Om arkiverade och ersatta poster [sv]

Arkiverade poster

En arkiverad post dvs en post med status Deprecated är en tidigare publicerad post som av datasetförvaltarens administratör inte längre rekommenderas att användas och som inte längre förvaltas aktivt. Det kan röra sig om en föråldrad term som inte längre bör användas eller att en aktör eller ett objekt är en dubblettpost till en bättre och mer etablerad post. Arkiverade poster är fortfarande fullt tillgängliga via API och användargränssnitt men bör inte längre användas och inte heller refereras till inom KulturNav.

 • Posten arkiveras av en administratör för datasetet
 • En arkiverad post kan ”aktiveras” igen genom att dess status ändras till Published
 • KulturNavs API returnerar alltid både publicerade och arkiverade poster i ett ej autentiserat anrop

Ersatta poster

En ersatt post är en arkiverad post som länkar vidare till en bättre eller mer använd eller bättre etablerad post som ersättning. Den ersatta posten har en referens till en annan post i egenskapen Replaced by (superconcept.replacedBy).

 • När du ser på en ersatt post dirigeras du vidare till den ersatta posten (om du inte har skrivbehörighet till posten)
 • En omdirigering till ersättningsposten sker även för alla ej autentiserade anrop via API.
 • En ersatt post dirigerar inte vidare till den ersättande posten när du hämtar posten från ett sökresultat (api/search, api/core och api/summary) eller vid en listning (api/list).

Det finns två metoder att se om en post är ersatt:

 1. Se respons-historiken på den ersatta posten: Den indikerar med http 303 att det genomförts en redirekt till den ersättande posten (som med andra ord returneras via requesten)
 2. Se på posten som ersätter. Där finns referenser till de poster den ersätter i egenskapen Replaces (superconcept.replaces)

Rekommenderad användning - användare

 • När du länkar till poster inom KulturNav - länka enbart till publicerade - ej arkiverade poster
 • Vid katalogisering ska du enbart använda publicerade auktoriteter. Tidigare använda poster som arkiverats sedan sist bör göras ogiltiga så att de inte används vid ny katalogisering.
 • Auktoriteter som arkiverats bör erättas av en bättre ersättande post i samlingsförvaltningssystemet

Rekommenderad användning - API

 • Hämta endast publicerade poster i realtidsanrop för att t ex söka och hämta värden för listning. Detta görs genom att lägga på statusfiltret i requestet: superconcept.status:853a2d84-5b2b-11e2-bcfd-0800200c9a66
 • När dina KulturNavsdata synkroniseras och du hämtar uppdaterad information, se till att läsa alla poster och hantera arkiverade poster och ersatta poster med egen logik:
  - Arkiverade poster bör göras ogiltiga.
  - Ersatta poster borde läsa ner den ersättande posten till listorna och göra den arkiverade posten ogiltig.[sv]