Watercraft types (National Maritime Museums in Sweden)

Other languages: Fartøystyper (norwegian bokmål), Fartygstyper (swedish)

Naval vessel types

Description

Watercraft types contains terms that are useful when a ship, a depiction of a vessel, or objects linked to a vessel are registered. Watercraft types is supplemented by the datasets Named watercraft types and Mass-produced watercraft.

Maritime heritage is a concern for many stakeholders. Eight maritime museums have therefore a collaborative effort on joint name authorities...

Watercraft types contains terms that are useful when a ship, a depiction of a vessel, or objects linked to a vessel are registered. Watercraft types is supplemented by the datasets Named watercraft types and Mass-produced watercraft.

Maritime heritage is a concern for many stakeholders. Eight maritime museums have therefore a collaborative effort on joint name authorities and vocabulary so as to enable coherent descriptions of maritime heritage.

Collaborative bodies include:
Aust-Agder Museum and Archives, Museum of Bohuslän, part of Västarvet, The Norwegian Maritime Museum, part of the Norwegian Folk Museum,
Maritime Museum and Aquarium in Gothenburg, The Maritime Museum on Åland and National Maritime Museums in Sweden, which consists of the Naval Museum, the Maritime Museum and Vasa Museum.

The objective of our cooperation is to provide improved quality, searchability and usability of information surrounding maritime heritage. Please use the name authorities and vocabulary and contact Malin Joakimson (Malin.Joakimson@maritima.se) if you and your department wish to participate in the cooperation.

The list of ship types is based on, and an expansion of, The Getty Research Institute's Art and Architecture Thesaurus and the terms related to Watercraft.
The material has been translated, sorted, and supplemented to meet the requirements for working with maritime heritage in the Nordic waters. Terms, which are in conformity with the Getty Thesaurus, are connected to this dataset as well as to Wikidata so as to facilitate linkage and searchability. Please contact us if there is anything you miss.

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
25/05/2018 09:15:05
27/06/2024 09:27:08
In operation
Status
Purpose

Sedan den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning (GDPR) som reglerar behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med lagen är att stärka individers rättigheter samt förtydliga och utöka företags och myndigheters ansvar och skyldigheter. I denna auktoritetslista behandlas personuppgifter, såsom namn på konstruktörer, ägare, befäl mm. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna visa, tillgängliggöra och förmedla myndighetens samlingar. Lagstöd finns i att det ...

Sedan den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning (GDPR) som reglerar behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med lagen är att stärka individers rättigheter samt förtydliga och utöka företags och myndigheters ansvar och skyldigheter. I denna auktoritetslista behandlas personuppgifter, såsom namn på konstruktörer, ägare, befäl mm. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna visa, tillgängliggöra och förmedla myndighetens samlingar. Lagstöd finns i att det är en uppgift av allmänt intresse samt en del i myndighetsutövningen. [sv]


URI
http://kulturnav.org/c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Watercraft types
English

Fartøystyper
Norwegian bokmål

Fartygstyper
Swedish

Description
Watercraft types contains terms that are useful when a ship, a depiction of a vessel, or objects linked to a vessel are registered. Watercraft types is supplemented by the datasets [Named watercraft types](http://kulturnav.org/51f2bd1f-7720-4f03-8d95-c22a85d26bbb) and [Mass-produced watercraft](http://kulturnav.org/6a98b348-8c90-4ccc-9da7-42351bd4feb7).

Maritime heritage is a concern for many stakeholders. Eight maritime museums have therefore a collaborative effort on joint name authorities and vocabulary so as to enable coherent descriptions of maritime heritage.

Collaborative bodies include:
[Aust-Agder Museum and Archives](http://www.kubenarendal.no), [Museum of Bohuslän, part of Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [The Norwegian Maritime Museum, part of the Norwegian Folk Museum](http://www.marmuseum.no),
[Maritime Museum and Aquarium in Gothenburg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [The Maritime Museum on Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) and [National Maritime Museums in Sweden, which consists of the Naval Museum, the Maritime Museum and Vasa Museum](http://www.maritima.se).

The objective of our cooperation is to provide improved quality, searchability and usability of information surrounding maritime heritage. Please use the name authorities and vocabulary and contact Malin Joakimson (Malin.Joakimson@maritima.se) if you and your department wish to participate in the cooperation.

The list of ship types is based on, and an expansion of, The Getty Research Institute's Art and Architecture Thesaurus and the terms related to [Watercraft](http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300042940).
The material has been translated, sorted, and supplemented to meet the requirements for working with maritime heritage in the Nordic waters. Terms, which are in conformity with the [Getty Thesaurus](http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html), are connected to this dataset as well as to [Wikidata](http://www.wikidata.org/) so as to facilitate linkage and searchability. Please contact us if there is anything you miss.
English

Fartøystyper består av termer som kan brukes når fartøy, bilder av fartøy eller gjenstander relatert til fartøy skal registreres. Datasetet Fartøystyper er tenkt å kunne brukes sammen med datasetet [Navngitte fartøystyper](http://kulturnav.org/51f2bd1f-7720-4f03-8d95-c22a85d26bbb) og datasetet [Serieproduserte fartøy](http://kulturnav.org/6a98b348-8c90-4ccc-9da7-42351bd4feb7).

Den maritime kulturarven er viktig for mange. Vi er derfor åtte maritime museer som samarbeider om felles autoriteter og vokabularer for å kunne beskrive den maritime kulturarven på en enhetlig måte. I samarbeidet inngår [Aust-Agder museum og arkiv](http://www.kubenarendal.no), [Bohusläns museum som er en del av Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [Norsk maritimt museum som er en del av Norsk folkemuseum](http://marmuseum.no), [Sjöfartsmuseet Akvariet i Gøteborg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [Sjöfartsmuseum på Åland](http://sjofartsmuseum.ax/sve) og [Statens maritime museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet og Vasamuseet](http://maritima.se). Målet er at vårt samarbeid skal resultere i forbedret kvalitet, søkbarhet og anvendelighet når det gjelder informasjon om den maritime kulturarven. Benytt gjerne autoriteter og vokabularer og kontakt Malin Joakimson (Malin.Joakimson@maritima.se) om du og din institusjon vil ta en mer aktiv del i samarbeidet.

Utgangspunktet for listen med fartøystyper har vært The Getty Research Institutes Art and Architecture Thesaurus og termene relatert til [Fartøy / Watercraft](http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300042940). Dette underlaget har så blitt oversatt, sortert og komplettert for å tilfredsstille behovene i forhold til arbeidet med den maritime kulturarven i de nordiske farvann. Der det finnes en overensstemmelse er termene lenket mot [Gettys tesaurus](http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html) og mot [Wikidata](http://www.wikidata.org/) med det målet å underlette koblinger og søkbarhet. Vi hører gjerne fra deg om det er noe du savner.
Norwegian bokmål

Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet [Namngivna fartygstyper](http://kulturnav.org/51f2bd1f-7720-4f03-8d95-c22a85d26bbb) och datasetet [Serietillverkade fartyg](http://kulturnav.org/6a98b348-8c90-4ccc-9da7-42351bd4feb7).

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår [Aust-Agder museum og arkiv](http://www.kubenarendal.no), [Bohusläns museum del av Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum](http://www.marmuseum.no), [Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [Sjöfartsmuseum på Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) och [Statens maritima och transporthistoriska museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet samt Järnvägsmuseet](http://www.smtm.se). Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@smtm.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.

Utgångspunkten för listan med fartygstyper har varit The Getty Research Institutes Art and Architecture Thesaurus och termerna kopplade till [Fartyg / Watercraft](http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300042940).
Detta underlag har sedan översatts, gallrats och kompletterats för att svara mot behoven i arbetet med det maritima kulturarvet i de nordiska farvattnen. Termerna har när överensstämmelse finns länkats mot [Gettys tesaurus](http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html) och mot [Wikidata](http://www.wikidata.org/) med målet att underlätta kopplingar och sökbarhet. Hör gärna av dig om det är något du saknar.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Sedan den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning (GDPR) som reglerar behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med lagen är att stärka individers rättigheter samt förtydliga och utöka företags och myndigheters ansvar och skyldigheter. I denna auktoritetslista behandlas personuppgifter, såsom namn på konstruktörer, ägare, befäl mm. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna visa, tillgängliggöra och förmedla myndighetens samlingar. Lagstöd finns i att det är en uppgift av allmänt intresse samt en del i myndighetsutövningen.
Swedish

Project
Norwegian bokmål


Contact information
dataskyddsombud@smtm.se
Swedish

registrator@smtm.se
Swedish