Verk [sv]

Ett verk är en avgränsad intellektuell eller konstnärlig skapelse - "A distinct intellectual or artistic creation, that is, the intellectual or artistic content."
Verket är abstrakt. Det finns inget enskilt materiellt objekt - real world object - som kan sägas vara verket. Materiella instanser av verket hanteras inte av KulturNav utan tillhör "samlingsförvaltningen".

Ett verk kan t ex vara en musikkomposition, ett konstverk eller ett bokverk. Verket kan hanteras som en auktoritetspost i KulturNav, uttryck av verket - t ex inspelningar av kompositionen är samlingsobjekt som hanteras i ett samlingsförvaltningssystem.

Verk motsvarar Work i RDA och Work i FRBR/IFLA LRM (LRM-E2).

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Verkets namn. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn för verket. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk och ange flera alternativa namn.
 • Annat namn. Ett annat namn på verket som kan specificeras och tidsättas, t ex om verket bytt namn vid en viss tidpunkt.

Beskrivningar

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om verket. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.
 • Historik. En historik över verket och dess tillkomst. Språkanpassad.
 • Ämne. Verket kan övergripande beskrivas genom taggar i form av poster i KulturNav. Du kan filtrera fram en viss informationskategori när du söker fram ämnen. Du kan lägga till flera ämnen.

Typ

 • Typ. Typ av verk i form av en term i KulturNav som söks fram och väljs från en lista.

Tid

 • Skapad. Tidpunkt när verket skapades.

Händelser

Produktion

Beskriver verkets tillkomst. Flera händelser kan vid behov skapas.

 • Aktörer. Aktörer som kan kopplas till verkets tillkomst. Man kan lagra en eller flera aktörer i samma eller olika roller till verket.
  - Roll. Den roll som aktören hade i sin relation till verket. Rollerna är definierade som termer i KulturNav och söks fram och väljs från en lista.
  - Aktör. Den aktör som agerade i rollen i verket - ett person eller ett organisationsnamn. Aktören söks fram och väljs från en lista. Endast en aktör kan väljas per händelse.
  - Aktör (text). Om aktören saknas i KulturNav kan den skrivas in som en text.
 • Tid
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
 • Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
 • Källa. Specifika källor för händelsen.

Aktiviteter

 • Typ av aktivitet. Här kan en aktivitet kring verket sökas och väljas från en lista.
 • Tid
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
 • Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
 • Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Aktör
  - Roll. Den roll som aktören hade i sin relation till aktiviteten. Rollerna är definierade som termer i KulturNav och söks fram och väljs från en lista.
  - Aktör. Den aktör som agerade i rollen i aktiviteten - ett person eller ett organisationsnamn. Aktören söks fram och väljs från en lista. Endast en aktör kan väljas per händelse.

Relationer

 • Samma som (intern). Verket är en dubblett med ett annat identiskt verk i KulturNav.
 • Är del av. Ett verk kan vara del av ett annat verk.
 • Har del. Ert verk kan bestå av delar.
 • Del av samling. Ett verk kan ingå i en samling.

Mappningar (relationer mot internet-resurser)

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma verk i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av verket, t ex en Wikipedia-artikel.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard-referens, till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att illustrera eller identifiera verket. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)

Produktion, roller - systemmappen = 8a4797c5-5615-48a8-be41-d56544828240
Aktivitet, roller - systemmappen = 518687f5-5248-4b01-92b0-fa1333608d7e[sv]