Personal care leave Place holder

Other languages: Omsorgspermisjon (norwegian bokmål), Omsorgspermisjon (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:01:32
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgspermisjon
Label
Personal care leave
English

Omsorgspermisjon
Norwegian bokmål

Omsorgspermisjon
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

English

Note
Permisjonsretter for arbeidstakere i forbindelse med barns og barnepassers sykdom, og fedres rett til to uker fri i forbindelse med fødselen. Tilsvarende gjelder adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med at de overtar omsorgen for barnet.
Norwegian bokmål

Permisjonsrettar for arbeidstakarar i forbindelse med sjukdom til barn og barnepassar, og fedres rett til to veker fri i samband med fødselen. Tilsvarande gjeld adoptivforeldre og fosterforeldre i samband med at dei overtek omsorgen for barnet.
Norwegian nynorsk