Grupper [sv]

Grupper är ett sätt att beskriva namngivna grupper av personer som inte betraktas som formellt organiserade. En grupp skulle kunna vara en släkt, ätt eller medlemmarna i en internet-commuity. Gränsdragning mot organisationer kan diskuteras. Grupper har inte juridisk kapacitet - de är inte juridiska personer.

Grupper i KulturNav motsvarar Group i standarden FOAF.

Egenskaper

Fakta

Namn

 • Namn. Gruppens rekommenderade namnform. Möjlighet finns att ange namnet på flera språk. Obligatorisk egenskap.
 • Annat namn. Ett annat namn på gruppen. Annat namn kan specificeras och tidssättas:
  - Specificerat. Här kan du specificera det namnet.
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för användningen av namnet. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med datering av namnet.
  - Källa. Specifika källor för det tidigare namnet.
 • Alternativt namn. Ett alternativt namn på personen. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.
 • Ej använda namn. Alternativa namn på personen som kan öka namnets sökbarhet, men som inte ska användas eller visas. Språkanpassat. Egenskapen kan användas flera gånger.

Typ

 • Typ. Typ av grupp i form av en referens till en term i KulturNav. Grupptyper väljs från en lista som hämtas från mappen Grupptyper [sv]

Beskrivning

 • Beskrivning. En kort sammanfattande beskrivande text om gruppen. Beskrivningstexten visas i sidhuvudet. Språkanpassad.

Bildad

 • Bildad. Händelsen när gruppen bildades:
  - Tidpunkt. Tidpunkt för bildandet av gruppen. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser. Ytterligare beskrivande egenskaper kring bildandet:
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med tidpunkterna.
  - Plats. Plats där gruppen bildades i form av en text. Det rekommenderas att ange plats för etablering som en referens till en platspost:
  - Platsreferens. En referens till en platspost där gruppen bildades. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Etablerad av. En referens till en eller flera aktörer som bildade gruppen. Referensen är till aktörsposter i KulturNav som söks fram och väljs från en lista.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.

Upplöst

 • Upplöst. En tidpunkt - ett år eller ett datum - när gruppen upplöstes. Anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag). Läs mer om osäkerhet i tidsangivelser.](/info/dating). Ytterligare beskrivande egenskaper kring upplösningen se ovan, Bildad.

Historik

 • Historik. En beskrivning av gruppens historik. Kan skrivas i beskrivande form eller som kronologisk lista. Flerspråkig.

Geodata

Egenskaper som hanterar gruppens eventuella lokalisering på kartan.

Platsreferens

 • Plats En relation till en plats i form av en platsreferens till en platspost för gruppen. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den från listan.
 • Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
 • Platstext. Plats i form av en text. Det rekommenderas att ange plats för etablering som en referens till en platspost

Koordinater

En eller flera koordinater som en lokalisering på kartan:

 • Identitet. En identitet på punkten
 • Koordinatsystem. Anger i vilket koordinatsystem/projektion punkten ligger. Koordinatsystemet är definierat som en term i datasetet Spatial reference systems. Koordinatsystem väljs från en lista.
 • Latitud (Northing). Koordinatvärde på den axel där värdet växer mot norr. Anges som ett decimaltal.
 • Longitud (Easting). Koordinatvärde på den axel där värdet växer mot öster. Anges som ett decimaltal.
 • Höjd. Höjdvärde (Z-värde). Anges som ett decimaltal.

Relationer

Händelser

Egenskaper som vanligtvis är knutna mot en viss tidpunkt eller ett tidsintervall hanteras som händelser med flera egenskaper. Händelserna har en huvudegenskap och sedan ytterligare egenskaper om man har mer fakta.

 • Verksamhet. Här kan en gruppens verksamhet eller aktivitet beskrivas som en typ (text).
  - Tidigaste datum. Tidigaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Senaste datum. Senaste tidpunkt för händelsen. Tidpunkten anges som ett ISO 8601-datum (år, år-månad-dag).
  - Datumkommentar. En kommentera kring osäkerhet eller dylikt i samband med händelsen.
  - Plats. Plats där händelsen inträffade i form av en text. Det rekommenderas att i stället ange plats som en referens till en platspost (nedan).
  - Platsreferens. En referens till en platspost där händelsen inträffade. Du anger plats genom att söka fram poster och välja den önskade från listan.
  - Specificerat. En specificering av platsreferensen i form av en text. Detta kan t ex specificera platsen till en viss gatuadress, trappa etc - uppgifter som är mindre effektiva att hantera som egna platsposter.
  - Källa. Specifika källor för händelsen.
 • Relaterad till. En generell relation mellan personen och en annan aktör. Egenskapen har samma egenskaper som andra händelser. Relationen mellan aktörerna kan specificeras med en text:
  -Specifikation. En text som beskriver hur aktörerna var relaterade. Språkanpassad.

Relationer

Relationer till andra poster inom KulturNav. Relationerna är i grunden reflexiva och lagras på aktuell post och som ett förslag till ny relation på relaterad post (som måste godkännas). Relationen lagras endast på aktuell post om den relaterade posten är en skrivskyddad platshållare. Läs mer om platshållare.

 • Består av. Medlemmar i gruppen i form av en referenser till personer i KulturNav. Posten söks fram och väljs från en lista.
 • Har medlem. Medlemmar i olika roller i gruppen.
 • Samma som (intern). Gruppen är en dubblett med en annan grupp-post i KulturnNav. Posten söks fram och väljs från en lista.

Mappningar (relationer mot internetresurser)

Mappningar är externa relationer till grupper eller andra resurser som är publicerade på internet (i andra system/scheman) och som identifieras av en Uniform Resource Identifier (URI). En URL till relaterad plats/resurs anges som fältvärde i mappningarna.

 • Samma som. En relation till en URI som definierar samma grupp i ett annat auktoritetssystem/schema.
 • Se även. En se även-relation till en URL som ger ytterligare information eller beskrivning av gruppen, t ex en Wikipedia-artikel om gruppen.

Källor

Referenser

 • Referenser. En textreferens, t ex en Harvard..., till en källa som refereras från posten. Många källor kan refereras.

Webbreferenser

 • Webbreferenser. En referens till en internet-källa som refereras från posten. Består av en URL till källan och en text. Många URL:er kan refereras.

Bilder

 • Bilder (en eller flera) som hjälper till att identifiera gruppen. T. ex. gruppens märke, vapen eller andra igenkänningstecken. Läs mer om bilder.

Licens

 • Licens. En licens som definierar hur posten och dess innehåll kan (åter)användas av andra system och tillämpningar. Läs mer om licenser.

Administrativt

Administrativa data kring posten.

 • Dataset. Postens placering i ett dataset.
 • Alternativt Id. Postens identitet i andra (tidigare) system/databaser som förvaltade posten. Flera identiteter kan hanteras från olika system/databaser.
 • Är samlingsterm. Anger om egenskapen är ikryssad att posten är en samlingsterm. Läs mer om samlingstermer ovan.
 • Version. Ett versionsnummer för poster. KulturNav har inte ännu en aktiv versionshantering (det finns emellertid en redigeringshistorik).

Ersätts av

 • Ersätts av anger en hänvisning till den post som ersätter aktuell post när aktuell post arkiverats. Aktuell post är därmed en dubblettpost som inte ska användas. Ersättningsposten söks fram och väljs från en lista. Läs mer om dubblettposter.

Noteringar

 • Administrativ notering. En administrativ notering kring t ex saker att förbättra i posten. (skos:editorialNote)
 • Historiknotering. En notering kring eventuella ändringar av postens betydelse. (skos:historyNote)
 • Ändringsnotering. En loggning av mindre ändringar i postens innehåll. (skos:changeNote)

Källdata

 • Käll-URI. En URI till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts att den löser upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.
 • Käll-url. En URL till källresursen för en platshållare. Resursen förutsätts inte lösa upp RDF vid anrop. Läs mer om platshållare.[sv]