Published
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/myv
Label
Erzya
English

erza
French

Erza-Mordwinisch
German

Alternative label
Erzya
English

erza
French

Erza-Mordwinisch
German

Code
myv