Skadedyrsanering [no]

Skadedyrsanering (norwegian bokmål), Skadedjurssanering (swedish)

Behandling (A.1.19) [no]

Last changed
08/01/2019 17:58:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/18d34a89-05d8-4c4c-8c4f-00d42ca5ffdb | RDF/XML | JSON-LD
Label
Skadedyrsanering
Norwegian bokmål

Skadedjurssanering
Swedish

Narrower concept
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål