Benzelstierna, Lars Jesper (1808 - 1880) [sv]

Benzelstierna, Lars Jesper (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Lars Jesper Benzelstierna (1808-1880) var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente, men tog avsked från det militära år 1841. Han utförde det första, idag bevarade fotografiporträttet i Sverige, under 1840-talet. Hösten 1840.var han tillsammans med Urban Emmanuel Mannerhjerta och Georg Albert Müller den första att ställa ut egna daguerreotyper i Sverige Utställningen hölls på Kungliga Slottet i Gamla stan i den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/08/2016 12:49:38
21/01/2023 01:52:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cb665024-e940-445a-a8ff-c5244c495c3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Benzelstierna, Lars Jesper
Swedish

First name
Lars Jesper
Swedish

Last name
Benzelstierna
Swedish

Alternative name
Benzelstjerna, Lars Jesper
Swedish

Description
Lars Jesper Benzelstierna (1808-1880) var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente, men tog avsked från det militära år 1841. Han utförde det första, idag bevarade fotografiporträttet i Sverige, under 1840-talet. Hösten 1840.var han tillsammans med Urban Emmanuel Mannerhjerta och Georg Albert Müller den första att ställa ut egna daguerreotyper i Sverige Utställningen hölls på Kungliga Slottet i Gamla stan i den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
06/12/1808 , , Stockholms kommun, Stockholms län [sv]

-Time
06/12/1808
-Place reference
, , Stockholms kommun, Stockholms län [sv]
--Place (text)
Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Death
11/02/1880 , , Kristianstad, Skånes län [sv]

-Time
11/02/1880
-Place reference
, , Kristianstad, Skånes län [sv]
--Place (text)
Kristianstad, Skånes län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Son till kapten Jesper Albrekt Benzelstjerna och Catharina (f. Wettergren). Modern avled tre månader efter Lars Jespers födelse, det yngsta barnet i en skara av tolv. Fadern flyttade med barnen från Stockholm till Karlshamn.

Urban Emmanuel Mannerhjerta, Georg Albert Müller och Lars Jesper Benzelstjerna var de första som ställde ut egna daguerreotyper i Sverige, hösten 1840. Platsen var Kungliga Slottet i Gamla stan, den norra slottsflygeln där museiverksamhet då bedrevs, och där idag Bernadottebiblioteket har sina lokaler.

Benzelstierna var underlöjtnant vid norra Skånes infanteriregemente under åren 1835-1884. Han tog dock avsked från det militära år 1841.

Benzelstierna var gift med Charlotta Magdalena Linderholm. Han ansågs vara den förste yrkesfotografen i Sverige.

Han utbildade sig till grafiker under 1830-talet och arbetade med färglitografier. Benzelstierna var den som utförde det första fotografiporträttet i Sverige, vilket skedde under 1840-talet.

För Benzelstiernas visit i Linköping 1841, se nedan anmärkningar.

Lars Jesper Benzelstjerna i Norrköping
I Norrköpings Tidningar från den 26 juni 1841 finner vi under rubriken 'Anmälde resande' att löjtnant Benzelstjerna från Stockholm anlänt till staden tre dagar tidigare. Dagen då Benzelstjerna ankom Norrköping infördes också hans första annons:

'Experimenter med Daguerreotypen - förewisas alla dagar, från kl. 9 till 1 f.m. samt från kl 3 till 6 e.m, uti Konditor Öhmans hus wid Tyska torget, en trappa upp. Wid samma tillfälle är att bese en mängd vuer af hufvudstaden, tagne med Daguerreotypen. Biljetter a 24 s. Banko stycket, samt hälften för barn, säljas uti Herr Öhmans butik.'

Redaktionen för Norrköpings Tidning, som hade närvarat ett av Benzelstjernas experiment, intygade det högst intressanta och märkvärdiga med Daguerres uppfinning. I en notis berättas det om 'en vy af Saltängsallén med de derå belägne husen, hwilken lyckades fullkomligt'. Dagerrotypen ska ha tagit Benzelstjerna omkring 30 minuter att färdigställa.

Vidare uppgavs det att 'Hr Benzelstjerna lärer ytterligare tagit ett par vyer af Norrköping, hwilka öfwerträffat hwad han förut producerat i den wägen.' Notisen avslutas med ett indirekt erbjudande riktat till husägare som genom Benzelstjerna och dagerrotypins försorg kunde få sina lantegendomar avbildade.

Under marknadsdagarna gjorde Benzelstjerna det möjligt att enbart lösa entré till utställningen som vid det laget kompletterats med att även innehålla vyer från Norrköping. Priset för utställningen justerades till 12 skilling banko och i utställningslokalen fanns även en 'Camera-Clara' uppställd. Kostnaden för att övervara ett av Benzelstjernas fyra dagliga experiment var fortsatt 24 skilling banko.

Swedish

Occupation
Photographer , , Stockholms kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Stockholms kommun [sv]
--Place (text)
Stockholms kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 , , Linköpings kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
, , Linköpings kommun [sv]
--Place (text)
Linköpings kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 , , Söderköpings kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
, , Söderköpings kommun [sv]
--Place (text)
Söderköpings kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 , , Motala kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
, , Motala kommun [sv]
--Place (text)
Motala kommun
Swedish
Photographer 1841 1841 , , Jönköpings kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1841 1841

--Earliest time
1841
--Latest time
1841
-Place reference
, , Jönköpings kommun [sv]
--Place (text)
Jönköpings kommun
Swedish
Photographer 23/06/1841 17/07/1841 , , Norrköpings kommun [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
23/06/1841 17/07/1841

--Earliest time
23/06/1841
--Latest time
17/07/1841
-Place reference
, , Norrköpings kommun [sv]
--Place (text)
Norrköpings kommun
Swedish
Residence
, , Storgatan 10, Stockholms stad [sv] 1859 1860
ca 1859 - 1860

-Place reference
, , Storgatan 10, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Storgatan 10, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1859 1860

--Earliest time
1859
--Latest time
1860
-Dating comment
ca 1859 - 1860
Swedish
, , Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad [sv] 1860 1861

-Place reference
, , Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1860 1861
--Earliest time
1860
--Latest time
1861
, , Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad [sv] 1861

-Place reference
, , Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Gamla Kungsholmsbrogatan 30, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1861
--Earliest time
1861
Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Krigsarkivet
Swedish

Norrköpings Tidningar 1841-06-23, 1841-06-26, 1841-07-07, 1841-07-10, 1841-07-17
Swedish

Östgöta Correnspondenten 1841-07-24, 1841-07-28, 1841-07-31
Swedish

-Text
Den svenska fotografins historia : 1840-1940 / Rolf Söderberg, Pär Rittsel. Bonnier fakta, 1983. (ISBN 91-34-50314-5)
Swedish
-Text
De första fotograferna : introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige / Björn Axel Johansson. Lund: Historiska media, 2005. (ISBN 91-85057-73-8)
Swedish
-Text
Daguerreotypien i Sverige / Helmer Bäckström
Swedish
-Text
Ett par fotografiska inkunabler från 1850-talet / Sixten Rönnow
Swedish
-Text
Pär Rittsel Lars Bezelstierna
Swedish
NFR
4921

-Id
4921
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591648

-Id
021035591648
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Östgöta Correspondenten lördagen den 24/7 1841:
'Hr Löjtnant Benzelstjerna har nu anländt till staden och börjar redan i morgoneftermiddag, så framt väderleken tillåter, på Gymnasii större lärosal sina experimenter med Daguerrotypen. Då man nu för det billiga priset af 24 sk. Bko kan med egna ögon förskaffa sig ett begrepp om denna märkvärdiga [...] Hr Benzelstjerna dröjer i staden öfver concertdagarne och förevisar sina experiment alla dagar samt ämnar sedermera begifva sig till Motala'.

Östgöta Correspondenten onsdagen den 28/7 1841:
'Hr Löjtnanten Benzelstjerna började i söndags sina experimenter [...] de härstädes tagna vuer utmärka sig genom en nästan otrolig tydlighet och noggrannhet, äfven i de minsta detaljer, så att t.ex. ett hål eller annat fel på en fönstergardin i de närmast belägna husen tydligt framkommer på plåten och således helt oförmodadt förevigas. Hr Benzelstjerna, som vid utförandet af sina experimenter mycket noga och tydligt förklarar dem för åskådarne, har emellertid, för att icke flera gånger i timman behöfva upprepa ett och detsamma, nu beslutat, att vid början utaf hvar och en af de för förevisningarne utsatta timmar företaga ett nytt experiment, på hvilket förhållande vi ansett oss böra fästa allmänhetens uppmärksamhet'.

Östgöta Correspondenten lördagen den 31/7 1841:
'Löjtnant Benzelstjerna fortfar att alla dagar experimentera med Daguerrotypen, och vuer, han här tagit, äro samt och synnerligen väl lyckade. Under concertdagarne göras experimenterne endast om förmiddagarne från kl. 8 till 1, och hvarje timme börjas ett nytt experiment'.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish