebuilt his father’s hand thresher, a machine that separated the head of the grain from the straw. The thresher was too heavy for the children to use but JP’s solution meant it could be pulled by a horse. When his mother complained about dangerous paraffin lamps that broke easily, JP learned how to solder tin and made a paraffin lamp out of metal.

First patent
As a young man, Johan Petter worked in railway construction and after his national service he got a job at Munktells Mekaniska Verkstad in Eskilstuna. This was when he designed his first invention, a lubricating nipple — this was a nozzle that provided machine parts with lubrication to reduce friction and load. Munktell took out a patent for the lubricating nipple.

His own company
In 1883, JP’s family moved to the USA, but he remained in Sweden and made plans to start his own company. In 1887 he bought a waterfall outside Enköping that provided power to his newly-started company, Enköpings Mekaniska Verkstad. A year later, Johan Petter had 14 employees and business was booming. As employer, he took care of his employees and their families, building both houses and schools.

Pipe wrench
In JP’s workshop there was always a set of pipe wrenches. Each wrench fitted a particular size of pipe so, for every job, the plumber had to take all the pipe wrenches in a trolley.
“I only had one set of pipe wrenches and when an employee took them out on a job, I was left without a single one… then it occurred to me that an adjustable pipe wrench would be useful”, he explained later in an interview.

In 1888, JP took out a patent on the adjustable pipe wrench. Its jaws could be adjusted so that it would fit all pipes, irrespective of size. The pipe wrench quickly became known all over the World.

Adjustable spanner
Nuts and screws of different shapes and sizes also required different sorts of tool. The solution to the problem was the adjustable spanner, Johan Petter´s second world famous invention. However, he was not the original inventor as the first adjustable spanner had been invented by the Englishman, Joseph Stubs, 50 years earlier.

In 1891, JP Johansson took out a patent on a spanner with two movable jaws. One year later, he improved the tool, and it became today’s adjustable spanner. This time only one of the jaws was movable — the adjusting screw shifted the jaw until it gave a tight grip, which was a completely novel idea. JP Johansson’s colleague, Berndt August Hjort, started to sell both adjustable spanners and pipe wrenches all over the world. In 1892, 300 adjustable spanners were made, but by ten years later, annual production had increased to 4,000. In Denmark, the adjustable spanner is called a ‘Swedish key´ while in Russia it is called ‘sjvedik´ (the little Swede).

Bahco
In 1916 JP handed over his company to his son Hannes and Berndt August Hjort so that he could concentrate on his inventions. Enköpings Mekaniska Verkstad subsequently became the global company Bahco, which has manufactured 100 million adjustable spanners to date.

Other inventions
Johan Petter patented 110 different inventions during his lifetime. He invented the sugar tong after his wife and his daughters complained about him digging into the sugar bowl with dirty fingers when he came home from the factory. When JP Johansson became older and his sight deteriorated, he designed the Triplex lamp that gave better light thanks to its adjustable pendulum.

Johan Petter Johansson died in 1943, nearly 90 years old.

English

Uppväxt
Johan Petter Johansson föddes 1853 i Vårgårda, Västergötland, i en torparfamilj. Han var den äldste av sex syskon. Det märktes att han gärna löste vardagliga praktiska problem. När han var tretton år byggde han om sin fars handtröskverk, ett redskap som separerade korn från halm. Tröskverket var för tungt för barnen och J P Johanssons lösning gjorde att det kunde dras av familjens häst. När hans mamma klagade på farliga fotogenlampor som lätt gick sönder såg J P Johansson till att lära sig löda i tenn för att kunna göra en fotogenlampa i metall. Han lärde sig gjuta egna solur med uppfällbar visare som han kunde bära med sig i fickan.

Första patent
Som ung man arbetade Johan Petter Johansson vid järnvägsbyggen och efter avslutad militärtjänst fick han en anställning på Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Under sin tid där konstruerade han sin första uppfinning, en smörjkopp. Det var ett munstycke som försåg maskindelar med smörjmedel för att minska friktion och belastning. Munktell fick patent på smörjkoppen.

Egen företagare
1883 flyttade J P Johannsons familj till USA. Han blev dock kvar och började fundera på att starta eget. Tre år senare lämnade han Munktells och 1887 köpte han ett vattenfall utanför Enköping som gav kraft till hans nygrundade Enköpings Mekaniska Verkstad.
Ett år senare hade Johan Petter Johansson 14 anställda och verksamheten blomstrade. Som chef tog han gärna hand om sina anställda och deras familjer, byggde både bostäder och skolor och var mycket omtyckt i Enköping.

Rörtången
På J P Johanssons verkstad fanns det alltid en uppsättning rörtänger, för att var och en av dessa skulle passa till rör med olika dimensioner. Varje uppdrag krävde att montören tog med sig alla rörtänger i en dragkärra. Det var ännu ett vardagsproblem.
”Jag hade blott en sats rörtänger, och när en arbetare tog dem alla med sig ut i bygden, så stod jag utan tänger… Då slog det mig en dag plötsligt att det vore bra att ha ställbara rörtänger”, berättade han senare under en intervju.
1888 tog J P Johansson patent på den ställbara rörtången. Dess käftvidd kunde justeras och den passade med andra ord till alla rör. Rörtången blev snabbt världsberömd.

Skiftnyckeln
Muttrar och skruvar i olika former och storlekar krävde också olika sorts verktyg. Lösningen på problemet blev skiftnyckeln, en ställbar skruvnyckel, Johan Petter Johanssons andra världsberömda uppfinning. Han var dock inte först med sin uppfinning eftersom den första justerbara skiftnyckeln hade uppfunnits av engelsmannen Joseph Stubs 50 år tidigare. 1891 tog J P Johansson patent på en ställbar skruvnyckel med två rörliga käftar. Ett år senare förbättrades patentet och dagens skiftnyckel togs fram. Nu var endast en av käftarna rörlig och kunde med hjälp av ställskruven skjutas intill den som var fast, vilket var helt nytt. J P Johanssons kollega Berndt August Hjort började sälja både skiftnycklar och rörtänger över hela världen. 1892 tillverkade man 300 skiftnycklar. Både efterfrågan och produktionen ökade snabbt och tio år senare var man uppe i 4000 skiftnycklar per år. I Danmark kallas skiftnyckeln för ”svensknøgle” medan i Ryssland heter den ”sjvedik”, det vill säga lille svensken.

Polarexpeditioner och skiftnycklar
Salomon August Andrée, patentingenjör och äventyrare, lärde känna Johan Petter Johansson via Svenska Uppfinnarförening som Andrée grundade. Johan Petter Johansson var en av föreningens första medlemmar. De blev goda vänner. När Salomon August Andrée påbörjade sitt misslyckade försök att nå Nordpolen med luftballong som skulle komma att kosta honom livet hade han med sig flera av Johan Petter Johanssons verktyg. Bland dessa fanns även skiftnyckeln, specialtillverkad i mässing för att inte påverka kompassen.

Bahco
1916 bestämde sig J P Johansson för att överlåta företaget år sin son Hannes och Berndt August Hjort för att kunna ägna sig åt sina uppfinningar. Enköpings Mekaniska Verkstad har sedermera blivit världsföretaget Bahco som hittills har tillverkat 100 miljoner skiftnycklar.

Andra uppfinningar
Johan Petter Johansson patenterade 110 olika uppfinningar under sin livstid. Sockertången uppfann han efter att hans fru och döttrar klagat när han kom hem från fabriken och började gräva i sockerskålen med smutsiga fingrar. När JP Johansson blev äldre och fick sämre syn konstruerade han Triplexlampan som gav bättre belysning tack vare sin svängbara pendel. 1928 uppfann han dörrknäppet till skåpdörrar så att de inte skulle öppna själva.

Johan Petter Johansson avled 1943, nästan 90 år gammal.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

Same as (internal)
-Text
Rynell, Sven (1965). J. P. Johansson - inventor of the universal pipe wrench and the adjustabe wrench. Dædalus (Stockholm). 1965
Swedish
-Text
Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.) (1918-). Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Swedish
DigitaltMuseum
021036795014
-Id
021036795014
-System
DigitaltMuseum