Backman, Gaston Victor (1883 - 1964) [sv]

Backman, Gaston Victor (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Bibliografi i urval Bidrag till kännedomen om de medeltida svenskarnas antropologi. 1, Kranier och skelett från S. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:24:22
04/04/2020 05:02:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/64f3f4de-679f-4589-a83d-02feb5b76897 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Backman, Gaston Victor
Swedish

First name
Victor Gaston
Swedish

Last name
Backman
Swedish

Description
Bibliografi i urval Bidrag till kännedomen om de medeltida svenskarnas antropologi. 1, Kranier och skelett från S.
Swedish

Wikipedia

Birth
11/07/1883

-Time
11/07/1883
Death
18/02/1964

-Time
18/02/1964
Biography

Bibliografi i urval Bidrag till kännedomen om de medeltida svenskarnas antropologi. 1, Kranier och skelett från S. T. Clemens kyrkoruin i Visby, 1911 Människans förhistoria. D. 1, Den äldre stenåldern Stockholm, 1911 Die Bauchflosse der Selachier : Abt. 1 : Die Bauchflosse der Batoidei (Doktorsavhandling), Uppsala 1913 Das Wachstum der Körperlänge des Menschen, Lund, 1934 Människoraserna och moderna rasproblem, Stockholm, 1935 Die organische Zeit, Lund, 1939 (Wikipedia), Anatom, professor i Riga 1920-25 och i Lund 1933-48; tvillingbror till Louis B. och bror till Ch. Pierre B. Han utgav vetenskapliga arbeten i anatomi, antropologi och rashygien. Skänkt saml. från Lappland, Kongo och Grönland. /US, Gaston Victor Backman, född 11 juli 1883 i Rejmyre, död 18 februari 1964 i Uppsala, var en svensk anatom, antropolog och läkare. Efter studentexamen i Kalmar 1901, studerade Backman vid Uppsala universitet, blev med kand 1907, med lic 1913 och promoverades till med dr 1913. Han var [amanuens] vid Riksmuseets etnografiska avdelning [1910-]1911 och 1916-1917. Backman var också underläkare, senare biträdande läkare vid Uppsala hospital 1912-19, läkare vid Säters hospital 1919-22. 1920 kallades han till att vara professor i anatomi vid Lettlands universitet i Riga samt direktör för de anatomiska och histologiska institutionerna där. 1925 blev han prosektor i anatomi vid Karolinska institutet, 1933 kallades han till att vara professor i anatomi vid Lunds universitet och förblev det till pensioneringen 1948. Backman promoverades till hedersdoktor i anatomi vid Lettlands universitet 1925 och invaldes i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund 1934. Backmans antropologiska forskning omfattar bearbetningar av arkeologiskt skelettmaterial och utredningar av variationer i kraniets former. Inom den komparativa och humana anatomin och embryologin studerade han bronkernas och lungkärlens topografiska relationer, variationer inom muskel- och kärlsystemet och människofotens uppkomst. Backman studerade även tillväxten och försökte utforska de matematiska lagar som styr individens tillväxt och utveckling. Han definierade begreppet organisk tid för jämförandet av olika ålderstadier hos växande organismer. 1935 skrev han den populärvetenskapliga Människoraserna och moderna rasproblem, som till större delen är en översikt av den dåtida kunskapen om fysiska skillnader mellan raserna, deras uppkomst och spridning. I kapitlet Psykologiska olikheter mellan de olika männskoraserna söker han påvisa att dessa skillnader är tämligen små och att föreställningar om framför allt de europeiska rasernas överlägsenhet över andra, saknar grund. Han hänvisar i stället till sociala faktorer som förklaring till dessa skillnader. Den rasideologi som anammats av nazisterna avfärdar han helt. "Arierpropagandan vilar på en oriktig grund och på ovetenskapliga förutsättningar och är redan från början förfelad." Backman har också skrivit artiklar för Nordisk familjebok 2 och 3 uppl, Svensk uppslagsbok, referat och recensioner i Hygiea, Ymer, Svensk medicinsk tidskrift och artiklar i dagspressen. Vidare har han behandlat Frimurareordens historia i artiklar och föredrag. (Wikipedia) Backman var amanuens på Riksmuseets etnografiska avdelning från januari 1910 till oktober 1911 (Årsberättelse Etnografiska avdelningen, Naturhistoriska riksmuseet i Vetenskapsakademiens årsböcker1911:197 och 1912:189) och anställdes på nytt i december 1916 fram till en bit in på 1917 (Vetenskapsakademiens årsbok, nr 16, 1918:195) som antropologiskt sakkunnig då han också var med och utformade sal 9, Antropologiska sektionen, i museets utställning på Wallingatan 2. (Michael Barrett)

Swedish

Carlotta-SMVK
1174343

-Id
1174343
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460922
-Id
021037460922
-System
DigitaltMuseum