Göransson, Göran Fredrik (1819 - 1900) [sv]

Göransson, Göran Fredrik (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Göran Fredrik Göransson founded the Swedish steel industry. He developed and improved Henry Bessemer's method for making steel, increasing supplies of the metal so that it became part of everyday life.
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/11/2019 15:40:25
02/07/2022 06:28:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/96de6353-63a6-4dba-bd84-c8c71858fc43 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Göransson, Göran Fredrik
Swedish

First name
Göran
Swedish

Middle name
Fredrik
Swedish

Last name
Göransson
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Göran Fredrik Göransson founded the Swedish steel industry. He developed and improved Henry Bessemer's method for making steel, increasing supplies of the metal so that it became part of everyday life.
English

Göran Fredrik Göransson skapade svensk stålindustri. Han förbättrade och utvecklade Henry Bessemers metod för ståltillverkning. Detta gjorde att stål slutade vara en bristvara och blev en del av vår vardag.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20/01/1819

-Time
20/01/1819
Death
12/05/1900

-Time
12/05/1900
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Göran Fredrik (1819-1900), or ″The Consul”, was a Swedish industrialist and a pioneer in steel manufacture and export. He grew up in Gävle. After completing his studies, he became a partner in Daniel Elfstrand & Co, which was involved in shipping, shipbuilding and iron export. In 1855 the company bought Högbo Ironworks outside Sandviken, which later became the site where Swedish steelmaking began.

In 1857 Daniel Elfstrand & Co had major financial problems and was nearly bankrupt. Göran Fredrik went to the UK to look for ideas for new projects. He became interested in the Bessemer method and in 1855 he bought a licence from the patent holder and inventor, Henry Bessemer, to start making steel in Sweden.

In the mid-19th century, steel was still in short supply. Pure iron is soft and bends easily. Carbon in the iron serves as a binding agent that strengthens the metal. Steel is made by heating up the iron in several stages together with coal (carbon). It is the carbon content that determines the properties of the steel. High carbon content means that the steel is much harder than iron, but is also more brittle. Consequently, the iron needs to be heated several times in order to reduce the carbon content.

The Bessemer method involved tipping the iron into a rotating container known as a converter. A strong current of air was then blasted through the molten iron. This burned off most of the carbon, as well as all impurities.

However, the Bessemer method proved difficult to use in practice. It was impossible to keep the temperature sufficiently high throughout the entire process. The steel produced in the first experiments was not compact and contained air bubbles.

When Göran Fredrik returned to Sweden, he was given SEK 50,000 by the Jernkontoret to finance his experiments. To begin with, he encountered the same problems as Bessemer, but eventually he succeeded and became the first ironmaster in the world to successfully make steel using the Bessemer method. His breakthrough was to increase the air flow and the strength of its blast.

The Bessemer method spread quickly around the world. Demand for steel grew immensely and it was increasingly used in industry. In 1862 Göran Fredrik Göransson started his company, Högbo Stål- och Jernverks AB, which later became Sandvikens Jernverks AB. In 1972, the Company name was changed to Sandvik AB. The company made products such as screws, springs, pipes and steel wire, as well as wheels for railway trucks. Today Sandvik AB is a global company with operations in 150 countries.

English

Göran Fredrik Göransson (1819 - 1900), eller ”Konsuln” var en svensk industriman och föregångare inom svensk ståltillverkning och export.

Han växte upp i Gävle. Efter avslutade studier blev han delägare i firman Daniel Elfstrand & Co. Firman sysslade med sjöfart och skeppsbyggeri och exporterade järn. 1854 köpte de Högbo bruk utanför Sandviken. Det var platsen där svensk ståltillverkning började.

1857 hade Daniel Elfstrand & Co stora ekonomiska problem och var på väg att gå i konkurs. Göran Fredrik Göransson åkte därför till England för att få idéer till nya projekt. Han blev intresserad av den så kallade bessemermetoden och köpte en del i upphovsmannen Henry Bessemers patent från 1855 för att börja tillverka stål i Sverige.

I mitten var 1800-talet var stål en bristvara som var dyrt att tillverka. Rent järn är mjukt och böjer lätt. Kol som finns i järnet fungerar som bindningsmedel som gör metallen starkare. Stål tillverkades genom att järn hettades upp i flera steg tillsammans med kol. Det är kolhalten som bestämmer vilka egenskaper stålet får. Hög kolhalt innebär att stålet blir mycket hårdare än järn, men också sprödare. Därför behövde man hetta järnet flera gånger för att minska kolhalten. Processen var mycket omständlig.

Bessemermetoden går ut på att smält järn hälls i en vridbar behållare som kallas för konverter. Den tillverkades av plåt och kläddes med tegel inuti. I konvertern pressade man en stark luftström genom det smälta järnet. Detta gjorde att det mesta av kolet brändes bort. Man blev även av med alla föroreningar.

Det visade sig dock att bessemermetoden var svår att använda i praktiken. Det gick inte att hålla tillräckligt hög temperatur under hela processen. Stål som tillverkades vid de första försöken var otätt och hade luftbubblor i sig.

När Göran Fredrik Göransson återkommit till Sverige fick han 50 000 riksdaler från Ingenjörsakademien för att finansiera sina försök att få fram bessemertillverkat stål. I början hade han samma problem som Henry Bessemer. Till slut lyckades han och blev då först i världen med att framgångsrikt framställa stål med bessemermetoden. Hans bidrag var att öka luftströmmen och dess blåsstyrka. Tack vare Göran Fredrik Göransson kunde bessemermetoden börja användas i praktiken. Den spreds snabbt i hela världen. Efterfrågan på stål ökade kraftigt och det började användas mer och mer inom industrin.

År 1862 startade Göran Fredrik Göransson sitt företag, Högbo Stål- och Jernverks AB som sedan kom att heta Sandvikens Jernverks AB. Företaget tillverkade bland annat skruvar, fjädrar, rör och ståltråd samt hjulringar för järnvägsvagnar. Idag är Sandvik AB ett globalt företag som finns i 130 länder.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

-Text
Isakson, Börje & Johansson, George (1993-1994). Svenska snilleblixtar. Stockholm: Natur och kultur
Swedish
-Text
Modin, Karl (1947). Svenska uppfinnare och industrimän. Uppsala: Lindblad
Swedish
-Text
Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.) (1918-). Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Swedish
DigitaltMuseum
021036793943
-Id
021036793943
-System
DigitaltMuseum