Samlingar [sv]

En post i kategorin samling beskriver en namngiven aggregation av ting, t ex en foto- eller föremålssamling vid ett museum. Posten definierar själva samlingen och dess sammanhang och historik. Posten definierar däremot inte upp alla objekt som finns i samlingen.

Samlingsbegreppet motsvarar E78 Collection i CIDOC CRM.

Notera att KulturNav skiljer mellan "kulturhistoriska samlingar", NamedCollection, och generella "objektsamlingar", Collection. Den sistnämnda informationskategorin är inte tillgänglig i KulturNavs standardschema.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Samlingens namn. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn för samlingen. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk och ange flera alternativa namn.
 • Annat namn. Ett annat namn på samlingen som kan specificeras och tidssättas, t ex om samlingen bytt namn vid en viss tidpunkt.

Beskrivningar

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om samlingen. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.
 • Historik. En historik över samlingen och dess tillkomst. Språkanpassad. Innehållet i samlingen beskrivs nedan.
 • Tidsintervall. Övergripande tidsintervall för samlingen som beskriver när samlingen skapades (till skillnad från själva innehållet i samlingens tidssättning).
  - Tidigaste tidpunkt. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste tidpunkt. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Tidskommentar. En anmärkning kring tidssättningen. Språkanpassad.
 • Ingår i. En samling kan bestå av samlingar. Relaterad samling söks fram och väljs från en lista.
 • Ämne. Samlingen kan övergripande beskrivas genom taggar i form av poster i KulturNav. Du kan filtrera fram en viss informationskategori när du söker fram ämnen. Du kan lägga till flera ämnen.

Typ

 • Samlingstyp. Typ av samling i form av en term i KulturNav som söks fram och väljs från en lista. Endast ett värde kan väljas.

Samlingslänk

Här kan du länka till arkivmaterial som beskriver samlingen eller till resurser som visar samlingens innehåll. Du kan ha flera samlingslänkar.

 • URL. En URL till resursen. Ska innehålla http://.
 • Länktext. En Länktext som beskriver länken. Språkanpassad.
 • Identifierare. En identifierare för resursen.

Samlingsinnehåll

En strukturerad men översiktlig beskrivning av samlingen innehåll:

Beskrivning

 • Innehållsbeskrivning. Här kan samlingens innehåll beskrivas med en text. Språkanpassad.

Samlingsinnehåll

Taggar som sammanfattar samlingens innehåll.

 • Ämnesord. Ämnesord i form av termer i KulturNav som beskriver samlingens innehåll. Orden söks fram och väljs från en lista. Flera ämnesord kan väljas.
 • Plats. Platser som berörs av samlingen i form av referenser till platsposter i KulturNav. Platser söks fram och väljs från en lista. Flera platser kan väljas.
 • Aktör. Aktörer, personer eller organisationer, som är kopplade till samlingens innehåll i form av aktörsposter i KulturNav. Aktörer söks fram och väljs från en lista. Flera aktörer kan väljas. Aktörer som har varit en del av själva insamlandet hanteras separat.
 • Händelse. Händelser som finns med i samlingens innehåll i form av händelseposter i KulturNav. Händelser söks fram och väljs från en lista. Flera händelser kan väljas.
 • Objekt. Objekt i KulturNav som kan kopplas till samlingens innehåll i form av referenser till objektposter, som fartyg, byggnader, strukturer, design etc. Objekten söks fram och väljs från en lista. Flera objekt kan väljas. Observera att objekten som ingår i samlingen vanligtvis inte tas upp här.
 • Tid. Tidsintervall som samlingen berör i form datum eller år. Anges som:
  - Tidigaste tidpunkt. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste tidpunkt. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Tidskommentar. En anmärkning kring tidssättningen. Språkanpassad.

Relationer

Ägare/förvaltare

 • Nuvarande ägare/förvaltare av samlingen i form av en koppling till en aktör (person eller organisation) i KulturNav. Aktören söks fram och väljs från en lista. Samlingen kan ha flera ägare/förvaltare.
 • Ägdes av. En tidigare ägare/förvaltare i form av en händelse:
 • Ägare. Tidigare ägare/förvaltare i form av en referens till en aktör (person eller organisation) i KulturNav. Aktören söks fram och väljs från en lista. Samlingen kan ha flera tidigare ägare/förvaltare.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Aktörer. Aktörer som kan kopplas till samlingens uppbyggnad och administration. Man kan lagra en eller flera aktörer i samma eller olika roller till samlingen.
  - Roll. Den roll som aktören hade i sin relation till samlingen. Rollerna är definierade som termer i KulturNav och söks fram och väljs från en lista.
  - Aktör. Den aktör som agerade i rollen i samlingen - ett person eller ett organisationsnamn. Aktören söks fram och väljs från en lista. Endast en aktör kan väljas per händelse.
 • Samma som (intern). Samlingen är en dubblett med en annan identisk samling i KulturnNav.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till organisationer eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma samling i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av samlingen, t ex en Wikipedia-artikel.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard-referens, till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att identifiera samlingen. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll (skos:changeNote)[sv]