Carer allowance Place holder

Omsorgsstønad (norwegian bokmål), Omsorgsstønad (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:00
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/omsorgsstonad
Label
Carer allowance
English

Omsorgsstønad
Norwegian bokmål

Omsorgsstønad
Norwegian nynorsk

Not used label
Følgje
Norwegian nynorsk

Ledsager
Norwegian bokmål

Omsorgslønn
Norwegian bokmål

Omsorgsløn
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

English
     Care services
English


Note
Kommunen kan gi omsorgsstønad til personer som pleier og har omsorg for familie og nærstående. Hensikten med ordningen er å støtte opp under den familiebaserte omsorgen, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet.
Norwegian bokmål

Kommunen kan yte omsorgsstønad til personar som pleier og har omsorg for familie og nærståande. Hovudføremålet med omsorgslønnsordninga er å støtte opp under den familiebaserte omsorga, og gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.
Norwegian nynorsk