Local area development plan Place holder

Reguleringsplan (norwegian bokmål), Reguleringsplan (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/reguleringsplan
Label
Local area development plan
English

Reguleringsplan
Norwegian bokmål

Reguleringsplan
Norwegian nynorsk

Not used label
Arealbruksendring
Norwegian nynorsk

Arealbruksendring
Norwegian bokmål

Arealplanlegging
Norwegian nynorsk

Arealplanlegging
Norwegian bokmål

Ekspropriasjon
Norwegian bokmål

Offentlig reguleringsplan
Norwegian bokmål

Offentleg reguleringsplan
Norwegian nynorsk

Oreigning
Norwegian nynorsk

Privat reguleringsplan
Norwegian nynorsk

Privat reguleringsplan
Norwegian bokmål

Reguleringsbestemmelse
Norwegian bokmål

Reguleringsforskrift
Norwegian nynorsk

Reguleringsforskrift
Norwegian bokmål

Reguleringsføresegn
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Plans
English

Note
En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.
Norwegian bokmål

Ein reguleringsplan er ein politisk vedteken plan over eit avgrensa område. Reguleringsplanen fastset korleis området kan brukast og kva som kan byggjast der. Planen omfattar eit kart med reguleringsbestemmelsar.
Norwegian nynorsk