Criminal sentence Place holder

Dom (norwegian bokmål), Dom (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:07
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/dom
Label
Criminal sentence
English

Dom
Norwegian bokmål

Dom
Norwegian nynorsk

Not used label
Anke
Norwegian nynorsk

Anke
Norwegian bokmål

Ankeerklæring
Norwegian nynorsk

Ankeerklæring
Norwegian bokmål

Benådning
Norwegian bokmål

Betinget dom
Norwegian bokmål

Frifinnelse
Norwegian bokmål

Nåde
Norwegian nynorsk

Frifinning
Norwegian nynorsk

Påanking
Norwegian nynorsk

Påanking
Norwegian bokmål

Ubetinget dom
Norwegian bokmål

Vilkårsdom
Norwegian nynorsk

Vilkårslaus dom
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Legal system
English

Note
**
Norwegian bokmål

Ei rettsavgjerd som avsluttar saka. I ei sivil sak vert kravet som er sett fram avgjort. I ei straffesak blir det avgjort om tiltalte er skuldig i ei straffbar handling og kva straff han i tilfelle skal ha.
Norwegian nynorsk