Fine Place holder

Forelegg (norwegian bokmål), Førelegg (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:33
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/forelegg
Label
Fine
English

Forelegg
Norwegian bokmål

Førelegg
Norwegian nynorsk

Not used label
Forenklet forelegg
Norwegian bokmål

Forenkla førelegg
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Bot. Eit dokument som særleg blir nytta i mindre straffesaker og som blir utferda av påtalemakta. Medrekna forenkla førelegg.
Norwegian nynorsk