Sweden, populated places (GeoNames)

Other languages: Svenska orter (GeoNames) (swedish)

Sweden

Description

Lista med ortnamn i Sverige från Geonames. Detta ska med tiden bli ett externt dataset med platshållare lästa från geonames. Data är nu lästa från ascii-dumpfil. Urvalet är geonames featureclass 'P', dvs bebyggelse-relaterade platser.

Datasetet är uppdaterat 2014-05-15. [sv]

Dataset
25/05/2018 08:40:24
22/03/2016 19:40:38
Inactive
Status

URI
http://kulturnav.org/7e1ec1cc-dd2f-47db-9a5b-d936c2825bdd
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 28039 hits.
Name
Sweden, populated places (GeoNames)
English

Svenska orter (GeoNames)
Swedish

Description
Lista med ortnamn i Sverige från Geonames. Detta ska med tiden bli ett externt dataset med platshållare lästa från geonames. Data är nu lästa från ascii-dumpfil. Urvalet är geonames featureclass 'P', dvs bebyggelse-relaterade platser.

Datasetet är uppdaterat 2014-05-15.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish