Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV - Arkeologisk uppdragsverksamhet) [sv] Place holder

Other languages: Arkeologiska uppdragsverksamheten (swedish)

Arkeologi och kulturmiljö, organisationer (Sverige) (Externa data) [sv]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:48:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bf77fbe7-de36-4c82-8f6e-7a55910c9b20
Name
Arkeologiska uppdragsverksamheten
Swedish

Termination
31/12/2014

-Time
31/12/2014
Signature
UV
History

Den 1 januari 2015 övergick den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) till Statens historiska museer (SHMM).

Swedish

Related agent
-Specification
till 2014-12-31
Swedish

-Timespan
31/12/2014
--Latest time
31/12/2014