Lenk, Torsten Rickard (1890 - 1957) [sv]

Other languages: Lenk, Torsten Rickard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Torsten Rickard Lenk, född 1890, död 1957, vapenhistoriker, museiman, fil. dr. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:01:38
13/04/2024 05:31:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9aa9d226-7aee-4f55-b25e-a8d47e697da2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lenk, Torsten Rickard
Swedish

First name
Torsten Rickard
Swedish

Last name
Lenk
Swedish

Title
fil. lic.

-Title
fil. lic.
Swedish
Description
Torsten Rickard Lenk, född 1890, död 1957, vapenhistoriker, museiman, fil. dr.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1890

-Time
1890
Death
1957

-Time
1957
Biography

Torsten Rickard Lenk, född 1890, död 1957, vapenhistoriker, museiman, fil.dr. 1939. Under de första åren efter magisterexamen 1918 ägnade sig Torsten L åt studier i nordisk etnologi o deltog i de undersökningar som Sigurd Erixon ledde vid Nordiska museet. Därefter medverkade han i förberedelserna till den stora gbgsutställningen 1923 o kom att leda insamlingen av föremål till dess hantverksavdelning. Denna första insats på museibanan ledde till en amanuenstjänst vid Livrustkammaren 1924, där han verkade till sin pensionering 1957, alltsedan 1944 som institutionens chef. Som museiman upprätthöll L sin företrädare Rudolf Cederströms stränga krav på dokumentation o källkritik, o för föremålens del på klara proveniensuppgifter o äkthet. Samtidigt som han 1929 utgav den första i egentlig mening populära vägledningen över institutionen, inledde han sina forskningar om eldhandvapen. Under andra världskriget deltog han i olika samarbetsorgan museerna emellan för skydd o evakuering av samlingarna. Efter krigsslutet ledde han nyuppställningen av samlingarna. Som museiman var han också intresserad av konserveringsproblem, särskilt ifråga om textilier. Som vapenhistoriker är L känd genom sitt stora verk om flintlåset (doktorsavhandling) 1939. Redan innan det blev översatt, till engelska 1967 o till tyska 1975, vann det internationellt erkännande o placerade honom bland vapenforskningens elit. L:s metodik var att låta dokumenten tala. På grundval av uppgifter i räkenskaper o inventarieförteckningar samt förlageteckningar ordnades det bevarade föremålsmaterialet, de gamla rustkamrarnas bössor o pistoler, till kronologiskt o typologiskt fast avgränsade grupper. Mästarnamn o verkstadstraditioner växte fram, när signaturer o datering konfronterades med arkivens uppgifter. Med L:s intresse för det typografiska o för reproduktionstekniken blev också verkets yttre form imponerande. Han publicerade också flera värdefulla undersökningar på heraldikens o textilkonstens områden. Som chef för en institution av gammalt historiskt ursprung kunde L lätt förledas till vissa retoriska överslag både i skrift o personlig framtoning, men hans betydelse för Livrustkammarens status o utveckling är odiskutabel. Han var i Egypten 1924.

Swedish

Activity
, , Egypten [sv],

-Place reference
, , Egypten [sv],
--Place (text)
Egypten
Swedish
Carlotta-SMVK
1021583

-Id
1021583
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461657
-Id
021037461657
-System
DigitaltMuseum